shrI nAgarAja aShTottarashata nAmAvaliH

॥ श्री नागराज अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

 

ओं अनन्ताय नमः ।

ओं वासुदेवाख्याय नमः ।

ओं तक्षकाय नमः ।

ओं विश्वतोमुखाय नमः ।

ओं कार्कोटकाय नमः ।

ओं महापद्माय नमः ।

ओं पद्माय नमः ।

ओं शङ्खाय नमः ।

ओं शिवप्रियाय नमः ।

ओं धृतराष्ट्राय नमः । (10)

ओं शङ्खपालाय नमः ।

ओं गुलिकाय नमः ।

ओं इष्टदायिने नमः ।

ओं नागराजाय नमः ।

ओं पुराणपुरूषाय नमः ।

ओं अनघाय नमः ।

ओं विश्वरूपाय नमः ।

ओं महीधारिणे नमः ।

ओं कामदायिने नमः ।

ओं सुरार्चिताय नमः । (20)

ओं कुन्दप्रभाय नमः ।

ओं बहुशिरसे नमः ।

ओं दक्षाय नमः ।

ओं दामोदराय नमः ।

ओं अक्षराय नमः ।

ओं गणाधिपाय नमः ।

ओं महासेनाय नमः ।

ओं पुण्यमूर्तये नमः ।

ओं गणप्रियाय नमः ।

ओं वरप्रदाय नमः । (30)

ओं वायुभक्षाय नमः ।

ओं विश्वधारिणे नमः ।

ओं विहङ्गमाय नमः ।

ओं पुत्रप्रदाय नमः ।

ओं पुण्यरूपाय नमः ।

ओं पन्नगेशाय नमः ।

ओं बिलेशयाय नमः ।

ओं परमेष्ठिने नमः ।

ओं पशुपतये नमः ।

ओं पवनाशिने नमः । (40)

ओं बलप्रदाय नमः ।

ओं दैत्यहन्त्रे नमः ।

ओं दयारूपाय नमः ।

ओं धनप्रदाय नमः ।

ओं मतिदायिने नमः ।

ओं महामायिने नमः ।

ओं मधुवैरिणे नमः ।

ओं महोरगाय नमः ।

ओं भुजगेशाय नमः ।

ओं भूमरूपाय नमः । (50)

ओं भीमकायाय नमः ।

ओं भयापहृते नमः ।

ओं शुक्लरूपाय नमः ।

ओं शुद्धदेहाय नमः ।

ओं शोकहारिणे नमः ।

ओं शुभप्रदाय नमः ।

ओं सन्तानदायिने नमः ।

ओं सर्पेशाय नमः ।

ओं सर्वदायिने नमः ।

ओं सरीसृपाय नमः । (60)

ओं लक्ष्मीकराय नमः ।

ओं लाभदायिने नमः ।

ओं ललिताय नमः ।

ओं लक्ष्मणाकृतये नमः ।

ओं दयाराशये नमः ।

ओं दाशरथये नमः ।

ओं दमाश्रयाय नमः ।

ओं रम्यरूपाय नमः ।

ओं रामभक्ताय नमः ।

ओं रणधीराय नमः । (70)

ओं रतिप्रदाय नमः ।

ओं सौमित्रये नमः ।

ओं सोमसङ्काशाय नमः ।

ओं सर्पराजाय नमः ।

ओं सताम्प्रियाय नमः ।

ओं कर्बुराय नमः ।

ओं काम्यफलदाय नमः ।

ओं किरीटिने नमः ।

ओं किन्नरार्चिताय नमः ।

ओं पातालवासिने नमः । (80)

ओं परमाय नमः ।

ओं फणामण्डलमण्डिताय नमः ।

ओं बाहुलेयाय नमः ।

ओं भक्तनिधये नमः ।

ओं भूमिधारिणे नमः ।

ओं भवप्रियाय नमः ।

ओं नारायणाय नमः ।

ओं नानारूपाय नमः ।

ओं नतप्रियाय नमः ।

ओं काकोदराय नमः । (90)

ओं काम्यरूपाय नमः ।

ओं कल्याणाय नमः ।

ओं कामितार्थदाय नमः ।

ओं हतासुराय नमः ।

ओं हल्यहीनाय नमः ।

ओं हर्षदाय नमः ।

ओं हरभूषणाय नमः ।

ओं जगदादये नमः ।

ओं जराहीनाय नमः ।

ओं जातिशून्याय नमः । (100)

ओं जगन्मयाय नमः ।

ओं वन्ध्यात्वदोषशमनाय नमः ।

ओं वरपुत्रफलप्रदाय नमः ।

ओं बलभद्ररूपाय नमः ।

ओं श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः ।

ओं विष्णुतल्पाय नमः ।

ओं बल्वलध्नाय नमः ।

ओं भूधराय नमः । (108)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *