shrI dakShiNAmUrti aShTottarashata nAmavaliH

॥ श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

ध्यानं

 

वटवृक्ष तटासीनं योगी ध्येयांघ्रि पङ्कजम् ।

शरश्चन्द्र निभं पूज्यं जटामुकुट मण्डितम् ॥

गङ्गाधरं ललाटाक्षं व्याघ्र चर्माम्बरावृतम् ।

नागभूषं परंब्रह्म द्विजराजवतंसकम् ॥

अक्षमाला ज्ञानमुद्रा वीणा पुस्तक शोभितम् ।

शुकादि वृद्ध शिष्याढ्यं वेद वेदान्तगोचरम् ॥

 

ॐ विद्यारूपिणे नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ शुद्धज्ञानिने नमः ।

ॐ पिनाकधृते नमः ।

ॐ रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः ।

ॐ रत्नमौलये नमः ।

ॐ जटाधराय नमः ।

ॐ गङ्गाधारिणे नमः ।

ॐ अचलवासिने नमः ।

ॐ महाज्ञानिने नमः । (10)

 

ॐ समाधिकृते नमः ।

ॐ अप्रमेयाय नमः ।

ॐ योगनिधये नमः ।

ॐ तारकाय नमः ।

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ।

ॐ जगद्व्यापिने नमः ।

ॐ विष्णुमूर्तये नमः ।

ॐ पुरातनाय नमः ।

ॐ उक्षवाहाय नमः । (20)

 

ॐ चर्मवाससे नमः ।

ॐ पीताम्बरविभूषणाय नमः ।

ॐ मोक्षदायिने नमः ।

ॐ मोक्षनिधये नमः ।

ॐ अन्धकारये नमः ।

ॐ जगत्पतये नमः ।

ॐ विद्याधारिणे नमः ।

ॐ शुक्लतनवे नमः ।

ॐ विद्यादायिने नमः ।

ॐ गणाधिपाय नमः । (30)

 

ॐ प्रौढापस्मृति संहर्त्रे नमः ।

ॐ शशिमौलये नमः ।

ॐ महास्वनाय नमः ।

ॐ सामप्रियाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ साधवे नमः ।

ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः ।

ॐ हस्ते वह्निधराय नमः ।

ॐ श्रीमते मृगधारिणे नमः ।

ॐ वशङ्कराय नमः । (40)

 

ॐ यज्ञनाथाय नमः ।

ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ।

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।

ॐ यमान्तकाय नमः ।

ॐ भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ।

ॐ भक्तसेव्याय नमः ।

ॐ वृषध्वजाय नमः ।

ॐ भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ अक्षमालाधराय नमः ।

ॐ महते नमः । (50)

 

ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।

ॐ परब्रह्मणे नमः ।

ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः ।

ॐ शान्तरूपायमहाज्ञानिने नमः ।

ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ।

ॐ अर्धनारीश्वराय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ मुनिसेव्याय नमः ।

ॐ सुरोत्तमाय नमः ।

ॐ व्याख्यानदेवाय नमः । (60)

 

ॐ भगवते नमः ।

ॐ रविचन्द्राग्निलोचनाय नमः ।

ॐ जगद्गुरवे नमः ।

ॐ महादेवाय नमः ।

ॐ महानन्दपरायणाय नमः ।

ॐ जटाधारिणे नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ ज्ञानमालैरलङ्कृताय नमः ।

ॐ व्योमगङ्गाजलस्थानाय नमः ।

ॐ विशुद्धाय नमः । (70)

 

ॐ यतये नमः ।

ॐ ऊर्जिताय नमः ।

ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ।

ॐ व्योममूर्तये नमः ।

ॐ भक्तानामिष्टाय नमः ।

ॐ कामफलप्रदाय नमः ।

ॐ परमूर्तये नमः ।

ॐ चित्स्वरूपिणे नमः । (80)

 

ॐ तेजोमूर्तये नमः ।

ॐ अनामयाय नमः ।

ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः ।

ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः ।

ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ।

ॐ भक्तनामभयप्रदाय नमः ।

ॐ नीलग्रीवाय नमः ।

ॐ ललाटाक्षाय नमः ।

ॐ गजचर्मणे नमः ।

ॐ गतिप्रदाय नमः । (90)

 

ॐ अरागिणे नमः ।

ॐ कामदाय नमः ।

ॐ तपस्विने नमः ।

ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ संन्यासिने नमः ।

ॐ गृहस्थाश्रमकारणाय नमः ।

ॐ दान्ताय नमः ।

ॐ शमवतां श्रेष्ठाय नमः ।

ॐ सत्यरूपाय नमः । (100)

 

ॐ दयापराय नमः ।

ॐ योगपट्टाभिरामाय नमः ।

ॐ वीणाधारिणे नमः ।

ॐ विचेतनाय नमः ।

ॐ मतिप्रज्ञासुधाधारिणे नमः ।

ॐ मुद्रापुस्तकधारणाय नमः ।

ॐ वेतालादि पिशाचौघ राक्षसौघ विनाशनाय नमः ।

ॐ रोगाणां विनिहन्त्रे नमः ।

ॐ सुरेश्वराय नमः । (108)