VamanA

VamanAvatAra AvaraNa pUjA

श्री वामनावतार आवरण पुजा क्रमः

पीठ पूजा

ॐ मण्डूकादि परतत्वाय नमः ।
वैष्णव पीठ पूजा
ॐ विमलायै नमः ।
ॐ उत्कर्षिण्यै नमः ।
ॐ ज्ञानायै नमः ।
ॐ क्रियायै नमः ।
ॐ यॊगायै नमः ।
ॐ प्रह्व्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ ईशायै नमः ।
ॐ अनुग्रहायै नमः ।
ॐ नमॊ भगवतॆ विष्णवॆ सर्वभूतात्मनॆ वासुदॆवाय सर्वात्मस्‌यॊंग यॊगपद्मपीठात्मनॆ नमः ।

पद न्यासः
ॐ नमः - भ्रूमध्यॆ
नमॊ नमः - कण्ठॆ
विष्णवॆ नमः - हृदयॆ
सुरपतयॆ नमः - नाभौ
महाबलाय नमः - लिङ्गॆ
स्वाहा नमः - मूलाधारॆ

अक्षर न्यासः
ॐ नमः - मूर्ध्नि
नं नमः - दक्ष नॆत्रॆ
मॊं नमः - वाम नॆत्रॆ
विं नमः - दक्ष श्रॊत्रॆ
ष्णं नमः - वाम श्रॊत्रॆ
वॆं नमः - दक्ष नासिकॆ
सुं नमः - वाम नासिकॆ
रं नमः - मुखॆ
पं नमः - कण्ठॆ
तं नमः - हृदि
यॆं नमः - दक्ष बाहु
मं नमः - वाम बाहु
हां नमः - नाभौ
बं नमः - पृष्ठॆ
लां नमः - दक्ष जानु
यं नमः - वाम जानु
स्वां नमः - दक्ष पादं
हां नमः - वाम पादं

श्री वामन मूर्ति आवाहनम्

ज्वलन्मयूखकनकच्छत्राधः पुण्डरीकगम्
पूर्णचन्द्रनिभं ध्यायॆच्छ्रीभूम्याश्लिष्टपार्श्वकम् ।
द्वीष्वंगुल्युच्छ्रयायामॊ मयूखस्फटिकप्रभः
दध्यन्नं वामहस्तॆन स्वर्णस्य चषकं दधत्
पीयूष पूर्णस्वर्णस्य कलशं दक्षिणॆ दधत् ॥

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति ध्यायामि आवाहयामि नमः । - आवाहन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति स्थापितॊ भव । - स्थापण मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति संस्थितॊ भव । - संस्थित मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति सन्निरुद्धॊ भव । - सन्निरुद्ध मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति सम्मुखी भव । - सम्म्मुखी मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति अवकुण्ठितॊ भव । - अवकुण्ठन मुद्रां प्रदर्श्य ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः । - वन्दन धॆनु यॊनि मुद्राञ्श्च प्रदर्श्य ।

ॐ दॆव दॆव जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं ।
तावत् त्वं प्रीति भावॆन चक्रॆ सन्निधिं कुरु ॥

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । आसनं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । पादयॊः पाद्यं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । हस्तयॊः अर्घ्यं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । मुखॆ आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । शुद्धॊदक स्नानं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । वस्त्राणि कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । आभरणानि कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । दिव्यपरिमळ गन्धं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । गन्धस्यॊऽपरि हरिद्रा कुङ्कुमं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । पुष्पाक्षतान् कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । घूपं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । दीपं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । नैवॆद्यं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । सुगन्ध ताम्बूलं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । कर्पूर नीराञ्जनं कल्पयामि नमः ।
ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्तयॆ नमः । प्रदक्षिण नमस्कारान् कल्पयामि नमः ।

सच्चिदानन्द सर्वज्ञ परामृत परामृत रुचिप्रिय ।
अनुज्ञां दॆहि भगवन् परिवारार्चनाय मॆ ॥

षडङ्ग तर्पणम्
ॐ हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
नमॊ शिरसॆ स्वाहा । शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
विष्णवॆ शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सुरपतयॆ कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
महाबलाय नॆत्रत्रयाय वौषट् । नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
स्वाहा अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

लयाङ्ग तर्पणम्

षड्वामन मूर्ति -
दधिवामनयज्ञॆशवामनौ भॊगवामनः ।
बालकॊ वामनॊ विश्वरूपॊऽन्यॊ बलिवामनः ॥

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री दधिवामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ क्लीं श्रीं वं नमॊ भगवतॆ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री यज्ञॆश्वर वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
ॐ नमॊ भगवतॆ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री भॊग वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
ॐ नमॊ भगवतॆ मायाबालक विधॆ सुरपतयॆ माहाबलाय स्वाहा । श्री बालक वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
ॐ नमॊ भगवतॆ भूर्भुवस्वः व्यापकाय त्रिविक्रमाय । श्री विश्वरूप त्रिविक्रम वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)
ॐ नमॊ भगवतॆ बलिवामनाय सर्वापत्तिविनाशनाय श्रीं । श्री बलि वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

प्रथमावरणम् - षट्कॊणॆ
ॐ हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
नमॊ शिरसॆ स्वाहा । शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
विष्णवॆ शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
सुरपतयॆ कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
महाबलाय नॆत्रत्रयाय वौषट् । नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
स्वाहा अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः प्रथमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥

अनॆन प्रथमावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

द्वितीयावरणम् - षॊडशदलॆ
ॐ पूषायै नमः । पूषा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सुमनायै नमः । सुमना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ प्रीत्यै नमः । प्रीति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः । पुष्टि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ तुष्ट्यै नमः । तुष्टि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ऋद्ध्यै नमः । ऋद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ धृत्यै नमः । धृति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः । सौम्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ मरीच्यै नमः । मरीचि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ मुण्डमालिन्यै नमः । मुण्डमालिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ शशिन्यै नमः । शशिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सुभगायै नमः । सुभगा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः । लक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ इच्छायै नमः । इच्छा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ संपूर्णायै नमः । संपूर्णा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ अमृतायै नमः । अमृता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः द्वितीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥

अनॆन द्वितीयावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

तृतीयावरणम् - अष्टदलॆ
ॐ वासुदॆवाय नमः । वासुदॆव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः । सङ्कर्षण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः । प्रद्युम्न श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः । अनिरुद्ध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः । शान्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ श्रियै नमः । श्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः । सरस्वती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ रत्यै नमः । रती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः तृतीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥

अनॆन तृतीयावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

तुरियावरणम् - द्वादशदलॆ
ॐ कॆशवाय नमः । कॆशव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ नारायणाय नमः । नारायण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ माधवाय नमः । माधव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ गॊविन्दाय नमः । गॊविन्द श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ विष्णवॆ नमः । विष्णु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः । मधुसूदन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः । त्रिविक्रम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ वामनाय नमः । वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः । श्रीधर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ऋषीकॆशाय नमः । ऋषीकॆश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः । पद्मनाभ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ दामॊदराय नमः । दामॊदर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः तुरियावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥

अनॆन तुरियावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

पञ्चमावरणम् - दशदलॆ
ॐ कुमुदाय नमः । कुमुद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ कुमुदाक्षाय नमः । कुमुदाक्ष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पुण्डरीकाय नमः । पुण्डरीक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ वामनाय नमः । वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ शङ्कुकर्णाय नमः । शङ्कुकर्ण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सर्वनॆत्राय नमः । सर्वनॆत्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः । सुमुख श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सुप्रतिष्ठाय नमः । सुप्रतिष्ठ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पिङ्गलाय नमः । पिङ्गल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ हरिसॆनाय नमः । हरिसॆन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः पञ्चमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥

अनॆन पञ्चमावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

षष्ट्यावरणम् - भूपुरॆ
ॐ लं इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ रं अग्नयॆ नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ टं यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ क्षं नि‌ऋतयॆ नमः । नि‌ऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ वं वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ यं वायवॆ नमः । वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सं सॊमाय नमः । सॊम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ हौं ईशानाय नमः । ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ आं ब्रह्मणॆ नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ह्रीं अनन्ताय नमः । अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः षष्ट्यावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं षष्ट्यावरणार्चनम् ॥

अनॆन षष्ट्यावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

सप्तमावरणम् - भूपुरॆ
ॐ वं वज्राय नमः । वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ शं शक्तयॆ नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ दं दण्डाय नमः । दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ खं खड्गाय नमः । खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पां पाशाय नमः । पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ध्वं ध्वजाय नमः । ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ अं गदाय नमः । गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पं पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ चं चक्राय नमः । चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ ऐरावताय नमः । ऐरावत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पुण्डरीकाय नमः । पुण्डरीक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ वामनाय नमः । वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ कुमुदाय नमः । कुमुद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ अञ्जनाय नमः । अञ्जन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ पुष्पदन्ताय नमः । पुष्पदन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सार्वभौमाय नमः । सार्वभौम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ॐ सुप्रतीकाय नमः । सुप्रतीक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः सप्तमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ॐ नमॊ विष्णवॆ सुरपतयॆ महाबलाय स्वाहा । श्री वामनावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।
भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥

अनॆन सप्तमावरणार्चनॆन श्री वामन मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

ஶ்ரீ வாமனாவதார ஆவரண புஜா க்ரம꞉

பீட² பூஜா

ஓம் மண்டூ³காதி³ பரதத்வாய நம꞉ ।
வைஷ்ணவ பீட² பூஜா
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்கர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞானாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஹ்வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாயை நம꞉ ।
ஓம் அனுக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஸர்வபூ⁴தாத்மனே வாஸுதே³வாய ஸர்வாத்மஸ்யோங்க³ யோக³பத்³மபீடா²த்மனே நம꞉ ।

பத³ ந்யாஸ꞉
ஓம் நம꞉ - ப்⁴ரூமத்⁴யே
நமோ நம꞉ - கண்டே²
விஷ்ணவே நம꞉ - ஹ்ருத³யே
ஸுரபதயே நம꞉ - நாபௌ⁴
மஹாப³லாய நம꞉ - லிங்கே³
ஸ்வாஹா நம꞉ - மூலாதா⁴ரே

அக்ஷர ந்யாஸ꞉
ஓம் நம꞉ - மூர்த்⁴னி
நம் நம꞉ - த³க்ஷ நேத்ரே
மோம் நம꞉ - வாம நேத்ரே
விம் நம꞉ - த³க்ஷ ஶ்ரோத்ரே
ஷ்ணம் நம꞉ - வாம ஶ்ரோத்ரே
வேம் நம꞉ - த³க்ஷ நாஸிகே
ஸும் நம꞉ - வாம நாஸிகே
ரம் நம꞉ - முகே²
பம் நம꞉ - கண்டே²
தம் நம꞉ - ஹ்ருதி³
யேம் நம꞉ - த³க்ஷ பா³ஹு
மம் நம꞉ - வாம பா³ஹு
ஹாம் நம꞉ - நாபௌ⁴
ப³ம் நம꞉ - ப்ருஷ்டே²
லாம் நம꞉ - த³க்ஷ ஜானு
யம் நம꞉ - வாம ஜானு
ஸ்வாம் நம꞉ - த³க்ஷ பாத³ம்
ஹாம் நம꞉ - வாம பாத³ம்

ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ஆவாஹனம்

ஜ்வலன்மயூக²கனகச்ச²த்ராத⁴꞉ புண்ட³ரீகக³ம்
பூர்ணசந்த்³ரனிப⁴ம் த்⁴யாயேச்ச்²ரீபூ⁴ம்யாஶ்லிஷ்டபார்ஶ்வகம் ।
த்³வீஷ்வங்கு³ல்யுச்ச்²ரயாயாமோ மயூக²ஸ்ப²டிகப்ரப⁴꞉
த³த்⁴யன்னம் வாமஹஸ்தேன ஸ்வர்ணஸ்ய சஷகம் த³த⁴த்
பீயூஷ பூர்ணஸ்வர்ணஸ்ய கலஶம் த³க்ஷிணே த³த⁴த் ॥

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி த்⁴யாயாமி ஆவாஹயாமி நம꞉ । - ஆவாஹன முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஸ்தா²பிதோ ப⁴வ । - ஸ்தா²பண முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஸம்ஸ்தி²தோ ப⁴வ । - ஸம்ஸ்தி²த முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஸன்னிருத்³தோ⁴ ப⁴வ । - ஸன்னிருத்³த⁴ முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஸம்முகீ² ப⁴வ । - ஸம்ம்முகீ² முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி அவகுண்டி²தோ ப⁴வ । - அவகுண்ட²ன முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி நம꞉ । - வந்த³ன தே⁴னு யோனி முத்³ராஞ்ஶ்ச ப்ரத³ர்ஶ்ய ।

ஓம் தே³வ தே³வ ஜக³ன்னாத² யாவத் பூஜாவஸானகம் ।
தாவத் த்வம் ப்ரீதி பா⁴வேன சக்ரே ஸன்னிதி⁴ம் குரு ॥

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஆஸனம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । பாத³யோ꞉ பாத்³யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । முகே² ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்னானம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । வஸ்த்ராணி கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஆப⁴ரணானி கல்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । தி³வ்யபரிமள க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । க³ந்த⁴ஸ்யோ(அ)பரி ஹரித்³ரா குங்குமம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । புஷ்பாக்ஷதான் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । கூ⁴பம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । தீ³பம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । நைவேத்³யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஸுக³ந்த⁴ தாம்பூ³லம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । கர்பூர நீராஞ்ஜனம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தயே நம꞉ । ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் கல்பயாமி நம꞉ ।

ஸச்சிதா³னந்த³ ஸர்வஜ்ஞ பராம்ருத பராம்ருத ருசிப்ரிய ।
அனுஜ்ஞாம் தே³ஹி ப⁴க³வன் பரிவாரார்சனாய மே ॥

ஷட³ங்க³ தர்பணம்
ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । ஹ்ருத³ய ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
நமோ ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
விஷ்ணவே ஶிகா²யை வஷட் । ஶிகா² ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஸுரபதயே கவசாய ஹும் । கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மஹாப³லாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் । அஸ்த்ர ஶக்தீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

லயாங்க³ தர்பணம்

ஷட்³வாமன மூர்தி -
த³தி⁴வாமனயஜ்ஞேஶவாமனௌ போ⁴க³வாமன꞉ ।
பா³லகோ வாமனோ விஶ்வரூபோ(அ)ன்யோ ப³லிவாமன꞉ ॥

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ த³தி⁴வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் க்லீம் ஶ்ரீம் வம் நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ யஜ்ஞேஶ்வர வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ போ⁴க³ வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மாயாபா³லக விதே⁴ ஸுரபதயே மாஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ பா³லக வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பூ⁴ர்பு⁴வஸ்வ꞉ வ்யாபகாய த்ரிவிக்ரமாய । ஶ்ரீ விஶ்வரூப த்ரிவிக்ரம வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ப³லிவாமனாய ஸர்வாபத்திவினாஶனாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ ப³லி வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ப்ரத²மாவரணம் - ஷட்கோணே
ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । ஹ்ருத³ய ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
நமோ ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
விஷ்ணவே ஶிகா²யை வஷட் । ஶிகா² ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஸுரபதயே கவசாய ஹும் । கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மஹாப³லாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் । அஸ்த்ர ஶக்தீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ப்ரத²மாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ப்ரத²மாவரணார்சனம் ॥

அனேன ப்ரத²மாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।


த்³விதீயாவரணம் - ஷோட³ஶத³லே
ஓம் பூஷாயை நம꞉ । பூஷா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸுமனாயை நம꞉ । ஸுமனா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ப்ரீத்யை நம꞉ । ப்ரீதி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் புஷ்ட்யை நம꞉ । புஷ்டி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ । துஷ்டி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ருத்³த்⁴யை நம꞉ । ருத்³தி⁴ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ । த்⁴ருதி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ । ஸௌம்யா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மரீச்யை நம꞉ । மரீசி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் முண்ட³மாலின்யை நம꞉ । முண்ட³மாலினீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶஶின்யை நம꞉ । ஶஶினீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸுப⁴கா³யை நம꞉ । ஸுப⁴கா³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ । லக்ஷ்மீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²யை நம꞉ । இச்சா² ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாயை நம꞉ । ஸம்பூர்ணா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ । அம்ருதா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ த்³விதீயாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் த்³விதீயாவரணார்சனம் ॥

அனேன த்³விதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

த்ருதீயாவரணம் - அஷ்டத³லே
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । வாஸுதே³வ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ । ஸங்கர்ஷண ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்³யும்னாய நம꞉ । ப்ரத்³யும்ன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அனிருத்³தா⁴ய நம꞉ । அனிருத்³த⁴ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ । ஶாந்தீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரியை நம꞉ । ஶ்ரீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ । ஸரஸ்வதீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ரத்யை நம꞉ । ரதீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ த்ருதீயாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் த்ருதீயாவரணார்சனம் ॥

அனேன த்ருதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

துரியாவரணம் - த்³வாத³ஶத³லே
ஓம் கேஶவாய நம꞉ । கேஶவ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ । நாராயண ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வாய நம꞉ । மாத⁴வ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । கோ³விந்த³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ । விஷ்ணு ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³னாய நம꞉ । மது⁴ஸூத³ன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ । த்ரிவிக்ரம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வாமனாய நம꞉ । வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ । ஶ்ரீத⁴ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ருஷீகேஶாய நம꞉ । ருஷீகேஶ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பத்³மனாபா⁴ய நம꞉ । பத்³மனாப⁴ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । தா³மோத³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ துரியாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் துரியாவரணார்சனம் ॥

அனேன துரியாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

பஞ்சமாவரணம் - த³ஶத³லே
ஓம் குமுதா³ய நம꞉ । குமுத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் குமுதா³க்ஷாய நம꞉ । குமுதா³க்ஷ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாய நம꞉ । புண்ட³ரீக ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வாமனாய நம꞉ । வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶங்குகர்ணாய நம꞉ । ஶங்குகர்ண ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வனேத்ராய நம꞉ । ஸர்வனேத்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸுமுகா²ய நம꞉ । ஸுமுக² ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டா²ய நம꞉ । ஸுப்ரதிஷ்ட² ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பிங்க³லாய நம꞉ । பிங்க³ல ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹரிஸேனாய நம꞉ । ஹரிஸேன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ பஞ்சமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் பஞ்சமாவரணார்சனம் ॥

அனேன பஞ்சமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

ஷஷ்ட்யாவரணம் - பூ⁴புரே
ஓம் லம் இந்த்³ராய நம꞉ । இந்த்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ரம் அக்³னயே நம꞉ । அக்³னி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் டம் யமாய நம꞉ । யம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க்ஷம் நிருதயே நம꞉ । நிருதி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வம் வருணாய நம꞉ । வருண ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் யம் வாயவே நம꞉ । வாயு ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸம் ஸோமாய நம꞉ । ஸோம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹௌம் ஈஶானாய நம꞉ । ஈஶான ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஆம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ । ப்³ரஹ்ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் அனந்தாய நம꞉ । அனந்த ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ஷஷ்ட்யாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ஷஷ்ட்யாவரணார்சனம் ॥

அனேன ஷஷ்ட்யாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

ஸப்தமாவரணம் - பூ⁴புரே
ஓம் வம் வஜ்ராய நம꞉ । வஜ்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶம் ஶக்தயே நம꞉ । ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த³ம் த³ண்டா³ய நம꞉ । த³ண்ட³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க²ம் க²ட்³கா³ய நம꞉ । க²ட்³க³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பாம் பாஶாய நம꞉ । பாஶ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வம் த்⁴வஜாய நம꞉ । த்⁴வஜ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அம் க³தா³ய நம꞉ । க³தா³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்ரிம் த்ரிஶூலாய நம꞉ । த்ரிஶூல ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பம் பத்³மாய நம꞉ । பத்³ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் சம் சக்ராய நம꞉ । சக்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஐராவதாய நம꞉ । ஐராவத ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாய நம꞉ । புண்ட³ரீக ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வாமனாய நம꞉ । வாமன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் குமுதா³ய நம꞉ । குமுத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அஞ்ஜனாய நம꞉ । அஞ்ஜன ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பத³ந்தாய நம꞉ । புஷ்பத³ந்த ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸார்வபௌ⁴மாய நம꞉ । ஸார்வபௌ⁴ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரதீகாய நம꞉ । ஸுப்ரதீக ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ஸப்தமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ஸுரபதயே மஹாப³லாய ஸ்வாஹா । ஶ்ரீ வாமனாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ஸப்தமாவரணார்சனம் ॥

அனேன ஸப்தமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ வாமன மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

śrī vāmanāvatāra āvaraṇa pujā kramaḥ

pīṭha pūjā

oṁ maṇḍūkādi paratatvāya namaḥ |
vaiṣṇava pīṭha pūjā
oṁ vimalāyai namaḥ |
oṁ utkarṣiṇyai namaḥ |
oṁ jñānāyai namaḥ |
oṁ kriyāyai namaḥ |
oṁ yogāyai namaḥ |
oṁ prahvyai namaḥ |
oṁ satyāyai namaḥ |
oṁ īśāyai namaḥ |
oṁ anugrahāyai namaḥ |
oṁ namo bhagavate viṣṇave sarvabhūtātmane vāsudevāya sarvātmasyoṁga yogapadmapīṭhātmane namaḥ |

pada nyāsaḥ
oṁ namaḥ - bhrūmadhye
namo namaḥ - kaṇṭhe
viṣṇave namaḥ - hṛdaye
surapataye namaḥ - nābhau
mahābalāya namaḥ - liṅge
svāhā namaḥ - mūlādhāre

akṣara nyāsaḥ
oṁ namaḥ - mūrdhni
naṁ namaḥ - dakṣa netre
moṁ namaḥ - vāma netre
viṁ namaḥ - dakṣa śrotre
ṣṇaṁ namaḥ - vāma śrotre
veṁ namaḥ - dakṣa nāsike
suṁ namaḥ - vāma nāsike
raṁ namaḥ - mukhe
paṁ namaḥ - kaṇṭhe
taṁ namaḥ - hṛdi
yeṁ namaḥ - dakṣa bāhu
maṁ namaḥ - vāma bāhu
hāṁ namaḥ - nābhau
baṁ namaḥ - pṛṣṭhe
lāṁ namaḥ - dakṣa jānu
yaṁ namaḥ - vāma jānu
svāṁ namaḥ - dakṣa pādaṁ
hāṁ namaḥ - vāma pādaṁ

śrī vāmana mūrti āvāhanam

jvalanmayūkhakanakacchatrādhaḥ puṇḍarīkagam
pūrṇacandranibhaṁ dhyāyecchrībhūmyāśliṣṭapārśvakam |
dvīṣvaṁgulyucchrayāyāmo mayūkhasphaṭikaprabhaḥ
dadhyannaṁ vāmahastena svarṇasya caṣakaṁ dadhat
pīyūṣa pūrṇasvarṇasya kalaśaṁ dakṣiṇe dadhat ||

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti dhyāyāmi āvāhayāmi namaḥ | - āvāhana mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti sthāpito bhava | - sthāpaṇa mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti saṁsthito bhava | - saṁsthita mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti sanniruddho bhava | - sanniruddha mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti sammukhī bhava | - sammmukhī mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti avakuṇṭhito bhava | - avakuṇṭhana mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ | - vandana dhenu yoni mudrāñśca pradarśya |

oṁ deva deva jagannātha yāvat pūjāvasānakaṁ |
tāvat tvaṁ prīti bhāvena cakre sannidhiṁ kuru ||

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | āsanaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | pādayoḥ pādyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | hastayoḥ arghyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | mukhe ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | śuddhodaka snānaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | snānānantaraṁ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | vastrāṇi kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | ābharaṇāni kalpayāmi namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | divyaparimaḻa gandhaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | gandhasyo'pari haridrā kuṅkumaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | puṣpākṣatān kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | ghūpaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | dīpaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | naivedyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | sugandha tāmbūlaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | karpūra nīrāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrtaye namaḥ | pradakṣiṇa namaskārān kalpayāmi namaḥ |

saccidānanda sarvajña parāmṛta parāmṛta rucipriya |
anujñāṁ dehi bhagavan parivārārcanāya me ||

ṣaḍaṅga tarpaṇam
oṁ hṛdayāya namaḥ | hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
namo śirase svāhā | śiro śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
viṣṇave śikhāyai vaṣaṭ | śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
surapataye kavacāya huṁ | kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
mahābalāya netratrayāya vauṣaṭ | netra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
svāhā astrāya phaṭ | astra śaktī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

layāṅga tarpaṇam

ṣaḍvāmana mūrti -
dadhivāmanayajñeśavāmanau bhogavāmanaḥ |
bālako vāmano viśvarūpo'nyo balivāmanaḥ ||

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī dadhivāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ klīṁ śrīṁ vaṁ namo bhagavate viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī yajñeśvara vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)
oṁ namo bhagavate viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī bhoga vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)
oṁ namo bhagavate māyābālaka vidhe surapataye māhābalāya svāhā | śrī bālaka vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)
oṁ namo bhagavate bhūrbhuvasvaḥ vyāpakāya trivikramāya | śrī viśvarūpa trivikrama vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)
oṁ namo bhagavate balivāmanāya sarvāpattivināśanāya śrīṁ | śrī bali vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

prathamāvaraṇam - ṣaṭkoṇe
oṁ hṛdayāya namaḥ | hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
namo śirase svāhā | śiro śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
viṣṇave śikhāyai vaṣaṭ | śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
surapataye kavacāya huṁ | kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
mahābalāya netratrayāya vauṣaṭ | netra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
svāhā astrāya phaṭ | astra śaktī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ prathamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ prathamāvaraṇārcanam ||

anena prathamāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

dvitīyāvaraṇam - ṣoḍaśadale
oṁ pūṣāyai namaḥ | pūṣā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sumanāyai namaḥ | sumanā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ prītyai namaḥ | prīti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ puṣṭyai namaḥ | puṣṭi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ tuṣṭyai namaḥ | tuṣṭi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ṛddhyai namaḥ | ṛddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dhṛtyai namaḥ | dhṛti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ saumyāyai namaḥ | saumyā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ marīcyai namaḥ | marīci śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ muṇḍamālinyai namaḥ | muṇḍamālinī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śaśinyai namaḥ | śaśinī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ subhagāyai namaḥ | subhagā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ lakṣmyai namaḥ | lakṣmī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ icchāyai namaḥ | icchā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ saṁpūrṇāyai namaḥ | saṁpūrṇā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ amṛtāyai namaḥ | amṛtā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ dvitīyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ dvitīyāvaraṇārcanam ||

anena dvitīyāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

tṛtīyāvaraṇam - aṣṭadale
oṁ vāsudevāya namaḥ | vāsudeva śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ saṅkarṣaṇāya namaḥ | saṅkarṣaṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ pradyumnāya namaḥ | pradyumna śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ aniruddhāya namaḥ | aniruddha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śāntyai namaḥ | śāntī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śriyai namaḥ | śrī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sarasvatyai namaḥ | sarasvatī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ratyai namaḥ | ratī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ tṛtīyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ tṛtīyāvaraṇārcanam ||

anena tṛtīyāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

turiyāvaraṇam - dvādaśadale
oṁ keśavāya namaḥ | keśava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ nārāyaṇāya namaḥ | nārāyaṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ mādhavāya namaḥ | mādhava śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ govindāya namaḥ | govinda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ viṣṇave namaḥ | viṣṇu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ madhusūdanāya namaḥ | madhusūdana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ trivikramāya namaḥ | trivikrama śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vāmanāya namaḥ | vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śrīdharāya namaḥ | śrīdhara śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ṛṣīkeśāya namaḥ | ṛṣīkeśa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ padmanābhāya namaḥ | padmanābha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dāmodarāya namaḥ | dāmodara śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ turiyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ turiyāvaraṇārcanam ||

anena turiyāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

pañcamāvaraṇam - daśadale
oṁ kumudāya namaḥ | kumuda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kumudākṣāya namaḥ | kumudākṣa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ puṇḍarīkāya namaḥ | puṇḍarīka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vāmanāya namaḥ | vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śaṅkukarṇāya namaḥ | śaṅkukarṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sarvanetrāya namaḥ | sarvanetra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sumukhāya namaḥ | sumukha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ supratiṣṭhāya namaḥ | supratiṣṭha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ piṅgalāya namaḥ | piṅgala śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ harisenāya namaḥ | harisena śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ pañcamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ pañcamāvaraṇārcanam ||

anena pañcamāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

ṣaṣṭyāvaraṇam - bhūpure
oṁ laṁ indrāya namaḥ | indra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ raṁ agnaye namaḥ | agni śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ṭaṁ yamāya namaḥ | yama śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kṣaṁ niṛtaye namaḥ | niṛti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vaṁ varuṇāya namaḥ | varuṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ yaṁ vāyave namaḥ | vāyu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ saṁ somāya namaḥ | soma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ hauṁ īśānāya namaḥ | īśāna śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ āṁ brahmaṇe namaḥ | brahma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ hrīṁ anantāya namaḥ | ananta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ ṣaṣṭyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ ṣaṣṭyāvaraṇārcanam ||

anena ṣaṣṭyāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

saptamāvaraṇam - bhūpure
oṁ vaṁ vajrāya namaḥ | vajra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śaṁ śaktaye namaḥ | śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ daṁ daṇḍāya namaḥ | daṇḍa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ khaṁ khaḍgāya namaḥ | khaḍga śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ pāṁ pāśāya namaḥ | pāśa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dhvaṁ dhvajāya namaḥ | dhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ aṁ gadāya namaḥ | gadā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ triṁ triśūlāya namaḥ | triśūla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ paṁ padmāya namaḥ | padma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ caṁ cakrāya namaḥ | cakra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ airāvatāya namaḥ | airāvata śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ puṇḍarīkāya namaḥ | puṇḍarīka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vāmanāya namaḥ | vāmana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kumudāya namaḥ | kumuda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ añjanāya namaḥ | añjana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ puṣpadantāya namaḥ | puṣpadanta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sārvabhaumāya namaḥ | sārvabhauma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ supratīkāya namaḥ | supratīka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ saptamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo viṣṇave surapataye mahābalāya svāhā | śrī vāmanāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ saptamāvaraṇārcanam ||

anena saptamāvaraṇārcanena śrī vāmana mūrti prīyathām |

శ్రీ వామనావతార ఆవరణ పుజా క్రమః

పీఠ పూజా

ఓం మండూకాది పరతత్వాయ నమః ।
వైష్ణవ పీఠ పూజా
ఓం విమలాయై నమః ।
ఓం ఉత్కర్షిణ్యై నమః ।
ఓం జ్ఞానాయై నమః ।
ఓం క్రియాయై నమః ।
ఓం యోగాయై నమః ।
ఓం ప్రహ్వ్యై నమః ।
ఓం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఈశాయై నమః ।
ఓం అనుగ్రహాయై నమః ।
ఓం నమో భగవతే విష్ణవే సర్వభూతాత్మనే వాసుదేవాయ సర్వాత్మస్యోంగ యోగపద్మపీఠాత్మనే నమః ।

పద న్యాసః
ఓం నమః - భ్రూమధ్యే
నమో నమః - కంఠే
విష్ణవే నమః - హృదయే
సురపతయే నమః - నాభౌ
మహాబలాయ నమః - లింగే
స్వాహా నమః - మూలాధారే

అక్షర న్యాసః
ఓం నమః - మూర్ధ్ని
నం నమః - దక్ష నేత్రే
మోం నమః - వామ నేత్రే
విం నమః - దక్ష శ్రోత్రే
ష్ణం నమః - వామ శ్రోత్రే
వేం నమః - దక్ష నాసికే
సుం నమః - వామ నాసికే
రం నమః - ముఖే
పం నమః - కంఠే
తం నమః - హృది
యేం నమః - దక్ష బాహు
మం నమః - వామ బాహు
హాం నమః - నాభౌ
బం నమః - పృష్ఠే
లాం నమః - దక్ష జాను
యం నమః - వామ జాను
స్వాం నమః - దక్ష పాదం
హాం నమః - వామ పాదం

శ్రీ వామన మూర్తి ఆవాహనం

జ్వలన్మయూఖకనకచ్ఛత్రాధః పుండరీకగం
పూర్ణచంద్రనిభం ధ్యాయేచ్ఛ్రీభూమ్యాశ్లిష్టపార్శ్వకం ।
ద్వీష్వంగుల్యుచ్ఛ్రయాయామో మయూఖస్ఫటికప్రభః
దధ్యన్నం వామహస్తేన స్వర్ణస్య చషకం దధత్
పీయూష పూర్ణస్వర్ణస్య కలశం దక్షిణే దధత్ ॥

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి ధ్యాయామి ఆవాహయామి నమః । - ఆవాహన ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి స్థాపితో భవ । - స్థాపణ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి సంస్థితో భవ । - సంస్థిత ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి సన్నిరుద్ధో భవ । - సన్నిరుద్ధ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి సమ్ముఖీ భవ । - సమ్మ్ముఖీ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి అవకుంఠితో భవ । - అవకుంఠన ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి నమః । - వందన ధేను యోని ముద్రాఞ్శ్చ ప్రదర్శ్య ।

ఓం దేవ దేవ జగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం ।
తావత్ త్వం ప్రీతి భావేన చక్రే సన్నిధిం కురు ॥

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । ఆసనం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । పాదయోః పాద్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । హస్తయోః అర్ఘ్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । ముఖే ఆచమనీయం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । శుద్ధోదక స్నానం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । స్నానానంతరం ఆచమనీయం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । వస్త్రాణి కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । ఆభరణాని కల్పయామి నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । దివ్యపరిమళ గంధం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । గంధస్యోఽపరి హరిద్రా కుంకుమం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । పుష్పాక్షతాన్ కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । ఘూపం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । దీపం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । నైవేద్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । సుగంధ తాంబూలం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । కర్పూర నీరాంజనం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తయే నమః । ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ కల్పయామి నమః ।

సచ్చిదానంద సర్వజ్ఞ పరామృత పరామృత రుచిప్రియ ।
అనుజ్ఞాం దేహి భగవన్ పరివారార్చనాయ మే ॥

షడంగ తర్పణం
ఓం హృదయాయ నమః । హృదయ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
నమో శిరసే స్వాహా । శిరో శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
విష్ణవే శిఖాయై వషట్ । శిఖా శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
సురపతయే కవచాయ హుం । కవచ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మహాబలాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । నేత్ర శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ । అస్త్ర శక్తీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

లయాంగ తర్పణం

షడ్వామన మూర్తి -
దధివామనయజ్ఞేశవామనౌ భోగవామనః ।
బాలకో వామనో విశ్వరూపోఽన్యో బలివామనః ॥

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ దధివామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం క్లీం శ్రీం వం నమో భగవతే విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ యజ్ఞేశ్వర వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)
ఓం నమో భగవతే విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ భోగ వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)
ఓం నమో భగవతే మాయాబాలక విధే సురపతయే మాహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ బాలక వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)
ఓం నమో భగవతే భూర్భువస్వః వ్యాపకాయ త్రివిక్రమాయ । శ్రీ విశ్వరూప త్రివిక్రమ వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)
ఓం నమో భగవతే బలివామనాయ సర్వాపత్తివినాశనాయ శ్రీం । శ్రీ బలి వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ప్రథమావరణం - షట్కోణే
ఓం హృదయాయ నమః । హృదయ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
నమో శిరసే స్వాహా । శిరో శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
విష్ణవే శిఖాయై వషట్ । శిఖా శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
సురపతయే కవచాయ హుం । కవచ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మహాబలాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । నేత్ర శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ । అస్త్ర శక్తీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః ప్రథమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం ప్రథమావరణార్చనం ॥

అనేన ప్రథమావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।


ద్వితీయావరణం - షోడశదలే
ఓం పూషాయై నమః । పూషా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సుమనాయై నమః । సుమనా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ప్రీత్యై నమః । ప్రీతి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పుష్ట్యై నమః । పుష్టి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం తుష్ట్యై నమః । తుష్టి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఋద్ధ్యై నమః । ఋద్ధి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ధృత్యై నమః । ధృతి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సౌమ్యాయై నమః । సౌమ్యా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మరీచ్యై నమః । మరీచి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ముండమాలిన్యై నమః । ముండమాలినీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శశిన్యై నమః । శశినీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సుభగాయై నమః । సుభగా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం లక్ష్మ్యై నమః । లక్ష్మీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాయై నమః । ఇచ్ఛా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సంపూర్ణాయై నమః । సంపూర్ణా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అమృతాయై నమః । అమృతా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః ద్వితీయావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం ద్వితీయావరణార్చనం ॥

అనేన ద్వితీయావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।

తృతీయావరణం - అష్టదలే
ఓం వాసుదేవాయ నమః । వాసుదేవ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సంకర్షణాయ నమః । సంకర్షణ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః । ప్రద్యుమ్న శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః । అనిరుద్ధ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శాంత్యై నమః । శాంతీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శ్రియై నమః । శ్రీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః । సరస్వతీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం రత్యై నమః । రతీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః తృతీయావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం తృతీయావరణార్చనం ॥

అనేన తృతీయావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।

తురియావరణం - ద్వాదశదలే
ఓం కేశవాయ నమః । కేశవ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః । నారాయణ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మాధవాయ నమః । మాధవ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గోవిందాయ నమః । గోవింద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః । విష్ణు శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మధుసూదనాయ నమః । మధుసూదన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః । త్రివిక్రమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వామనాయ నమః । వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శ్రీధరాయ నమః । శ్రీధర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఋషీకేశాయ నమః । ఋషీకేశ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః । పద్మనాభ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం దామోదరాయ నమః । దామోదర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః తురియావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం తురియావరణార్చనం ॥

అనేన తురియావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।

పంచమావరణం - దశదలే
ఓం కుముదాయ నమః । కుముద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కుముదాక్షాయ నమః । కుముదాక్ష శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పుండరీకాయ నమః । పుండరీక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వామనాయ నమః । వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శంకుకర్ణాయ నమః । శంకుకర్ణ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సర్వనేత్రాయ నమః । సర్వనేత్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః । సుముఖ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సుప్రతిష్ఠాయ నమః । సుప్రతిష్ఠ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పింగలాయ నమః । పింగల శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హరిసేనాయ నమః । హరిసేన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః పంచమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం పంచమావరణార్చనం ॥

అనేన పంచమావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।

షష్ట్యావరణం - భూపురే
ఓం లం ఇంద్రాయ నమః । ఇంద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం రం అగ్నయే నమః । అగ్ని శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం టం యమాయ నమః । యమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం క్షం నిఋతయే నమః । నిఋతి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వం వరుణాయ నమః । వరుణ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం యం వాయవే నమః । వాయు శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సం సోమాయ నమః । సోమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హౌం ఈశానాయ నమః । ఈశాన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఆం బ్రహ్మణే నమః । బ్రహ్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హ్రీం అనంతాయ నమః । అనంత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః షష్ట్యావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం షష్ట్యావరణార్చనం ॥

అనేన షష్ట్యావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।

సప్తమావరణం - భూపురే
ఓం వం వజ్రాయ నమః । వజ్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శం శక్తయే నమః । శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం దం దండాయ నమః । దండ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఖం ఖడ్గాయ నమః । ఖడ్గ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పాం పాశాయ నమః । పాశ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ధ్వం ధ్వజాయ నమః । ధ్వజ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అం గదాయ నమః । గదా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం త్రిం త్రిశూలాయ నమః । త్రిశూల శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పం పద్మాయ నమః । పద్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం చం చక్రాయ నమః । చక్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఐరావతాయ నమః । ఐరావత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పుండరీకాయ నమః । పుండరీక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వామనాయ నమః । వామన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కుముదాయ నమః । కుముద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అంజనాయ నమః । అంజన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పుష్పదంతాయ నమః । పుష్పదంత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సార్వభౌమాయ నమః । సార్వభౌమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సుప్రతీకాయ నమః । సుప్రతీక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః సప్తమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో విష్ణవే సురపతయే మహాబలాయ స్వాహా । శ్రీ వామనావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం సప్తమావరణార్చనం ॥

అనేన సప్తమావరణార్చనేన శ్రీ వామన మూర్తి ప్రీయథాం ।