Lectures – DMR

Devi Mahatmiyam Rahasyam9 – Sep 12, 2o21 – Murthi Rahasyam 3 – bhIma and bramari  – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam9 – Sep 5, 2o21 – Murthi Rahasyam 2 – shAkambharI and durgA – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam8 – Aug 21, 2021 – Murthi Rahasyam 1 – nandajA and raktadantikA – notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam8 – Aug 14, 2021 – Niyama – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam7 – July 31, 2021 – Yama – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam6 – July 24, 2021 – Creation – Notes

Shadanvaya Sambhava – July 22, 2021 – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam5 – July 18, 2021 – Panchikarana – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam4 – July 11, 2021 – Mahalakshmi Weapons –  Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam3 – July 4, 2021 –  Gunas & Weapons – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam2 – June 26, 2021 – Mahakali/Lakshmi/Saraswathi – Notes

Devi Mahatmiyam Rahasyam1 – June 19, 2021 – Notes

Chandi