shrI guhAnandanAtha aShTottarashatA nAmAvaliH

॥ श्री गुहानन्दनाथ अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

 

 गुहानन्दनाथाय नमः ।

 ताम्रपरणीतटिनीसुजाताय नमः ।

ॐ अवदूताय नमः । 

ॐ अद्वैताय नमः ।

ॐ अद्वयाय नमः ।

ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धिप्राप्तिताय नमः ।

ॐ आत्मानन्दनाथ पादाम्बुजनिवासिने नमः ।     

ॐ आत्मानन्दनाथ प्रिय शिष्याय नमः ।

ॐ मकरमासे कृत्तिका नक्षत्रे दीक्षा गृहीताय नमः ।

ॐ गुहाय नमः । (10)

ॐ हिमालयवासिने नमः ।  

ॐ बद्रिकाश्रमवासिने नमः ।

ॐ ब्रह्मण्योपासकाय नमः ।

ॐ कारुण्यमूर्तये नमः ।

ॐ खेचरीप्रियाय नमः ।     

ॐ मन्त्रशास्त्रपण्ठिताय नमः ।

ॐ उच्छिष्ट गणेश रहस्योपासकाय नमः । 

ॐ ललिताऽराधनप्रियाय नमः ।

ॐ बिन्दुतर्पणसन्तुष्ठाय नमः ।      

ॐ तन्त्र निपुणाय नमः । (20)

ॐ तीर्थयात्राप्रियाय नमः ।  

ॐ त्रिवेणी सङ्गमेशिष्यस्वीकृताय नमः ।

ॐ चिदानन्दनाथ प्रिय गुरवे नमः । 

ॐ आचार्याय नमः ।

ॐ आनन्दभैरवबीजात्मने नमः ।   

ॐ आनन्दभैरवीबीजात्मने नमः ।

ॐ चिरञ्जीविने नमः ।      

ॐ चित्स्वरूपाय नमः ।

ॐ दहराकाशस्थिताय नमः ।        

ॐ द्वादशकमलासनाय नमः । (30)

ॐ द्वादशान्त स्थिताय नमः ।       

ॐ आत्मने नमः ।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः । 

ॐ चर्यानन्दरूपिणे नमः ।

ॐ चिदाकाश नटेशाय नमः ।       

ॐ गुहप्रियाय नमः ।

ॐ इन्दुवदनाय नमः ।       

ॐ ईश्वररूपिणे नमः ।

ॐ ज्ञानदृष्टिप्रदर्शने नमः ।   

ॐ कलिदोषनिवारणाय नमः । (40)

ॐ वेदान्तागमशास्रसाराय नमः ।   

ॐ महानन्दाय नमः ।

ॐ महावाक्यबोघकाय नमः ।       

ॐ तत्पदलक्ष्याय नमः ।

ॐ तत्वचिन्तनाय नमः ।     

ॐ तत्वातीताय नमः ।

ॐ नादबिन्दुकलारूपिने नमः ।     

ॐ नाथाय नमः ।

ॐ निराभासाय नमः ।       

ॐ निरहङ्काराय नमः । (50)

ॐ निर्गुणाय नमः ।  

ॐ निर्मलाय नमः ।

ॐ निर्ममाय नमः ।  

ॐ निर्मोहाय नमः ।

ॐ निर्वाण पादुका मूर्तये नमः ।    

ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

ॐ निस्शंशयाय नमः ।       

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ ॐकार जपप्रियाय नमः ।       

ॐ पञ्चमुद्राप्रियाय नमः । (60)

ॐ परादिवैखरीनाद रूपाय नमः । 

ॐ परमहंसाय नमः ।

ॐ परमाय नमः ।

ॐ परमेष्ठिणे नमः ।

ॐ परापराय नमः । 

ॐ प्रणवार्थबोधकाय नमः ।

ॐ पृथिव्यादिशिवान्त तत्व निलयाय नमः ।

ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ।

ॐ सदा अनाहतध्वनि अनुभवस्थाय नमः ।

ॐ सदा निर्विकल्प समाधि स्थिताय नमः । (70)

ॐ सदातुरीय अवस्था स्थिताय नमः ।      

ॐ सदाविद्या‌अनुसंहिताय नमः ।

ॐ सद्गुरवे नमः ।     

ॐ साक्षिणे नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।    

ॐ शास्त्रपाण्डिताय नमः ।

ॐ श्वेतारुणमब्जरन्ध्रकमले संस्थिताय नमः ।

ॐ स्पर्शमात्रे ज्ञानप्रदाय नमः ।

ॐ सुन्दरवदनाय नमः ।     

ॐ सुषुम्ने विद्युत् रूपिणे नमः । (80)

ॐ स्वरूपनिरूपणहेतवे नमः ।     

ॐ स्वच्छप्रकाशविमर्शहेतवे नमः ।

 स्वात्मारामपञ्जरविलीनतेजसे नमः ।  

ॐ गुरुमण्डल रूपिणे नमः ।

ॐ गुहानन्दमण्डलि कारणेश्वराय नमः ।    

ॐ गुरुमण्डल उत्तीर्णाय नमः ।

ॐ मकर मासे अमावास्य शुभदिने सुब्रह्मण्य शिल विभूत्यभिषेक समये प्रत्यक्ष दर्शन मूर्तये नमः ।   

ॐ कुलदीपाय नमः ।

ॐ कुलस्थापकाय नमः ।   

ॐ श्रीविद्या तन्त्र वृद्धिकारणाय नमः । (90)

ॐ महोड्याण पीठवासिने नमः ।   

ॐ मण्डलयोनये नमः ।

ॐ मोक्ष प्रदाय नमः ।       

ॐ सर्वानन्दमय चक्र पूजिताय नमः ।

ॐ सत्याय नमः ।    

ॐ शब्दब्रह्मणे नमः ।

ॐ षड्चक्र भेदनाय नमः । 

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ श्रीनगर वासिने नमः ।   

ॐ भैरव शास्त्रि गृहे श्रीविद्या पूजा समये कार्वेट्नगर् पूजा पद्धति निर्दिष्ठाय नमः । (100)

ॐ वाक्सिद्धिताय नमः ।    

ॐ त्रिकालज्ञानाय नमः ।

ॐ व्योमसञ्चारिणे नमः ।  

ॐ योगात्मने नमः ।

ॐ श्री चक्रे अष्टमावरण निवासिने नमः ।  

ॐ तिथि नित्या सामीप स्थिताय नमः ।

ॐ अस्पर्शाभिधयोगिने नमः ।      

ॐ गुहानन्दमण्डल शिष्य हृदय स्थित परब्रह्मणे नमः । (108)