pancadEvatA stuti – 4 of 5 – mAtangi stuti

This is the fourth in the series of pancadEvatA stuti. The first ten shlOkAs are penned in the andAti grammar forma – where the first word of the shloka would start with the last word of the previous shloka. Similarly, the last word of the last shloka would be the first word of the first shloka and thus the shlOkA itself would represent a mAlA. In this 10 shlokAs, the author seems to be taken the liberty of taking not just the word but sometimes the letter and sometimes the syllable as per convenience.

This stuti of mAtangI is included in nityOtsavA in the shyAmA kramA and is commonly chanted after mAtangi AvaraNa pUjA.

mAtangi stuti

मातङ्गी स्तुति

मातङ्गी मातरीशे मधुमद मथनाराधिते महामाये।
मोहिनि मोहप्रमथिनि मन्मथ मथनप्रिये नमस्तेऽस्तु॥ १॥

स्तुतिषु तव देवि विधिरपि पिहित मतिर्भवति विहितमतिः।
तदपि तु भक्तिर्मामपि भवतीं स्तोतुं विलोभयति॥२॥

यतिजन हृदय निवासे वासव वरदे वराङ्गि मातङ्गि।
वीणावाद विनोदिनि नारदगीते नमो देवि॥३॥।

देवि प्रसीद सुन्दरि पीनस्तनि कम्बुकण्ठि घनकेशि।
मातङ्गि विद्रुमोष्ठि स्मितमुग्धाक्ष्यम्ब मौक्तिकाभरणे॥४॥

भरणे त्रिविष्टपस्य प्रभवसि तत एव भैरवी त्वमसि।
त्वद् भक्ति लब्ध विभवो भवति क्षुद्रोऽपि भुवन पतिः॥५॥

पतितः कृपणो मूकोऽप्यम्ब भवत्याः प्रसादलेशेन।
पूज्यः सुभगो वाग्मी भवति जडश्चापि सर्वज्ञः॥६॥

ज्ञानात्मिके जगन्मयि निरञ्जने नित्यशुद्धपदे।
निर्वाणरूपिणि शिवे त्रिपुरे शरणं प्रपन्नस्त्वां॥७॥

त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति मुक्तामणीवृतां श्यामाम्।
तस्य जगत्त्रितयेऽस्मिन् कास्ता ननु याः स्तित्रयोऽसाध्याः॥ ८॥

साध्याक्षरेण गर्भितपञ्च नवत्यक्षराञ्चिते मातः।
भगवति मातङ्गीश्वरि नमोऽस्तु तुभ्यं महादेवि॥ ९॥

विध्याधर सुरकिन्नर गुह्यकगन्धर्व यक्षसिद्धवरैः।
आराधिते नमस्ते प्रसीद कृपयैव मातङ्गि॥ १०॥

वीणावादनवेलानर्तदला बुस्थगितवामकुचम्।
श्यामल कोमलगात्रं पाटलनयनं स्मरामि मः॥ ११॥

अवटु तट घटित चूली ताडित ताली पलाश ताटङ्काम्।
वीणा वादन वेला कम्पित शिरसं नमामि मातङ्गीम्॥ १२॥

माता मरकत श्यामा मातङ्गी मद शालिनी।
कटाक्षयतु कल्याणी कदम्ब वनवासिनी॥ १३॥

वामे विस्तृतिशालिनि स्तनतटे विन्यस्तवीणामुखं
  तन्त्रीं तारविराविणीमसकलैरास्फालयन्ती नखैः।
अर्धोन्मीलदपाङ्गमंसवलितग्रीवं मुखं बिभ्रती
  माया काचन मोहिनी विजयते मातङ्ग कन्यामयी॥ १४॥

वीणावाध्यविनोदगीतनिरतां लीलाशुकोल्लासिनीं
  बिम्बोष्ठीं नवयावकार्द्र चरणां आकीर्ण केशालिकाम्।
हृध्याङ्गीं सितशङ्ख कुण्डलधरां शृङ्गारवेषोज्ज्वलां
  मातङ्गीं प्रणतोऽस्मि सुस्मितमुखीं देवीं शुकश्यामलां॥ १५॥

स्रस्तं केसरदामभिः वलयितं धम्मिल्लमाबिस्रती
  तालीपत्रपुटान्तरेषु घटितैस्ताटङ्किनी मौक्तिकैः।
मूले कल्पतरोर्महामणिमये सिंहासने मोहिनी
  काचित् गायनदेवता विजयते वीणावती वासना॥ १६॥

वेणीमूलविराजितेन्दुशकलां विणानिनादप्रियां
  क्षोणीपालसुरेन्द्र पन्नगवरैराराधिताङ्घ्रिद्वयाम्।
एणीच्ञ्चललोचनां सुवासनां वाणीं पुराणोज्ज्वलां
  श्रोणीभारभरालसामनिमिषां पश्यामि विश्वेश्वरीम्॥ १७॥

मातङ्गीस्तुतिरियमन्वहं प्रजप्ता
   जन्तूनां वितरति कौशलं क्रियासु।
वाग्मित्वं श्रियमधिकां च गानशक्तिं
   सौभाग्यं नृपतिभिरर्चनीयतां च॥ १८॥

mātaṅgī stuti

mātaṅgī mātarīśe madhumada mathanārādhite mahāmāye|
mohini mohapramathini manmatha mathanapriye namaste'stu|| 1||

stutiṣu tava devi vidhirapi pihita matirbhavati vihitamatiḥ|
tadapi tu bhaktirmāmapi bhavatīṁ stotuṁ vilobhayati||2||

yatijana hṛdaya nivāse vāsava varade varāṅgi mātaṅgi|
vīṇāvāda vinodini nāradagīte namo devi||3|||

devi prasīda sundari pīnastani kambukaṇṭhi ghanakeśi|
mātaṅgi vidrumoṣṭhi smitamugdhākṣyamba mauktikābharaṇe||4||

bharaṇe triviṣṭapasya prabhavasi tata eva bhairavī tvamasi|
tvad bhakti labdha vibhavo bhavati kṣudro'pi bhuvana patiḥ||5||

patitaḥ kṛpaṇo mūko'pyamba bhavatyāḥ prasādaleśena|
pūjyaḥ subhago vāgmī bhavati jaḍaścāpi sarvajñaḥ||6||

jñānātmike jaganmayi nirañjane nityaśuddhapade|
nirvāṇarūpiṇi śive tripure śaraṇaṁ prapannastvāṁ||7||

tvāṁ manasi kṣaṇamapi yo dhyāyati muktāmaṇīvṛtāṁ śyāmām|
tasya jagattritaye'smin kāstā nanu yāḥ stitrayo'sādhyāḥ|| 8||

sādhyākṣareṇa garbhitapañca navatyakṣarāñcite mātaḥ|
bhagavati mātaṅgīśvari namo'stu tubhyaṁ mahādevi|| 9||

vidhyādhara surakinnara guhyakagandharva yakṣasiddhavaraiḥ|
ārādhite namaste prasīda kṛpayaiva mātaṅgi|| 10||

vīṇāvādanavelānartadalā busthagitavāmakucam|
śyāmala komalagātraṁ pāṭalanayanaṁ smarāmi maḥ|| 11||

avaṭu taṭa ghaṭita cūlī tāḍita tālī palāśa tāṭaṅkām|
vīṇā vādana velā kampita śirasaṁ namāmi mātaṅgīm|| 12||

mātā marakata śyāmā mātaṅgī mada śālinī|
kaṭākṣayatu kalyāṇī kadamba vanavāsinī|| 13||

vāme vistṛtiśālini stanataṭe vinyastavīṇāmukhaṁ
  tantrīṁ tāravirāviṇīmasakalairāsphālayantī nakhaiḥ|
ardhonmīladapāṅgamaṁsavalitagrīvaṁ mukhaṁ bibhratī
  māyā kācana mohinī vijayate mātaṅga kanyāmayī|| 14||

vīṇāvādhyavinodagītaniratāṁ līlāśukollāsinīṁ
  bimboṣṭhīṁ navayāvakārdra caraṇāṁ ākīrṇa keśālikām|
hṛdhyāṅgīṁ sitaśaṅkha kuṇḍaladharāṁ śṛṅgāraveṣojjvalāṁ
  mātaṅgīṁ praṇato'smi susmitamukhīṁ devīṁ śukaśyāmalāṁ|| 15||

srastaṁ kesaradāmabhiḥ valayitaṁ dhammillamābisratī
  tālīpatrapuṭāntareṣu ghaṭitaistāṭaṅkinī mauktikaiḥ|
mūle kalpatarormahāmaṇimaye siṁhāsane mohinī
  kācit gāyanadevatā vijayate vīṇāvatī vāsanā|| 16||

veṇīmūlavirājitenduśakalāṁ viṇāninādapriyāṁ
  kṣoṇīpālasurendra pannagavarairārādhitāṅghridvayām|
eṇīcñcalalocanāṁ suvāsanāṁ vāṇīṁ purāṇojjvalāṁ
  śroṇībhārabharālasāmanimiṣāṁ paśyāmi viśveśvarīm|| 17||

mātaṅgīstutiriyamanvahaṁ prajaptā
   jantūnāṁ vitarati kauśalaṁ kriyāsu|
vāgmitvaṁ śriyamadhikāṁ ca gānaśaktiṁ
   saubhāgyaṁ nṛpatibhirarcanīyatāṁ ca|| 18||

மாதங்கீ ஸ்துதி

மாதங்கீ மாதரீஶே மதுமத மதனாராதிதே மஹாமாயே|
மோஹினி மோஹப்ரமதினி மன்மத மதனப்ரியே நமஸ்தேஸ்து  || 1||

ஸ்துதிஷு தவ தேவி விதிரபி பிஹித மதிர்பவதி விஹிதமதி:|
ததபி து பக்திர்மாமபி பவதீம் ஸ்தோதும் விலோபயதி  ||2||

யதிஜன ஹ்ருதய நிவாஸே வாஸவ வரதே வராங்கி மாதங்கி|
வீணாவாத வினோதினி நாரதகீதே நமோ தேவி  ||3|||

தேவி ப்ரஸீத ஸுந்தரி பீனஸ்தனி கம்புகண்டி கனகேஶி|
மாதங்கி வித்ருமோஷ்டி ஸ்மிதமுக்தாக்ஷ்யம்ப மௌக்திகாபரணே ||4||

பரணே த்ரிவிஷ்டபஸ்ய ப்ரபவஸி தத ஏவ பைரவீ த்வமஸி|
த்வத் பக்தி லப்த விபவோ பவதி க்ஷுத்ரோபி புவன பதி:  ||5||

பதித: க்ருபணோ மூகோப்யம்ப பவத்யா: ப்ரஸாதலேஶேன|
பூஜ்ய: ஸுபகோ வாக்மீ பவதி ஜடஶ்சாபி ஸர்வஜ்ஞ:  ||6||

ஜ்ஞானாத்மிகே ஜகன்மயி நிரஞ்ஜனே நித்யஶுத்தபதே|
னிர்வாணரூபிணி ஶிவே த்ரிபுரே ஶரணம் ப்ரபன்னஸ்த்வாம்  ||7||

த்வாம் மனஸி க்ஷணமபி யோ த்யாயதி முக்தாமணீவ்ருதாம் ஶ்யாமாம்|
தஸ்ய ஜகத்த்ரிதயேஸ்மின் காஸ்தா நனு யா: ஸ்தித்ரயோஸாத்யா:  || 8||

ஸாத்யாக்ஷரேண கர்பிதபஞ்ச நவத்யக்ஷராஞ்சிதே மாத:|
பகவதி மாதங்கீஶ்வரி நமோஸ்து துப்யம் மஹாதேவி || 9 ||

வித்யாதர ஸுரகின்னர குஹ்யககந்தர்வ யக்ஷஸித்தவரை:|
ஆராதிதே நமஸ்தே ப்ரஸீத க்ருபயைவ மாதங்கி|| 10||

வீணாவாதனவேலானர்ததலா புஸ்தகிதவாமகுசம்|
ஶ்யாமல கோமலகாத்ரம் பாடலனயனம் ஸ்மராமி ம: || 11||

அவடு தட கடித சூலீ தாடித தாலீ பலாஶ தாடங்காம்|
வீணா வாதன வேலா கம்பித ஶிரஸம் நமாமி மாதங்கீம்  || 12||

மாதா மரகத ஶ்யாமா மாதங்கீ மத ஶாலினீ|
கடாக்ஷயது கல்யாணீ கதம்ப வனவாஸினீ  || 13||

வாமே விஸ்த்ருதிஶாலினி ஸ்தனதடே வின்யஸ்தவீணாமுகம்
  தந்த்ரீம் தாரவிராவிணீமஸகலைராஸ்பாலயந்தீ நகை:|
அர்தோன்மீலதபாங்கமம்ஸவலிதக்ரீவம் முகம் பிப்ரதீ
  மாயா காசன மோஹினீ விஜயதே மாதங்க கன்யாமயீ  || 14||

வீணாவாத்யவினோதகீதனிரதாம் லீலாஶுகோல்லாஸினீம்
  பிம்போஷ்டீம் நவயாவகார்த்ர சரணாம் ஆகீர்ண கேஶாலிகாம்|
ஹ்ருத்யாங்கீம் ஸிதஶங்க குண்டலதராம் ஶ்ருங்காரவேஷோஜ்ஜ்வலாம்
  மாதங்கீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸுஸ்மிதமுகீம் தேவீம் ஶுகஶ்யாமலாம்  || 15||

ஸ்ரஸ்தம் கேஸரதாமபி: வலயிதம் தம்மில்லமாபிஸ்ரதீ
  தாலீபத்ரபுடாந்தரேஷு கடிதைஸ்தாடங்கினீ மௌக்திகை:|
மூலே கல்பதரோர்மஹாமணிமயே ஸிம்ஹாஸனே மோஹினீ
  காசித் காயனதேவதா விஜயதே வீணாவதீ வாஸனா  || 16||

வேணீமூலவிராஜிதேந்துஶகலாம் விணானினாதப்ரியாம்
  க்ஷோணீபாலஸுரேந்த்ர பன்னகவரைராராதிதாங்க்ரித்வயாம்|
ஏணீச்ஞ்சலலோசனாம் ஸுவாஸனாம் வாணீம் புராணோஜ்ஜ்வலாம்
  ஶ்ரோணீபாரபராலஸாமனிமிஷாம் பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வரீம்  || 17||

மாதங்கீஸ்துதிரியமன்வஹம் ப்ரஜப்தா
   ஜந்தூனாம் விதரதி கௌஶலம் க்ரியாஸு|
வாக்மித்வம் ஶ்ரியமதிகாம் ச கானஶக்திம்
   ஸௌபாக்யம் ந்ருபதிபிரர்சனீயதாம் ச  || 18||

Author: purna_admin

2 thoughts on “pancadEvatA stuti – 4 of 5 – mAtangi stuti

  1. Hello Sir,
    I need the large image of the mathangi in the 4 to 5 of stuti. My email is mentioned below. please respond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *