BalA Tripurasundari AvaraNa pUjA

Balatripurasundari AvaraNa pUjA

बाला त्रिपुरसुन्दरी आवरण पूजा विधिः

 
पीठ पूजा -
 
आधारशक्त्यै नमः ।
प्रकृत्यै नमः ।
कमठाय नमः ।
शॆषाय नमः ।
पृथिव्यै नमः ।
सुधाम्बुधयॆ नमः ।
मणिद्वीपाय नमः ।
चिन्तामणिगृहाय नमः ।
रत्नवॆदिकायै नमः ।
मणिपीठाय नमः ।
नानामुनिगणॆभ्यॊ नमः ।
नानादॆवॆभ्यॊ नमः ।
धर्माय नमः ।
ज्ञानाय नमः ।
वैराग्याय नमः ।
ऐश्वर्याय नमः ।
अधर्माय नमः ।
अज्ञानाय नमः ।
अवैराग्याय नमः ।
अनैश्वर्याय नमः ।
शॆषाय नमः ।
पद्माय नमः ।
प्रकृतिमयपत्रॆभ्यॊ नमः ।
विकृतिमयकॆसरॆभ्यॊ नमः ।
पञ्चाशद्वर्णभूषितकर्णिकायै नमः ।
सूर्यमण्डलाय नमः ।
सॊममण्डलाय नमः ।
अग्निमण्डलाय नमः ।
सं सत्वाय नमः ।
रं रजसॆ नमः ।
तं तमसॆ नमः ।
आं आत्मनॆ नमः ।
अं अन्तरात्मनॆ नमः ।
पं परमात्मनॆ नमः ।
ॐ ह्रीं ज्ञानात्मनॆ नमः ।
वामायै नमः
ज्यॆष्ठायै नमः ।
रौद्र्यै नमः ।
अम्बिकायै नमः ।
इच्छायै नमः ।
ज्ञानायै नमः ।
क्रियायै नमः ।
कुब्जिकायै नमः ।
चित्रायै नमः ।
विषघ्निकायै नमः ।
दूतर्यै नमः ।
आनन्दायै नमः ।
मनॊन्मन्यै नमः ।
ऐं परायै नमः ।
अपरायै नमः ।
परापरायै नमः ।
ह्सौः सदाशिवमहाप्रॆतासनाय नमः ।
बालकामॆश्वरपर्यङ्काय नमः ।
 
श्री बालात्रिपुरसुन्दरी ध्यानम्
 
अरुणकिरणजालैः अञ्जित आशावकाशा
विधृतजपवटीका पुस्तकाभीति हस्ता ।
इतरकर वराढ्या फुल्लकल्हार संस्था 
निवसतु हृदिबाला नित्यकल्याण शीला ॥
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बां ध्यायामि आवाहयामि नमः ॥ आवाहन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ स्थापिता भव । स्थापण मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ संस्थिता भव । संस्थित मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ सन्निरुद्धा भव । सन्निरुद्ध मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ संमुखी भव । संमुखी मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ अवकुण्ठितॊ भव । अवकुण्ठन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ वन्दन धॆनु यॊनि मुद्राञ्श्च प्रदर्श्य ।
 
दॆवी सर्वजगदम्बॆ यावत्पूजावसानकं ।
तावत्वं प्रीतिभावॆन यन्त्रॆऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥
 
बालात्रिपुरसुन्दरी षॊडशॊपचार पूजा -
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ आसनं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ पादयॊः पाद्यं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ हस्तयॊः अर्घ्यं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ मुखॆ आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ मधुपर्कं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ शुद्धॊदक स्नानं कल्पयामि नमः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ वस्त्रॊपवीतानि कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ भूषणं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ दिव्यपरिमल गन्धं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ धूपं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ दीपं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ ताम्बूलं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ कर्पूर नीराञ्जनं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ प्रदक्षिण नमस्कारान् कल्पयामि नमः ।
 
संविन्मयॆ परॆ दॆवी परामृत रुचिप्रियॆ ।
अनुज्ञां बालाम्बिकॆ दॆहि परिवारार्चनाय मॆ ॥
 
 
षडङ्ग तर्पणम् -
 
ऐं हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
लयाङ्ग पूजा -
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (१० वारम्)
 
 
प्रथमावरणम्
त्रिकॊणॆ -
 
ऐं रत्यै नमः । रती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं प्रीत्यै नमः । प्रीती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः मनॊभवायै नमः । मनॊभवा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः प्रथमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन प्रथमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
द्वितीयावरणम्
त्रिकॊणस्य बहिः -
 
द्रां क्षॊभण बाणाय नमः । क्षॊभण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
द्रीं द्रावण बाणाय नमः । द्रावण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं आकर्षण बाणाय नमः । आकर्षण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ब्लूं वशीकरण बाणाय नमः । वशीकरण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सः उन्मादन बाणाय नमः । उन्मादन बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
सौः कामाय नमः । काम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं मन्मथाय नमः । मन्मथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं कन्दर्पाय नमः । कन्दर्प श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ब्लूं मकरध्वजाय नमः । मकरध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
स्त्रीं मीनकॆतवॆ नमः । मीनकॆतु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः द्वितीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन द्वितीयावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
तृतीयावरणम्
अष्टयॊनिषु पूर्वतः 
 
कं खं गं घं ङं अनङ्ग कुसुमायै नमः । अनङ्ग कुसुमा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चं जं झं ञं अनङ्ग मॆखलायै नमः । अनङ्ग मॆखला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं ठं डं ढं णं अनङ्ग मदनायै नमः । अनङ्ग मदना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
तं थं दं धं नं अनङ्ग मदनातुरायै नमः । अनङ्ग मदनातुरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं फं बं भं मं सुभगायै नमः । सुभगा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं रं लं वं भगायै नमः । भगा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं षं सं हं भगसर्पिण्यै नमः । भगसर्पिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ळं क्षं भगमालायै नमः । भगमाला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः तृतीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन तृतीयावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
तुरियावरणम्
अष्टपत्रॆषु पूर्वादितः
 
अं असिताङ्ग भैरवाय नमः । असिताङ्ग भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
आं ब्राह्म्यै नमः । ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
इं रुरु भैरवाय नमः । रुरु  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ईं माहॆश्वर्यै नमः । माहॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
उं चण्ड भैरवाय नमः । चण्ड  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऊं कौमार्यै नमः । कौमारी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऋं क्रॊध भैरवाय नमः । क्रॊध  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॠं वैष्णव्यै नमः । वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
लृं उन्मत्त भैरवाय नमः । उन्मत्त  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
लॄं वाराह्यै नमः । वाराही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
एं कपालि भैरवाय नमः । कपालि  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं माहॆन्द्र्यै नमः । माहॆन्द्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ओं भीषण भैरवाय नमः । भीषण  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
औं चामुण्डायै नमः । चामूण्डायै श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
अं संहार भैरवाय नमः । संहार भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
आः नारसिंह्यै नमः । नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः तुरियावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन तुरियावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
पञ्चमावरणम्
ग्रन्थिस्थानॆषु पश्चिमादितः
 
कं खं गं घं ङं कामरूप पीठाय नमः । कामरूप पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चं जं झं ञं मलयगिरि पीठाय नमः । मलयगिरि पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं ठं डं ढं णं कौलगिरि पीठाय नमः । कौलगिरि पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
तं थं दं धं नं कुलान्तक पीठाय नमः । कुलान्तक पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं फं बं भं मं चौहार पीठाय नमः । चौहार पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं रं लं वं जालान्धर नमः । जालान्धर पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं षं सं हं उड्डियान पीठाय नमः । उड्डियान पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ळं क्षं दॆवकूट पीठाय नमः । दॆवकूट पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः पञ्चमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन पञ्चमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
षष्ठावरणम्
वृत्तमाण्डलॆ पश्चिमादित ऊर्ध्वमधश्च -
 
ऐं क्लीं सौः हॆतुक भैरवाय नमः । हॆतुक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः वॆताल भैरवाय नमः । वॆताल भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः त्रिपुरान्तक भैरवाय नमः । त्रिपुरान्तक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः अग्निजिह्वा भैरवाय नमः । अग्निजिह्वा भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः कालान्तक भैरवाय नमः । कालान्तक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः कपालि भैरवाय नमः । कपालि भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः ऎकपाद भैरवाय नमः । ऎकपाद भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः भीमरूप भैरवाय नमः । भीमरूप भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः मलय भैरवाय नमः । मलय भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः हाटकॆश्वर भैरवाय नमः । हाटकॆश्वर भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः षष्ठ्यावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं षष्ठ्यावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन षष्ठ्यावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
सप्तमावरणम्
चतुरस्त्रॆ पूर्वादितः
 
लं इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
रं अग्नयॆ नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्षं निऋतयॆ नमः । निऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
वं वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं वायवॆ नमः । वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
कुं कुबॆराय नमः । कुबॆर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
हौं ईशानाय नमः । ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ब्रह्मणॆ नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ह्रीं विष्णवॆ नमः । विष्णु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
ततस्तत्समीपॆ
 
वं वज्राय नमः । वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं शक्तयॆ नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
दं दण्डाय नमः । दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
खं खड्गाय नमः । खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं पाशाय नमः । पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ध्वं ध्वजाय नमः । ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
गं गदायै नमः । गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
त्रिं त्रिशूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चक्राय नमः । चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः सप्तमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन सप्तमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
अष्ठमावरणम्
ततश्चतुरश्रॆ 
 
वां वटुकाय नमः । वटुक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - पश्चिमॆ
यां यॊगिनीभ्यॊ नमः । यॊगिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - उत्तरॆ
क्षां क्षॆत्रपालाय नमः । क्षॆत्रपाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - पूर्वॆ
गां गणपतयॆ नमः । गणपति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - दक्षॆ
 
वां अष्टवसुभ्यॊ नमः । वसु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - वायव्यॆ
ह्रां द्वादश आदित्यॆभ्यॊ नमः । आदित्य श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - ईशानॆ
हं एकादश रुद्रॆभ्यॊ नमः । रुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - आग्नॆयॆ
सं सर्वॆभ्यॊ भूतॆभ्यॊ नमः । भूत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - नैऋतॆ
 
एताः अष्टमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन अष्टमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
नवमावरणम्
देवीसमीपॆ
 
अं अक्षमालायै नमः । अक्षमाला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
वं वराय नमः । वर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
पुं पुस्तकाय नमः । पुस्तक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
अं अभयाय नमः । अभय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
 
एताः नवमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं नवमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन नवमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
बाला अष्ठोत्तर शतनाम स्तॊत्रम्
 
ॐ कल्याणी त्रिपुरा बाला माया त्रिपुरसुन्दरी ।
सुन्दरी सौभाग्यवती क्लींकारी सर्वमङ्गला ॥ १
 
ह्रींकारी स्कन्दजननी परा पञ्चदशाक्षरी । 
त्रिलॊकी मॊहनाधीशा सर्वॆशी सर्वरूपिणी ॥ २
 
सर्वसंक्षॊभिणी पूर्णा नवमुद्रॆश्वरी शिवा ।
अनङ्गकुसुमा ख्याता ह्यनङ्गभुवनॆश्वरी ॥ ३
 
जप्या स्तव्या श्रुतिर्नित्या नित्यक्लिन्नाऽमृतॊद्भवा ।
मॊहिनी परमानन्दा कामॆशी तरुणी कला ॥ ४
 
कलावती भगवती पद्मरागकिरीटिनी ।
सौगन्धिनी सरिद्वॆणी मन्त्रिणी मन्त्ररूपिणी ॥ ५
 
तत्वत्रयी तत्वमयी सिद्धा त्रिपुरवासिनी ।
श्रीर्मतिश्च महादॆवी कालिनी परदॆवता ॥ ६
 
कैवल्यरॆखा वशिनी सर्वॆशी सर्वमातृका ।
विष्णुष्वसा दॆवमाता  सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥ ७
 
आधारा हितपत्नीका स्वधिष्ठानसमाश्रया ।
आज्ञापद्मासनासीना विशुद्धस्थलसंस्थिता ॥ ८
 
अष्टत्रिंशत्कलामूर्तिः सुषुम्ना चारुमध्यमा ।
यॊगॆश्वरी मुनिध्यॆया परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ९
 
चतुर्भुजा चन्द्रचूडा पुराण्यागमरूपिणी ।
ॐकारादिर्महाविद्या महाप्रणवरूपिणी ॥ १०
 
भूतॆश्वरी भूतमयी पञ्चाशद्वर्णरूपिणी ।
षॊढान्यासमहाभूषा कामाक्षी दशामातृका ॥ ११
 
आधारशक्तिररुणा लक्ष्मीशश्रीपुरभैरवी ।
त्रिकॊणमध्यनिलया षट्कॊणपुरवासिनी ॥ १२
 
नवकॊणपुरावासा बिन्दुस्थलसमन्विता ।
अघॊरमन्त्रिपदा भामिनी भवरूपिणी ॥ १३
 
एषा संकर्षिणी धात्री चॊमा कात्यायनी शिवा ।
सुलभा दुर्लभा शास्त्री महाशास्त्री शिखण्डिनी ॥ १४
 
नाम्नामष्टॊत्तरशतं पठॆन्न्याससमन्वितम् ।
सर्वसिद्धिमवाप्नॊति सधकॊऽभीष्टमाप्नुयात् ॥ १५

bālā tripurasundarī āvaraṇa pūjā vidhiḥ

pīṭha pūjā -

ādhāraśaktyai namaḥ |
prakṛtyai namaḥ |
kamaṭhāya namaḥ |
śĕṣāya namaḥ |
pṛthivyai namaḥ |
sudhāmbudhayĕ namaḥ |
maṇidvīpāya namaḥ |
cintāmaṇigṛhāya namaḥ |
ratnavĕdikāyai namaḥ |
maṇipīṭhāya namaḥ |
nānāmunigaṇĕbhyŏ namaḥ |
nānādĕvĕbhyŏ namaḥ |
dharmāya namaḥ |
jñānāya namaḥ |
vairāgyāya namaḥ |
aiśvaryāya namaḥ |
adharmāya namaḥ |
ajñānāya namaḥ |
avairāgyāya namaḥ |
anaiśvaryāya namaḥ |
śĕṣāya namaḥ |
padmāya namaḥ |
prakṛtimayapatrĕbhyŏ namaḥ |
vikṛtimayakĕsarĕbhyŏ namaḥ |
pañcāśadvarṇabhūṣitakarṇikāyai namaḥ |
sūryamaṇḍalāya namaḥ |
sŏmamaṇḍalāya namaḥ |
agnimaṇḍalāya namaḥ |
saṁ satvāya namaḥ |
raṁ rajasĕ namaḥ |
taṁ tamasĕ namaḥ |
āṁ ātmanĕ namaḥ |
aṁ antarātmanĕ namaḥ |
paṁ paramātmanĕ namaḥ |
OM hrīṁ jñānātmanĕ namaḥ |
vāmāyai namaḥ
jyĕṣṭhāyai namaḥ |
raudryai namaḥ |
ambikāyai namaḥ |
icchāyai namaḥ |
jñānāyai namaḥ |
kriyāyai namaḥ |
kubjikāyai namaḥ |
citrāyai namaḥ |
viṣaghnikāyai namaḥ |
dūtaryai namaḥ |
ānandāyai namaḥ |
manŏnmanyai namaḥ |
aiṁ parāyai namaḥ |
aparāyai namaḥ |
parāparāyai namaḥ |
hsauḥ sadāśivamahāprĕtāsanāya namaḥ |
bālakāmĕśvaraparyaṅkāya namaḥ |

śrī bālātripurasundarī dhyānam

aruṇakiraṇajālaiḥ añjita āśāvakāśā
vidhṛtajapavaṭīkā pustakābhīti hastā |
itarakara varāḍhyā phullakalhāra saṁsthā 
nivasatu hṛdibālā nityakalyāṇa śīlā ||

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāṁ dhyāyāmi āvāhayāmi namaḥ || āvāhana mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || sthāpitā bhava | sthāpaṇa mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || saṁsthitā bhava | saṁsthita mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || sanniruddhā bhava | sanniruddha mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || saṁmukhī bhava | saṁmukhī mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || avakuṇṭhitŏ bhava | avakuṇṭhana mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ || vandana dhĕnu yŏni mudrāñśca pradarśya |

dĕvī sarvajagadambĕ yāvatpūjāvasānakaṁ |
tāvatvaṁ prītibhāvĕna yantrĕ'smin sannidhiṁ kuru ||

bālātripurasundarī ṣŏḍaśŏpacāra pūjā -

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || āsanaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || pādayŏḥ pādyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || hastayŏḥ arghyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || mukhĕ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || madhuparkaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || śuddhŏdaka snānaṁ kalpayāmi namaḥ | snānānantaraṁ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || vastrŏpavītāni kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || bhūṣaṇaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || divyaparimala gandhaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || dhūpaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || dīpaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || tāmbūlaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || karpūra nīrāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || pradakṣiṇa namaskārān kalpayāmi namaḥ |

saṁvinmayĕ parĕ dĕvī parāmṛta rucipriyĕ |
anujñāṁ bālāmbikĕ dĕhi parivārārcanāya mĕ ||

ṣaḍaṅga tarpaṇam -

aiṁ hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ śirŏ śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ nĕtra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ astra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

layāṅga pūjā -

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 10 vāram )


prathamāvaraṇam
trikŏṇĕ -

aiṁ ratyai namaḥ | ratī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ prītyai namaḥ | prītī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ manŏbhavāyai namaḥ | manŏbhavā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ prathamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ prathamāvaraṇārcanam ||

anĕna prathamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

dvitīyāvaraṇam
trikŏṇasya bahiḥ -

drāṁ kṣŏbhaṇa bāṇāya namaḥ | kṣŏbhaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
drīṁ drāvaṇa bāṇāya namaḥ | drāvaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ ākarṣaṇa bāṇāya namaḥ | ākarṣaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
blūṁ vaśīkaraṇa bāṇāya namaḥ | vaśīkaraṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
saḥ unmādana bāṇāya namaḥ | unmādana bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

sauḥ kāmāya namaḥ | kāma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ manmathāya namaḥ | manmatha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ kandarpāya namaḥ | kandarpa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
blūṁ makaradhvajāya namaḥ | makaradhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
strīṁ mīnakĕtavĕ namaḥ | mīnakĕtu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ dvitīyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ dvitīyāvaraṇārcanam ||

anĕna dvitīyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

tṛtīyāvaraṇam
aṣṭayŏniṣu pūrvataḥ 

kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ anaṅga kusumāyai namaḥ | anaṅga kusumā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ anaṅga mĕkhalāyai namaḥ | anaṅga mĕkhalā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ anaṅga madanāyai namaḥ | anaṅga madanā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ anaṅga madanāturāyai namaḥ | anaṅga madanāturā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ subhagāyai namaḥ | subhagā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ raṁ laṁ vaṁ bhagāyai namaḥ | bhagā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ bhagasarpiṇyai namaḥ | bhagasarpiṇī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ḻaṁ kṣaṁ bhagamālāyai namaḥ | bhagamālā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ tṛtīyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ tṛtīyāvaraṇārcanam ||

anĕna tṛtīyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

turiyāvaraṇam
aṣṭapatrĕṣu pūrvāditaḥ

aṁ asitāṅga bhairavāya namaḥ | asitāṅga bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
āṁ brāhmyai namaḥ | brāhmī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
iṁ ruru bhairavāya namaḥ | ruru  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
īṁ māhĕśvaryai namaḥ | māhĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
uṁ caṇḍa bhairavāya namaḥ | caṇḍa  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ūṁ kaumāryai namaḥ | kaumārī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṛṁ krŏdha bhairavāya namaḥ | krŏdha  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṝṁ vaiṣṇavyai namaḥ | vaiṣṇavī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
lṛṁ unmatta bhairavāya namaḥ | unmatta  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
lṝṁ vārāhyai namaḥ | vārāhī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
eṁ kapāli bhairavāya namaḥ | kapāli  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ māhĕndryai namaḥ | māhĕndrī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ bhīṣaṇa bhairavāya namaḥ | bhīṣaṇa  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
auṁ cāmuṇḍāyai namaḥ | cāmūṇḍāyai śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aṁ saṁhāra bhairavāya namaḥ | saṁhāra bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
āḥ nārasiṁhyai namaḥ | nārasiṁhī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ turiyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ turiyāvaraṇārcanam ||

anĕna turiyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |


pañcamāvaraṇam
granthisthānĕṣu paścimāditaḥ

kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ kāmarūpa pīṭhāya namaḥ | kāmarūpa pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ malayagiri pīṭhāya namaḥ | malayagiri pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ kaulagiri pīṭhāya namaḥ | kaulagiri pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ kulāntaka pīṭhāya namaḥ | kulāntaka pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ cauhāra pīṭhāya namaḥ | cauhāra pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ raṁ laṁ vaṁ jālāndhara namaḥ | jālāndhara pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ uḍḍiyāna pīṭhāya namaḥ | uḍḍiyāna pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ḻaṁ kṣaṁ dĕvakūṭa pīṭhāya namaḥ | dĕvakūṭa pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ pañcamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ pañcamāvaraṇārcanam ||

anĕna pañcamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

ṣaṣṭhāvaraṇam
vṛttamāṇḍalĕ paścimādita ūrdhvamadhaśca -

aiṁ klīṁ sauḥ hĕtuka bhairavāya namaḥ | hĕtuka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ vĕtāla bhairavāya namaḥ | vĕtāla bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ tripurāntaka bhairavāya namaḥ | tripurāntaka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ agnijihvā bhairavāya namaḥ | agnijihvā bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kālāntaka bhairavāya namaḥ | kālāntaka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kapāli bhairavāya namaḥ | kapāli bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ ĕkapāda bhairavāya namaḥ | ĕkapāda bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ bhīmarūpa bhairavāya namaḥ | bhīmarūpa bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ malaya bhairavāya namaḥ | malaya bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ hāṭakĕśvara bhairavāya namaḥ | hāṭakĕśvara bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ ṣaṣṭhyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ ṣaṣṭhyāvaraṇārcanam ||

anĕna ṣaṣṭhyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

saptamāvaraṇam
caturastrĕ pūrvāditaḥ

laṁ indrāya namaḥ | indra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
raṁ agnayĕ namaḥ | agni śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ yamāya namaḥ | yama śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
kṣaṁ niṛtayĕ namaḥ | niṛti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
vaṁ varuṇāya namaḥ | varuṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ vāyavĕ namaḥ | vāyu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
kuṁ kubĕrāya namaḥ | kubĕra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
hauṁ īśānāya namaḥ | īśāna śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
OM brahmaṇĕ namaḥ | brahma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
hrīṁ viṣṇavĕ namaḥ | viṣṇu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

tatastatsamīpĕ

vaṁ vajrāya namaḥ | vajra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ śaktayĕ namaḥ | śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
daṁ daṇḍāya namaḥ | daṇḍa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
khaṁ khaḍgāya namaḥ | khaḍga śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ pāśāya namaḥ | pāśa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
dhvaṁ dhvajāya namaḥ | dhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
gaṁ gadāyai namaḥ | gadā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
triṁ triśūlāya namaḥ | triśūla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ padmāya namaḥ | padma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ cakrāya namaḥ | cakra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ saptamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ saptamāvaraṇārcanam ||

anĕna saptamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |


aṣṭhamāvaraṇam
tataścaturaśrĕ 

vāṁ vaṭukāya namaḥ | vaṭuka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - paścimĕ
yāṁ yŏginībhyŏ namaḥ | yŏginī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - uttarĕ
kṣāṁ kṣĕtrapālāya namaḥ | kṣĕtrapāla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - pūrvĕ
gāṁ gaṇapatayĕ namaḥ | gaṇapati śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - dakṣĕ

vāṁ aṣṭavasubhyŏ namaḥ | vasu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - vāyavyĕ
hrāṁ dvādaśa ādityĕbhyŏ namaḥ | āditya śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - īśānĕ
haṁ ekādaśa rudrĕbhyŏ namaḥ | rudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - āgnĕyĕ
saṁ sarvĕbhyŏ bhūtĕbhyŏ namaḥ | bhūta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - naiṛtĕ

etāḥ aṣṭamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ aṣṭamāvaraṇārcanam ||

anĕna aṣṭamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

navamāvaraṇam
devīsamīpĕ

aṁ akṣamālāyai namaḥ | akṣamālā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
vaṁ varāya namaḥ | vara śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
puṁ pustakāya namaḥ | pustaka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
aṁ abhayāya namaḥ | abhaya śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 

etāḥ navamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ navamāvaraṇārcanam ||

anĕna navamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

bālā aṣṭhottara śatanāma stŏtram

OM kalyāṇī tripurā bālā māyā tripurasundarī |
sundarī saubhāgyavatī klīṁkārī sarvamaṅgalā || 1

hrīṁkārī skandajananī parā pañcadaśākṣarī | 
trilŏkī mŏhanādhīśā sarvĕśī sarvarūpiṇī || 2

sarvasaṁkṣŏbhiṇī pūrṇā navamudrĕśvarī śivā |
anaṅgakusumā khyātā hyanaṅgabhuvanĕśvarī || 3

japyā stavyā śrutirnityā nityaklinnā'mṛtŏdbhavā |
mŏhinī paramānandā kāmĕśī taruṇī kalā || 4

kalāvatī bhagavatī padmarāgakirīṭinī |
saugandhinī saridvĕṇī mantriṇī mantrarūpiṇī || 5

tatvatrayī tatvamayī siddhā tripuravāsinī |
śrīrmatiśca mahādĕvī kālinī paradĕvatā || 6

kaivalyarĕkhā vaśinī sarvĕśī sarvamātṛkā |
viṣṇuṣvasā dĕvamātā  sarvasampatpradāyinī || 7

ādhārā hitapatnīkā svadhiṣṭhānasamāśrayā |
ājñāpadmāsanāsīnā viśuddhasthalasaṁsthitā || 8

aṣṭatriṁśatkalāmūrtiḥ suṣumnā cārumadhyamā |
yŏgĕśvarī munidhyĕyā parabrahmasvarūpiṇī || 9

caturbhujā candracūḍā purāṇyāgamarūpiṇī |
OMkārādirmahāvidyā mahāpraṇavarūpiṇī || 10

bhūtĕśvarī bhūtamayī pañcāśadvarṇarūpiṇī |
ṣŏḍhānyāsamahābhūṣā kāmākṣī daśāmātṛkā || 11

ādhāraśaktiraruṇā lakṣmīśaśrīpurabhairavī |
trikŏṇamadhyanilayā ṣaṭkŏṇapuravāsinī || 12

navakŏṇapurāvāsā bindusthalasamanvitā |
aghŏramantripadā bhāminī bhavarūpiṇī || 13

eṣā saṁkarṣiṇī dhātrī cŏmā kātyāyanī śivā |
sulabhā durlabhā śāstrī mahāśāstrī śikhaṇḍinī || 14

nāmnāmaṣṭŏttaraśataṁ paṭhĕnnyāsasamanvitam |
sarvasiddhimavāpnŏti sadhakŏ'bhīṣṭamāpnuyāt || 15

 

பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ ஆவரண பூஜா விதி:

 
பீட பூஜா -
 
ஆதாரஶக்த்யை நம: |
ப்ரக்ருத்யை நம: |
கமடாய நம: |
ஶேஷாய நம: |
ப்ருதிவ்யை நம: |
ஸுதாம்புதயே நம: |
மணித்வீபாய நம: |
சிந்தாமணிக்ருஹாய நம: |
ரத்னவேதிகாயை நம: |
மணிபீடாய நம: |
நாநாமுனிகணேப்யோ நம: |
நாநாதேவேப்யோ நம: |
தர்மாய நம: |
ஜ்ஞானாய நம: |
வைராக்யாய நம: |
ஐஶ்வர்யாய நம: |
அதர்மாய நம: |
அஜ்ஞானாய நம: |
அவைராக்யாய நம: |
அனைஶ்வர்யாய நம: |
ஶேஷாய நம: |
பத்மாய நம: |
ப்ரக்ருதிமயபத்ரேப்யோ நம: |
விக்ருதிமயகேஸரேப்யோ நம: |
பஞ்சாஶத்வர்ணபூஷிதகர்ணிகாயை நம: |
ஸூர்யமண்டலாய நம: |
ஸோமமண்டலாய நம: |
அக்னிமண்டலாய நம: |
ஸம் ஸத்வாய நம: |
ரம் ரஜஸே நம: |
தம் தமஸே நம: |
ஆம் ஆத்மனே நம: |
அம் அந்தராத்மனே நம: |
பம் பரமாத்மனே நம: |
ஔம் ஹ்ரீம் ஜ்ஞானாத்மனே நம: |
வாமாயை நம:
ஜ்யேஷ்டாயை நம: |
ரௌத்ர்யை நம: |
அம்பிகாயை நம: |
இச்சாயை நம: |
ஜ்ஞானாயை நம: |
க்ரியாயை நம: |
குப்ஜிகாயை நம: |
சித்ராயை நம: |
விஷக்னிகாயை நம: |
தூதர்யை நம: |
ஆனந்தாயை நம: |
மனோன்மன்யை நம: |
ஐம் பராயை நம: |
அபராயை நம: |
பராபராயை நம: |
ஹ்ஸௌ: ஸதாஶிவமஹாப்ரேதாஸனாய நம: |
பாலகாமேஶ்வரபர்யங்காய நம: |
 
ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தரீ த்யானம்
 
 
அருணகிரணஜாலை: அஞ்ஜித ஆஶாவகாஶா
வித்ருதஜபவடீகா புஸ்தகாபீதி ஹஸ்தா |
இதரகர வராட்யா புல்லகல்ஹார ஸம்ஸ்தா 
நிவஸது ஹ்ருதிபாலா நித்யகல்யாண ஶீலா ||
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாம் த்யாயாமி ஆவாஹயாமி நம: || ஆவாஹன முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸ்தாபிதா பவ | ஸ்தாபண முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸம்ஸ்திதா பவ | ஸம்ஸ்தித முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸன்னிருத்தா பவ | ஸன்னிருத்த முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸம்முகீ பவ | ஸம்முகீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || அவகுண்டிதோ பவ | அவகுண்டன முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: || வந்தன தேனு யோனி முத்ராஞ்ஶ்ச ப்ரதர்ஶ்ய |
 
தேவீ ஸர்வஜகதம்பே யாவத்பூஜாவஸானகம் |
தாவத்வம் ப்ரீதிபாவேன யந்த்ரே அஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு ||
 
பாலாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஷோடஶோபசார பூஜா -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஆஸனம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || பாதயோ: பாத்யம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஹஸ்தயோ: அர்க்யம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || முகே ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || மதுபர்கம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஶுத்தோதக ஸ்னானம் கல்பயாமி நம: | ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || வஸ்த்ரோபவீதானி கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || பூஷணம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || திவ்யபரிமல கந்தம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தூபம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தீபம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தாம்பூலம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || கர்பூர நீராஞ்ஜனம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் கல்பயாமி நம: |
 
ஸம்வின்மயே பரே தேவீ பராம்ருத ருசிப்ரியே |
அனுஜ்ஞாம் பாலாம்பிகே தேஹி பரிவாரார்சனாய மே ||
 
 
ஷடங்க தர்பணம் -
 
ஐம் ஹ்ருதய ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: ஶிகா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் அஸ்த்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
லயாங்க பூஜா -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௧0 வாரம்)
 
 
ப்ரதமாவரணம்
த்ரிகோணே -
 
ஐம் ரத்யை நம: | ரதீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ப்ரீத்யை நம: | ப்ரீதீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: மனோபவாயை நம: | மனோபவா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ப்ரதமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ப்ரதமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ப்ரதமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
த்விதீயாவரணம்
த்ரிகோணஸ்ய பஹி: -
 
த்ராம் க்ஷோபண பாணாய நம: | க்ஷோபண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்ரீம் த்ராவண பாணாய நம: | த்ராவண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ஆகர்ஷண பாணாய நம: | ஆகர்ஷண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ப்லூம் வஶீகரண பாணாய நம: | வஶீகரண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸ: உன்மாதன பாணாய நம: | உன்மாதன பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஸௌ: காமாய நம: | காம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் மன்மதாய நம: | மன்மத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் கந்தர்பாய நம: | கந்தர்ப ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ப்லூம் மகரத்வஜாய நம: | மகரத்வஜ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸ்த்ரீம் மீனகேதவே நம: | மீனகேது ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: த்விதீயாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்விதீயாவரணார்சனம் ||
 
அனேன த்விதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
த்ருதீயாவரணம்
அஷ்டயோனிஷு பூர்வத: 
 
கம் கம் கம் கம் ஙம் அனங்க குஸுமாயை நம: | அனங்க குஸுமா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் அனங்க மேகலாயை நம: | அனங்க மேகலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் டம் டம் டம் ணம் அனங்க மதனாயை நம: | அனங்க மதனா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தம் தம் தம் நம் அனங்க மதனாதுராயை நம: | அனங்க மதனாதுரா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பம் பம் பம் மம் ஸுபகாயை நம: | ஸுபகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் ரம் லம் வம் பகாயை நம: | பகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் பகஸர்பிண்யை நம: | பகஸர்பிணீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ளம் க்ஷம் பகமாலாயை நம: | பகமாலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: த்ருதீயாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்ருதீயாவரணார்சனம் ||
 
அனேன த்ருதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
துரியாவரணம்
அஷ்டபத்ரேஷு பூர்வாதித:
 
அம் அஸிதாங்க பைரவாய நம: | அஸிதாங்க பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஆம் ப்ராஹ்ம்யை நம: | ப்ராஹ்மீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
இம் ருரு பைரவாய நம: | ருரு  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஈம் மாஹேஶ்வர்யை நம: | மாஹேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
உம் சண்ட பைரவாய நம: | சண்ட  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஊம் கௌமார்யை நம: | கௌமாரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ரும் க்ரோத பைரவாய நம: | க்ரோத  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
றூம் வைஷ்ணவ்யை நம: | வைஷ்ணவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ல்ரும் உன்மத்த பைரவாய நம: | உன்மத்த  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ல்றூம் வாராஹ்யை நம: | வாராஹீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
எம் கபாலி பைரவாய நம: | கபாலி  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் மாஹேந்த்ர்யை நம: | மாஹேந்த்ரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஒம் பீஷண பைரவாய நம: | பீஷண  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஔம் சாமுண்டாயை நம: | சாமூண்டாயை ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
அம் ஸம்ஹார பைரவாய நம: | ஸம்ஹார பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஆ: நாரஸிம்ஹ்யை நம: | நாரஸிம்ஹீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: துரியாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் துரியாவரணார்சனம் ||
 
அனேன துரியாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
பஞ்சமாவரணம்
க்ரந்திஸ்தானேஷு பஶ்சிமாதித:
 
கம் கம் கம் கம் ஙம் காமரூப பீடாய நம: | காமரூப பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் மலயகிரி பீடாய நம: | மலயகிரி பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் டம் டம் டம் ணம் கௌலகிரி பீடாய நம: | கௌலகிரி பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தம் தம் தம் நம் குலாந்தக பீடாய நம: | குலாந்தக பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பம் பம் பம் மம் சௌஹார பீடாய நம: | சௌஹார பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் ரம் லம் வம் ஜாலாந்தர நம: | ஜாலாந்தர பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் உட்டியான பீடாய நம: | உட்டியான பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ளம் க்ஷம் தேவகூட பீடாய நம: | தேவகூட பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: பஞ்சமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் பஞ்சமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன பஞ்சமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
ஷஷ்டாவரணம்
வ்ருத்தமாண்டலே பஶ்சிமாதித ஊர்த்வமதஶ்ச -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஹேதுக பைரவாய நம: | ஹேதுக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: வேதால பைரவாய நம: | வேதால பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: த்ரிபுராந்தக பைரவாய நம: | த்ரிபுராந்தக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: அக்னிஜிஹ்வா பைரவாய நம: | அக்னிஜிஹ்வா பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: காலாந்தக பைரவாய நம: | காலாந்தக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: கபாலி பைரவாய நம: | கபாலி பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஏகபாத பைரவாய நம: | ஏகபாத பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: பீமரூப பைரவாய நம: | பீமரூப பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: மலய பைரவாய நம: | மலய பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஹாடகேஶ்வர பைரவாய நம: | ஹாடகேஶ்வர பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ஷஷ்ட்யாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஷஷ்ட்யாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ஷஷ்ட்யாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
ஸப்தமாவரணம்
சதுரஸ்த்ரே பூர்வாதித:
 
லம் இந்த்ராய நம: | இந்த்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ரம் அக்னயே நம: | அக்னி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் யமாய நம: | யம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்ஷம் நிருதயே நம: | நிருதி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
வம் வருணாய நம: | வருண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் வாயவே நம: | வாயு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கும் குபேராய நம: | குபேர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஹௌம் ஈஶானாய நம: | ஈஶான ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஔம் ப்ரஹ்மணே நம: | ப்ரஹ்ம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஹ்ரீம் விஷ்ணவே நம: | விஷ்ணு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ததஸ்தத்ஸமீபே
 
வம் வஜ்ராய நம: | வஜ்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஶக்தயே நம: | ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தண்டாய நம: | தண்ட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கம் கட்காய நம: | கட்க ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பாஶாய நம: | பாஶ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்வம் த்வஜாய நம: | த்வஜ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கம் கதாயை நம: | கதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்ரிம் த்ரிஶூலாய நம: | த்ரிஶூல ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பத்மாய நம: | பத்ம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சக்ராய நம: | சக்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ஸப்தமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஸப்தமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ஸப்தமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
அஷ்டமாவரணம்
ததஶ்சதுரஶ்ரே 
 
வாம் வடுகாய நம: | வடுக ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - பஶ்சிமே
யாம் யோகினீப்யோ நம: | யோகினீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - உத்தரே
க்ஷாம் க்ஷேத்ரபாலாய நம: | க்ஷேத்ரபால ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - பூர்வே
காம் கணபதயே நம: | கணபதி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - தக்ஷே
 
வாம் அஷ்டவஸுப்யோ நம: | வஸு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - வாயவ்யே
ஹ்ராம் த்வாதஶ ஆதித்யேப்யோ நம: | ஆதித்ய ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - ஈஶானே
ஹம் எகாதஶ ருத்ரேப்யோ நம: | ருத்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - ஆக்னேயே
ஸம் ஸர்வேப்யோ பூதேப்யோ நம: | பூத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - நைருதே
 
ஏதா: அஷ்டமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் அஷ்டமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன அஷ்டமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
நவமாவரணம்
தேவீஸமீபே
 
அம் அக்ஷமாலாயை நம: | அக்ஷமாலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
வம் வராய நம: | வர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
பும் புஸ்தகாய நம: | புஸ்தக ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
அம் அபயாய நம: | அபய ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
 
ஏதா: நவமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் நவமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன நவமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
பாலா அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்
 
ஓம் கல்யாணீ த்ரிபுரா பாலா மாயா த்ரிபுரஸுந்தரீ |
ஸுந்தரீ ஸௌபாக்யவதீ க்லீம்காரீ ஸர்வமங்கலா || 1
 
ஹ்ரீம்காரீ ஸ்கந்தஜனனீ பரா பஞ்சதஶாக்ஷரீ | 
த்ரிலோகீ மோஹனாதீஶா ஸர்வேஶீ ஸர்வரூபிணீ || 2
 
ஸர்வஸம்க்ஷோபிணீ பூர்ணா நவமுத்ரேஶ்வரீ ஶிவா |
அனங்ககுஸுமா க்யாதா ஹ்யனங்கபுவனேஶ்வரீ || 3
 
ஜப்யா ஸ்தவ்யா ஶ்ருதிர்னித்யா நித்யக்லின்னா அம்ருதோத்பவா |
மோஹினீ பரமானந்தா காமேஶீ தருணீ கலா || 4
 
கலாவதீ பகவதீ பத்மராககிரீடினீ |
ஸௌகந்தினீ ஸரித்வேணீ மந்த்ரிணீ மந்த்ரரூபிணீ || 5
 
தத்வத்ரயீ தத்வமயீ ஸித்தா த்ரிபுரவாஸினீ |
ஶ்ரீர்மதிஶ்ச மஹாதேவீ காலினீ பரதேவதா || 6
 
கைவல்யரேகா வஶினீ ஸர்வேஶீ ஸர்வமாத்ருகா |
விஷ்ணுஷ்வஸா தேவமாதா  ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயினீ || 7
 
ஆதாரா ஹிதபத்னீகா ஸ்வதிஷ்டானஸமாஶ்ரயா |
ஆஜ்ஞாபத்மாஸனாஸீனா விஶுத்தஸ்தலஸம்ஸ்திதா || 8
 
அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாமூர்தி: ஸுஷும்னா சாருமத்யமா |
யோகேஶ்வரீ முனித்யேயா பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ || 9
 
சதுர்புஜா சந்த்ரசூடா புராண்யாகமரூபிணீ |
ஔம்காராதிர்மஹாவித்யா மஹாப்ரணவரூபிணீ || 10
 
பூதேஶ்வரீ பூதமயீ பஞ்சாஶத்வர்ணரூபிணீ |
ஷோடான்யாஸமஹாபூஷா காமாக்ஷீ தஶாமாத்ருகா || 11
 
ஆதாரஶக்திரருணா லக்ஷ்மீஶஶ்ரீபுரபைரவீ |
த்ரிகோணமத்யனிலயா ஷட்கோணபுரவாஸினீ || 12
 
நவகோணபுராவாஸா பிந்துஸ்தலஸமன்விதா |
அகோரமந்த்ரிபதா பாமினீ பவரூபிணீ || 13
 
ஏஷா ஸம்கர்ஷிணீ தாத்ரீ சோமா காத்யாயனீ ஶிவா |
ஸுலபா துர்லபா ஶாஸ்த்ரீ மஹாஶாஸ்த்ரீ ஶிகண்டினீ || 14
 
நாம்னாமஷ்டோத்தரஶதம் படேன்ன்யாஸஸமன்விதம் |
ஸர்வஸித்திமவாப்னோதி ஸதகோ அபீஷ்டமாப்னுயாத் || 15

Author: purna_admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *