matsya

matsya AvaraNa pUjA

मत्स्यावतार आवरण पुजा क्रमः

पीठ पूजा

 

ॐ मण्डूकादि परतत्वाय नमः ।

 

वैष्णव पीठ पूजा

ॐ विमलायै नमः ।

ॐ उत्कर्षिण्यै नमः ।

ॐ ज्ञानायै नमः ।

ॐ क्रियायै नमः ।

ॐ यॊगायै नमः ।

ॐ प्रह्व्यै नमः ।

ॐ सत्यायै नमः ।

ॐ ईशायै नमः ।

ॐ अनुग्रहायै नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ विष्णवॆ सर्वभूतात्मनॆ वासुदॆवाय सर्वात्मस्‌यॊंग यॊगपद्मपीठात्मनॆ नमः ।

 

श्री मत्स्य मूर्ति आवाहनम्

 

नात्यघॊरॊ हि न समाकण्ठं वा नराकृतिः ।

धनश्यामश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥

 

शृङ्गमत्स्यैभॊ मूर्धा लक्ष्मीर्वक्षसिति राजतॆ ।

पद्मचिह्नितसर्वाङ्गः सुन्दरश्चारुलॊचनः ॥

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति ध्यायामि आवाहयामि नमः । - आवाहन मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति स्थापितॊ भव । - स्थापण मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति संस्थितॊ भव । - संस्थित मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति सन्निरुद्धॊ भव । - सन्निरुद्ध मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति सम्मुखी भव । - सम्म्मुखी मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति अवकुण्ठितॊ भव । - अवकुण्ठन मुद्रां प्रदर्श्य ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः । - वन्दन धॆनु यॊनि मुद्राञ्श्च प्रदर्श्य ।

 

ॐ दॆव दॆव जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं । तावत् त्वं प्रीति भावॆन चक्रॆ सन्निधिं कुरु ॥

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । आसनं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । पादयॊः पाद्यं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । हस्तयॊः अर्घ्यं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । मुखॆ आचमनीयं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । शुद्धॊदक स्नानं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । वस्त्राणि कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । आभरणानि कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । दिव्यपरिमळ गन्धं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । गन्धस्यॊऽपरि हरिद्रा कुङ्कुमं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । पुष्पाक्षतान् कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । घूपं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । दीपं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । नैवॆद्यं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । सुगन्ध ताम्बूलं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । कर्पूर नीराञ्जनं कल्पयामि नमः ।

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्तयॆ नमः । प्रदक्षिण नमस्कारान् कल्पयामि नमः ।

 

सच्चिदानन्द सर्वज्ञ परामृत परामृत रुचिप्रिय ।

अनुज्ञां दॆहि भगवन् परिवारार्चनाय मॆ ॥

 

षडङ्ग तर्पणम्

ॐ हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

नमॊ शिरसॆ स्वाहा । शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

भगवतॆ शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

मं कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

मत्स्याय नॆत्रत्रयाय वौषट् । नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

श्रीं अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

लयाङ्ग तर्पणम्

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (१० वारम्)

 

प्रथमावरणम् - षट्कॊणॆ

ॐ हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

नमॊ शिरसॆ स्वाहा । शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

भगवतॆ शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

मं कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

मत्स्याय नॆत्रत्रयाय वौषट् । नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

श्रीं अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः प्रथमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन प्रथमावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

द्वितीयावरणम् - चतुर्दलॆ

 

ॐ मण्डूकाय नमः । मण्डूक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ मकराय नमः । मकर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कूर्माय नमः । कूर्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शिशुभाराय नमः । शिशुभार श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः द्वितीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल । भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥

अनॆन द्वितीयावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

तृतीयावरणम् - सप्तकॊणॆ

ॐ लवण समुद्राय नमः । लवण समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ इक्षु समुद्राय नमः । इक्षु समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ मधु समुद्राय नमः । मधु समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ घृत समुद्राय नमः । घृत समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ दधि समुद्राय नमः । दधि समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ क्षीर समुद्राय नमः । क्षीर समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शुद्धॊदक समुद्राय नमः । शुद्धॊदक समुद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः तृतीयावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन तृतीयावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

तुरियावरणम् - अष्ट दलॆ

ॐ अनन्ताय नमः । अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गुलिकाय नमः । गुलिक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वासुक्यै नमः । वसुकी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शक्ङ्खपलाय नमः । शङ्खपला श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ तक्षाय नमः । तक्ष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ महापद्माय नमः । महापद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कार्कॊटकाय नमः । कार्कॊटक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः तुरियावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन तुरियावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

पञ्चमावरणम् - चतुर्दशदलॆ

ॐ लक्ष्म्यै नमः । लक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वारुण्यै नमः । वारुणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कामधॆनवॆ नमः । कामधॆनु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ऐरावताय नमः । ऐरावत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कौस्तुभाय नमः । कौस्तुभ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ पारिजाताय नमः । पारिजात श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सारङ्गाय नमः । सारङ्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ चन्द्राय नमः । चन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ धन्वन्तरयॆ नमः । धन्वतरि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शङ्खाय नमः । शङ्ख श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कल्पवृक्षाय नमः । कल्पवृक्ष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ उच्छैश्रवसॆ नमः । उच्छैश्रवस् श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ हालहालाय नमः । हालहाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ अमृताय नमः । अमृत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः पञ्चमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन पञ्चमावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

षष्ट्यावरणम् - षॊडश दलॆ

ॐ गन्गायै नमः । गङ्गा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यमुनायै नमः । यमुना श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गोदवर्यै नमः । गॊदावरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सरस्वत्यै नमः । सरस्वती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ नर्मदायै नमः । नर्मदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सिन्धवॆ नमः । सिन्धु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कावेर्यै नमः । कावॆरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः । कृष्णा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गण्डक्यै नमः । गण्डकी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः । ब्रह्मपुत्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ताम्रपरण्यै नमः । ताम्रभरणी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ तुङ्गभद्रायै नमः । तुङ्गभद्रा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गोमत्यै नमः । गॊमती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सरय्यै नमः । सरयू श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ महानदयॆ नमः । महानदी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शॊणभद्राय नमः । शॊणभद्रा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः षष्ट्यावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं षष्ट्यावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन षष्ट्यावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

सप्तमावरणम् - अष्टदलॆ

ॐ ऋग्वॆदाय नमः । ऋग्वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ आयुर्वॆदाय नमः । आयुर्वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यजुर्वॆदाय नमः । यजुर्वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ धनुर्वॆदाय नमः । धनुर्वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सामवॆदाय नमः । सामवॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गान्धर्व वॆदाय नमः । गान्धर्व वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ अथर्व वॆदाय नमः । अथर्व वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ स्थापत्य वॆदाय नमः । स्थापत्य वॆद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः सप्तमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन सप्तमावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

अष्टमावरणम् - भूपुरॆ

ॐ लं इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ रं अग्नयॆ नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ टं यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ क्षं नि‌ऋतयॆ नमः । नि‌ऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वं वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यं वायवॆ नमः । वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सं सॊमाय नमः । सॊम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ हौं ईशानाय नमः । ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ आं ब्रह्मणॆ नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ह्रीं अनन्ताय नमः । अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः अष्टमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन अष्टमावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

 

नवमावरणम् - भूपुरॆ

ॐ वं वज्राय नमः । वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शं शक्तयॆ नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ दं दण्डाय नमः । दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ खं खड्गाय नमः । खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ पां पाशाय नमः । पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ध्वं ध्वजाय नमः । ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ अं गदायै नमः । गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ पं पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ चं चक्राय नमः । चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

 

ॐ एताः नवमावरण दॆवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

 

ॐ नमॊ भगवतॆ मं मत्स्याय श्रीं । श्री मत्स्यावतार मूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

 

ॐ अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सल ।

भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं नवमावरणार्चनम् ॥

 

अनॆन नवमावरणार्चनॆन श्री मत्स्य मूर्ति प्रीयथाम् ।

மத்ஸ்யாவதார ஆவரண புஜா க்ரம꞉

பீட² பூஜா

ஓம் மண்டூ³காதி³ பரதத்வாய நம꞉ ।

வைஷ்ணவ பீட² பூஜா
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்கர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞானாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஹ்வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாயை நம꞉ ।
ஓம் அனுக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே விஷ்ணவே ஸர்வபூ⁴தாத்மனே வாஸுதே³வாய ஸர்வாத்மஸ்யோங்க³ யோக³பத்³மபீடா²த்மனே நம꞉ ।

ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ஆவாஹனம்

நாத்யகோ⁴ரோ ஹி ந ஸமாகண்ட²ம் வா நராக்ருதி꞉ ।
த⁴னஶ்யாமஶ்சதுர்பா³ஹு꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ॥

ஶ்ருங்க³மத்ஸ்யைபோ⁴ மூர்தா⁴ லக்ஷ்மீர்வக்ஷஸிதி ராஜதே ।
பத்³மசிஹ்னிதஸர்வாங்க³꞉ ஸுந்த³ரஶ்சாருலோசன꞉ ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி த்⁴யாயாமி ஆவாஹயாமி நம꞉ । - ஆவாஹன முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஸ்தா²பிதோ ப⁴வ । - ஸ்தா²பண முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஸம்ஸ்தி²தோ ப⁴வ । - ஸம்ஸ்தி²த முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஸன்னிருத்³தோ⁴ ப⁴வ । - ஸன்னிருத்³த⁴ முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஸம்முகீ² ப⁴வ । - ஸம்ம்முகீ² முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி அவகுண்டி²தோ ப⁴வ । - அவகுண்ட²ன முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶ்ய ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி நம꞉ । - வந்த³ன தே⁴னு யோனி முத்³ராஞ்ஶ்ச ப்ரத³ர்ஶ்ய ।

ஓம் தே³வ தே³வ ஜக³ன்னாத² யாவத் பூஜாவஸானகம் ।

தாவத் த்வம் ப்ரீதி பா⁴வேன சக்ரே ஸன்னிதி⁴ம் குரு ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஆஸனம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । பாத³யோ꞉ பாத்³யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । முகே² ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்னானம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । வஸ்த்ராணி கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஆப⁴ரணானி கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । தி³வ்யபரிமள க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । க³ந்த⁴ஸ்யோ(அ)பரி ஹரித்³ரா குங்குமம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । புஷ்பாக்ஷதான் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । கூ⁴பம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । தீ³பம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । நைவேத்³யம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ஸுக³ந்த⁴ தாம்பூ³லம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । கர்பூர நீராஞ்ஜனம் கல்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தயே நம꞉ । ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் கல்பயாமி நம꞉ ।


ஸச்சிதா³னந்த³ ஸர்வஜ்ஞ பராம்ருத பராம்ருத ருசிப்ரிய ।
அனுஜ்ஞாம் தே³ஹி ப⁴க³வன் பரிவாரார்சனாய மே ॥

ஷட³ங்க³ தர்பணம்
ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । ஹ்ருத³ய ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
நமோ ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ப⁴க³வதே ஶிகா²யை வஷட் । ஶிகா² ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மம் கவசாய ஹும் । கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மத்ஸ்யாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஶ்ரீம் அஸ்த்ராய ப²ட் । அஸ்த்ர ஶக்தீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

லயாங்க³ தர்பணம்
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (10 வாரம்)

ப்ரத²மாவரணம் - ஷட்கோணே
ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । ஹ்ருத³ய ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
நமோ ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ப⁴க³வதே ஶிகா²யை வஷட் । ஶிகா² ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மம் கவசாய ஹும் । கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
மத்ஸ்யாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஶ்ரீம் அஸ்த்ராய ப²ட் । அஸ்த்ர ஶக்தீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ப்ரத²மாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ப்ரத²மாவரணார்சனம் ॥

அனேன ப்ரத²மாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

த்³விதீயாவரணம் - சதுர்த³லே

ஓம் மண்டூ³காய நம꞉ । மண்டூ³க ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மகராய நம꞉ । மகர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கூர்மாய நம꞉ । கூர்ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶிஶுபா⁴ராய நம꞉ । ஶிஶுபா⁴ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ த்³விதீயாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல । ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் த்³விதீயாவரணார்சனம் ॥
அனேன த்³விதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

த்ருதீயாவரணம் - ஸப்தகோணே
ஓம் லவண ஸமுத்³ராய நம꞉ । லவண ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉।
ஓம் இக்ஷு ஸமுத்³ராய நம꞉ । இக்ஷு ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ ஸமுத்³ராய நம꞉ । மது⁴ ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க்⁴ருத ஸமுத்³ராய நம꞉ । க்⁴ருத ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த³தி⁴ ஸமுத்³ராய நம꞉ । த³தி⁴ ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க்ஷீர ஸமுத்³ராய நம꞉ । க்ஷீர ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தோ⁴த³க ஸமுத்³ராய நம꞉ । ஶுத்³தோ⁴த³க ஸமுத்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ த்ருதீயாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் த்ருதீயாவரணார்சனம் ॥

அனேன த்ருதீயாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

துரியாவரணம் - அஷ்ட த³லே
ஓம் அனந்தாய நம꞉ । அனந்த ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கு³லிகாய நம꞉ । கு³லிக ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வாஸுக்யை நம꞉ । வஸுகீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶக்ங்க²பலாய நம꞉ । ஶங்க²பலா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் தக்ஷாய நம꞉ । தக்ஷ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மஹாபத்³மாய நம꞉ । மஹாபத்³ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாய நம꞉ । பத்³ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கார்கோடகாய நம꞉ । கார்கோடக ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ துரியாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் துரியாவரணார்சனம் ॥

அனேன துரியாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

பஞ்சமாவரணம் - சதுர்த³ஶத³லே
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ । லக்ஷ்மீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வாருண்யை நம꞉ । வாருணீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் காமதே⁴னவே நம꞉ । காமதே⁴னு ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஐராவதாய நம꞉ । ஐராவத ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கௌஸ்துபா⁴ய நம꞉ । கௌஸ்துப⁴ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பாரிஜாதாய நம꞉ । பாரிஜாத ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸாரங்கா³ய நம꞉ । ஸாரங்க³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ராய நம꞉ । சந்த்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த⁴ன்வந்தரயே நம꞉ । த⁴ன்வதரி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கா²ய நம꞉ । ஶங்க² ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கல்பவ்ருக்ஷாய நம꞉ । கல்பவ்ருக்ஷ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் உச்சை²ஶ்ரவஸே நம꞉ । உச்சை²ஶ்ரவஸ் ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹாலஹாலாய நம꞉ । ஹாலஹால ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாய நம꞉ । அம்ருத ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ பஞ்சமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் பஞ்சமாவரணார்சனம் ॥

அனேன பஞ்சமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

ஷஷ்ட்யாவரணம் - ஷோட³ஶ த³லே
ஓம் க³ன்கா³யை நம꞉ । க³ங்கா³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் யமுனாயை நம꞉ । யமுனா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கோ³த³வர்யை நம꞉ । கோ³தா³வரீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ । ஸரஸ்வதீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் நர்மதா³யை நம꞉ । நர்மதா³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸிந்த⁴வே நம꞉ । ஸிந்து⁴ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் காவேர்யை நம꞉ । காவேரீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ । க்ருஷ்ணா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க³ண்ட³க்யை நம꞉ । க³ண்ட³கீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மபுத்ராய நம꞉ । ப்³ரஹ்மபுத்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் தாம்ரபரண்யை நம꞉ । தாம்ரப⁴ரணீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் துங்க³ப⁴த்³ராயை நம꞉ । துங்க³ப⁴த்³ரா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கோ³மத்யை நம꞉ । கோ³மதீ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸரய்யை நம꞉ । ஸரயூ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் மஹானத³யே நம꞉ । மஹானதீ³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶோணப⁴த்³ராய நம꞉ । ஶோணப⁴த்³ரா ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ஷஷ்ட்யாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ஷஷ்ட்யாவரணார்சனம் ॥

அனேன ஷஷ்ட்யாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

ஸப்தமாவரணம் - அஷ்டத³லே
ஓம் ருக்³வேதா³ய நம꞉ । ருக்³வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஆயுர்வேதா³ய நம꞉ । ஆயுர்வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் யஜுர்வேதா³ய நம꞉ । யஜுர்வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த⁴னுர்வேதா³ய நம꞉ । த⁴னுர்வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸாமவேதா³ய நம꞉ । ஸாமவேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் கா³ந்த⁴ர்வ வேதா³ய நம꞉ । கா³ந்த⁴ர்வ வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அத²ர்வ வேதா³ய நம꞉ । அத²ர்வ வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²பத்ய வேதா³ய நம꞉ । ஸ்தா²பத்ய வேத³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ ஸப்தமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் ஸப்தமாவரணார்சனம் ॥

அனேன ஸப்தமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

அஷ்டமாவரணம் - பூ⁴புரே
ஓம் லம் இந்த்³ராய நம꞉ । இந்த்³ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ரம் அக்³னயே நம꞉ । அக்³னி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் டம் யமாய நம꞉ । யம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க்ஷம் நிருதயே நம꞉ । நிருதி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் வம் வருணாய நம꞉ । வருண ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் யம் வாயவே நம꞉ । வாயு ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஸம் ஸோமாய நம꞉ । ஸோம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹௌம் ஈஶானாய நம꞉ । ஈஶான ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஆம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ । ப்³ரஹ்ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் அனந்தாய நம꞉ । அனந்த ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ அஷ்டமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் அஷ்டமாவரணார்சனம் ॥

அனேன அஷ்டமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

நவமாவரணம் - பூ⁴புரே
ஓம் வம் வஜ்ராய நம꞉ । வஜ்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் ஶம் ஶக்தயே நம꞉ । ஶக்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த³ம் த³ண்டா³ய நம꞉ । த³ண்ட³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் க²ம் க²ட்³கா³ய நம꞉ । க²ட்³க³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பாம் பாஶாய நம꞉ । பாஶ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வம் த்⁴வஜாய நம꞉ । த்⁴வஜ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் அம் க³தா³யை நம꞉ । க³தா³ ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் த்ரிம் த்ரிஶூலாய நம꞉ । த்ரிஶூல ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் பம் பத்³மாய நம꞉ । பத்³ம ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।
ஓம் சம் சக்ராய நம꞉ । சக்ர ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ ।

ஓம் ஏதா꞉ நவமாவரண தே³வதா꞉ ஸாங்கா³꞉ ஸாயுதா⁴꞉ ஸஶக்திகா꞉ ஸவாஹனா꞉ ஸபரிவாரா꞉ ஸர்வோபசாரை꞉ ஸம்பூஜிதா꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ ஸந்துஷ்டா꞉ ஸந்து நம꞉ ।

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மம் மத்ஸ்யாய ஶ்ரீம் । ஶ்ரீ மத்ஸ்யாவதார மூர்தி ஶ்ரீ பாது³காம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம꞉ । (3 வாரம்)

ஓம் அபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ம் மே தே³ஹி ஶரணாக³த வத்ஸல ।
ப⁴க்த்யா ஸமர்பயே துப்⁴யம் நவமாவரணார்சனம் ॥

அனேன நவமாவரணார்சனேன ஶ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்தி ப்ரீயதா²ம் ।

matsyāvatāra āvaraṇa pujā kramaḥ

pīṭha pūjā

oṁ maṇḍūkādi paratatvāya namaḥ |

vaiṣṇava pīṭha pūjā
oṁ vimalāyai namaḥ |
oṁ utkarṣiṇyai namaḥ |
oṁ jñānāyai namaḥ |
oṁ kriyāyai namaḥ |
oṁ yogāyai namaḥ |
oṁ prahvyai namaḥ |
oṁ satyāyai namaḥ |
oṁ īśāyai namaḥ |
oṁ anugrahāyai namaḥ |
oṁ namo bhagavate viṣṇave sarvabhūtātmane vāsudevāya sarvātmasyoṁga yogapadmapīṭhātmane namaḥ |

śrī matsya mūrti āvāhanam

nātyaghoro hi na samākaṇṭhaṁ vā narākṛtiḥ |
dhanaśyāmaścaturbāhuḥ śaṅkhacakragadādharaḥ ||

śṛṅgamatsyaibho mūrdhā lakṣmīrvakṣasiti rājate |
padmacihnitasarvāṅgaḥ sundaraścārulocanaḥ ||

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti dhyāyāmi āvāhayāmi namaḥ | - āvāhana mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti sthāpito bhava | - sthāpaṇa mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti saṁsthito bhava | - saṁsthita mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti sanniruddho bhava | - sanniruddha mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti sammukhī bhava | - sammmukhī mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti avakuṇṭhito bhava | - avakuṇṭhana mudrāṁ pradarśya |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ | - vandana dhenu yoni mudrāñśca pradarśya |

oṁ deva deva jagannātha yāvat pūjāvasānakaṁ | tāvat tvaṁ prīti bhāvena cakre sannidhiṁ kuru ||

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | āsanaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | pādayoḥ pādyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | hastayoḥ arghyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | mukhe ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | śuddhodaka snānaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | snānānantaraṁ ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | vastrāṇi kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | ābharaṇāni kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | divyaparimaḻa gandhaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | gandhasyo'pari haridrā kuṅkumaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | puṣpākṣatān kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | ghūpaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | dīpaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | naivedyaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | sugandha tāmbūlaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | karpūra nīrāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ |
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrtaye namaḥ | pradakṣiṇa namaskārān kalpayāmi namaḥ |

saccidānanda sarvajña parāmṛta parāmṛta rucipriya |
anujñāṁ dehi bhagavan parivārārcanāya me ||

ṣaḍaṅga tarpaṇam
oṁ hṛdayāya namaḥ | hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
namo śirase svāhā | śiro śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
bhagavate śikhāyai vaṣaṭ | śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
maṁ kavacāya huṁ | kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
matsyāya netratrayāya vauṣaṭ | netra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śrīṁ astrāya phaṭ | astra śaktī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

layāṅga tarpaṇam
oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (10 vāram)

prathamāvaraṇam - ṣaṭkoṇe
oṁ hṛdayāya namaḥ | hṛdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
namo śirase svāhā | śiro śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
bhagavate śikhāyai vaṣaṭ | śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
maṁ kavacāya huṁ | kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
matsyāya netratrayāya vauṣaṭ | netra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
śrīṁ astrāya phaṭ | astra śaktī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ prathamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ prathamāvaraṇārcanam ||

anena prathamāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

dvitīyāvaraṇam - caturdale

oṁ maṇḍūkāya namaḥ | maṇḍūka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ makarāya namaḥ | makara śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kūrmāya namaḥ | kūrma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śiśubhārāya namaḥ | śiśubhāra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ dvitīyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala | bhaktyā samarpaye tubhyaṁ dvitīyāvaraṇārcanam ||
anena dvitīyāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

tṛtīyāvaraṇam - saptakoṇe
oṁ lavaṇa samudrāya namaḥ | lavaṇa samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ|
oṁ ikṣu samudrāya namaḥ | ikṣu samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ madhu samudrāya namaḥ | madhu samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ghṛta samudrāya namaḥ | ghṛta samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dadhi samudrāya namaḥ | dadhi samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kṣīra samudrāya namaḥ | kṣīra samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śuddhodaka samudrāya namaḥ | śuddhodaka samudra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ tṛtīyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ tṛtīyāvaraṇārcanam ||

anena tṛtīyāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

turiyāvaraṇam - aṣṭa dale
oṁ anantāya namaḥ | ananta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ gulikāya namaḥ | gulika śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vāsukyai namaḥ | vasukī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śakṅkhapalāya namaḥ | śaṅkhapalā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ takṣāya namaḥ | takṣa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ mahāpadmāya namaḥ | mahāpadma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ padmāya namaḥ | padma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kārkoṭakāya namaḥ | kārkoṭaka śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ turiyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ turiyāvaraṇārcanam ||

anena turiyāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

pañcamāvaraṇam - caturdaśadale
oṁ lakṣmyai namaḥ | lakṣmī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vāruṇyai namaḥ | vāruṇī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kāmadhenave namaḥ | kāmadhenu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ airāvatāya namaḥ | airāvata śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kaustubhāya namaḥ | kaustubha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ pārijātāya namaḥ | pārijāta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sāraṅgāya namaḥ | sāraṅga śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ candrāya namaḥ | candra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dhanvantaraye namaḥ | dhanvatari śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śaṅkhāya namaḥ | śaṅkha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kalpavṛkṣāya namaḥ | kalpavṛkṣa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ucchaiśravase namaḥ | ucchaiśravas śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ hālahālāya namaḥ | hālahāla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ amṛtāya namaḥ | amṛta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ pañcamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ pañcamāvaraṇārcanam ||

anena pañcamāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

ṣaṣṭyāvaraṇam - ṣoḍaśa dale
oṁ gangāyai namaḥ | gaṅgā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ yamunāyai namaḥ | yamunā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ godavaryai namaḥ | godāvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sarasvatyai namaḥ | sarasvatī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ narmadāyai namaḥ | narmadā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sindhave namaḥ | sindhu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kāveryai namaḥ | kāverī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kṛṣṇāya namaḥ | kṛṣṇā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ gaṇḍakyai namaḥ | gaṇḍakī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ brahmaputrāya namaḥ | brahmaputra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ tāmraparaṇyai namaḥ | tāmrabharaṇī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ tuṅgabhadrāyai namaḥ | tuṅgabhadrā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ gomatyai namaḥ | gomatī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sarayyai namaḥ | sarayū śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ mahānadaye namaḥ | mahānadī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śoṇabhadrāya namaḥ | śoṇabhadrā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ ṣaṣṭyāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ ṣaṣṭyāvaraṇārcanam ||

anena ṣaṣṭyāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

saptamāvaraṇam - aṣṭadale
oṁ ṛgvedāya namaḥ | ṛgveda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ āyurvedāya namaḥ | āyurveda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ yajurvedāya namaḥ | yajurveda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dhanurvedāya namaḥ | dhanurveda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sāmavedāya namaḥ | sāmaveda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ gāndharva vedāya namaḥ | gāndharva veda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ atharva vedāya namaḥ | atharva veda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ sthāpatya vedāya namaḥ | sthāpatya veda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ saptamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ saptamāvaraṇārcanam ||

anena saptamāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

aṣṭamāvaraṇam - bhūpure
oṁ laṁ indrāya namaḥ | indra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ raṁ agnaye namaḥ | agni śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ ṭaṁ yamāya namaḥ | yama śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ kṣaṁ niṛtaye namaḥ | niṛti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ vaṁ varuṇāya namaḥ | varuṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ yaṁ vāyave namaḥ | vāyu śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ saṁ somāya namaḥ | soma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ hauṁ īśānāya namaḥ | īśāna śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ āṁ brahmaṇe namaḥ | brahma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ hrīṁ anantāya namaḥ | ananta śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ aṣṭamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ aṣṭamāvaraṇārcanam ||

anena aṣṭamāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

navamāvaraṇam - bhūpure
oṁ vaṁ vajrāya namaḥ | vajra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ śaṁ śaktaye namaḥ | śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ daṁ daṇḍāya namaḥ | daṇḍa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ khaṁ khaḍgāya namaḥ | khaḍga śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ pāṁ pāśāya namaḥ | pāśa śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ dhvaṁ dhvajāya namaḥ | dhvaja śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ aṁ gadāyai namaḥ | gadā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ triṁ triśūlāya namaḥ | triśūla śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ paṁ padmāya namaḥ | padma śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
oṁ caṁ cakrāya namaḥ | cakra śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

oṁ etāḥ navamāvaraṇa devatāḥ sāṅgāḥ sāyudhāḥ saśaktikāḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvopacāraiḥ sampūjitāḥ santarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ |

oṁ namo bhagavate maṁ matsyāya śrīṁ | śrī matsyāvatāra mūrti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | (3 vāram)

oṁ abhīṣṭasiddhiṁ me dehi śaraṇāgata vatsala |
bhaktyā samarpaye tubhyaṁ navamāvaraṇārcanam ||

anena navamāvaraṇārcanena śrī matsya mūrti prīyathām |

మత్స్యావతార ఆవరణ పుజా క్రమః

పీఠ పూజా

ఓం మండూకాది పరతత్వాయ నమః ।

వైష్ణవ పీఠ పూజా
ఓం విమలాయై నమః ।
ఓం ఉత్కర్షిణ్యై నమః ।
ఓం జ్ఞానాయై నమః ।
ఓం క్రియాయై నమః ।
ఓం యోగాయై నమః ।
ఓం ప్రహ్వ్యై నమః ।
ఓం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఈశాయై నమః ।
ఓం అనుగ్రహాయై నమః ।
ఓం నమో భగవతే విష్ణవే సర్వభూతాత్మనే వాసుదేవాయ సర్వాత్మస్యోంగ యోగపద్మపీఠాత్మనే నమః ।

శ్రీ మత్స్య మూర్తి ఆవాహనం

నాత్యఘోరో హి న సమాకంఠం వా నరాకృతిః ।
ధనశ్యామశ్చతుర్బాహుః శంఖచక్రగదాధరః ॥

శృంగమత్స్యైభో మూర్ధా లక్ష్మీర్వక్షసితి రాజతే ।
పద్మచిహ్నితసర్వాంగః సుందరశ్చారులోచనః ॥

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి ధ్యాయామి ఆవాహయామి నమః । - ఆవాహన ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి స్థాపితో భవ । - స్థాపణ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి సంస్థితో భవ । - సంస్థిత ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి సన్నిరుద్ధో భవ । - సన్నిరుద్ధ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి సమ్ముఖీ భవ । - సమ్మ్ముఖీ ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి అవకుంఠితో భవ । - అవకుంఠన ముద్రాం ప్రదర్శ్య ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి నమః । - వందన ధేను యోని ముద్రాఞ్శ్చ ప్రదర్శ్య ।

ఓం దేవ దేవ జగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం । తావత్ త్వం ప్రీతి భావేన చక్రే సన్నిధిం కురు ॥

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । ఆసనం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । పాదయోః పాద్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । హస్తయోః అర్ఘ్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । ముఖే ఆచమనీయం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । శుద్ధోదక స్నానం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । స్నానానంతరం ఆచమనీయం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । వస్త్రాణి కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । ఆభరణాని కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । దివ్యపరిమళ గంధం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । గంధస్యోఽపరి హరిద్రా కుంకుమం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । పుష్పాక్షతాన్ కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । ఘూపం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । దీపం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । నైవేద్యం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । సుగంధ తాంబూలం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । కర్పూర నీరాంజనం కల్పయామి నమః ।
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తయే నమః । ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ కల్పయామి నమః ।


సచ్చిదానంద సర్వజ్ఞ పరామృత పరామృత రుచిప్రియ ।
అనుజ్ఞాం దేహి భగవన్ పరివారార్చనాయ మే ॥

షడంగ తర్పణం
ఓం హృదయాయ నమః । హృదయ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
నమో శిరసే స్వాహా । శిరో శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
భగవతే శిఖాయై వషట్ । శిఖా శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మం కవచాయ హుం । కవచ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మత్స్యాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । నేత్ర శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
శ్రీం అస్త్రాయ ఫట్ । అస్త్ర శక్తీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

లయాంగ తర్పణం
ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (10 వారం)

ప్రథమావరణం - షట్కోణే
ఓం హృదయాయ నమః । హృదయ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
నమో శిరసే స్వాహా । శిరో శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
భగవతే శిఖాయై వషట్ । శిఖా శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మం కవచాయ హుం । కవచ శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
మత్స్యాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । నేత్ర శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
శ్రీం అస్త్రాయ ఫట్ । అస్త్ర శక్తీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః ప్రథమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం ప్రథమావరణార్చనం ॥

అనేన ప్రథమావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

ద్వితీయావరణం - చతుర్దలే

ఓం మండూకాయ నమః । మండూక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మకరాయ నమః । మకర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కూర్మాయ నమః । కూర్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శిశుభారాయ నమః । శిశుభార శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః ద్వితీయావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల । భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం ద్వితీయావరణార్చనం ॥
అనేన ద్వితీయావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

తృతీయావరణం - సప్తకోణే
ఓం లవణ సముద్రాయ నమః । లవణ సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః।
ఓం ఇక్షు సముద్రాయ నమః । ఇక్షు సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మధు సముద్రాయ నమః । మధు సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఘృత సముద్రాయ నమః । ఘృత సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం దధి సముద్రాయ నమః । దధి సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం క్షీర సముద్రాయ నమః । క్షీర సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శుద్ధోదక సముద్రాయ నమః । శుద్ధోదక సముద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః తృతీయావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం తృతీయావరణార్చనం ॥

అనేన తృతీయావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

తురియావరణం - అష్ట దలే
ఓం అనంతాయ నమః । అనంత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గులికాయ నమః । గులిక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వాసుక్యై నమః । వసుకీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శక్ఙ్ఖపలాయ నమః । శంఖపలా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం తక్షాయ నమః । తక్ష శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మహాపద్మాయ నమః । మహాపద్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పద్మాయ నమః । పద్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కార్కోటకాయ నమః । కార్కోటక శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః తురియావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం తురియావరణార్చనం ॥

అనేన తురియావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

పంచమావరణం - చతుర్దశదలే
ఓం లక్ష్మ్యై నమః । లక్ష్మీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వారుణ్యై నమః । వారుణీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కామధేనవే నమః । కామధేను శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఐరావతాయ నమః । ఐరావత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కౌస్తుభాయ నమః । కౌస్తుభ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పారిజాతాయ నమః । పారిజాత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సారంగాయ నమః । సారంగ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం చంద్రాయ నమః । చంద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ధన్వంతరయే నమః । ధన్వతరి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శంఖాయ నమః । శంఖ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కల్పవృక్షాయ నమః । కల్పవృక్ష శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఉచ్ఛైశ్రవసే నమః । ఉచ్ఛైశ్రవస్ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హాలహాలాయ నమః । హాలహాల శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః । అమృత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః పంచమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం పంచమావరణార్చనం ॥

అనేన పంచమావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

షష్ట్యావరణం - షోడశ దలే
ఓం గన్గాయై నమః । గంగా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం యమునాయై నమః । యమునా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గోదవర్యై నమః । గోదావరీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః । సరస్వతీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం నర్మదాయై నమః । నర్మదా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సింధవే నమః । సింధు శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కావేర్యై నమః । కావేరీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః । కృష్ణా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గండక్యై నమః । గండకీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం బ్రహ్మపుత్రాయ నమః । బ్రహ్మపుత్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం తామ్రపరణ్యై నమః । తామ్రభరణీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం తుంగభద్రాయై నమః । తుంగభద్రా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గోమత్యై నమః । గోమతీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సరయ్యై నమః । సరయూ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం మహానదయే నమః । మహానదీ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శోణభద్రాయ నమః । శోణభద్రా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః షష్ట్యావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం షష్ట్యావరణార్చనం ॥

అనేన షష్ట్యావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

సప్తమావరణం - అష్టదలే
ఓం ఋగ్వేదాయ నమః । ఋగ్వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఆయుర్వేదాయ నమః । ఆయుర్వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం యజుర్వేదాయ నమః । యజుర్వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ధనుర్వేదాయ నమః । ధనుర్వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సామవేదాయ నమః । సామవేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం గాంధర్వ వేదాయ నమః । గాంధర్వ వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అథర్వ వేదాయ నమః । అథర్వ వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం స్థాపత్య వేదాయ నమః । స్థాపత్య వేద శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః సప్తమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం సప్తమావరణార్చనం ॥

అనేన సప్తమావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

అష్టమావరణం - భూపురే
ఓం లం ఇంద్రాయ నమః । ఇంద్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం రం అగ్నయే నమః । అగ్ని శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం టం యమాయ నమః । యమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం క్షం నిఋతయే నమః । నిఋతి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం వం వరుణాయ నమః । వరుణ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం యం వాయవే నమః । వాయు శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం సం సోమాయ నమః । సోమ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హౌం ఈశానాయ నమః । ఈశాన శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఆం బ్రహ్మణే నమః । బ్రహ్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం హ్రీం అనంతాయ నమః । అనంత శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః అష్టమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం అష్టమావరణార్చనం ॥

అనేన అష్టమావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।

నవమావరణం - భూపురే
ఓం వం వజ్రాయ నమః । వజ్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం శం శక్తయే నమః । శక్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం దం దండాయ నమః । దండ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ఖం ఖడ్గాయ నమః । ఖడ్గ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పాం పాశాయ నమః । పాశ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం ధ్వం ధ్వజాయ నమః । ధ్వజ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం అం గదాయై నమః । గదా శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం త్రిం త్రిశూలాయ నమః । త్రిశూల శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం పం పద్మాయ నమః । పద్మ శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।
ఓం చం చక్రాయ నమః । చక్ర శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః ।

ఓం ఏతాః నవమావరణ దేవతాః సాంగాః సాయుధాః సశక్తికాః సవాహనాః సపరివారాః సర్వోపచారైః సంపూజితాః సంతర్పితాః సంతుష్టాః సంతు నమః ।

ఓం నమో భగవతే మం మత్స్యాయ శ్రీం । శ్రీ మత్స్యావతార మూర్తి శ్రీ పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః । (3 వారం)

ఓం అభీష్టసిద్ధిం మే దేహి శరణాగత వత్సల ।
భక్త్యా సమర్పయే తుభ్యం నవమావరణార్చనం ॥

అనేన నవమావరణార్చనేన శ్రీ మత్స్య మూర్తి ప్రీయథాం ।