Posted in Avaranam Books P11

March – April 2023 – P11D4

  In this issue, we have included the mantra japa, AvaraNa pUjA kramaH, trailokya vijaya kavacha, stuti, sahasranAma & sahasranAmAvali of bhagavti shrI mahārājñī. We…

Continue Reading...
Posted in Avaranam Books P11

February – March 2023 – P11D3

In this issue, we have included the mantra japa, AvaraNa pUjA kramaH, vajrapanjara kavacha stotram, hRudaya, mUlamantra stotram, aShTottarashatanAma stotram, aShTottarashatanAmAvali, sahasranAma stotram & sahasranAmAvali…

Continue Reading...
Posted in Avaranam

brahmacAriNI durgA AvaraNa pUjA

brahmacAriNI is the second of the navadurgA series. When Sati is reborn as shailaputrI to himavAn, she develops an intense desire (will) to marry shivA….

Continue Reading...
Posted in Avaranam

lalitA mahAtripurasundari AvaraNa pUjA

Continue Reading...
Posted in Avaranam

mahAvArAhi AvaraNa pUjA

Continue Reading...
Posted in Avaranam

rAja mAtaNgI AvaraNa pujA

Continue Reading...
Posted in Avaranam

BalA Tripurasundari AvaraNa pUjA

Continue Reading...
Posted in Avaranam

mahAgaNapati AvaraNa pujA vidhAnam

Continue Reading...