Sri Chidanandanathar Ashtothra Namavali

Sri Chidanandanathar Ashtothra Namavali

वामाङ्क शक्ति सकलाभरणैर्विभूषिताङ्गं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च । जाद्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु तुर्यतुर्यादिके पदे समं सदैव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥
ॐ श्री चिदानन्दनाथाख्यगुरवे नमः । ॐ क्ञ्चीपुरमहाक्षेत्रज्योतिषे नमः ।
ॐ त्रिवेणीसङ्गमप्राप्तगुरवे नमः । ॐ गुहानन्दपादाब्जात्तसद्विद्याय नमः ।
ॐ स्वरूपनिश्चयज्ञानहेतवे ते नमः । ॐ स्वप्रकाशविमर्शस्य हेतुभूताय ते नमो नमः ।
ॐ स्वात्मपञ्जरसंल्लीनतेजसे ते नमो नमः ॐ सच्चिदैक्यसुसम्भूतविग्रहाय ते नमः ।
ॐ प्रकाशात्मगुहानन्दमूर्तये ते नमः । १० ॐ गुरुबोधितनैर्गुण्यब्रह्मतत्वाय ते नमः ।
ॐ गुर्वनुग्रह विज्ञान शास्त्र तत्वाय ते नमः । ॐ देशिकज्ञानपालनेऽतिजागरूपकाय ते नमो नमः
ॐ शान्ताद्रिनाथ पादाब्ज लग्न चित्ताय ते नमः ॐ श्रीविद्या मन्त्र सर्वस्व विग्रहाय ते नमो नमः ।
ॐ प्रतिवर्सु कामाक्षीदर्शकाय ते नमो नमः ॐ वेदोक्त कर्मानुष्ठान तत्पराय ते नमो नमः
ॐ सकलागम वेदान्त तत्पराय ते नमो नमः ॐ मन्त्र तन्त्र रहस्य ज्ञेष्व विग्रहाय ते नमो नमः ।
ॐ अविकारि परिणाममतवेत्रे ते नमो नमः ॐ मातृमेय प्रमाणानाम् अतीताय ते नमो नमः । २०
ॐ स्वानुभूतिसुविज्ञाततत्वार्थाय ते नमो नमः । ॐ भावनादार्ढ्य विज्ञान निजरूपाय ते नमो नमः ।
ॐ मरीचिजलवद् विश्वदर्शकाय ते नमो नमः । ॐ जाग्रदादि सुषुप्तान्त साक्षिभूताय ते नमो नमः ।
ॐ स्वेच्छासृष्ट जगद्रङ्गनर्तकाय ते नमो नमः । ॐ परादिवैखरीशब्द नादरूपाय ते नमो नमः ।
ॐ सूत्रभाष्यादि तत्वार्थ बोधकाय ते नमो नमः ॐ वेदान्तार्थ महारण्य सिंहेन्द्राय ते नमो नमः ।
ॐ अज्ञान निबिडध्वान्त भास्कराय ते नमो नमः । ॐ गुरुतत्वविमर्शाख्य ग्रन्थ कर्त्रे ते नमो नमः । ३०
ॐ भाषान्तरीकृत आर्याद्विशतकाय ते नमो नमः । ॐ वरिवस्यारहस्यस्य भाषान्तरकृते ते नमो नमः ।
ॐ श्रीविद्या त्रिशती भाष्य भाषान्तरकृते ते नमो नमः । ॐ सपर्यावासना ग्रन्थ कर्त्रे ते नमो नमः ।
ॐ श्रीमत्कामकलाग्रन्थ भाषान्तरकृते ते नमो नमः । ॐ सुब्रह्मण्य महा तत्व विज्ञात्रे ते नमो नमः ।
ॐ मदीय चित्त सम्मोह भेदकाय ते नमो नमः । ॐ स्वभाव्याप्तरविन्द्वग्नि मण्डलाय ते नमो नमः ।
ॐ अकथादि हळक्षान्त पीठगाय ते नमो नमः । ॐ त्रिकोण पीठ मध्यस्थ चित्प्रकाशाय ते नमो नमः । ४०
ॐ खण्डत्रय महाविद्या स्वरूपाय ते नमो नमः । ॐ तुरीयबीज लक्ष्यार्थ ज्योतिषे ते नमो नमः ।
ॐ हंसस्वरूप विलसद् वामदक्षाय ते नमो नमः ॐ वह्न्यादि शिवरूपान्त कलारूपाय ते नमो नमः
ॐ अन्तर्याग समासक्त मानसाय ते नमो नमः । ॐ खानिलानलकीलालधरारूपाय ते नमो नमः ।
ॐ श्रीचक्र पूजनासक्त मानसाय ते नमो नमः । ॐ प्रपञ्चाकृति चक्रस्थ मूलभूताय ते नमो नमः ।
ॐ वाक्शक्तिलक्ष्मीबीजाद्यैः अर्चिताय ते नमो नमः । ५० ॐ वाणीरमापराबीज लक्ष्यार्थाय ते नमो नमः ।
ॐ चतुःषष्ट्युपचारेण पूजिताय ते नमो नमः । ॐ चतुरायातनार्चाद्यः परितुष्टाय ते नमो नमः ।
ॐ षडङ्गकामानित्यादि स्वरूपाय ते नमो नमः । ॐ प्रपञ्चसार भूत श्री महापादाय ते नमो नमः ।
ॐ दिव्यसिद्धमानवौघाख्य गुरवे ते नमो नमः । ॐ त्रैलोक्यमोहनाकर चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ अणिमादि महासिद्धि स्वरूपाय ते नमो नमः । ॐ ब्राह्म्यादि मातृका मूर्ति विग्रहाय ते नमो नमः ।
ॐ सर्वसंक्षोभिणीमुख्य मुद्रारूपाय ते नमो नमः । ६० ॐ सर्वाशापूरकाभिख्य चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ कामाकर्षिण्यादिभूत कलारूपाय ते नमो नमः । ॐ सर्वसंक्षोभणाख्य चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ अनङ्गकुसुमा मुख्य देवी रूपाय ते नमो नमः । ॐ सर्वसौभाग्यदाभिख्य चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ सर्वसंक्षोभिणीमुख्य शक्तिरूपाय ते नमो नमः । ॐ सर्वार्थसाधकाकार चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदामुख्य देवीरूपाय ते नमो नमः ॐ सर्वरक्षाकराऽभिख्य चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ सर्वज्ञादि महा देवी मूर्तये ते नमो नमः । ७० ॐ सर्वरोगहर चक्रगाय ते नमो नमः ।
ॐ वशिन्यादिक वाग्देवी विग्रहाय ते नमो नमः ॐ बाणचापलसत्पाशाङ्कुश रूपाय ते नमो नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाभिख्य चक्रगाय ते नमो नमः । ॐ कामाऽचलाद्यपूर्णान्त पीठस्थाय ते नमो नमः ।
ॐ महाकामेश्वरीवज्रभगरूपाय ते नमो नमः । ॐ इच्छाज्ञानक्रियाशान्ता मूर्तिरूपाय ते नमो नमः
ॐ सर्वानन्दमयाकार चक्रगाय ते नमो नमः । ॐ पञ्चषट्चतुरार्णाख्य स्वरूपाय ते नमो नमः ।
ॐ श्रीषोडशाक्षरी मन्त्र लक्ष्य रूपाय ते नमो नमः । ८० ॐ चतुःपञ्चाशरार्णाढ्य तुरीय मूर्तये ते नमो नमः ।
ॐ लक्ष्मीकोशलतादोग्ध्री रत्न रूपाय ते नमो नमः । ॐ ताराब्रह्मशिवेनाख्य शक्याकाराय ते नमो नमः ।
ॐ षडाम्नाय महामन्त्र सार भूताय ते नमो नमः ॐ मूलाधारस्थिताम्बोज गणनाथाय ते नमो नमः ।
ॐ स्वाधिष्ठान महापद्म ब्रह्मरूपाय ते नमो नमः ॐ मणिपूराख्य कमल विष्णुरूपाय ते नमो नमः ।
ॐ अनाहतसदाब्जान्त शिवरूपाय ते नमो नमः ॐ विशुद्धाम्बुज मध्यस्थ जीवेश कृतये ते नमो नमः ।
ॐ आज्ञापङ्केरुहलसत् आत्मरूपाय ते नमो नमः । ९० ॐ सहस्रारस्थिताम्बोज मध्यगाय ते नमो नमः ।
ॐ द्वादशान्त महापद्म शिवरूपाय ते नमो नमः ॐ सहस्रनामत्रिशतीनामरूपाय ते नमो नमः ।
ॐ धूपदीप सुनैवेद्य सन्तुष्ठाय ते नमो नमः । ॐ ताम्बूलार्तिक कुसुम स्तोत्र तुष्टाय ते नमो नमः ।
ॐ महाकामकलाऽभिख्य स्वरूपाय ते नमो नमः । ॐ बलिदान गुरु स्त्रोत्र परितृप्ताय ते नमो नमः ।
ॐ सुवासिनीसुपूजादिसन्तुष्टाय ते नमो नमः । ॐ सामायिक महापूजा प्रीत्तचित्ताय ते नमो नमः ।
ॐ प्रकृत्यादिक षट्त्रिंशत् तत्वातीताय ते नमो नमः । १०० ॐ गुरुभूतोऽपिसच्चित्तलाघवे ते नमो नमः ।
ॐ भक्तचित्तमयूराणां मेघभूताय ते नमो नमः । ॐ आश्रितभक्तमनोऽभीष्ट पूरकाय ते नमो नमः ।
ॐ करुणारस पूर्णाब्ज लोचनाय ते नमो नमः । ॐ दृष्टमात्रवशीभूत जगते ते नमो नमः ।
ॐ संसारार्णवमग्नानां पोतरूपाय ते नमो नमः । ॐ शिष्यभूताऽबालवृद्ध सेविताय ते नमो नमः ।
ॐ अनन्तवेदशिरसि प्रशान्ताय ते नमो नमः । १०८
1.     ௐ ஶ்ரீ சிதா³நந்த³நாதா²க்²யகு³ரவே நம꞉ 2.     ௐ காஞ்சீபுரமஹாக்ஷேத்ரஜ்யோதிஷே நம꞉
3.     ௐ த்ரிவேணீஸங்க³மப்ராப்தகு³ரவே நம꞉ 4.     ௐ கு³ஹானந்த³பாதா³ப்³ஜாத்தஸத்³வித்³யாய நம꞉
5.     ௐ ஸ்வரூபநிஶ்சயஜ்ஞானஹேதவே தே நம꞉ 6.     ௐ ஸ்வப்ரகாஶவிமர்ஶஸ்ய ஹேதுபூ⁴தாய தே நமோ நம꞉
7.     ௐ ஸ்வாத்மபஞ்ஜரஸம்ʼல்லீனதேஜஸே தே நமோ நம꞉ 8.     ௐ ஸச்சிதை³க்யஸுஸம்பூ⁴தவிக்³ரஹாய தே நம꞉
9.     ௐ ப்ரகாஶாத்மகு³ஹானந்த³மூர்தயே தே நம꞉ 10 10.  ௐ கு³ருபோ³தி⁴தனைர்கு³ண்யப்³ரஹ்மதத்வாய தே நம꞉
11.  ௐ கு³ர்வனுக்³ரஹ விஜ்ஞான ஶாஸ்த்ர தத்வாய தே நம꞉ 12.  ௐ தே³ஶிகஜ்ஞானபாலனே(அ)திஜாக³ரூபகாய தே நமோ நம꞉
13.  ௐ ஶாந்தாத்³ரிநாத² பாதா³ப்³ஜ லக்³ன சித்தாய தே நம꞉ 14.  ௐ ஶ்ரீவித்³யா மந்த்ர ஸர்வஸ்வ விக்³ரஹாய தே நமோ நம꞉
15.  ௐ ப்ரதிவர்ஸு காமாக்ஷீத³ர்ஶகாய தே நமோ நம꞉ 16.  ௐ வேதோ³க்த கர்மானுஷ்டா²ன தத்பராய தே நமோ நம꞉
17.  ௐ ஸகலாக³ம வேதா³ந்த தத்பராய தே நமோ நம꞉ 18.  ௐ மந்த்ர தந்த்ர ரஹஸ்ய ஜ்ஞேஷ்வ விக்³ரஹாய தே நமோ நம꞉
19.  ௐ அவிகாரி பரிணாமமதவேத்ரே தே நமோ நம꞉ 20.  ௐ மாத்ருʼமேய ப்ரமாணானாம் அதீதாய தே நமோ நம꞉  20
21.  ௐ ஸ்வானுபூ⁴திஸுவிஜ்ஞாததத்வார்தா²ய தே நமோ நம꞉ 22.  ௐ பா⁴வநாதா³ர்ட்⁴ய விஜ்ஞான நிஜரூபாய தே நமோ நம꞉
23.  ௐ மரீசிஜலவத்³ விஶ்வத³ர்ஶகாய தே நமோ நம꞉ 24.  ௐ ஜாக்³ரதா³தி³ ஸுஷுப்தாந்த ஸாக்ஷிபூ⁴தாய தே நமோ நம꞉
25.  ௐ ஸ்வேச்சா²ஸ்ருʼஷ்ட ஜக³த்³ரங்க³னர்தகாய தே நமோ நம꞉ 26.  ௐ பராதி³வைக²ரீஶப்³த³ நாத³ரூபாய தே நமோ நம꞉
27.  ௐ ஸூத்ரபா⁴ஷ்யாதி³ தத்வார்த² போ³த⁴காய தே நமோ நம꞉ 28.  ௐ வேதா³ந்தார்த² மஹாரண்ய ஸிம்ʼஹேந்த்³ராய தே நமோ நம꞉
29.  ௐ அஜ்ஞான நிபி³ட³த்⁴வாந்த பா⁴ஸ்கராய தே நமோ நம꞉ 30.  ௐ கு³ருதத்வவிமர்ஶாக்²ய க்³ரந்த² கர்த்ரே தே நமோ நம꞉  30
31.  ௐ பா⁴ஷாந்தரீக்ருʼத ஆர்யாத்³விஶதகாய தே நமோ நம꞉ 32.  ௐ வரிவஸ்யாரஹஸ்யஸ்ய பா⁴ஷாந்தரக்ருʼதே தே நமோ நம꞉
33.  ௐ ஶ்ரீவித்³யா த்ரிஶதீ பா⁴ஷ்ய பா⁴ஷாந்தரக்ருʼதே தே நமோ நம꞉ 34.  ௐ ஸபர்யாவாஸனா க்³ரந்த² கர்த்ரே தே நமோ நம꞉
35.  ௐ ஶ்ரீமத்காமகலாக்³ரந்த² பா⁴ஷாந்தரக்ருʼதே தே நமோ நம꞉ 36.  ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மஹா தத்வ விஜ்ஞாத்ரே தே நமோ நம꞉
37.  ௐ மதீ³ய சித்த ஸம்மோஹ பே⁴த³காய தே நமோ நம꞉ 38.  ௐ ஸ்வபா⁴வ்யாப்தரவிந்த்³வக்³னி மண்ட³லாய தே நமோ நம꞉
39.  ௐ அகதா²தி³ ஹளக்ஷாந்த பீட²கா³ய தே நமோ நம꞉ 40.  ௐ த்ரிகோண பீட² மத்⁴யஸ்த² சித்ப்ரகாஶாய தே நமோ நம꞉  40
41.  ௐ க²ண்ட³த்ரய மஹாவித்³யா ஸ்வரூபாய தே நமோ நம꞉ 42.  ௐ துரீயபீ³ஜ லக்ஷ்யார்த² ஜ்யோதிஷே தே நமோ நம꞉
43.  ௐ ஹம்ʼஸஸ்வரூப விலஸத்³ வாமத³க்ஷாய தே நமோ நம꞉ 44.  ௐ வஹ்ன்யாதி³ ஶிவரூபாந்த கலாரூபாய தே நமோ நம꞉
45.  ௐ அந்தர்யாக³ ஸமாஸக்த மானஸாய தே நமோ நம꞉ 46.  ௐ கா²னிலானலகீலாலத⁴ராரூபாய தே நமோ நம꞉
47.  ௐ ஶ்ரீசக்ர பூஜனாஸக்த மானஸாய தே நமோ நம꞉ 48.  ௐ ப்ரபஞ்சாக்ருʼதி சக்ரஸ்த² மூலபூ⁴தாய தே நமோ நம꞉
49.  ௐ வாக்ஶக்திலக்ஷ்மீபீ³ஜாத்³யை꞉ அர்சிதாய தே நமோ நம꞉  50 50.  ௐ வாணீரமாபராபீ³ஜ லக்ஷ்யார்தா²ய தே நமோ நம꞉
51.  ௐ சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரேண பூஜிதாய தே நமோ நம꞉ 52.  ௐ சதுராயாதனார்சாத்³ய꞉ பரிதுஷ்டாய தே நமோ நம꞉
53.  ௐ ஷட³ங்க³காமாநித்யாதி³ ஸ்வரூபாய தே நமோ நம꞉ 54.  ௐ ப்ரபஞ்சஸார பூ⁴த ஶ்ரீ மஹாபாதா³ய தே நமோ நம꞉
55.  ௐ தி³வ்யஸித்³த⁴மானவௌகா⁴க்²ய கு³ரவே தே நமோ நம꞉ 56.  ௐ த்ரைலோக்யமோஹனாகர சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
57.  ௐ அணிமாதி³ மஹாஸித்³தி⁴ ஸ்வரூபாய தே நமோ நம꞉ 58.  ௐ ப்³ராஹ்ம்யாதி³ மாத்ருʼகா மூர்தி விக்³ரஹாய தே நமோ நம꞉
59.  ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீமுக்²ய முத்³ராரூபாய தே நமோ நம꞉  60 60.  ௐ ஸர்வாஶாபூரகாபி⁴க்²ய சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
61.  ௐ காமாகர்ஷிண்யாதி³பூ⁴த கலாரூபாய தே நமோ நம꞉ 62.  ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணாக்²ய சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
63.  ௐ அனங்க³குஸுமா முக்²ய தே³வீ ரூபாய தே நமோ நம꞉ 64.  ௐ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³பி⁴க்²ய சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
65.  ௐ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீமுக்²ய ஶக்திரூபாய தே நமோ நம꞉ 66.  ௐ ஸர்வார்த²ஸாத⁴காகார சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
67.  ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³முக்²ய தே³வீரூபாய தே நமோ நம꞉ 68.  ௐ ஸர்வரக்ஷாகரா(அ)பி⁴க்²ய சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
69.  ௐ ஸர்வஜ்ஞாதி³ மஹா தே³வீ மூர்தயே தே நமோ நம꞉  70 70.  ௐ ஸர்வரோக³ஹர சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉
71.  ௐ வஶின்யாதி³க வாக்³தே³வீ விக்³ரஹாய தே நமோ நம꞉ 72.  ௐ பா³ணசாபலஸத்பாஶாங்குஶ ரூபாய தே நமோ நம꞉
73.  ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³பி⁴க்²ய சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉ 74.  ௐ காமா(அ)சலாத்³யபூர்ணாந்த பீட²ஸ்தா²ய தே நமோ நம꞉
75.  ௐ மஹாகாமேஶ்வரீவஜ்ரப⁴க³ரூபாய தே நமோ நம꞉ 76.  ௐ இச்சா²ஜ்ஞானக்ரியாஶாந்தா மூர்திரூபாய தே நமோ நம꞉
77.  ௐ ஸர்வானந்த³மயாகார சக்ரகா³ய தே நமோ நம꞉ 78.  ௐ பஞ்சஷட்சதுரார்ணாக்²ய ஸ்வரூபாய தே நமோ நம꞉
79.  ௐ ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீ மந்த்ர லக்ஷ்ய ரூபாய தே நமோ நம꞉  80 80.  ௐ சது꞉பஞ்சாஶரார்ணாட்⁴ய துரீய மூர்தயே தே நமோ நம꞉
81.  ௐ லக்ஷ்மீகோஶலதாதோ³க்³த்⁴ரீ ரத்ன ரூபாய தே நமோ நம꞉ 82.  ௐ தாராப்³ரஹ்மஶிவேனாக்²ய ஶக்யாகாராய தே நமோ நம꞉
83.  ௐ ஷடா³ம்னாய மஹாமந்த்ர ஸார பூ⁴தாய தே நமோ நம꞉ 84.  ௐ மூலாதா⁴ரஸ்தி²தாம்போ³ஜ க³ணநாதா²ய தே நமோ நம꞉
85.  ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²ன மஹாபத்³ம ப்³ரஹ்மரூபாய தே நமோ நம꞉ 86.  ௐ மணிபூராக்²ய கமல விஷ்ணுரூபாய தே நமோ நம꞉
87.  ௐ அனாஹதஸதா³ப்³ஜாந்த ஶிவரூபாய தே நமோ நம꞉ 88.  ௐ விஶுத்³தா⁴ம்பு³ஜ மத்⁴யஸ்த² ஜீவேஶ க்ருʼதயே தே நமோ நம꞉
89.  ௐ ஆஜ்ஞாபங்கேருஹலஸத் ஆத்மரூபாய தே நமோ நம꞉  90 90.  ௐ ஸஹஸ்ராரஸ்தி²தாம்போ³ஜ மத்⁴யகா³ய தே நமோ நம꞉
91.  ௐ த்³வாத³ஶாந்த மஹாபத்³ம ஶிவரூபாய தே நமோ நம꞉ 92.  ௐ ஸஹஸ்ரநாமத்ரிஶதீநாமரூபாய தே நமோ நம꞉
93.  ௐ தூ⁴பதீ³ப ஸுநைவேத்³ய ஸந்துஷ்டா²ய தே நமோ நம꞉ 94.  ௐ தாம்பூ³லார்திக குஸும ஸ்தோத்ர துஷ்டாய தே நமோ நம꞉
95.  ௐ மஹாகாமகலா(அ)பி⁴க்²ய ஸ்வரூபாய தே நமோ நம꞉ 96.  ௐ ப³லிதா³ன கு³ரு ஸ்த்ரோத்ர பரித்ருʼப்தாய தே நமோ நம꞉
97.  ௐ ஸுவாஸினீஸுபூஜாதி³ஸந்துஷ்டாய தே நமோ நம꞉ 98.  ௐ ஸாமாயிக மஹாபூஜா ப்ரீத்தசித்தாய தே நமோ நம꞉
99.  ௐ ப்ரக்ருʼத்யாதி³க ஷட்த்ரிம்ʼஶத் தத்வாதீதாய தே நமோ நம꞉  100 100.        ௐ கு³ருபூ⁴தோ(அ)பிஸச்சித்தலாக⁴வே தே நமோ நம꞉
101.        ௐ ப⁴க்தசித்தமயூராணாம்ʼ மேக⁴பூ⁴தாய தே நமோ நம꞉ 102.        ௐ ஆஶ்ரிதப⁴க்தமனோ(அ)பீ⁴ஷ்ட பூரகாய தே நமோ நம꞉
103.        ௐ கருணாரஸ பூர்ணாப்³ஜ லோசனாய தே நமோ நம꞉ 104.        ௐ த்³ருʼஷ்டமாத்ரவஶீபூ⁴த ஜக³தே தே நமோ நம꞉
105.        ௐ ஸம்ʼஸாரார்ணவமக்³னானாம்ʼ போதரூபாய தே நமோ நம꞉ 106.         ௐ ஶிஷ்யபூ⁴தா(அ)பா³லவ்ருʼத்³த⁴ ஸேவிதாய தே நமோ நம꞉
107.         ௐ அனந்தவேத³ஶிரஸி ப்ரஶாந்தாய தே நமோ நம꞉  108 108.
1.  oM shrI chidAnandanAthAkhyagurave namaH 2.  oM k~nchIpuramahAkShetrajyotiShe namaH
3.  oM triveNIsa~NgamaprAptagurave namaH 4.  oM guhAnandapAdAbjAttasadvidyAya namaH
5.  oM svarUpanishchayaj~nAnahetave te namaH 6.  oM svaprakAshavimarshasya hetubhUtAya te namo namaH
7.  oM svAtmapa~njarasaMllInatejase te namo namaH 8.  oM sachchidaikyasusambhUtavigrahAya te namaH
9.  oM prakAshAtmaguhAnandamUrtaye te namaH 10.          oM gurubodhitanairguNyabrahmatatvAya te namaH
11.           oM gurvanugraha vij~nAna shAstra tatvAya te namaH 12.          oM deshikaj~nAnapAlaneatijAgarUpakAya te namo namaH
13.           oM shAntAdrinAtha pAdAbja lagna chittAya te namaH 14.          oM shrIvidyA mantra sarvasva vigrahAya te namo namaH
15.           oM prativarsu kAmAkShIdarshakAya te namo namaH 16.          oM vedokta karmAnuShThAna tatparAya te namo namaH
17.           oM sakalAgama vedAnta tatparAya te namo namaH 18.          oM mantra tantra rahasya j~neShva vigrahAya te namo namaH
19.           oM avikAri pariNAmamatavetre te namo namaH 20.          oM mAtR^imeya pramANAnAm atItAya te namo namaH
21.           oM svAnubhUtisuvij~nAtatatvArthAya te namo namaH 22.          oM bhAvanAdArDhya vij~nAna nijarUpAya te namo namaH
23.           oM marIchijalavad vishvadarshakAya te namo namaH 24.          oM jAgradAdi suShuptAnta sAkShibhUtAya te namo namaH
25.           oM svechChAsR^iShTa jagadra~NganartakAya te namo namaH 26.          oM parAdivaikharIshabda nAdarUpAya te namo namaH
27.           oM sUtrabhAShyAdi tatvArtha bodhakAya te namo namaH 28.          oM vedAntArtha mahAraNya siMhendrAya te namo namaH
29.           oM aj~nAna nibiDadhvAnta bhAskarAya te namo namaH 30.          oM gurutatvavimarshAkhya grantha kartre te namo namaH
31.           oM bhAShAntarIkR^ita AryAdvishatakAya te namo namaH 32.          oM varivasyArahasyasya bhAShAntarakR^ite te namo namaH
33.           oM shrIvidyA trishatI bhAShya bhAShAntarakR^ite te namo namaH 34.          oM saparyAvAsanA grantha kartre te namo namaH
35.           oM shrImatkAmakalAgrantha bhAShAntarakR^ite te namo namaH 36.          oM subrahmaNya mahA tatva vij~nAtre te namo namaH
37.           oM madIya chitta sammoha bhedakAya te namo namaH 38.          oM svabhAvyAptaravindvagni maNDalAya te namo namaH
39.           oM akathAdi haLakShAnta pIThagAya te namo namaH 40.          oM trikoNa pITha madhyastha chitprakAshAya te namo namaH
41.           oM khaNDatraya mahAvidyA svarUpAya te namo namaH 42.          oM turIyabIja lakShyArtha jyotiShe te namo namaH
43.           oM haMsasvarUpa vilasad vAmadakShAya te namo namaH 44.          oM vahnyAdi shivarUpAnta kalArUpAya te namo namaH
45.           oM antaryAga samAsakta mAnasAyate namo namaH 46.          oM khAnilAnalakIlAladharArUpAya te namo namaH
47.           oM shrIchakra pUjanAsakta mAnasAya te namo namaH 48.          oM prapa~nchAkR^iti chakrastha mUlabhUtAya te namo namaH
49.           oM vAkshaktilakShmIbIjAdyaiH architAya te namo namaH 50.          oM vANIramAparAbIja lakShyArthAya te namo namaH
51.           oM chatuHShaShTyupachAreNa pUjitAya te namo namaH 52.          oM chaturAyAtanArchAdyaH parituShTAya te namo namaH
53.           oM ShaDa~NgakAmAnityAdi svarUpAya te namo namaH 54.          oM prapa~nchasAra bhUta shrI mahApAdAya te namo namaH
55.           oM divyasiddhamAnavaughAkhya gurave te namo namaH 56.          oM trailokyamohanAkara chakragAya te namo namaH oM aNimAdi mahAsiddhi svarUpAya te namo namaH
57.           oM brAhmyAdi mAtR^ikA mUrti vigrahAya te namo namaH 58.          oM sarvasaMkShobhiNImukhya mudrArUpAya te namo namaH
59.           oM sarvAshApUrakAbhikhya chakragAya te namo namaH 60.          oM kAmAkarShiNyAdibhUta kalArUpAya te namo namaH
61.           oM sarvasaMkShobhaNAkhya chakragAya te namo namaH 62.          oM ana~NgakusumA mukhya devI rUpAya te namo namaH
63.           oM sarvasaubhAgyadAbhikhya chakragAya te namo namaH 64.          oM sarvasaMkShobhiNImukhya shaktirUpAya te namo namaH
65.           oM sarvArthasAdhakAkAra chakragAya te namo namaH 66.          oM sarvasiddhipradAmukhya devIrUpAya te namo namaH
67.           oM sarvarakShAkarAabhikhya chakragAya te namo namaH 68.          oM sarvaj~nAdi mahA devI mUrtaye te namo namaH
69.           oM sarvarogahara chakragAya te namo namaH 70.          oM vashinyAdika vAgdevI vigrahAya te namo namaH
71.           oM bANachApalasatpAshA~Nkusha rUpAya te namo namaH 72.          oM sarvasiddhipradAbhikhya chakragAya te namo namaH
73.           oM kAmAachalAdyapUrNAnta pIThasthAya te namo namaH 74.          oM mahAkAmeshvarIvajrabhagarUpAya te namo namaH
75.           oM ichChAj~nAnakriyAshAntA mUrtirUpAya te namo namaH 76.          oM sarvAnandamayAkAra chakragAya te namo namaH
77.           oM pa~nchaShaTchaturArNAkhya svarUpAya te namo namaH 78.          oM shrIShoDashAkSharI mantra lakShya rUpAya te namo namaH
79.           oM chatuHpa~nchAsharArNADhya turIya mUrtaye te namo namaH 80.          oM lakShmIkoshalatAdogdhrI ratna rUpAya te namo namaH
81.           oM tArAbrahmashivenAkhya shakyAkArAya te namo namaH 82.          oM ShaDAmnAya mahAmantra sAra bhUtAya te namo namaH
83.           oM mUlAdhArasthitAmboja gaNanAthAya te namo namaH 84.          oM svAdhiShThAna mahApadma brahmarUpAya te namo namaH
85.           oM maNipUrAkhya kamala viShNurUpAya te namo namaH 86.          oM anAhatasadAbjAnta shivarUpAya te namo namaH
87.           oM vishuddhAmbuja madhyastha jIvesha kR^itaye te namo namaH 88.          oM Aj~nApa~Nkeruhalasat AtmarUpAya te namo namaH
89.           oM sahasrArasthitAmboja madhyagAya te namo namaH 90.          oM dvAdashAnta mahApadma shivarUpAya te namo namaH
91.           oM sahasranAmatrishatInAmarUpAya te namo namaH 92.          oM dhUpadIpa sunaivedya santuShThAya te namo namaH
93.           oM tAmbUlArtika kusuma stotra tuShTAya te namo namaH 94.          oM mahAkAmakalAabhikhya svarUpAya te namo namaH
95.           oM balidAna guru strotra paritR^iptAya te namo namaH 96.          oM suvAsinIsupUjAdisantuShTAya te namo namaH
97.           oM sAmAyika mahApUjA prIttachittAya te namo namaH 98.          oM prakR^ityAdika ShaTtriMshat tatvAtItAya te namo namaH
99.           oM gurubhUtoapisachchittalAghave te namo namaH 100.       oM bhaktachittamayUrANAM meghabhUtAya te namo namaH
101.        oM AshritabhaktamanoabhIShTa pUrakAya te namo namaH 102.       oM karuNArasa pUrNAbja lochanAya te namo namaH
103.        oM dR^iShTamAtravashIbhUta jagate te namo namaH 104.       oM saMsArArNavamagnAnAM potarUpAya te namo namaH
105.        oM shiShyabhUtAabAlavR^iddha sevitAya te namo namaH 106.       oM anantavedashirasi prashAntAya te namo namaH  108