BalA Tripurasundari AvaraNa pUjA

Balatripurasundari AvaraNa pUjA

बाला त्रिपुरसुन्दरी आवरण पूजा विधिः

 
पीठ पूजा -
 
आधारशक्त्यै नमः ।
प्रकृत्यै नमः ।
कमठाय नमः ।
शॆषाय नमः ।
पृथिव्यै नमः ।
सुधाम्बुधयॆ नमः ।
मणिद्वीपाय नमः ।
चिन्तामणिगृहाय नमः ।
रत्नवॆदिकायै नमः ।
मणिपीठाय नमः ।
नानामुनिगणॆभ्यॊ नमः ।
नानादॆवॆभ्यॊ नमः ।
धर्माय नमः ।
ज्ञानाय नमः ।
वैराग्याय नमः ।
ऐश्वर्याय नमः ।
अधर्माय नमः ।
अज्ञानाय नमः ।
अवैराग्याय नमः ।
अनैश्वर्याय नमः ।
शॆषाय नमः ।
पद्माय नमः ।
प्रकृतिमयपत्रॆभ्यॊ नमः ।
विकृतिमयकॆसरॆभ्यॊ नमः ।
पञ्चाशद्वर्णभूषितकर्णिकायै नमः ।
सूर्यमण्डलाय नमः ।
सॊममण्डलाय नमः ।
अग्निमण्डलाय नमः ।
सं सत्वाय नमः ।
रं रजसॆ नमः ।
तं तमसॆ नमः ।
आं आत्मनॆ नमः ।
अं अन्तरात्मनॆ नमः ।
पं परमात्मनॆ नमः ।
ॐ ह्रीं ज्ञानात्मनॆ नमः ।
वामायै नमः
ज्यॆष्ठायै नमः ।
रौद्र्यै नमः ।
अम्बिकायै नमः ।
इच्छायै नमः ।
ज्ञानायै नमः ।
क्रियायै नमः ।
कुब्जिकायै नमः ।
चित्रायै नमः ।
विषघ्निकायै नमः ।
दूतर्यै नमः ।
आनन्दायै नमः ।
मनॊन्मन्यै नमः ।
ऐं परायै नमः ।
अपरायै नमः ।
परापरायै नमः ।
ह्सौः सदाशिवमहाप्रॆतासनाय नमः ।
बालकामॆश्वरपर्यङ्काय नमः ।
 
श्री बालात्रिपुरसुन्दरी ध्यानम्
 
अरुणकिरणजालैः अञ्जित आशावकाशा
विधृतजपवटीका पुस्तकाभीति हस्ता ।
इतरकर वराढ्या फुल्लकल्हार संस्था 
निवसतु हृदिबाला नित्यकल्याण शीला ॥
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बां ध्यायामि आवाहयामि नमः ॥ आवाहन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ स्थापिता भव । स्थापण मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ संस्थिता भव । संस्थित मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ सन्निरुद्धा भव । सन्निरुद्ध मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ संमुखी भव । संमुखी मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ अवकुण्ठितॊ भव । अवकुण्ठन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ वन्दन धॆनु यॊनि मुद्राञ्श्च प्रदर्श्य ।
 
दॆवी सर्वजगदम्बॆ यावत्पूजावसानकं ।
तावत्वं प्रीतिभावॆन यन्त्रॆऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥
 
बालात्रिपुरसुन्दरी षॊडशॊपचार पूजा -
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ आसनं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ पादयॊः पाद्यं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ हस्तयॊः अर्घ्यं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ मुखॆ आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ मधुपर्कं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ शुद्धॊदक स्नानं कल्पयामि नमः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ वस्त्रॊपवीतानि कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ भूषणं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ दिव्यपरिमल गन्धं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ धूपं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ दीपं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ ताम्बूलं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ कर्पूर नीराञ्जनं कल्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं । श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यम्बायै नमः ॥ प्रदक्षिण नमस्कारान् कल्पयामि नमः ।
 
संविन्मयॆ परॆ दॆवी परामृत रुचिप्रियॆ ।
अनुज्ञां बालाम्बिकॆ दॆहि परिवारार्चनाय मॆ ॥
 
 
षडङ्ग तर्पणम् -
 
ऐं हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
लयाङ्ग पूजा -
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (१० वारम्)
 
 
प्रथमावरणम्
त्रिकॊणॆ -
 
ऐं रत्यै नमः । रती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं प्रीत्यै नमः । प्रीती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सौः मनॊभवायै नमः । मनॊभवा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः प्रथमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन प्रथमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
द्वितीयावरणम्
त्रिकॊणस्य बहिः -
 
द्रां क्षॊभण बाणाय नमः । क्षॊभण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
द्रीं द्रावण बाणाय नमः । द्रावण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं आकर्षण बाणाय नमः । आकर्षण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ब्लूं वशीकरण बाणाय नमः । वशीकरण बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सः उन्मादन बाणाय नमः । उन्मादन बाण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
सौः कामाय नमः । काम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्लीं मन्मथाय नमः । मन्मथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं कन्दर्पाय नमः । कन्दर्प श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ब्लूं मकरध्वजाय नमः । मकरध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
स्त्रीं मीनकॆतवॆ नमः । मीनकॆतु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः द्वितीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन द्वितीयावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
तृतीयावरणम्
अष्टयॊनिषु पूर्वतः 
 
कं खं गं घं ङं अनङ्ग कुसुमायै नमः । अनङ्ग कुसुमा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चं जं झं ञं अनङ्ग मॆखलायै नमः । अनङ्ग मॆखला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं ठं डं ढं णं अनङ्ग मदनायै नमः । अनङ्ग मदना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
तं थं दं धं नं अनङ्ग मदनातुरायै नमः । अनङ्ग मदनातुरा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं फं बं भं मं सुभगायै नमः । सुभगा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं रं लं वं भगायै नमः । भगा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं षं सं हं भगसर्पिण्यै नमः । भगसर्पिणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ळं क्षं भगमालायै नमः । भगमाला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः तृतीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन तृतीयावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
तुरियावरणम्
अष्टपत्रॆषु पूर्वादितः
 
अं असिताङ्ग भैरवाय नमः । असिताङ्ग भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
आं ब्राह्म्यै नमः । ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
इं रुरु भैरवाय नमः । रुरु  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ईं माहॆश्वर्यै नमः । माहॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
उं चण्ड भैरवाय नमः । चण्ड  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऊं कौमार्यै नमः । कौमारी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऋं क्रॊध भैरवाय नमः । क्रॊध  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॠं वैष्णव्यै नमः । वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
लृं उन्मत्त भैरवाय नमः । उन्मत्त  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
लॄं वाराह्यै नमः । वाराही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
एं कपालि भैरवाय नमः । कपालि  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं माहॆन्द्र्यै नमः । माहॆन्द्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ओं भीषण भैरवाय नमः । भीषण  भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
औं चामुण्डायै नमः । चामूण्डायै श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
अं संहार भैरवाय नमः । संहार भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
आः नारसिंह्यै नमः । नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः तुरियावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन तुरियावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
पञ्चमावरणम्
ग्रन्थिस्थानॆषु पश्चिमादितः
 
कं खं गं घं ङं कामरूप पीठाय नमः । कामरूप पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चं जं झं ञं मलयगिरि पीठाय नमः । मलयगिरि पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं ठं डं ढं णं कौलगिरि पीठाय नमः । कौलगिरि पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
तं थं दं धं नं कुलान्तक पीठाय नमः । कुलान्तक पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं फं बं भं मं चौहार पीठाय नमः । चौहार पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं रं लं वं जालान्धर नमः । जालान्धर पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं षं सं हं उड्डियान पीठाय नमः । उड्डियान पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ळं क्षं दॆवकूट पीठाय नमः । दॆवकूट पीठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः पञ्चमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन पञ्चमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
षष्ठावरणम्
वृत्तमाण्डलॆ पश्चिमादित ऊर्ध्वमधश्च -
 
ऐं क्लीं सौः हॆतुक भैरवाय नमः । हॆतुक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः वॆताल भैरवाय नमः । वॆताल भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः त्रिपुरान्तक भैरवाय नमः । त्रिपुरान्तक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः अग्निजिह्वा भैरवाय नमः । अग्निजिह्वा भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः कालान्तक भैरवाय नमः । कालान्तक भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः कपालि भैरवाय नमः । कपालि भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः ऎकपाद भैरवाय नमः । ऎकपाद भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः भीमरूप भैरवाय नमः । भीमरूप भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः मलय भैरवाय नमः । मलय भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ऐं क्लीं सौः हाटकॆश्वर भैरवाय नमः । हाटकॆश्वर भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः षष्ठ्यावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं षष्ठ्यावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन षष्ठ्यावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
सप्तमावरणम्
चतुरस्त्रॆ पूर्वादितः
 
लं इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
रं अग्नयॆ नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
टं यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
क्षं निऋतयॆ नमः । निऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
वं वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
यं वायवॆ नमः । वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
कुं कुबॆराय नमः । कुबॆर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
हौं ईशानाय नमः । ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ब्रह्मणॆ नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ह्रीं विष्णवॆ नमः । विष्णु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
ततस्तत्समीपॆ
 
वं वज्राय नमः । वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
शं शक्तयॆ नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
दं दण्डाय नमः । दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
खं खड्गाय नमः । खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं पाशाय नमः । पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ध्वं ध्वजाय नमः । ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
गं गदायै नमः । गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
त्रिं त्रिशूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
पं पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
चं चक्राय नमः । चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 
एताः सप्तमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन सप्तमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
अष्ठमावरणम्
ततश्चतुरश्रॆ 
 
वां वटुकाय नमः । वटुक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - पश्चिमॆ
यां यॊगिनीभ्यॊ नमः । यॊगिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - उत्तरॆ
क्षां क्षॆत्रपालाय नमः । क्षॆत्रपाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - पूर्वॆ
गां गणपतयॆ नमः । गणपति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - दक्षॆ
 
वां अष्टवसुभ्यॊ नमः । वसु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - वायव्यॆ
ह्रां द्वादश आदित्यॆभ्यॊ नमः । आदित्य श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - ईशानॆ
हं एकादश रुद्रॆभ्यॊ नमः । रुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - आग्नॆयॆ
सं सर्वॆभ्यॊ भूतॆभ्यॊ नमः । भूत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - नैऋतॆ
 
एताः अष्टमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन अष्टमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
नवमावरणम्
देवीसमीपॆ
 
अं अक्षमालायै नमः । अक्षमाला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
वं वराय नमः । वर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
पुं पुस्तकाय नमः । पुस्तक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
अं अभयाय नमः । अभय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
 
एताः नवमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्ठाः सन्तु नमः ।
 
ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं - श्री बाला त्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
 
अभीष्ठसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं नवमावरणार्चनम् ॥
 
अनॆन नवमावरणार्चनॆन श्री बालाम्बा प्रीयथाम् ।
 
बाला अष्ठोत्तर शतनाम स्तॊत्रम्
 
ॐ कल्याणी त्रिपुरा बाला माया त्रिपुरसुन्दरी ।
सुन्दरी सौभाग्यवती क्लींकारी सर्वमङ्गला ॥ १
 
ह्रींकारी स्कन्दजननी परा पञ्चदशाक्षरी । 
त्रिलॊकी मॊहनाधीशा सर्वॆशी सर्वरूपिणी ॥ २
 
सर्वसंक्षॊभिणी पूर्णा नवमुद्रॆश्वरी शिवा ।
अनङ्गकुसुमा ख्याता ह्यनङ्गभुवनॆश्वरी ॥ ३
 
जप्या स्तव्या श्रुतिर्नित्या नित्यक्लिन्नाऽमृतॊद्भवा ।
मॊहिनी परमानन्दा कामॆशी तरुणी कला ॥ ४
 
कलावती भगवती पद्मरागकिरीटिनी ।
सौगन्धिनी सरिद्वॆणी मन्त्रिणी मन्त्ररूपिणी ॥ ५
 
तत्वत्रयी तत्वमयी सिद्धा त्रिपुरवासिनी ।
श्रीर्मतिश्च महादॆवी कालिनी परदॆवता ॥ ६
 
कैवल्यरॆखा वशिनी सर्वॆशी सर्वमातृका ।
विष्णुष्वसा दॆवमाता  सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥ ७
 
आधारा हितपत्नीका स्वधिष्ठानसमाश्रया ।
आज्ञापद्मासनासीना विशुद्धस्थलसंस्थिता ॥ ८
 
अष्टत्रिंशत्कलामूर्तिः सुषुम्ना चारुमध्यमा ।
यॊगॆश्वरी मुनिध्यॆया परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ९
 
चतुर्भुजा चन्द्रचूडा पुराण्यागमरूपिणी ।
ॐकारादिर्महाविद्या महाप्रणवरूपिणी ॥ १०
 
भूतॆश्वरी भूतमयी पञ्चाशद्वर्णरूपिणी ।
षॊढान्यासमहाभूषा कामाक्षी दशामातृका ॥ ११
 
आधारशक्तिररुणा लक्ष्मीशश्रीपुरभैरवी ।
त्रिकॊणमध्यनिलया षट्कॊणपुरवासिनी ॥ १२
 
नवकॊणपुरावासा बिन्दुस्थलसमन्विता ।
अघॊरमन्त्रिपदा भामिनी भवरूपिणी ॥ १३
 
एषा संकर्षिणी धात्री चॊमा कात्यायनी शिवा ।
सुलभा दुर्लभा शास्त्री महाशास्त्री शिखण्डिनी ॥ १४
 
नाम्नामष्टॊत्तरशतं पठॆन्न्याससमन्वितम् ।
सर्वसिद्धिमवाप्नॊति सधकॊऽभीष्टमाप्नुयात् ॥ १५

bālā tripurasundarī āvaraṇa pūjā vidhiḥ

pīṭha pūjā -

ādhāraśaktyai namaḥ |
prakṛtyai namaḥ |
kamaṭhāya namaḥ |
śĕṣāya namaḥ |
pṛthivyai namaḥ |
sudhāmbudhayĕ namaḥ |
maṇidvīpāya namaḥ |
cintāmaṇigṛhāya namaḥ |
ratnavĕdikāyai namaḥ |
maṇipīṭhāya namaḥ |
nānāmunigaṇĕbhyŏ namaḥ |
nānādĕvĕbhyŏ namaḥ |
dharmāya namaḥ |
jñānāya namaḥ |
vairāgyāya namaḥ |
aiśvaryāya namaḥ |
adharmāya namaḥ |
ajñānāya namaḥ |
avairāgyāya namaḥ |
anaiśvaryāya namaḥ |
śĕṣāya namaḥ |
padmāya namaḥ |
prakṛtimayapatrĕbhyŏ namaḥ |
vikṛtimayakĕsarĕbhyŏ namaḥ |
pañcāśadvarṇabhūṣitakarṇikāyai namaḥ |
sūryamaṇḍalāya namaḥ |
sŏmamaṇḍalāya namaḥ |
agnimaṇḍalāya namaḥ |
saṁ satvāya namaḥ |
raṁ rajasĕ namaḥ |
taṁ tamasĕ namaḥ |
āṁ ātmanĕ namaḥ |
aṁ antarātmanĕ namaḥ |
paṁ paramātmanĕ namaḥ |
OM hrīṁ jñānātmanĕ namaḥ |
vāmāyai namaḥ
jyĕṣṭhāyai namaḥ |
raudryai namaḥ |
ambikāyai namaḥ |
icchāyai namaḥ |
jñānāyai namaḥ |
kriyāyai namaḥ |
kubjikāyai namaḥ |
citrāyai namaḥ |
viṣaghnikāyai namaḥ |
dūtaryai namaḥ |
ānandāyai namaḥ |
manŏnmanyai namaḥ |
aiṁ parāyai namaḥ |
aparāyai namaḥ |
parāparāyai namaḥ |
hsauḥ sadāśivamahāprĕtāsanāya namaḥ |
bālakāmĕśvaraparyaṅkāya namaḥ |

śrī bālātripurasundarī dhyānam

aruṇakiraṇajālaiḥ añjita āśāvakāśā
vidhṛtajapavaṭīkā pustakābhīti hastā |
itarakara varāḍhyā phullakalhāra saṁsthā 
nivasatu hṛdibālā nityakalyāṇa śīlā ||

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāṁ dhyāyāmi āvāhayāmi namaḥ || āvāhana mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || sthāpitā bhava | sthāpaṇa mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || saṁsthitā bhava | saṁsthita mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || sanniruddhā bhava | sanniruddha mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || saṁmukhī bhava | saṁmukhī mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || avakuṇṭhitŏ bhava | avakuṇṭhana mudrāṁ pradarśya |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ || vandana dhĕnu yŏni mudrāñśca pradarśya |

dĕvī sarvajagadambĕ yāvatpūjāvasānakaṁ |
tāvatvaṁ prītibhāvĕna yantrĕ'smin sannidhiṁ kuru ||

bālātripurasundarī ṣŏḍaśŏpacāra pūjā -

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || āsanaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || pādayŏḥ pādyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || hastayŏḥ arghyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || mukhĕ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || madhuparkaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || śuddhŏdaka snānaṁ kalpayāmi namaḥ | snānānantaraṁ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || vastrŏpavītāni kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || bhūṣaṇaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || divyaparimala gandhaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || dhūpaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || dīpaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || tāmbūlaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || karpūra nīrāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ | śrī bālātripurasundaryambāyai namaḥ || pradakṣiṇa namaskārān kalpayāmi namaḥ |

saṁvinmayĕ parĕ dĕvī parāmṛta rucipriyĕ |
anujñāṁ bālāmbikĕ dĕhi parivārārcanāya mĕ ||

ṣaḍaṅga tarpaṇam -

aiṁ hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ śirŏ śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ nĕtra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ astra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

layāṅga pūjā -

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 10 vāram )


prathamāvaraṇam
trikŏṇĕ -

aiṁ ratyai namaḥ | ratī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ prītyai namaḥ | prītī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
sauḥ manŏbhavāyai namaḥ | manŏbhavā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ prathamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ prathamāvaraṇārcanam ||

anĕna prathamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

dvitīyāvaraṇam
trikŏṇasya bahiḥ -

drāṁ kṣŏbhaṇa bāṇāya namaḥ | kṣŏbhaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
drīṁ drāvaṇa bāṇāya namaḥ | drāvaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ ākarṣaṇa bāṇāya namaḥ | ākarṣaṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
blūṁ vaśīkaraṇa bāṇāya namaḥ | vaśīkaraṇa bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
saḥ unmādana bāṇāya namaḥ | unmādana bāṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

sauḥ kāmāya namaḥ | kāma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
klīṁ manmathāya namaḥ | manmatha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ kandarpāya namaḥ | kandarpa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
blūṁ makaradhvajāya namaḥ | makaradhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
strīṁ mīnakĕtavĕ namaḥ | mīnakĕtu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ dvitīyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ dvitīyāvaraṇārcanam ||

anĕna dvitīyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

tṛtīyāvaraṇam
aṣṭayŏniṣu pūrvataḥ 

kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ anaṅga kusumāyai namaḥ | anaṅga kusumā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ anaṅga mĕkhalāyai namaḥ | anaṅga mĕkhalā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ anaṅga madanāyai namaḥ | anaṅga madanā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ anaṅga madanāturāyai namaḥ | anaṅga madanāturā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ subhagāyai namaḥ | subhagā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ raṁ laṁ vaṁ bhagāyai namaḥ | bhagā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ bhagasarpiṇyai namaḥ | bhagasarpiṇī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ḻaṁ kṣaṁ bhagamālāyai namaḥ | bhagamālā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ tṛtīyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ tṛtīyāvaraṇārcanam ||

anĕna tṛtīyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

turiyāvaraṇam
aṣṭapatrĕṣu pūrvāditaḥ

aṁ asitāṅga bhairavāya namaḥ | asitāṅga bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
āṁ brāhmyai namaḥ | brāhmī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
iṁ ruru bhairavāya namaḥ | ruru  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
īṁ māhĕśvaryai namaḥ | māhĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
uṁ caṇḍa bhairavāya namaḥ | caṇḍa  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ūṁ kaumāryai namaḥ | kaumārī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṛṁ krŏdha bhairavāya namaḥ | krŏdha  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṝṁ vaiṣṇavyai namaḥ | vaiṣṇavī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
lṛṁ unmatta bhairavāya namaḥ | unmatta  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
lṝṁ vārāhyai namaḥ | vārāhī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
eṁ kapāli bhairavāya namaḥ | kapāli  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ māhĕndryai namaḥ | māhĕndrī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ bhīṣaṇa bhairavāya namaḥ | bhīṣaṇa  bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
auṁ cāmuṇḍāyai namaḥ | cāmūṇḍāyai śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aṁ saṁhāra bhairavāya namaḥ | saṁhāra bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
āḥ nārasiṁhyai namaḥ | nārasiṁhī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ turiyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ turiyāvaraṇārcanam ||

anĕna turiyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |


pañcamāvaraṇam
granthisthānĕṣu paścimāditaḥ

kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ kāmarūpa pīṭhāya namaḥ | kāmarūpa pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ malayagiri pīṭhāya namaḥ | malayagiri pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ kaulagiri pīṭhāya namaḥ | kaulagiri pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ kulāntaka pīṭhāya namaḥ | kulāntaka pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ cauhāra pīṭhāya namaḥ | cauhāra pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ raṁ laṁ vaṁ jālāndhara namaḥ | jālāndhara pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ uḍḍiyāna pīṭhāya namaḥ | uḍḍiyāna pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ḻaṁ kṣaṁ dĕvakūṭa pīṭhāya namaḥ | dĕvakūṭa pīṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ pañcamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ pañcamāvaraṇārcanam ||

anĕna pañcamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

ṣaṣṭhāvaraṇam
vṛttamāṇḍalĕ paścimādita ūrdhvamadhaśca -

aiṁ klīṁ sauḥ hĕtuka bhairavāya namaḥ | hĕtuka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ vĕtāla bhairavāya namaḥ | vĕtāla bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ tripurāntaka bhairavāya namaḥ | tripurāntaka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ agnijihvā bhairavāya namaḥ | agnijihvā bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kālāntaka bhairavāya namaḥ | kālāntaka bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kapāli bhairavāya namaḥ | kapāli bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ ĕkapāda bhairavāya namaḥ | ĕkapāda bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ bhīmarūpa bhairavāya namaḥ | bhīmarūpa bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ malaya bhairavāya namaḥ | malaya bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ hāṭakĕśvara bhairavāya namaḥ | hāṭakĕśvara bhairava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ ṣaṣṭhyāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ ṣaṣṭhyāvaraṇārcanam ||

anĕna ṣaṣṭhyāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

saptamāvaraṇam
caturastrĕ pūrvāditaḥ

laṁ indrāya namaḥ | indra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
raṁ agnayĕ namaḥ | agni śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
ṭaṁ yamāya namaḥ | yama śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
kṣaṁ niṛtayĕ namaḥ | niṛti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
vaṁ varuṇāya namaḥ | varuṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
yaṁ vāyavĕ namaḥ | vāyu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
kuṁ kubĕrāya namaḥ | kubĕra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
hauṁ īśānāya namaḥ | īśāna śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
OM brahmaṇĕ namaḥ | brahma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
hrīṁ viṣṇavĕ namaḥ | viṣṇu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

tatastatsamīpĕ

vaṁ vajrāya namaḥ | vajra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śaṁ śaktayĕ namaḥ | śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
daṁ daṇḍāya namaḥ | daṇḍa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
khaṁ khaḍgāya namaḥ | khaḍga śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ pāśāya namaḥ | pāśa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
dhvaṁ dhvajāya namaḥ | dhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
gaṁ gadāyai namaḥ | gadā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
triṁ triśūlāya namaḥ | triśūla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
paṁ padmāya namaḥ | padma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
caṁ cakrāya namaḥ | cakra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

etāḥ saptamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ saptamāvaraṇārcanam ||

anĕna saptamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |


aṣṭhamāvaraṇam
tataścaturaśrĕ 

vāṁ vaṭukāya namaḥ | vaṭuka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - paścimĕ
yāṁ yŏginībhyŏ namaḥ | yŏginī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - uttarĕ
kṣāṁ kṣĕtrapālāya namaḥ | kṣĕtrapāla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - pūrvĕ
gāṁ gaṇapatayĕ namaḥ | gaṇapati śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - dakṣĕ

vāṁ aṣṭavasubhyŏ namaḥ | vasu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - vāyavyĕ
hrāṁ dvādaśa ādityĕbhyŏ namaḥ | āditya śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - īśānĕ
haṁ ekādaśa rudrĕbhyŏ namaḥ | rudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - āgnĕyĕ
saṁ sarvĕbhyŏ bhūtĕbhyŏ namaḥ | bhūta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - naiṛtĕ

etāḥ aṣṭamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ aṣṭamāvaraṇārcanam ||

anĕna aṣṭamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

navamāvaraṇam
devīsamīpĕ

aṁ akṣamālāyai namaḥ | akṣamālā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
vaṁ varāya namaḥ | vara śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
puṁ pustakāya namaḥ | pustaka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 
aṁ abhayāya namaḥ | abhaya śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | 

etāḥ navamāvaraṇa dĕvatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭhāḥ santu namaḥ |

aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ - śrī bālā tripurasundaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | ( 3 vāram )

abhīṣṭhasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ navamāvaraṇārcanam ||

anĕna navamāvaraṇārcanĕna śrī bālāmbā prīyathām |

bālā aṣṭhottara śatanāma stŏtram

OM kalyāṇī tripurā bālā māyā tripurasundarī |
sundarī saubhāgyavatī klīṁkārī sarvamaṅgalā || 1

hrīṁkārī skandajananī parā pañcadaśākṣarī | 
trilŏkī mŏhanādhīśā sarvĕśī sarvarūpiṇī || 2

sarvasaṁkṣŏbhiṇī pūrṇā navamudrĕśvarī śivā |
anaṅgakusumā khyātā hyanaṅgabhuvanĕśvarī || 3

japyā stavyā śrutirnityā nityaklinnā'mṛtŏdbhavā |
mŏhinī paramānandā kāmĕśī taruṇī kalā || 4

kalāvatī bhagavatī padmarāgakirīṭinī |
saugandhinī saridvĕṇī mantriṇī mantrarūpiṇī || 5

tatvatrayī tatvamayī siddhā tripuravāsinī |
śrīrmatiśca mahādĕvī kālinī paradĕvatā || 6

kaivalyarĕkhā vaśinī sarvĕśī sarvamātṛkā |
viṣṇuṣvasā dĕvamātā  sarvasampatpradāyinī || 7

ādhārā hitapatnīkā svadhiṣṭhānasamāśrayā |
ājñāpadmāsanāsīnā viśuddhasthalasaṁsthitā || 8

aṣṭatriṁśatkalāmūrtiḥ suṣumnā cārumadhyamā |
yŏgĕśvarī munidhyĕyā parabrahmasvarūpiṇī || 9

caturbhujā candracūḍā purāṇyāgamarūpiṇī |
OMkārādirmahāvidyā mahāpraṇavarūpiṇī || 10

bhūtĕśvarī bhūtamayī pañcāśadvarṇarūpiṇī |
ṣŏḍhānyāsamahābhūṣā kāmākṣī daśāmātṛkā || 11

ādhāraśaktiraruṇā lakṣmīśaśrīpurabhairavī |
trikŏṇamadhyanilayā ṣaṭkŏṇapuravāsinī || 12

navakŏṇapurāvāsā bindusthalasamanvitā |
aghŏramantripadā bhāminī bhavarūpiṇī || 13

eṣā saṁkarṣiṇī dhātrī cŏmā kātyāyanī śivā |
sulabhā durlabhā śāstrī mahāśāstrī śikhaṇḍinī || 14

nāmnāmaṣṭŏttaraśataṁ paṭhĕnnyāsasamanvitam |
sarvasiddhimavāpnŏti sadhakŏ'bhīṣṭamāpnuyāt || 15

 

பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ ஆவரண பூஜா விதி:

 
பீட பூஜா -
 
ஆதாரஶக்த்யை நம: |
ப்ரக்ருத்யை நம: |
கமடாய நம: |
ஶேஷாய நம: |
ப்ருதிவ்யை நம: |
ஸுதாம்புதயே நம: |
மணித்வீபாய நம: |
சிந்தாமணிக்ருஹாய நம: |
ரத்னவேதிகாயை நம: |
மணிபீடாய நம: |
நாநாமுனிகணேப்யோ நம: |
நாநாதேவேப்யோ நம: |
தர்மாய நம: |
ஜ்ஞானாய நம: |
வைராக்யாய நம: |
ஐஶ்வர்யாய நம: |
அதர்மாய நம: |
அஜ்ஞானாய நம: |
அவைராக்யாய நம: |
அனைஶ்வர்யாய நம: |
ஶேஷாய நம: |
பத்மாய நம: |
ப்ரக்ருதிமயபத்ரேப்யோ நம: |
விக்ருதிமயகேஸரேப்யோ நம: |
பஞ்சாஶத்வர்ணபூஷிதகர்ணிகாயை நம: |
ஸூர்யமண்டலாய நம: |
ஸோமமண்டலாய நம: |
அக்னிமண்டலாய நம: |
ஸம் ஸத்வாய நம: |
ரம் ரஜஸே நம: |
தம் தமஸே நம: |
ஆம் ஆத்மனே நம: |
அம் அந்தராத்மனே நம: |
பம் பரமாத்மனே நம: |
ஔம் ஹ்ரீம் ஜ்ஞானாத்மனே நம: |
வாமாயை நம:
ஜ்யேஷ்டாயை நம: |
ரௌத்ர்யை நம: |
அம்பிகாயை நம: |
இச்சாயை நம: |
ஜ்ஞானாயை நம: |
க்ரியாயை நம: |
குப்ஜிகாயை நம: |
சித்ராயை நம: |
விஷக்னிகாயை நம: |
தூதர்யை நம: |
ஆனந்தாயை நம: |
மனோன்மன்யை நம: |
ஐம் பராயை நம: |
அபராயை நம: |
பராபராயை நம: |
ஹ்ஸௌ: ஸதாஶிவமஹாப்ரேதாஸனாய நம: |
பாலகாமேஶ்வரபர்யங்காய நம: |
 
ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தரீ த்யானம்
 
 
அருணகிரணஜாலை: அஞ்ஜித ஆஶாவகாஶா
வித்ருதஜபவடீகா புஸ்தகாபீதி ஹஸ்தா |
இதரகர வராட்யா புல்லகல்ஹார ஸம்ஸ்தா 
நிவஸது ஹ்ருதிபாலா நித்யகல்யாண ஶீலா ||
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாம் த்யாயாமி ஆவாஹயாமி நம: || ஆவாஹன முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸ்தாபிதா பவ | ஸ்தாபண முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸம்ஸ்திதா பவ | ஸம்ஸ்தித முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸன்னிருத்தா பவ | ஸன்னிருத்த முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஸம்முகீ பவ | ஸம்முகீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || அவகுண்டிதோ பவ | அவகுண்டன முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: || வந்தன தேனு யோனி முத்ராஞ்ஶ்ச ப்ரதர்ஶ்ய |
 
தேவீ ஸர்வஜகதம்பே யாவத்பூஜாவஸானகம் |
தாவத்வம் ப்ரீதிபாவேன யந்த்ரே அஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு ||
 
பாலாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஷோடஶோபசார பூஜா -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஆஸனம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || பாதயோ: பாத்யம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஹஸ்தயோ: அர்க்யம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || முகே ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || மதுபர்கம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ஶுத்தோதக ஸ்னானம் கல்பயாமி நம: | ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || வஸ்த்ரோபவீதானி கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || பூஷணம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || திவ்யபரிமல கந்தம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தூபம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தீபம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || தாம்பூலம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || கர்பூர நீராஞ்ஜனம் கல்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் | ஶ்ரீ பாலாத்ரிபுரஸுந்தர்யம்பாயை நம: || ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் கல்பயாமி நம: |
 
ஸம்வின்மயே பரே தேவீ பராம்ருத ருசிப்ரியே |
அனுஜ்ஞாம் பாலாம்பிகே தேஹி பரிவாரார்சனாய மே ||
 
 
ஷடங்க தர்பணம் -
 
ஐம் ஹ்ருதய ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: ஶிகா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் அஸ்த்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
லயாங்க பூஜா -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௧0 வாரம்)
 
 
ப்ரதமாவரணம்
த்ரிகோணே -
 
ஐம் ரத்யை நம: | ரதீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ப்ரீத்யை நம: | ப்ரீதீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸௌ: மனோபவாயை நம: | மனோபவா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ப்ரதமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ப்ரதமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ப்ரதமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
த்விதீயாவரணம்
த்ரிகோணஸ்ய பஹி: -
 
த்ராம் க்ஷோபண பாணாய நம: | க்ஷோபண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்ரீம் த்ராவண பாணாய நம: | த்ராவண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் ஆகர்ஷண பாணாய நம: | ஆகர்ஷண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ப்லூம் வஶீகரண பாணாய நம: | வஶீகரண பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸ: உன்மாதன பாணாய நம: | உன்மாதன பாண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஸௌ: காமாய நம: | காம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்லீம் மன்மதாய நம: | மன்மத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் கந்தர்பாய நம: | கந்தர்ப ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ப்லூம் மகரத்வஜாய நம: | மகரத்வஜ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஸ்த்ரீம் மீனகேதவே நம: | மீனகேது ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: த்விதீயாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்விதீயாவரணார்சனம் ||
 
அனேன த்விதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
த்ருதீயாவரணம்
அஷ்டயோனிஷு பூர்வத: 
 
கம் கம் கம் கம் ஙம் அனங்க குஸுமாயை நம: | அனங்க குஸுமா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் அனங்க மேகலாயை நம: | அனங்க மேகலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் டம் டம் டம் ணம் அனங்க மதனாயை நம: | அனங்க மதனா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தம் தம் தம் நம் அனங்க மதனாதுராயை நம: | அனங்க மதனாதுரா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பம் பம் பம் மம் ஸுபகாயை நம: | ஸுபகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் ரம் லம் வம் பகாயை நம: | பகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் பகஸர்பிண்யை நம: | பகஸர்பிணீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ளம் க்ஷம் பகமாலாயை நம: | பகமாலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: த்ருதீயாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்ருதீயாவரணார்சனம் ||
 
அனேன த்ருதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
துரியாவரணம்
அஷ்டபத்ரேஷு பூர்வாதித:
 
அம் அஸிதாங்க பைரவாய நம: | அஸிதாங்க பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஆம் ப்ராஹ்ம்யை நம: | ப்ராஹ்மீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
இம் ருரு பைரவாய நம: | ருரு  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஈம் மாஹேஶ்வர்யை நம: | மாஹேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
உம் சண்ட பைரவாய நம: | சண்ட  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஊம் கௌமார்யை நம: | கௌமாரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ரும் க்ரோத பைரவாய நம: | க்ரோத  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
றூம் வைஷ்ணவ்யை நம: | வைஷ்ணவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ல்ரும் உன்மத்த பைரவாய நம: | உன்மத்த  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ல்றூம் வாராஹ்யை நம: | வாராஹீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
எம் கபாலி பைரவாய நம: | கபாலி  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் மாஹேந்த்ர்யை நம: | மாஹேந்த்ரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஒம் பீஷண பைரவாய நம: | பீஷண  பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஔம் சாமுண்டாயை நம: | சாமூண்டாயை ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
அம் ஸம்ஹார பைரவாய நம: | ஸம்ஹார பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஆ: நாரஸிம்ஹ்யை நம: | நாரஸிம்ஹீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: துரியாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் துரியாவரணார்சனம் ||
 
அனேன துரியாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
பஞ்சமாவரணம்
க்ரந்திஸ்தானேஷு பஶ்சிமாதித:
 
கம் கம் கம் கம் ஙம் காமரூப பீடாய நம: | காமரூப பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் மலயகிரி பீடாய நம: | மலயகிரி பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் டம் டம் டம் ணம் கௌலகிரி பீடாய நம: | கௌலகிரி பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தம் தம் தம் நம் குலாந்தக பீடாய நம: | குலாந்தக பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பம் பம் பம் மம் சௌஹார பீடாய நம: | சௌஹார பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் ரம் லம் வம் ஜாலாந்தர நம: | ஜாலாந்தர பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் உட்டியான பீடாய நம: | உட்டியான பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ளம் க்ஷம் தேவகூட பீடாய நம: | தேவகூட பீட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: பஞ்சமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் பஞ்சமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன பஞ்சமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
ஷஷ்டாவரணம்
வ்ருத்தமாண்டலே பஶ்சிமாதித ஊர்த்வமதஶ்ச -
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஹேதுக பைரவாய நம: | ஹேதுக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: வேதால பைரவாய நம: | வேதால பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: த்ரிபுராந்தக பைரவாய நம: | த்ரிபுராந்தக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: அக்னிஜிஹ்வா பைரவாய நம: | அக்னிஜிஹ்வா பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: காலாந்தக பைரவாய நம: | காலாந்தக பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: கபாலி பைரவாய நம: | கபாலி பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஏகபாத பைரவாய நம: | ஏகபாத பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: பீமரூப பைரவாய நம: | பீமரூப பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: மலய பைரவாய நம: | மலய பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஹாடகேஶ்வர பைரவாய நம: | ஹாடகேஶ்வர பைரவ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ஷஷ்ட்யாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஷஷ்ட்யாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ஷஷ்ட்யாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
ஸப்தமாவரணம்
சதுரஸ்த்ரே பூர்வாதித:
 
லம் இந்த்ராய நம: | இந்த்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ரம் அக்னயே நம: | அக்னி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
டம் யமாய நம: | யம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
க்ஷம் நிருதயே நம: | நிருதி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
வம் வருணாய நம: | வருண ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
யம் வாயவே நம: | வாயு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கும் குபேராய நம: | குபேர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஹௌம் ஈஶானாய நம: | ஈஶான ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஔம் ப்ரஹ்மணே நம: | ப்ரஹ்ம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஹ்ரீம் விஷ்ணவே நம: | விஷ்ணு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ததஸ்தத்ஸமீபே
 
வம் வஜ்ராய நம: | வஜ்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
ஶம் ஶக்தயே நம: | ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
தம் தண்டாய நம: | தண்ட ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கம் கட்காய நம: | கட்க ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பாஶாய நம: | பாஶ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்வம் த்வஜாய நம: | த்வஜ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
கம் கதாயை நம: | கதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
த்ரிம் த்ரிஶூலாய நம: | த்ரிஶூல ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
பம் பத்மாய நம: | பத்ம ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
சம் சக்ராய நம: | சக்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
 
ஏதா: ஸப்தமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஸப்தமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன ஸப்தமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
அஷ்டமாவரணம்
ததஶ்சதுரஶ்ரே 
 
வாம் வடுகாய நம: | வடுக ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - பஶ்சிமே
யாம் யோகினீப்யோ நம: | யோகினீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - உத்தரே
க்ஷாம் க்ஷேத்ரபாலாய நம: | க்ஷேத்ரபால ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - பூர்வே
காம் கணபதயே நம: | கணபதி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - தக்ஷே
 
வாம் அஷ்டவஸுப்யோ நம: | வஸு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - வாயவ்யே
ஹ்ராம் த்வாதஶ ஆதித்யேப்யோ நம: | ஆதித்ய ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - ஈஶானே
ஹம் எகாதஶ ருத்ரேப்யோ நம: | ருத்ர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - ஆக்னேயே
ஸம் ஸர்வேப்யோ பூதேப்யோ நம: | பூத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - நைருதே
 
ஏதா: அஷ்டமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் அஷ்டமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன அஷ்டமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
நவமாவரணம்
தேவீஸமீபே
 
அம் அக்ஷமாலாயை நம: | அக்ஷமாலா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
வம் வராய நம: | வர ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
பும் புஸ்தகாய நம: | புஸ்தக ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
அம் அபயாய நம: | அபய ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | 
 
ஏதா: நவமாவரண தேவதா: ஸாங்கா: ஸாயுதா: ஸஶக்திகா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸந்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: |
 
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸௌ: க்லீம் ஐம் - ஶ்ரீ பாலா த்ரிபுரஸுந்தர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (௩ வாரம்)
 
அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் நவமாவரணார்சனம் ||
 
அனேன நவமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ பாலாம்பா ப்ரீயதாம் |
 
பாலா அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்
 
ஓம் கல்யாணீ த்ரிபுரா பாலா மாயா த்ரிபுரஸுந்தரீ |
ஸுந்தரீ ஸௌபாக்யவதீ க்லீம்காரீ ஸர்வமங்கலா || 1
 
ஹ்ரீம்காரீ ஸ்கந்தஜனனீ பரா பஞ்சதஶாக்ஷரீ | 
த்ரிலோகீ மோஹனாதீஶா ஸர்வேஶீ ஸர்வரூபிணீ || 2
 
ஸர்வஸம்க்ஷோபிணீ பூர்ணா நவமுத்ரேஶ்வரீ ஶிவா |
அனங்ககுஸுமா க்யாதா ஹ்யனங்கபுவனேஶ்வரீ || 3
 
ஜப்யா ஸ்தவ்யா ஶ்ருதிர்னித்யா நித்யக்லின்னா அம்ருதோத்பவா |
மோஹினீ பரமானந்தா காமேஶீ தருணீ கலா || 4
 
கலாவதீ பகவதீ பத்மராககிரீடினீ |
ஸௌகந்தினீ ஸரித்வேணீ மந்த்ரிணீ மந்த்ரரூபிணீ || 5
 
தத்வத்ரயீ தத்வமயீ ஸித்தா த்ரிபுரவாஸினீ |
ஶ்ரீர்மதிஶ்ச மஹாதேவீ காலினீ பரதேவதா || 6
 
கைவல்யரேகா வஶினீ ஸர்வேஶீ ஸர்வமாத்ருகா |
விஷ்ணுஷ்வஸா தேவமாதா  ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயினீ || 7
 
ஆதாரா ஹிதபத்னீகா ஸ்வதிஷ்டானஸமாஶ்ரயா |
ஆஜ்ஞாபத்மாஸனாஸீனா விஶுத்தஸ்தலஸம்ஸ்திதா || 8
 
அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாமூர்தி: ஸுஷும்னா சாருமத்யமா |
யோகேஶ்வரீ முனித்யேயா பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ || 9
 
சதுர்புஜா சந்த்ரசூடா புராண்யாகமரூபிணீ |
ஔம்காராதிர்மஹாவித்யா மஹாப்ரணவரூபிணீ || 10
 
பூதேஶ்வரீ பூதமயீ பஞ்சாஶத்வர்ணரூபிணீ |
ஷோடான்யாஸமஹாபூஷா காமாக்ஷீ தஶாமாத்ருகா || 11
 
ஆதாரஶக்திரருணா லக்ஷ்மீஶஶ்ரீபுரபைரவீ |
த்ரிகோணமத்யனிலயா ஷட்கோணபுரவாஸினீ || 12
 
நவகோணபுராவாஸா பிந்துஸ்தலஸமன்விதா |
அகோரமந்த்ரிபதா பாமினீ பவரூபிணீ || 13
 
ஏஷா ஸம்கர்ஷிணீ தாத்ரீ சோமா காத்யாயனீ ஶிவா |
ஸுலபா துர்லபா ஶாஸ்த்ரீ மஹாஶாஸ்த்ரீ ஶிகண்டினீ || 14
 
நாம்னாமஷ்டோத்தரஶதம் படேன்ன்யாஸஸமன்விதம் |
ஸர்வஸித்திமவாப்னோதி ஸதகோ அபீஷ்டமாப்னுயாத் || 15

Author: purna_admin

3 thoughts on “BalA Tripurasundari AvaraNa pUjA

 1. Dear Sir,
  Pranam !

  I want to do Bala avarana puja but many things are not clear. Plz clear my doubt.
  1. Peeth puja – where it has to be done in yantra and in what krama.
  2. In each avarana, from where one needs to start and end.
  3. In some places 10 or 11 avarana are given, here it is nine. Bhairav and matrukas are worshipped together .
  4. If possible, please clear my doubt and if you can mark in yantra as to where to start and end in each avarana and peeth puja, it would be of grt help.

  Thanks
  Sandip Joshi

 2. Please help providing me BalaTripura Sundari avarana puja vidhanam in pdf format to my Email and oblige.

 3. Sreematre namah
  I would like like read Bala ,varahi ,shyamala ,n Ganapathi avarana pooja vidhanam in Telugu script .pls do this favour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *