TOC

P11D12 – amRutEshvari kAmadughAmbA, annapUrNA kAmadughAmbA

shrI amRutEshvari kAmadughAmbA mantra japa kramaH
shrI amRutEshvari kAmadughAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI annapUrNA kAmadughAmbA mantra japa kramaH
shrI annapUrNA kAmadughAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D11 – amRutapIThEshvari kAmadughAmbA, sudhAsU kAmadughAmbA

shrI amRutapIThEshvari kAmadughAmbA mantra japa kramaH
shrI amRutapIThEshvari kAmadughAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI sudhAsU kAmadughAmbA mantra japa kramaH
shrI sudhAsU kAmadughAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D10 – tripuTA (kumARI) kalpalatAmbA, spancabANEshvarI kalpalatAmbA

shrI tripuTA (kumARI) kalpalatAmbA mantra japa kramaH
shrI tripuTA (kumARI) kalpalatAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI pancabANEshvarI kalpalatAmbA mantra japa kramaH
shrI pancabANEshvarI kalpalatAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D9 – pancakAmEshvarI kalpalatAmbA, pArijAtEshvarI kalpalatAmbA

shrI pancakAmEshvarI kalpalatAmbA mantra japa kramaH
shrI pancakAmEshvarI kalpalatAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI pArijAtEshvarI kalpalatAmbA mantra japa kramaH
shrI pArijAtEshvarI kalpalatAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D8 – ajapA khOshAmbA, mAtrukA khOshAmbA

shrI ajapA khOshAmbA mantra japa kramaH
shrI ajapA khOshAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI mAtrukA khOshAmbA mantra japa kramaH
shrI mAtrukA khOshAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D7 – paranjyOti khOshAmbA, parAniShkalA khOshAmbA

shrI paranjyOti khOshAmbA mantra japa kramaH
shrI paranjyOti khOshAmbA AvaraNa puja kramaH
shrI parAniShkalA khOshAmbA mantra japa kramaH
shrI parAniShkalA khOshAmbA AvaraNa puja kramaH

P11D6 – trishakti lakShmI, sAmrAjya lakShmI

shrI trishakti lakShmI mantra japa kramaH
shrI trishakti lakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI sAmrajya lakShmI mantra japa kramaH
shrI sAmrAjya lakSHmI AvaraNa puja kramaH

P11D5 – ekAkSharI lakShmI, mahAlakSHmI


shrI ekAkSharI lakShmI mantra japa kramaH
shrI ekAkSharI lakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI mahAlakSHmI mantra japa kramaH
shrI mahAlakSHmI AvaraNa puja kramaH

P11D4 – mahārājñī


shrI mahārājñī mantra japa kramaH
shrI mahārājñī AvaraNa puja kramaH
shrI mahārājñī trailokyavijaya kavacham
shrI mahārājñī stotram
shrI mahārājñī sahasranAma stotram
shrI mahārājñī sahasranAmAvaliH
shrI shakti aShTottarashara divyasthAnIya stotram
shrI shakti aShTottarashata divyasthAnIya nAmAvaliH

P11D3 – lakShmInArAyaNa


shrI lakShmInArAyaNa mantra japa kramaH
shrI lakShmInArAyaNa AvaraNa puja kramaH
shrI lakShmInArAyaNa vajrapanjara kavacham
shrI lakShmInArAyaNa hRudaya stotram
shrI lakShmInArAyaNa mUlamantra stotram
shrI lakShmInArAyaNa sahasranAma stotram
shrI lakShmInArAyaNa sahasranAmAvaliH
shrI lakShmInArAyaNa aShTottarashatanAma stotram
shrI lakShmInArAyaNa aShTottarashata nAmAvaliH
shrI lakShmInArAyaNa aShTakam
shrI viShNu aShTottarashara divyasthAnIya stotram
shrI viShNu aShTottarashata divyasthAnIya nAmAvaliH

P11D2 – shankaranArAyaNa


shrI shankaranArAyaNa mantra japa kramaH
shrI shankaranArAyaNa AvaraNa puja kramaH
shrI shankaranArAyaNa sahasranAma stotraM
shrI shankaranArAyaNa sahasranAmAvaliH
shrI gomatyambAShTakam
shrI shiva aShTottarashata divyasthAnIya stotraM
shrI shiva aShTottarashata divyasthAnIya nAmAvaliH

P11D1 – nIlakaNTha


shrI nIlanaTha mantra japa kramaH
shrI nIlanaTha AvaraNa puja kramaH
shrI nIlanaTha stavaH
shrI rudra namaka stotram
shrI nIlakaNTha mAlA mantra stotram

P10D12mahAshAstA


shrI mahAshAstA mantra japa kramaH
shrI mahAshAstA AvaraNa puja kramaH
shrI mahAshAstranugraha kavacha stotraM
shrI hariharaputra sahasranAma stotram
shrI hariharaputra aShTottarashata nAma stotram
shrI hariharaputra aShTottarashata nAmAvaliH
shrI dharmashAstA bhujanga stotraM
shrI kirAtAShTaka stotraM

P10D11 – shrI vidyAlakShmI, dhanalakShmI


shrI vidyAlakShmI mantra japa kramaH
shrI vidyAlakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI vidyAlakShmI aShTottarashata nAmavaliH
shrI dhanalakShmI mantra japa kramaH
shrI dhanalakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI dhanalakShmI aShTottarashata nAmavaliH

P10D10– santAnalakShmI, vijayalakShmI


shrI santAnalakShmI mantra japa kramaH
shrI santAnalakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI santAnalakShmI aShTottarashata nAmavaliH
shrI vijayalakShmI mantra japa kramaH
shrI vijayalakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI vijayalakShmI aShTottarashata nAmavaliH

P10D9dhairyalakShmI & gajalakShmI


shrI dhairyalakShmI mantra japa kramaH
shrI dhairyalakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI dhairyalakShmI aShTottarashata nAmavaliH
shrI gajalakShmI mantra japa kramaH
shrI gajalakShmI AvaraNa puja kramaH
shrI gajalakShmI aShTottarashata nAmavaliH

P10D8 – AdilakShmI & dhAnyalakShmI

AdilakShmI mantra japa kramaH
AdilakShmI AvaraNa puja kramaH
AdilakShmI aShTottarashata nAmavaliH
dhAnyalakShmI mantra japa kramaH
dhAnyalakShmI AvaraNa pUjA kramaH
dhAnyalakShmI aShTottarashata nAmAvaliH

P10D7 – mangalachaNDikA, mAnasAdevI, svAhA

mangalachaNDikA mantra japa kramaH
mangalachaNDikA AvaraNa puja kramaH
mangalachaNDikA aShTottarashata nAmavaliH
sankaTahara shrImangalachaNDI stavanaM
mAnasAdevI mantra japa kramaH
mAnasAdevI AvaraNa pUjA kramaH
mAnasAdevI stavanaM
mAnasAdevI stotraM
mAnasAdevI aShTottarashata nAmAvaliH
mAnasAdevI nAgabhayanivAraka dvAdashanAma stotraM
sarpabhayanAshaka mAnasAdevI stotraM
svAhA mantra japa kramaH
svAhA AvaraNa pUjA kramaH
svAhA ShoDashanAma stotraM
yajneshvara dakShiNA stotraM

P10D6 – kAmeshvarI, vasundharA

kAmeshvarI mantra japa kramaH
kAmeshvarI AvaraNa puja kramaH
kAmeshvarI aShTottarashata nAmavaliH
vasundharA mantra japa kramaH
vasundharA AvaraNa pUjA kramaH
vasundharA stavanaM
vasundharA aShTottarashatanAma stotraM
bhUmi stotraM varNanaM

P10D5 – jvAlAmukhI, surabhi


Introduction
jvAlAmukhI mantra japa kramaH
jvAlAmukhI AvaraNa puja kramaH
jvAlAmukhI kavacha stotraM
jvAlAmukhI sahasranAmA stotraM
jvAlAmukhI stOtram
surabhi mantra japa kramaH
surabhi AvaraNa pUjA kramaH
Indra kRuta shrI surabhi stotraM
shrI surabhi aShTottarashata nAmAvaliH
shrI surabhi sahasranAma stotraM

P10D4 – padmAvati


padmAvati mantra japa kramaH
padmAvati AvaraNa puja kramaH
padmAvati vajrapanjara kavachaM
padmAvati sahasranAmA stotraM
padmAvati aShTottarshata nAmAvaliH
padmAvati nakShatra nAmAvaliH
padmAvati kavacha stotraM
padmAvati stotraM
padmAvati daNDakaM
padmAvati paTalaM
padmAvati navaratnamAlikA stotram

P10D3 – shItalA gaurI, mahAmArI


shItalA gaurI mantra japa kramaH
shItalA gaurI AvaraNa pUjA kramaH
shItalA kavacaM
shItalAShTakaM
shItalA cAlIsA
shItalA aShTOttaram
shItalA AratI
mahAmArI stOtraM
mahAmArI sahasranAma stotram
mahAmArI trishati nAmAvaliH

P10D2 – narmadAmbA, bANAsura


narmadAmbA mantra japa kramaH
narmadAmbA AvaraNa pUjA kramaH
narmadAmbA shlokaM – skAndapurANe
narmadAmbA panchadasha puNya nAmAni
narmadAmbA sahasranAma stotraM
narmadAmbA kavacham
narmadAShTakam – 1
narmadAShTakam – 2
narmadAmbA AratI
bANAsura kRuta shiva stuti

P10D1 – shAkambharI, Banashankari, DhuNDhi gaNEsha, gaNaka

gaNaka mantra japa kramaH
gaNaka AvaraNa pUjA kramaH
DhuNDhi gaNEsha mantra japa kramaH
DhuNDhi gaNEsha AvaraNa pUjA kramaH
DhuNDhi gaNesha svarUpavarNana stuti
DhuNDhi gaNesha bhujanga stotram
DhuNDhi gaNesha stuti
shrI kalyANagaNapati aShTottarashata nAmAvaliH
shrI mahAgaNapati gakAra sahasranAma stOtraM
shAkaMbharI mantra japa kramaH
shAkaMbharI AvaraNa puja kramaH
shAkaMbharI aShTOttarashata nAmAvali
shAkaMbharI sahasranAma stOtraM
shAkaMbharI kavacaM
shAkaMbharI aShTakaM
shAkaMbharI prAtaH smaraNa stOtraM
shAkaMbharI pancakaM

P9D12 – kAlAnala gaNEsha, trimukha gaNEsha, natEsha, shivakAmasundari


kAlAnala mantra japa kramaH
kAlAnala AvaraNa pUjA kramaH
trimukha gaNEsha mantra japa kramaH
trimukha gaNEsha AvaraNa pUjA kramaH
natEsha sahasranAma stOtraM nAmAvaliH
shivakAmasundari aShTottarashata nAmAvaliH
hEramba aShTottarashata nAmAvaliH

P9D11 – siddharUpa gaNEsha, gakAra gaNapati


kalipriya mantra japa kramaH
kalipriya AvaraNa pUjA kramaH
siddharUpa gaNEsha mantra japa kramaH
siddharUpa gaNEsha AvaraNa pUjA kramaH
gakAra-gaNapati aShTottarashata nAmAvaliH
subrahmaNya hastasthita astrAyudha aShTottarashata nAmAvaliH
mUlamantrAtmaka shrI mahAlakShmI trishatI nAmAvaliH

P9D10 – dhUmrAkSha, rAja putra gaNEsha

dhUmrAkSha mantra japa kramaH
dhUmrAkSha AvaraNa pUjA kramaH
rAjaputra gaNEsha mantra japa kramaH
rAjaputra gaNEsha AvaraNa pUjA kramaH
aShTadashabhujA mahAlakShmI mantra japa kramaH
aShTadashabhujA mahAlakShmI AvaraNa pUjA kramaH

P9D9mahOtkaTa, mayUrEsha gaNEsha

mahOtkaTa (kashyapanandana) mantra japa kramaH
mahOtkaTa (kashyapanandana) AvaraNa pUjA kramaH
mayUrEsha mantra japa kramaH
mayUrEsha AvaraNa pUjA kramaH

P9D8 – saMhAra bhairava, shiMshumAra mUrti


saMhAra bhairava mantra japa kramaH
saMhAra bhairava AvaraNa pUjA kramaH
shiMshumAra mUrti – Introduction
shiMshumAra mantra japa kramaH
shiMshumAra AvaraNa pUjA kramaH
shiMshumAra shAlagrAma lakShaNam

P9D7kApAla, bhIShaNa bhairava, siMhavaktra gaNEsha

kApAla bhairava mantra japa kramaH
kApAla bhairava AvaraNa pUjA kramaH
bhIShaNa bhairava mantra japa kramaH
bhIShaNa bhairava AvaraNa pUjA kramaH
siMhavaktra gaNesha mantra japa kramaH
siMhavaktra gaNEsha AvaraNa puja kramaH

P9D6krOdha, unmatta bhairava

krOdha bhairava mantra japa kramaH
krOdha bhairava AvaraNa pUjA kramaH
unmatta bhairava mantra japa kramaH
unmatta bhairava AvaraNa pUjA kramaH

P9D5 – ruru, caNDa bhairava


Introduction
ruru bhairava mantra japa kramaH
ruru bhairava AvaraNa pUjA kramaH
caNDa bhairava mantra japa kramaH
caNDa bhairava AvaraNa pUjA kramaH

P9D4 – asitAnga bhairava, lalitA navAvaraNa pUjA


Introduction
pancadashAkShari mantra japa kramaH
lalitA navAvaraNa pUjA kramaH
vyaShTi AmnAya kramaH
asitAnga bhairava mantra japa kramaH
asitAnga bhairava AvaraNa pUjA kramaH

P9D3 – kShEtrapAla, karuppa, nAgarAja


Introduction
kShEtrapAla mantra japa kramaH
kShEtrapAla AvaraNa pUjA kramaH
karuppa mantra japa kramaH
karuppa AvaraNa pUjA kramaH
nAgarAja mantra japa kramaH
nAgarAja AvaraNa pUjA kramaH

P9D2 – kRuShNa, ananta


Introduction
kRuShNa mantra japa kramaH
kRuShNa AvaraNa pUjA kramaH
ananta mantra japa kramaH
ananta AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P9D1 – hari, brahma


Introduction
hari mantra japa kramaH
hari AvaraNa pUjA kramaH
brahma mantra japa kramaH
brahma AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D12 – upEndra, IshAna

Introduction
upEndra mantra japa kramaH
upEndra AvaraNa pUjA kramaH
IshAna mantra japa kramaH
IshnAna AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D11 – janArdana, kubEra


Introduction
janArdana mantra japa kramaH
janArdana AvaraNa pUjA kramaH
kubEra mantra japa kramaH
kubEra AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D10 – acyuta, vAyu


Introduction
acyuta mantra japa kramaH
acyuta AvaraNa pUjA kramaH
vAyu mantra japa kramaH
vAyu AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D9 – nRusiMha, varuNa


nRusiMha mantra japa kramaH
nRusiMha AvaraNa pUjA kramaH
varuNa mantra japa kramaH
varuNa AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D8 – adhOKShaja, niRuti, mahAgaNapati


adhOKShaja mantra japa kramaH
adhOkShaja AvaraNa pUjA kramaH
niRuti mantra japa kramaH
niRuti AvaraNa pUjA kramaH
mahAgaNapati mantra japa kramaH
mahAgaNapati Avarana puja kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D7 – puruShOttama, Yama dharmarAja, citragupta


puruShOttama mantra japa kramaH
puruShOttama AvaraNa pUjA kramaH
Yama dharmarAja mantra japa kramaH
Yama dharmarAja AvaraNa pUjA kramaH
yamAShTakaM – dEvibhAgavatE
citragupta mantra japa kramaH
citragupta AvaraNa pUjA kramaH
Citragupta Arati
Citragupta ChAliSA
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D6 – aniruddha, jAtavEtAgni,


aniruddha mantra japa kramaH
aniruddha AvaraNa pUjA kramaH
jAtavEtAgni mantra japa kramaH
uttiShTAgni mantra japa kramaH
agni AvaraNa pUjA kramaH
Agni aShTOttara shatanAma stOtram
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D5 – pradyumna, indra, indrANi

pradyumna mantra japa kramaH
pradyumna AvaraNa pUjA kramaH
Indra ShadaKShara mantra japa kramaH
Indra triShTup mantra japa kramaH
indra AvaraNa pUjA kramaH
indrANi mantra japa kramaH
indrANi AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D4 – vAsudEva, cintAmaNi sarasvati, ardhanArIshvara, gaNEsha

vAsudEva mantra japa kramaH
vAsudEva AvaraNa pUjA kramaH
cintAmaNi sarasvati mantra japa kramaH
cintAmaNi sarasvati AvaraNa pUjA kramaH
cintAmaNi ardhanArIshvara mantra japa kramaH
cintAmaNi ardhanArIshvara AvaraNa pUjA kramaH
cintAmaNi gaNEsha mantra japa kramaH
cintAmaNi gaNEsha AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D3 – saMkarShaNa, shatAkShari, mahAmRutyunjaya

saMkarShaNa mantra japa kramaH
saMkarShaNa AvaraNa pUjA kramaH
shatAkShari mantra japa kramaH
shatAkShari AvaraNa pUjA kramaH
mahAmRutyunjaya mantra japa kramaH
mahAmRutyunjaya AvaraNa pUjA kramaH
shrI indrAkShi stOtram
shrI indrAkShi stOtram – kAshmIra pATham
shrI indrAkShi stOTram – daKShiNa dEsha pATham
shAlagrAma mUrti lakShaNam

P8D2 – hRushIkEsha, padmanAbha, dAmOdara, mIna rAshi

hRushIkEsha mantra japa kramaH
hRuShIkESha anuShTup mantra japa kramaH
hRushIkEsha AvaraNa pUjA kramaH
padmanAbha mantra japa kramaH
padmanAbha AvaraNa pUjA kramaH
dAmOdara mantra japa kramaH
dAmOdara AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam
mIna rAshi AvaraNam

P8D1 – trivikrama, vAmana, kumbha rAshi

trivikrama mantra japa kramaH
trivikrama AvaraNa pUjA kramaH
vAmana mantra japa kramaH
vAmana AvaraNa pUjA kramaH
shrIdhara mantra japa kramaH
shrIdhara AvaraNa pUjA kramaH
shAlagrAma mUrti lakShaNam
kumbha rAshi AvaraNam

P7D12 – kEshava, nArAyaNa, mAdhava, gOvinda, viShNu, madhusUdana, makara rAshi

mUrti bhEda lakShaNam
kEshava mantra japa kramaH
kEshava AvaraNa pUjA kramaH
nArAyaNa mantra japa kramaH
nArAyaNa AvaraNa pUjA kramaH
mAdhava mantra japa kramaH
mAdhava AvaraNa pUjA kramaH
gOvinda mantra japa kramaH
gOvinda AvaraNa pUjA kramaH
viShNu mantra japa kramaH
viShNu AvaraNa pUjA kramaH
madhusUdana mantra japa kramaH
madhusUdana AvaraNa pUjA kramaH
sAlagrAma mUrti lakShaNam
makara rAshi AvaraNam

P7D11 – tulasi, dhanuH rAshi

tulasi japa kramaH
tulasi japa kramaH (2)
tulasi AvaraNa pUjA kramaH
tulasi kavacaM – brahmANDa puraNam
tulasi kavacaM – 2
tulasi stavarAja stOtram
tulasi stOtram
tulasi upasniShad
tulasi stuti
tulasi stOtram – 2
vRunDAvan stOtram
tulasi aShTOttara shatanAma stOtram
tulasi aShTOttara shatanAmAvaliH – 2 stOtram
tulasi shasranAmAvaliH
tulasi gItA
tulasi mahimA
viShNu prabOdhana sTotram
tulasi vivAha paddhati
tulasi viShNu mithuna aShTottaram
dhanuH rAshi AvaraNam

P7D10 – rENukA, vRushcika rAshi


rENukA japa kramaH
rENukAmbA japa kramaH (2)
reNukA shabari japa kramaH
reNukA mAlAmantra japa kramaH
ekavIrA japa kramaH
reNukA AvaraNa pUjA kramaH
reNukA kavacaM – rudrayAmalE
reNukA kavacaM –
reNukA stavarAja stOtram
reNukA stOtram
reNukA stOtram
reNukA stOtram
reNUkA hRudayam
reNukA khadgamAlA stOtram
reNukA aShTOttram
reNukA sahasranAma stOtram
vRushcika rAshi AvaraNa

P7D9 – svayaMvarA pArvati, tulA rAshi


svayaMvarA pArvati japa kramaH
svayaMvarA pArvati mAlA mantra japa kramaH
svayaMvarA pArvati nyAsa vidhAnaM
svayaMvarA pArvati AvaraNa puja kramaM
svayaMvarA pArvati shlOkaM
tulA rAshi AvaraNa pUjA krama

P7D8 – gajAnana, lambOdara, vikaTa, vighnarAja, dhUmravarNa, kanyA rAshi

gajAnana gaNapati japa krama
gajAnana gaNapati AvaraNa krama
gajAnana shlOka
lambOdara gaNapati japa krama
lambOdara gaNapati AvaraNa krama
lambOdara shlOka
vikaTa gaNapati japa krama
vikaTa gaNapati AvaraNa krama
vikaTa shlOka
vighnarAja gaNapati japa krama
vighnarAja gaNapati AvaraNa krama
vighnarAja shlOka
dhUmravarNa gaNapati japa krama
dhUmravarNa gaNapati AvaraNa krama
dhUmravarNa shlOka
kanyA rAshi AvaraNa pUjA krama

P7D7 – ekadanta, mahOdara, simha rAshi

ekadanta gaNapati japa krama
ekadanta gaNapati AvaraNa krama
ekadanta shlOka
mahOdara gaNapati japa krama
mahOdara gaNapati AvaraNa krama
mahOdara shlOka
simha rAshi AvaraNa pUjA krama

P7D6 – vakratuNDa gaNapati, mahA siddhi, buddhi, karkaTa rAshi

vakratuNDa gaNapati japa krama
vakratUNDa gaNapati AvaraNa krama
vakratuNDa shlOka
vakratuNDa aShtottaram
mahA siddhi japa krama
mahA siddhi AvaraNa pUjA krama
mahA siddhi aShTottara shatanAmastOtram
mahA buddhi japa krama
mahA buddhi AvaraNa pUjA krama
mahA buddhi aShTottara shatanAma stOtram
karkaTa rAshi AvaraNa pUjA krama
vArAhi andAdi

P7D5 – sampatkari, ashvArUdhA, mithuna rAshi

shrI sampatkari mantra japa kramaH
shrI sampatkari AvaraNa pUjA kramaH
shrI ashvArUdhA mantra japa kramaH
shrI ashvArUdhA AvaraNa pUjA kramaH
shrI ashvArUdhAyAH mantrAkShara stOtram
shrI mithuna rAshi (mAsa) AvaraNam

P7D4 – dakShiNAmUrti, vRushabha rAshi

shrI dakShiNAmUrti mantra japa kramaH
shrI dakShiNAmUrti AvaraNa pUjA kramaH
shrI dakShiNAmUrti ashTOttarashatanAma stOtram
shrI mEdhA dakShiNAmUrti bIjamantra aShtOttara shatanAmAvali
shrI dakShiNAmUrti dashakam
shrI dakShiNAmUrti varNamAlA stOtram
shrI dakShiNAmUrtyupaniShat
shrI dakSHiNAmUrti nakShatra mAlA stOtram
shrI dakShiNAmUrti dhyAnam
shrI dakSHiNAmUrtyaShTakaM
shrI dakSiNAmUrti sahasranAma stOtram
shrI dakShiNAmUrti aShTakam – Adi shankara kRuta
shrI vRushabha rAshi (mAsa) AvaraNam

P7D3 – vaTuka bhairava, mEsha rAshi

shrI vaTuka bhairava mantra japa kramaH
shrI vaTuka bhairava AvaraNa pUjA kramaH
shrI vaTuka bhairava ashTOttarashatanAmAvali
shrI vaTuka bhairava brahma kavacam
shrI vaTuka bhairava kavacam
shrI vaTuka bhairava prAtaH smaraNam
shrI vaTuka bhairava hRudaya stOtram
shrI vaTuka bhairava tAlaM
shrI bhairavAShTakam
shrI vaTuka bhairava AShTOttarashatanAma stOtram
shrI vaTuka bhairava sahasranAmastOtram
shrI vaTuka bhairava panjarasTOtram
shrI mEsha rAshi (mAsa) AvaraNam

P7D2 – annapUrNAmbA

shrI annapUrNAmbA mantra japa kramaH
shrI annapUrNAmbA AvaraNa pUjA kramaH
shrI annapUrNAmbA ashTOttarashatanAma stOtram
shrI annapUrNAmbA sahasranAmastOtram
shrI annapUrNAShTakaM
shrI annapUrNA stOtraM
shrI annapUrNA kavacaM
shrI annapUrNOpaniShat

P7D1 – vIrabhadra

shrI vIrabhadra mantra japa kramaH
shrI vIrabhadra AvaraNa pUjA kramaH
shrI vIrabhadra daNDakam
shrI vIrabhadra nakshatra nAmAvaliH
shrI vIrabhadra sahasranAma stOtram
shrI aghOra vIrabhadra pralayakAla huMkAra vIrabhadra mAlAmahAmantraH

P6D12 – rAhu, kEtu

rAhu graha mantra japa kramaH
rAhu graha AvaraNa pUjA kramaH
rAhu graha aShTOttara shatanAmAvaliH
rAhu graha aShTOttara shatanAmA stOtram
rAhu graha kavacaM
rAhu graha pancaviMshatinAmastOtraM
rAhu graha stavarAja stOtram
rAhu graha stOtram
Ketu graha mantra japa kramaH
kEtu graha AvaraNa pUjA kramaH
kEtu graha aShTOttara shatanAmAvaliH
kEtu graha kavacaM
kEtu graha pancaviMshatinAmastOtraM
kEtu graha stavarAja stavarAja stOtram
kEtu graha stOtram
Navagraha ashtOttara shatanAmAvaliH

P6D11 – brahaspati, shukra, shani

brahaspati graha mantra japa kramaH
brahaspati graha AvaraNa pUjA kramaH
brahaspati graha aShTOttara shatanAmAvaliH
brahaspati graha kavacaM
brahaspati graha stOtraM
shukra graha mantra japa kramaH
shukra graha AvaraNa pUjA kramaH
shukra graha aShTOttara shatanAmAvaliH
shukra graha kavacaM
shukra graha stOtraM
Shukra stavarAja stOtram
shani graha mantra japa kramaH
shani graha AvaraNa pUjA kramaH
shani graha aShTOttara shatanAmAvaliH
shani graha kavacaM
Dasharatha kRuta shani stOtraM
shani stavarAja stOtram
Shanaishcara shasranAma stOtram

P6D10 – sUrya, candra, angAraka, budha

sUrya graha mantra japa kramaH
sUrya graha AvaraNa pUjA kramaH
sUrya graha aShTOttara shatanAmAvaliH
sUrya graha kavacaM
sUrya graha stOtraM
candra graha mantra japa kramaH
candra graha AvaraNa pUjA kramaH
candra graha aShTOttara shatanAmAvaliH
candra graha kavacaM
candra graha stOtraM
angAraka graha mantra japa kramaH
angAraka graha AvaraNa pUjA kramaH
angAraka graha aShTOttara shatanAmAvaliH
angAraka graha kavacaM
angAraka graha stOtraM
budha graha mantra japa kramaH
budha graha AvaraNa pUjA kramaH
budha graha aShTOttara shatanAmAvaliH
budha graha kavacaM
budha graha stOtraM

P6D9 – cAndi special

shailaputri mantra japa krama
shailaputri AvaraNa pUjA krama
brahmacAriNI mantra japa krama
brahmacAriNI AvaraNa pUjA krama
candraghaNTA mantra japa krama
candraghaNTA AvaraNa pUjA krama
kUShmANDA mantra japa krama
kUShmANDA AvaraNa pUjA krama
skandamAtA mantra japa krama
skandamAtA AvaraNa pUjA krama
kAtyAyani mantra japa krama
kAtyAyani AvaraNa pUjA krama
kAlarAtri mantra japa krama
kAlarAtri AvaraNa pUjA krama
mahAgaurI mantra japa krama
mahAgaurI AvaraNa pUjA krama
siddhidAtri mantra japa krama
siddhidAtri AvaraNa pUjA krama
shUlini mantra japa krama
mahAshUlini mantra japa krama
sharabha shUlini sammElana mantra japa krama
shUlini AvaraNa pUjA krama
shUlini ashtOttara shata nAmAvali
pratyaNgirA mantra japa krama
pratyaNgirA AvaraNa pUjA krama
vanadurgA mantra japa krama
vanadurgA AvaraNa pUjA krama
vanadurgA ashtOttara shata nAmAvali
mahiShamardhini mantra japa krama
mahiShamardhini Avarana pUjA krama
mahiShamardhini ashtOttara shata nAmAvali
mUla durgA mantra japa krama
mUla durgA Avarana pUjA krama
jAtavEda durgA mantra japa krama
jAtavEda durgA Avarana pUjA krama
shAnti durgA mantra japa krama
shAnti durgA Avarana pUjA krama
jaya durgA mantra japa krama
jaya durgA Avarana pUjA krama
lavaNa durgA mantra japa krama
lavaNa durgA Avarana pUjA krama
pakShi durgA mantra japa krama
pakShi durgA Avarana pUjA krama
bhramara durgA mantra japa krama
bhramara durgA Avarana pUjA krama
brAhmI mAtrU mantra japa krama
brAhmI mAtru Avarana pUjA krama
brAHmI ashttOtara shata nAma stOtram
mAhEshvarI mAtrU mantra japa krama
mAhEshvarI mAtru Avarana pUjA krama
mAhEshvarI ashttOtara shata nAma stOtram
kaumArI mAtrU mantra japa krama
kaumArI mAtru Avarana pUjA krama
kaumArI ashttOtara shata nAma
vaiShNavI mAtrU mantra japa krama
vaiShNavI mAtru Avarana pUjA krama
vaiShNavI ashttOtara shata nAma
vArAhI mAtrU mantra japa krama
vArAhI mAtru Avarana pUjA krama
vArAhI ashttOtara shata nAma
mAhEndrI mAtrU mantra japa krama
mAhEndrI mAtru Avarana pUjA krama
indrANI ashttOtara shata nAma
cAmuNDA mAtrU mantra japa krama
cAmuNDA mAtru Avarana pUjA krama
cAmuNDA ashttOtara shata nAma
durgA mAtrukA nyAsaH

P6D8 – kArtavIryArjuna

kArtavIryArjuna viShNu chakra mUrti
kArtavIryArjuna mantra japa kramaH
kArtavIryArjuna Avarana pUjA kramaH
kArtavIryArjuna aShthOttara shatanAma stOtram
kArtavIryArjuna dvAdasha nAma stOtraM
kArtavIryArjuna stOtraM
kArtavIryArjuna laghu stOTram
kArtavIryArjuna kavacaM
kArtavIryArjuna laghu kavacaM
kArtavIryArjuna dIpa dAna kramaH

P6D7 – garuDA, Manmatha, ratidEvI

mahAgaruDa mantra japa kramaH
mahAgaruDA Avarana pUjA kramaH
garuDA aShthOttara shatanAma stOtram
AshugaruDa mahAmantra japa kramaH
AshugaruDa kavacam
Manmatha mahAmantra japa kramaH
manmathA AvaraNa pUjA kramaH
ratidEvI mahAmantra japa kramaH
ratidEvI AvaraNa pUjA kramaH

P6D6 – mahAvArAhi, vashya, dhUmra vArAhi


mahAvArAhi mantra japa krama
mahAvArAhi Avarana pUjA kramaH
vashya vArAhi mantra japa krama
vashya vArAhi stOtram
dhUmra vArAhi mantra japa krama
vArAhi thiru dashAngam
vArAhi navaratnamAlai
vArAhi thiru Unjal

P6D5 – svarNakarShaNa bhairava

svarNakarShaNa bhairava mantra japa krama
svarNakarShaNa bhairava Avarana pUjA kramaH
svarNakarShaNa bhairava sahasranAma stOtram
svarNakarShaNa bhairava kavacam
svarNakarShaNa bhairava stOtram (sundari tantrA)
svarNakarShaNa bhairava stOtram (rudrayAmalA)

P6D4 – hayagrIva

hayagrIva mantra japa krama
hayagrIva ekAkShari mantra japa kramaH
hayagrIva ekAkShari (anya) mantra japa kramaH
hayagrIva aShTAkShari mantra japa kramaH
hayagrIva ekAdashAkShari mantra japa kramaH
dadhibhakta hayagrIva mantra japa kramaH
cinmayAnanda hayagrIva mantra japa kramaH
mahAshvashira mantra japa kramaH
hayagrIva Avarana pUjA kramaH
hayagrIva aShTottara shata nAmAvaliH
hayagrIva upaniShat
hayagrIva kavacam

P6D3 – sudarshana

sudarshana mantra japa krama
sudarshana AvaraNa pUjA krama
sudarshana ashTOttaram
Sudarshana stOtram
sudarshana ashtakam
Sudarshana kavacam
Sudarshana gadyam

P6D2 – mukAmbika

mUkAmbikA mantra japa krama
mUkAmbikA AvaraNa pUjA krama
mUkAmbikA ashTOttaram
Kollapuri (kollur) mahAlakShmi ashtakam

P6D1 – shAradA, bhavAni

shArAdA mantra japa krama
shAradA AvaraNa pUjA krama
shAradA stOtram
shAradA kavacam
bhavAnI mantra japa krama
bhavAnI AvaraNa pUjA krama
bhavAnI kavacaM

P5D12 – mAtangi Special

Laghu shyAmA mantra japa krama
Laghu shyAmA AvaraNa krama
vAgvAdini mantra japa krama
vAgvAdini AvaraNa krama
Nakuli mantra japa krama
nakuli AvaraNa krama
kalyANa mAtangi mantra japa krama
kalyANa mAtangi AvaraNa krama
Jagadranjini mAtangi mantra japa krama
Jagadranjini mAtangi AvaraNa krama
Vashya mAtangi mantra japa krama
Vashya mAtangi AvaraNa krama
shArikA shyAmalA mantra japa krama
shArikA shyAmalA AvaraNa kramA
Shuka shyAmalA mantra japa krama
Shuka shyAmalA AvaraNa krama
rAja shyAmalA mantra japa krama
rAja shyAmalA AvaraNa krama
rAja shyAmalA bali dAnam
Hasanti shyAmalA mantra japa krama
aShtAkShara mAtaNgi mantra japa krama
dashAkShara mAtangi mantra japa krama
Anya mAtangi mantras

P5D11 – bhAskara tRuca, Shanaishcara

bhAskara tRuca mahAmantra japa krama
bhAskara tRuca arghya vidhAnam
bhAskara tRuca nyAsa vidhAnam
bhAskara tRuca AvaraNa pUjA vidhAnam
Shanaishcara mahAmantra japa vidhAnam
Shanaishcara AvaraNa pUjA vidhAnam
Dasharatha kRuta Shanaishcara stOtram

P5D10 – sarvamangalA, jvAlAmAlinI, citrA nityA

sarvamangalA mantra japa krama
sarvamangalA AvaraNa pUjA krama
jvAlAmAlinI mantra japa krama
jvAlAmAlinI AvaraNa pUjA krama
citrA mantra japa krama
citrA AvaraNa pUjA krama

P5D9 – nIlapatAkA, vijayA nityA, AdimahAlakShmI

nIlapatAkA mantra japa krama
nIlapatAkA AvaraNa pUjA krama
vijayA mantra japa krama
vijayA AvaraNa pUjA krama
Parama rahasya AdimahAlakShmI mantra japa krama
Parama rahasya AdimahAlakShmI AvaraNa pUjA krama

P5D8 – kiulasundari, nityAnityA nityA, kAlarAtri, mahAgauri, siddhidAtri

kiulasundari nityA – mantra japa krama
kiulasundari nityA – AvaraNa pUjA krama
nityAnityA – mantra japa krama
nityAnityA – AvaraNa pUjA krama
shrI kAlarAtri mantra japa kramA
shrI kAlarAtri AvaraNa pUjA krama
shrI mahAgauri mantra japa krama
shrI mahAgauri AvaraNa pUjA krama
shrI siddhidAtri mantra japa krama
shrI siddhidAtri AvaraNa pUjA krama

P5D7 – shivadUtI, tvaritA nityA, can, draghaNTA, kUShmANDA, skandamAtA, kAtyAyanI durgA

shivadUtI nityA – mantra japa krama
shivadUtI nityA – AvaraNa pUjA krama
tvaritA nityA – mantra japa krama
tvaritA nityA – AvaraNa pUjA krama
shrI candraghaNTA mantra japa kramA
shrI candraghaNTA AvaraNa pUjA krama
shrI kUShmANDA mantra japa krama
shrI kUShmANDA AvaraNa pUjA krama
shrI skandamAtA mantra japa krama
shrI skandamAtA AvaraNa pUjA krama
shrI kAtyAyanI mantra japa krama
shrI kAtyAyanI AvaraNa pUjA krama

P5D6 – vahnivAsinI, vajrEshvarI nityA, shailaputrI, brahmacAriNI durgA

vahnivAsinI nityA – mantra japa krama
vahnivAsinI nityA – AvaraNa pUjA krama
vajrEshvarI nityA – mantra japa krama
vajrEshvarI nityA – AvaraNa pUjA krama
shrI shailaputrI mantra japa kramA
shrI shailaputrI AvaraNa pUjA krama
shrI brahmacAriNI mantra japa krama
shrI brahmacAriNI AvaraNa pUjA krama

P5D5 – nityaklinnA, bhEruNDA nityA, rAdhAmbA, rAdhAkRuShNa

nityaklinnA nityA – mantra japa krama
nityaklinnA nityA – AvaraNa pUjA krama
bhEruNDA nityA – mantra japa krama
bhEruNDA nityA – AvaraNa pUjA krama
shrI rAdhAmbA mantra japa kramA
shrI rAdhAmbA AvaraNa pUjA krama
shrI rAdhAkRuShNa mantra japa krama
shrI rAdhAkRUShNa AvaraNa pUjA krama

P5D4 – kAmEshvari, bhagamAlini nityA, shricakra pratiShTApana

kAmEshvari nityA – mantra japa krama
kAmEshvari nityA – AvaraNa pUjA krama
kAmEshvari dhyAna shlOka meaning
bhagamAlini nityA – mantra japa krama
bhagamAlini nityA – AvaraNa pUjA krama
bhagamAlini dhyAna shlOka meaning
shricakra pratiShTApana vidhi

P5D3 – cAmuNDA, nArasiMhi mAtru

cAmuNDA mAtru – mantra japa krama
cAmuNDA mAtru – AvaraNa pUjA krama
cAmuNDA mAtru AshtOttara shata nAmAvali
nArasiMhi mAtru – mantra japa krama
nArasiMhi mAtru – AvaraNa pUjA krama

P5D2 – vaiShNavi, vArAhi, mAhEndri mAtru

vaiShNavi mAtru – AshtOttara shata nAmAvali 8
vArAhi mAtru – mantra japa krama
vArAhi mAtru – AvaraNa pUjA krama
vArAhi mAtru AshtOttara shata nAmAvali
mAhEndri mAtru – mantra japa krama
mAhEndri mAtru – AvaraNa pUjA krama
mAhEndri mAtru – AshtOttara shata nAmAvali

P5D1 – kaumAri, vaiShNavi mAtru

kaumAri mAtru – mantra japa krama
kaumAri mAtru – AvaraNa pUjA krama
kaumAri mAtru AshtOttara shata nAmAvali
vaiShNavi mAtru – mantra japa krama
vaiShNavi mAtru – AvaraNa pUjA krama
vaiShNavi mAtru stuthi

P4D12 – brAhmi, mAhEshvari mAtru

brAhmi mAtru – mantra japa krama
brAhmi mAtru – AvaraNa pUjA krama
brAhmi mAtru AshtOttara shata nama stOtram
mAhEshvari mAtru – mantra japa krama
mAhEshvari mAtru – AvaraNa pUjA krama
mAhEshvari mAtru aShTOttarashatanAma stOtram

P4D11 – balarAmA, kriShnA, kalki avatArA

balarAmAvatArA – mantra japa krama
balarAmAvatArA – AvaraNa pUjA krama
balarAmAvatArA stOtram
kriShnAvatArA – mantra japa krama
kriShnAvatArA – AvaraNa pUjA krama
kriShnAvatArA aShTOttarashatanAma stOtram
kalki avatArA – mantra japa krama
kalki avatArA – AvaraNa pUjA krama
kalki avatArA aShTOttarashatanAma stOtram
dashAvatArA and dashamahAvidhyA comparison

P4D10 – vAmanA, parashurA, rAmA avatArA

vAmanAvatArA – mantra japa krama
vAmanAvatArA – AvaraNa pUjA krama
vAmanAvatArA aShTOttarashatanAma stOtram
parashurAmAvatArA – mantra japa krama
parashurAmAvatArA – AvaraNa pUjA krama
parashurAmAvatArA aShTOttarashatanAma stOtram
rAmAvatArA – mantra japa krama
rAmAvatArA – AvaraNa pUjA krama
rAmAvatArA aShTOttarashatanAma stOtram
dashAvatAra poem in Tamil by Elandai S. Ramasami

P4D9 – matsyA, kUrmA, varAhA, nRusiMhAvatAra

matsyAvatAra – mantra japa krama
matsyAvatAra – AvaraNa pUjA krama
kUrmAvatAra – mantra japa krama
kUrmAvatAra – AvaraNa pUjA krama
varAhAvatAra- mantra japa krama
varAhAvatAra- AvaraNa pUjA krama
nRusiMhAvatAra- mantra japa krama
nRusiMhAvatAra- AvaraNa pUjA krama
nRusiMhAvatAra aShTOttarashatanAma stOtram
jaydEva AshTapati – dashAvatAra stOtram and tamil translation

P4D8 – vAnCAkalpalatA


gaNapati maNdala vidhAnam
hEramban irupadu
vAnCAkalpalatA vidhAnam
Rudra caNDi trailOkya maNgala kavacaM
shUlini vishva rUpa stuti

P4D7 – cintAmaNi sarasvati, mahiShamardhini


Sarasvati rahasyOpaniShat
cintAmaNi sarasvati mantra japa kramA
cintAmaNi sarasvati AvaraNa pUjA kramA
Sarasvati shatanAma stOtram
mahiShamardhini mantra japa kramA
mahishamardhini AvaraNa pUjA kramA

P4D6 – sarvatObhadra, bRuhaspati


sarvatObhadra vidhAnam
vallabhOpaniShat
gaNapati suktaM
bRuhaspati mantra japa krama
bRuhaspati AvaraNa pUjA krama

P4D5 – shishyAnushAsanam


AtmasvarUpa kathanam – sUta samhitA
shishyAnushAsanam – part 4
vallabhOpaniShat
indrAKShi – Shakti pITA

P4D4 – shishyAnushAsanam


Mukti khANDam – sUta samhitA
shishyAnushAsanam – part 3
vallabhOpaniShat
gAyatrI – Shakti pITA

P4D3 – shishyAnushAsanam


Mukti khANDam – sUta samhitA
shishyAnushAsanam – part 2
vallabhOpaniShat
ujjAni – Shakti pITA

P4D2 – shishyAnushAsanam, bAlA tripurasundari


samAdhi nirUpaNam – sUta samhitA
shishyAnushAsanam – part 1
bAlA tripurasundari – dhyAna shloka meaning
bAlA tripurasundari – mantra japa kramA
bAlA tripurasundari – AvaraNa pUjA karma
bAlA ashTottara shloka
bAlA bIja mantrAtmaka shloka
nandikEshvarI – Shakti pITA

P4D1 – Pancavaktra pUjA, dhyAna vidhi nirUpaNam


dhyAna vidhi nirUpaNam
dhyAna shlOka – shAmba shivA
Pancavaktra pUjA
nalAtEshvari – Shakti pIThA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D12 – Laghu shyAmA, nakulI, vAgvAdinI mAtangi


dhAraNa vidhi nirUpaNam
dhyAna shlOka – gAyatri
Laghu shyAmA mantra japa kramA
Laghu shyAmA AvaraNa pUjA kramA
vAgvAdinI mantra japa kramA
vAgvAdinI AvaraNa pUjA kramA
nakulI mantra japa karmA
nakulI AvaraNa pUjA kramA
vimalA – Shakti pIThA
durgA shata nAmA aShTOttaram
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D11 – rAja mAtangi


pratyAhAravidhinirUpaNam
dhyAna shlOka – rAja mAtangi
dhyAna shloka – laghu shyAmA
dhyAna shloka – vAgvAdini
dhyAna shloka – nakuli
rAja mAtangi – AvaraNa pUjA kramaH
dEvagarbhA – Shakti pIThA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D10 – varuNA


prANAyAmavidhinirUpaNam
pancapuShpAnjali mantraH
pancIkaraNa puShpAjali mantra
dhyAna shlOka – bhuvaneshvari
dhyAna shloka – vana durgA
varuNa – mantra japa kramaH
varuNA – AvaraNa pUjA kramaH
attahAs – Shakti pIThA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D9 – lakShmi gaNesha, lakShmi gaNesha


AsanavidhinirUpaNam
dIpAvali – its true meaning
dhyAna shlOka – subhramaNyA
lakShmi gaNesha – mantra japa kramaH
lakShmi gaNesha – AvaraNa pUjA kramaH
bhImarUpA – Shakti pIThA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D8 – kanyA pUjA, ashvArUDhA, navadurgA


niyamavidhinirUpaNam
dhyAna shlOkA – bAlA
dhyAna shlOka – caNdiKA
dhyAna shlOka – mahAkAli
dhyAna shlOka – mahAlakShmi
dhyAna shlOka – mahAsaraswati
navAkShari mantra uddhAra
kanyA pUjA vidhi
The eight pAshAs
ashvArUDhA mantra japa kramaH
navadurgA mantra japa kramaH
bhadrakAli – Shakti pIThA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D7 – sarva mantra yantra tantra utkIlana, HArasiddhyambA


yamavidhinirUpaNam
dhyAna shlOkA – hamsa
sarva mantra yantra tantra utkIlana
nANA vidha gaNapati mantraH
HArasiddhyambA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D6 – Maha Ganapathi, BAlAmbA, Atma SruShti kathanam – sUta samhitA


Anandagurvashtakam
Guru – Anjali – Tamil Poem
Atma SruShti kathanam – sUta samhitA
BhandaputrA and BAlAmbA
dhyAna shloka meaning – Maha Ganapathi
Shakti Peet – Manasarovar
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D5 – ShaDAkShara


ShaDAkShara vicAram – sUta samhitA
jAbAlOpaniShat
ShaDAkShara mantra japa kramaH
ShaDAkSha AvaraNa pUjA
brahmarAmbikA – shrisailam
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D4 – mahA vArAhi


haMsa vidyA vivaraNam – sUta samhitA
haMsOpaniShat
mahA vArAhi mantra japa kramaH
mahA vArAhi AvaraNa pUjA kramaH
mahA vArAhi anugrahAShTakam
mahA vArAhi nigrahAShTakam
guhyEshvari
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D3 – Laghu, Svapna vArAhi, tiraskaraNi


gAyatri vivaraNam – sUta samhitA
gAyatri akShara vishEShaNam
Laghu vArAhi mantra japa kramaH
Laghu vArAhi AvaraNa pUjA kramaH
Svapna vArAhi mantra japa kramaH
Svapna vArAhi AvaraNa pUjA kramaH
tiraskaraNi mantra japa kramaH
tiraskaraNi AvaraNa pUjA kramaH
kAmAkhyA
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D2 – praNava, tripurA nyAsa, mAlini nyAsa, yOgapITA nyAsa, shrIcakra nyAsa

praNava vicAra nirUpaNam – sUta samhitA
praNava mantra japa kramA
praNava ashtOttarashatanAma stOtram
praNava ShODasha nAma stOtram
praNava kavacam
praNava panjara stOtram
tripurA nyAsa
mAlini nyAsa
yOgapITA nyAsa
shrIcakra nyAsa
kAli ghAt
sadAvidyA anusaMhatiH

P3D1 – Dasha mAtRukA nyAsaH


vAcika yajna nirUpaNam – sUta samhitA
Dasha mAtRukA nyAsaH
bhUtalipi nyAsaH
ambAji
sadAvidyA anusaMhatiH

P2D12 – vanadurgAmbA, Naimittika prakaranam – puShya


Naimittika prakaranam – puShya
vanadurgAmbA mantra japa krama
vanadurgAmbA AvaraNa pUjA krama
vanadurgAmbA ashtOttaram
vanadurgAmbA hRudayam
vanadurgAmbA kavacam
vanadurgAmbA irattaimanimalai

P2D11 – kamalAtmikA, Naimittika prakaranam – mAgha


Naimittika prakaranam – mAgha
kamalAtmikA mantra japa krama
kamalAtmikA AvaraNa pUjA krama
kamalAtmikA ashtOttara shatanAma stOtram
kamala kavacam
kamalAtmikOpanishat
kamala stOTram
Purandara kRuta kamala stOTram
mahAlakshmi hRudayam
Adi shankara kRuta kanakadhArA stOTram

P2D10 – mAtangI, Naimittika prakaranam – pauShya


Naimittika prakaranam – pauShya
mAtangI mantra japa krama
mAtangI AvaraNa pUjA krama
mAtangI ashtOttara shatanAma stOtram
mAtangI stuti
mAtangI trailOkya mangala kavacam
rudrayAmalOkta mAtangi stOtram
mAtangI stOtram
Raja mAtangI meditation

P2D9 – bagalAmukhI, Naimittika prakaranam – mArgashIrShA


Naimittika prakaranam – mArgashIrShA
bagalAmukhI mantra japa krama
bagalAmukhI AvaraNa pUjA krama
bagalAmukhI ashtOttara shatanAma stOtram
Who is bagalAmukhI ?
bagalAmukhI kavacam
bagalAmukhI brahmAstra kavacam
bagalAmukhI yantra rAja rakShA stOtram
bagalAmukhI hRudaya stOtram
bagalAmukhI kIlaka stOtram
kRutyA nAshaka atharva vEdIya bagalA sUktam
bagalA digbandhana rakShA stOtram
bagalAmukhi stOtram

P2D8 – dhUmAvatI, Naimittika prakaranam – Ashvini


Naimittika prakaranam – Ashvini
dhUmAvatI mantra japa krama
dhUmAvatI AvaraNa pUjA krama
dhUMAvatI ashtOttara shatanAma stOtram
dhUmAvatI kavacam
dhUmAvatI hRudaya stOtram
dhUmAvatI stOtram
English Translation of dhUmAvatI stOtram
Who is DhUmAvatI ?
Nivasatu Hridi BalA

P2D7 – tripurA bhairavI, Naimittika prakaranam – Ashvini


Naimittika prakaranam – Ashvini
tripurA bhairavI mantra japa krama
tripurA bhairavI AvaraNa pUjA krama
tripurA bhairavI ashtOttara shatanAma stOtram
tripurA bhairavI trailOkya vijaya kavacam
tripurA bhairavI stave rAja stOtram
parashurAmA’s tenets

P2D6 – CinnamastAmbA, Naimittika prakaranam – bhAdrapAda


Naimittika prakaranam – bhAdrapAda
CinnamastAmbA mantra japa krama
CinnamastAmbA AvaraNa pUjA krama
CinnamastAmbA ashtOttara shatanAma stOtram
CinnamastAmbA trailOkya vijaya kavacam
CinnamastAmbA hRudaya stOtram
Brahma viracita CinnamastRambA stOtra
CinnamastAmbA (pracanDa canDikA) stavarAja stOtram
Gems from BhaskaARA rOya

P2D5 – bhuvanEshvarI, antaryAga, Naimittika prakaranam – shrAvaNa


Naimittika prakaranam – shrAvaNa
bhuvanEshvarI mantra japa krama
bhuvanEshvarI AvaraNa pUjA krama
bhuvanEshvarI ashtOttara shatanAma stOtram
trailOkya mangala kavacam
antaryAga – Concluding part
bhuvaneshvarI ShODasha mantra kramaH
bhuvanEshvarI trailokya mOhana kavacam
bhuvanEshvarI hrudaya stavaH

P2D4 – ShODashi, nAbhi vidhyA, antaryAga, Naimittika prakaranam – AshADhA


Naimittika prakaranam – AshADhA
ShODashi mantra japa krama
ShODashi AvaraNa pUjA krama
kAmEshvara kAmEshvari ashtOttara shatam
nAbhi vidhyA
samaSThi navAvaraNa
antaryAga
trailOkhya mOhana kavacam

P2D3 – vidyArAjni tArAmbA, Naimittika prakaranam – jYEShthA


Naimittika prakaranam – jYEShthA
vidyArAjni tArAmbA mantra japa krama
vidyArAjni tArAmbA AvaraNa pUjA krama
tArA shatanAma stOtram
nIla Sarasvati stOtram
tArOpaniShat
tArA kavacam
tArA hRudayam
tArA stOtram
tArA mantra vimarshanam

P2D2 – dakShiNakAlikA, Naimittika prakaranam – vaishAkha


Sixty four upacara meditation
Naimittika prakaranam – vaishAkha
dakShiNakAlikA mantra japa krama
dakShiNakAlikA AvaraNa pUjA krama
dakShiNakAlikA hRudayam
dakShiNakAlikA paTalam
dakShiNakAlikA karpUra stOtram
dakShiNakAlikA kakAra shatanAma stOtram
dakShiNakAlikA KakArAdi sahasranAma stOtram
dakShiNakAlikA svarUpa vimarshanam
Sundari and kAli

P2D1 – Sharabha, SharabEshvara, ShUlini, pratyangira, Naimittika prakaranam – damana vidhi


Naimittika prakaranam – damana vidhi
SharabhEshvara mantra japa krama
Sharabha mAlA mantra
Sharabha AvaraNa pUjA
Sharabha ashtOttaram
SharabhEshwara sahasranAmam
Shrabha nigraha dAruna saptakam
SharabEshvara kavacam
ShUlini mantra japa
MahA shulini mantra
ShrI sarabha shUlini sammelana mantra
ShUlini Avarana pUjA
ShUlini astottara shata nAmAvali
ShUlini mantra meditation
ShrI atharvana bhadrakali mantra japa krama
ShrI pratyangira mantra japa krama
Ugra kRutyA pratyangira mantra japa krama
KRutyAbhicArashamani pratyangira mantra japa krama
Pratyangira AvaraNa pUjA krama

P2 – Special Edition – 12 pUrNimA pUjA


Chaitra pUrNimA – damana vidhi
vaishAkha pUrNimA – tushArOdaka pUjA
jyEShTha pUrNImA – kadalIpanasAmrAdi pUjA
AShADha pUrNimA – candana jAti kusuma tAmbUla pUjA
shrAvaNa pUrNimA – pavitrOtsava pUjA
bhAdrapAda pUrNimA – kEtakI kusuma pUjA
Ashvina pUrNimA – pankajAdi kusuma pUjA
kArtika pUrNimA – navakunkumAdi pUjA
mArgashIrSha pUrNimA – japanti kusuma pUjA
pauShya pUrNimA – guDa mishrita dugdha pUjA
mAgha pUrNimA – shukla tila rakta kusumAdi pUjA
phAlguna pUrNimA – svarNa rajatAdi puShpa pUjA

P1 – Special Edition – MahA kAla, Vasanta, grIShma, varSha, sharad, shishira, MahA Rudra


MahA kAla AvaraNa kramaH
Vasanta RutunAtha AvaraNa kramaH
grIShma RutunAtha AvaraNa kramaH
varSha RutunAtha AvaraNa kramaH
sharad RutunAtha AvaraNa kramaH
hEmanta RutunAtha AvaraNa kramaH
shishira RutunAtha AvaraNa kramaH
MahA Rudra mantra japa kramaH
MahA Rudra AvaraNa kramaH
Vimarsha Mandira pUjA

P1D12dhanvantari, dattAtrEya


shishira RutunAtha AvaraNam
Sixty four upacArA – MeditAtion – Part 1
dhanvantari mantra japa krama
dhanvantari AvarNa pukA krama
dhanatari aShtOttaram
dhanvanatari vishnu sahasranAmAvali
dattAtrEya ekAkShara mantra japa kramaH
dattAtrEya ShadAkShara mantra japa kramaH
dattAtrEya AshTAkShara mantra japa kramaH
dattAtrEya dvAdashAkShara mantra japa kramaH
dattAtrEya devI ShOdashAkShara mantra japa kramaH
dattAtrEyaya dEvi anuShTup mantra japa kramaH
dattAtrEyAya mAlA mantraH
dattAtrEya AmnAya mantraH
shrI datta Avarana pUjA kramaH
shrI dattA aSHTOttara shata NAmAvaliH
shrI dataa sahasranAma stOtram
shrI dattAtrrEya vajra kavacam
nArada purANOktaM datta stOtram
shrI datta stavarAja stOtram

P1D11Raja mAtangI, Laghu shyAmA, vAgvAdinI, nakulI


Raja mAtangI mantra japa kramaH
Raja mAtangI AvaraNa pUjA kramaH
mAtangI ashttOttaraM
Raja mAtangI sahasranAmam
shyAmalA navaratnamAlikA stOtram
yOga mInAkShi stOtram
Adi shankara kRuta mInAkShi stOtram
mAtangI stuti
Rajam AtangI meditation
Laghu shyAmA mantra japa kramaH
Laghu shyAmA AvaraNa pUjA kramaH
Laghu shyAmA ashttOttaraM
Laghu shyAmA meditation
vAgvAdinI mantra japa kramaH
vAgvAdinI AvaraNa pUjA kramaH
vAgvAdinI ashttOttaraM
vAgvAdinI meditation
nakulI mantra japa kramaH
nakulI AvaraNa pUjA kramaH
nakulI meditation

P1D10 – sURya special, mArtANDa bhairava, AnjanEya, viShNU, nArAyaNa


sURya upaniShad
cAkShuSHOpaniShad
sUrya namaskAra mantraH
tryakShara sUrya mantraH japa krama
caturakShara arka mantra japa krama
aShTAkShara Aditya mantra japa krama
dashAkShara sUrya mantra japa krama
mArtAnDa bhairava mantra japa krama
mArtANDa bhairava AvaraNa pUjA krama
sUrya AshtOttara shatanAma stOtram – mahAbhAratE
sUrya AshtOttaram
sUrya sahasranAmam
sUryAShTakam
Aditya hRudayam
navagraha mantra
sUrya darshanam – bharathiyAr
Tanga viLakku – Tamil Poem
nArAyaNa upanishad
aShTAkShari mantra japa krama
nArAyaNa AvaraNa puJa krama
viShNU Ashtottara shata nAma stOtram
hanumAn pancAkSHara mantra japa krama
hanumAn dvAdashAkSHara mantra japa krama
hanumAn ekAdashAkShara mantra japa krama
AnjanEya mAlA mantraH
AnjanEya AvaraNa pUjA krama
AnjanEya AshtOttara shata nAmAvali
AnjanEya sahasranAmam

P1D9NatarAja, mahAshAstA, Hemanta Rutu


Hemanta RutunAtha AvaraNa kramam
Deepa dEvi
Cidambara pancAkShara mantra Japa Kramam
NatarAja gadyam
NatarAja AvaraNa pUjA kramam
NatarAjA – a shAktA’s perspective
mAhEshvata sUtrANi
nandikEshvara kAshikA
Padanjali kRuta NatarAja stOtram
mahAshAstA mantra japa kramam
mahAshAstA AvaraNa pUjA kramam
SasthA and SrividyA

P1D8gaNgA, kubEra, subrahmaNya, mahaAlAkshMI


The Glory of ChinnamastA
dvAdasha upAsakAs
gaNgA mantra japa kramaH
gaNgA AvaraNa pUjA kramaH
gaNgA mahimA varNanam
gaNgA sahasranAmam
kubEra mantra japa kramaH
kubEra AvaraNa pUjA kramaH
mahaAlAkshMI mantra japa kramaH
mahAlakShMI AvaraNa pUjA kramaH
subrahmaNya pancadasAksHarI mantra japa kramaH
subrahmaNya shatru saMhAra trishati
shaktyarcanam
Meditation on ShanmukhA
dIpAvali tatvam – by cidAnandanAtha

P1D7shrInagara, caNDI, Sharad Rutu, shrInagara vimarshanam


shrInagara vimarshanam
Sharad Rutu Avaranam
navAkShari mantra japa kramaH
caNDI AvaraNa kramaH
navAkSharI trishati
ShrI caNDI Shastyuttara trishati arcanam
caNDI hrUdayaM
Laghu durgA saptashati shlOkaH
Guru kIlakaM
Sarasvati stOtram (siddha sArasvata mantra Ghatitam)
The asurAs of dEvI mAhAtmyaM
SundarI and kAlI
Thiruvadi cirappu – by SAdhurAm swamigal

P1D6mahAgaNapati, caturAvarti


sAyaM pArAyaNam
shrInagara vimarshanam – Part 4
RigvEdIya gaNapati sUktaM
vallabhOpaniShaD – 3rd adyAyaH
mahAgaNapati caturAvarti tarpaNa kramaH
GaNEsha nyAsaH
GanEsha shadadvA nYasaH
Dasha vighna nyAsaH
mUla mantra nyAsaH
AvaraNa dEvatA nyAsaH
gaNapati mudrAH
gaNapati tAlaM
gaNapati AvaraNa kramaH
gaNeshAShTakam
Laghu vAncAkalpalatA kramaH
mahA gaNapati – Meditation
Ganapati poems
Valli malai vallalum – shEshAdri svAmigalum

P1D5gAyatrI, gOpAla sundarI, varSha Rutu, shrInagara vimarshanam


Yuga Guru Mandalam
mAdhyAnika pArAyaNam
shrInagara vimarshanam – Part 3
shrI cakrE lakshmI pUjA vidhAnam
varSha Rutu AvaraNam
gAyatrI mantra japa kramaH
gAyatrI AvaraNa pUjA kramaH
gAyatrI AshtOttaram
gAyatrI tirupugazh
gOpAla sundarI mantra japa kramaH
gOpAla sundarI AvaraNa pUjA kramaH
vArAhI – Thoughts
vArAhI pancagam
vArAhI tirunakshatra mAlai

P1D4gRIshmaRutu, vyAsa, shrInagara vimarshanam


Guhanum sat cidAnandamum
AshTANgA
prAtaH pArAyaNam
lalitAmbA uddhArana stOtram
lalitA stavarAja stOtram
shrInagara vimarshanam – Part 2
rashmimAlA stOtram
gRIshmaRutu AvaraNam
vyAsa caritam
vyAsa mantra japa kramaH
vyAsa AvaraNa pUjA kramaH
vyAsa AshtOttaram

P1D3 – vasantaRutu, traipura siddhAntham, tAntrika sandhyAvandanam, mahAkAlA, mahArudra, shrInagara vimarshanam


traipura siddhAntham
tAntrika sandhyAvandanam
lalitA stuti
shrInagara vimarshanam
mahAkAlA AvaraNam
vasantaRutu AvaraNam
mahArudra japa kramam
mahArudra AvaraNam
Patishad rudra meditation

P1D2ParashurAmA, Adi ShankarA, Subrahmanya


ParashurAmA Charitam
ParashurAmA Krita MahAdEvA Stuthi
Trailokya Vijaya Krishna Kavacam
Krishna Amrita Stava
ParashurAmA Krita Bhadra KAli Stotram
ParashurAmA Gayathri Mantra Japa Krama
SampradAya Pravartaka PAdukAs
ParashurAmA NavAvarana puja Krama
ParashurAmA Mantra Prayogam
ParashurAmA SahasranAmam
Adi ShankarA Mantra Japa krama
Adi ShankarA Ashtottaram
Subrahmanya Shadakshara Mantra Japa Krama
KumrAtantrokta Subrahmanya Mantra Manjari
Skanda KalA NyAsa
Subrahmanya MatrukA NyAsa
Subrahmanya Saguna Avaranam
KumArOpanishad

P1D1 – Guru, Rama, Sita, Rama sundari


Guru Mukham
Devi Ashtangam for the month of Chaitra
Guru paduka stotram
Guru Stotram
Guru Puja vidhi
Guru Yantram
Pratyaksha guru varanam
Guru avarna puja karma
Paramadvaita Guru ashtottaram
Guru Stuthi
Guru Paduka mahimna stotra
Guru Stotram – Brahad Tantroktam
Deshika Stotram – Akashabhairava kalpoktam
Rama Ekakshara mantra japa krama
Rama Shadakshara mantra japa karma
Rama mala mantra japa krama
Sita mantra japa karma
Rama sundari mantra japa karma
Rama Yantram
Rama Dashavarana puja krama
Rama Ashttotaram
Kali santarana Upanishad
Mantra artham – Rama