lalitA mahAtripurasundari AvaraNa pUjA

lalitA mahAtripurasundarI AvaraNa pUjA

श्री ललिता त्रिपुरसुन्दरी आवरण पूजा

पीठ पुजा -

ऒं ऐं ह्रीं श्रीं अमृताम्भॊनिधयॆ नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं रत्नद्वीपाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं नानावृक्षमहॊध्यानाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं कल्पवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं संतानवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं हरिश्चन्दनवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं मन्दारवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं पारिजातवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं कदम्बवाटिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं पुष्परागरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं पद्मरागरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं गॊमॆधकरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं वज्ररत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं वैडूर्यरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं इन्द्रनीलरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं मुक्तारत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं मरकतरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं विद्रुमरत्नप्राकाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं माणिक्यमण्टपाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं सहस्रस्तम्भमण्टपाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं अमृतावापिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं आनन्दवापिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं विमर्शवापिकायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं बालातपॊद्गाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं चन्द्रिकॊद्गाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं महाशृङ्गार्परिघायै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं महापद्माटव्यै नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं चिन्तामणिमयगृहराजाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं दक्षिणाम्नायमयदक्षिणद्वाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं पश्चिमाम्नायमयपश्चिमद्वाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं उत्तराम्नायमयोत्तरद्वाराय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं रत्नद्वीपवलयाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं मणिमयमहासिंहासनाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्ममयैकमञ्चपादाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं विष्णुमयैकमञ्चपादाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं रुद्रमयैकमञ्चपादाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं ईश्वरमयैकमञ्चपादाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं सदाशिवमयैकमञ्चफलकाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं हंसतूलिकातल्पाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं हंसतूलिकामहॊपघानाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं कौसुम्भास्तरणाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं महावितानकाय नमः
ऒं ऐं ह्रीं श्रीं महामायायवनिकायै नमः

इति चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिरमन्त्रैः तत्तदखिलं भावयन्कुसुमाक्षतैः अर्चयॆत् ।

श्री ललिता परमॆश्वरी ध्यानम्

ध्यायॆन्निरामयं वस्तु जगत्त्रयविमॊहिनीम् ।
अशॆषव्यवहाराणां स्वामिनीं सॆविदं परम् ॥

उद्यत्सूर्यसहस्राभां दाडिमी कुसुम प्रभाम् ।
जपाकुसुम संकाशां पद्मराग मणिप्रभाम् ॥

स्फुरत्पद्मनिभां तप्त काञ्चनाभां सुरॆश्वरीम् ।
रक्तॊत्फल दलाकार पाद पल्लव राजिताम् ॥

अनर्घ रत्न खचित मञ्जीर चरणद्वयाम् ।
पादाङ्गुलीयक क्षिप्त रत्न तॆजॊ विराजिताम् ॥

कदली ललित स्तम्भ सुकुमारॊरुकॊमलाम् ।
नितम्ब बिम्ब विलसद् रक्त वस्त्र परिष्कृताम् ॥

मॆखला बद्ध माणिक्य किङ्किणी नाद विभ्रमाम् ।
अलक्ष्य मध्यमां निम्ननाभिं शातॊदरीं पराम् ॥

रॊमराजि लतॊद्भूत महाकुच फलान्विताम् ।
सुवृत्त निबिडॊत्तुङ्ग कुचमण्डल राजिताम् ॥

अनर्घ मौक्ति कस्फार हार भार विराजिताम् ।
नव रत्न प्रभाराजद् ग्रैवॆयक विभूषणाम् ॥

श्रुति भूषा मनॊरम्य कपॊल स्थल मञ्जुलाम् ।
उद्यद् आदित्य संकाश ताटङ्क सुमुख प्रभाम् ॥

पूर्णचन्द्र मुखीं पद्मवदनां वरनासिकां ।
स्फुरन्मदन कॊदण्ड सुभ्रुवं पद्म लॊचनाम् ॥

ललाट पट्ट संराजत् रत्नाढ्य तिलकाङ्किताम् ।
मुक्ता माणिक्य घटित मुकुट स्थल किङ्किणीम् ॥

स्फुरच्चन्द्र कलाराजन् मुकुटां च त्रिलॊचनाम् ।
प्रबाल वल्ली विलसद् बाहुवल्ली चतुष्टयाम् ॥

इक्षु कॊदण्ड पुष्पॆषु पाशाङ्कुश चतुर्भुजाम् ।
सर्वदॆवमयीमम्बां सर्वसौभाग्य सुन्दरीम् ॥

सर्वतीर्थमयीं दिव्यां सर्वकाम प्रपूरिणीम् ।
सर्वमन्त्रमयीं नित्यां सर्वागम विशारदाम् ॥

सर्वक्षॆत्रमयीं दॆवीं सर्वविद्यामयीं शिवाम् ।
सर्वयागमयीं विद्यां सर्वदॆवस्वरूपिणीम् ॥

सर्वशास्त्रमयीं नित्यां सर्वागम नमस्कृताम् ।
सर्वाम्नायमयीं दॆवीं सर्वायतन सॆविताम् ॥

सर्वानन्दमयीं ज्ञानगह्वरां संविदं पराम् ।
एवं ध्यायॆत् परामम्बां सच्चिदानन्द रूपिणीम् ॥

- इति निज लीलाङ्गीकृत ललितवपुषं विचिन्त्य ।

आवाहनम्

(४) ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः 

महापद्म वनान्तस्तॆ कारणानन्द विग्रहॆ ।
सर्वभूतहितॆ मातः ऎह्यॆहि परमॆश्वरी ॥

एह्यॆहि दॆवदॆवॆशि त्रिपुरॆ दॆवपूजितॆ ।
परामृतप्रियॆ शीघ्रं सान्निध्यं कुरु सिद्धिदॆ ॥

दॆवॆशि भक्त सुलभॆ सर्वावरण संवृतॆ ।
यावत्वां पूजयिष्यामि तावत्वं सुस्थिरा भव ॥

बिन्दुपीठगत निर्विशॆष ब्रह्मात्मक श्रीमत्कामॆश्वराङ्कॆ श्री ललितामहात्रिपुरसुन्दरी परा भट्टारिकां आवाहयामि नमः ॥

नित्यादिकमणिमान्तं श्री कामॆश्वराङ्कॊपवॆशनं विना श्री दॆवी समानाकृति वॆष भूषण आयुध शक्ति चक्रं ऒघत्रयगुरुमण्डलं च वक्ष्यमानॆषु आवरणॆषु निजस्वामिन् अभिमुख उपविष्टं अवभृश्य ।

(४) (मूलं) आवाहिता भव ।
(४) (मूलं) संस्थापिता भव ।
(४) (मूलं) सन्निधापिता भव ।
(४) (मूलं)सन्निरुद्धा भव ।
(४) (मूलं)संमुखी भव ।
(४) (मूलं)अवकुण्डिता भव ।

इति मन्त्रैः आवाहनादि षण्मुद्राः प्रदर्श्य ।
वन्दन धॆनु यॊनि मुद्राश्च प्रदर्शयॆत् ।

अथ हृदयादि षडङ्ग मुद्राः बाण चाप पाश अङ्कुश आयुध मुद्राश्च तत्तन्मन्त्र पूर्वकं प्रदर्शयॆत् । 


(४) यां रां लां वां सां द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः - बाण मुद्रा 
(४) थं धं - धनु मुद्रा
(४) आं ह्रीं - पाश मुद्रा
(४) क्र्ॐ क्र्ॐ - अङ्कुश मुद्रा

चतुःषष्ट्युपचारपूजा

अथ श्री परदॆवतायाः चतुष्ष्ट्युपचारानाचरॆत् । 
तॆषु अशक्तानां भावनया सामान्यार्ध्यॊदकात् किञ्चित् अम्बाचरणाम्बुजॆ अर्पण बुद्ध्या पात्रान्तरॆ निक्षिपॆत् ।
पुष्पाक्षतान्वाऽर्पयॆत् ।

(४) श्री ललितायै पाद्यं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आभरण अवरॊपणं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै सुगन्धितैलाभ्यङ्गं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै मञ्जनशाला प्रवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै मञ्जनशाला मणिपीठ उपवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै दिव्य स्नानीयॊद्वर्तनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै उष्णॊदक स्नानं  कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कनक कलशच्युत सकल तीर्थाभिषॆकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै घौत वस्त्र परिमार्जनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अरुण्दुकूल परिघानं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अरुण कुचॊत्तरीयं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आलॆपमण्टप प्रवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आलॆपमण्टप मणिपीठॆ उपवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै चन्दनागरुकुङ्कुम मृगमद कर्पूर कस्तूरि गॊरॊचनादि दिव्य गन्ध सर्वाङ्गीण विलॆपनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कॆश भारस्य कालागरु धूपं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै मल्लिका मालती चम्पक अशॊक शत पत्र पूग कुहळी पुन्नाग कल्हार मुख्य सर्वर्तु कुसुम मालाः कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै भूषण मण्टप प्रवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै भूषण मण्टप मणिपीठ उपवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै नव मणि मकुटं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै चन्द्र शकलं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै सीमन्त सिन्दूरं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै तिलक रत्नं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कालाञ्जनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै वाळी युगलं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै मणि कुण्डल युगलं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै नासाभरणं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अधरयावकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै प्रथम भूषणं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कनक चिन्ताकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै पदकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै महापदकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै मुक्तावलिं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै एकावलिं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै छन्नवीरं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कॆयूरयुगल चतुष्टयं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै वलयावलिं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै ऊर्मिकावलिं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै काञ्चीदाम कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै सौभाग्याभरण कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै पादकटकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै रत्ननूपुरं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै पादाङ्गुलीयकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै ऎककरॆ पाशं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अन्यकरॆऽङ्कुशं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै इतरकरॆ पुण्ड्रॆक्षुचापं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अपरकरॆ पुष्पबाणान् कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै श्रीमन्माणिक्य पादुकॆ कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै स्व समान वॆषाभिर् आवरण दॆवताभिः सह महाचक्राधिरॊहणं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कामॆश्वराङ्क पर्यङ्कॊपवॆशनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै अमृतासवचषकं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आचमनीयं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै कर्पूरवीटिकां कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आनन्दॊल्लास विलासहासं कल्पयामि नमः

अथ मङ्गळारार्तिकम् -

कलधौतादिभाजनॆ कुङ्कुम चन्दनादि लिखित अस्य अष्ट षट् चतुर्दळात् अन्यतमस्य कमलस्य चन्द्राकार चरु-गॊलकवत्यां चणक मुद्गजुषि वा कर्णिकायां दळॆषु च पयः शर्करातीनि चतुरङ्गुलॊत्सॆधानि घृतपाचितानि नव सप्त पञ्च अन्यतम संख्यानि दीप पात्राणि निधाय।
तॆषु गॊघृतं प्रत्यॆकं कर्षप्रमितं आपूर्य।
कर्पूरगर्भितां वर्तिकां हृल्लॆखया प्रज्वाल्य -

(४) श्रीं ह्रीं ग्लूं स्लूं म्लूं प्लूं न्लूं ह्रीं श्रीं 

इति नवाक्षर्या रत्नॆश्वरी विद्यया अभिमन्त्र्य ।
चक्रमुद्रां प्रदर्श्य ।
मूलॆन अभ्यर्च ।

(४) जगद्ध्वनि मन्त्र मातः स्वाहा 

इति मन्त्र पूर्वकं गन्धाक्षतादिना घण्टां संपूज्य तां वादयन् जानु चुम्बित भूतलं तत्पात्रं आमस्तकमुद्धृत्य -

(४) श्री ललितायै मङ्गळारार्तिकं कल्पयामि नमः ।

(४) समस्त चक्र चक्रॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त मन्त्र मन्त्रॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त मन्त्र मन्त्रॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त तन्त्र तन्त्रॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त वीर वीरॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त विद्या विद्यॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त पीठ पीठॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त यॊग यॊगॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त तत्व तत्वॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥
(४) समस्त सिद्ध सिद्धॆशी युतॆ दॆवी नवात्मिकॆ ।
    आरार्तिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धयॆ ॥

-इति नववारं श्री दॆव्या आचूडं आचरणाब्जं परिभ्रम्य दक्षभागॆ स्थापयॆत् ।

(४) श्री ललितायै चत्रं कल्पयामि नमः ।
(४) श्री ललितायै चामरयुगलं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै दर्पणं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै तालवृन्तं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै गन्धं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै पुष्पं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै धूपं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै दीपं कल्पयामि नमः

अथ नैवॆद्यम् - 

दॆव्याः पुरतः स्वदक्षिणॆ चतुरश्र मण्डलं निर्माय ।
तत्र आधार उपरि नैवॆद्यं निधाय ।
मूलॆन प्रॊक्ष्य ।

(४) वं 

इति धॆनु मुद्रया अमृतीकृत्य ।
मूलॆन त्रिवारं अभिमन्त्र्य ।

(४) ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरॆण्यं भर्गॊदॆवस्य धीमहि धियॊर्यॊनः प्रचॊदयात् । दॆवसवितः प्रसुवाः । सत्यं त्वर्तॆन (ऋतं त्वा सत्यॆन) परिषिञ्चामि । अमृतॊपस्तरणमसि ।

इति दॆव्यै आपॊशनं दत्वा -

प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । ब्रह्मणॆ स्वाहा ।
ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय ।

(४) श्री ललितायै नैवॆद्यं कल्पयामि नमः ॥
(४) श्री ललितायै उत्तरापॊशनं कल्पयामि नमः - अमृतापिधानमसि ।
(४) श्री ललितायै हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै गण्डूषं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै पादप्रक्षालनं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै आचमनीयं कल्पयामि नमः
(४) श्री ललितायै ताम्बूलं कल्पयामि नमः

(४) द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः क्र्ॐ ह्स्ख्फ्रॆं ह्सौः ऐं ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः 

इति दशमुद्राः प्रदर्शयॆत् ॥

षडङ्गार्चनम् ।

दॆव्याङ्गॆ (बिन्दौ) अग्नि ईश असुर वायु कॊणॆषु मध्यॆ दिक्षु च संतर्पयॆत् - 

(४) कएईलह्रीं हृदयाय नमः । ह्रूदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (अग्नॆ)
(४) हसकहलह्रीं शिरसॆ स्वाहा - शिरॊ शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । (ईशान्यॆ)
(४) सकलह्रीं शिखायै वषट् - शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । (निऋति)
(४) कएईलह्रीं कवाचाय हुं - कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । (वायु)
(४) हसकहलह्रीं नॆत्रत्रयाय वौषट् - नॆत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्यॆ)
(४) सकलह्रीं अस्त्राय फट् - अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । (मध्यॆ)

लयाङ्ग पूजा -

(४) कएईलहीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललितामहात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः - इति बिन्दौ दॆवीं त्रिः संतर्पयॆत् । (१० वारम्)

नित्यादॆवी यजनम् ।

(४) अः कएईलहीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं अः श्री ललिता महानित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । - इति बिन्दौ महानित्यां त्रिः यजॆत् ।

तद् दिन नित्यायां त्रिः यजॆत् ।

कृष्णपक्षॆ नित्या यजन क्रमः -

(४) अः कऎईलहीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं अः श्री ललिता महानित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । - इति बिन्दौ महानित्यां त्रिः यजॆत् ।
(४) अं च्कौं अं चित्रा नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) औं ऒं नमॊ भगवति ज्वालामालिनि दॆवदॆवि सर्वभूतसंहारकारिकॆ जतवॆदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रां ह्रीं ह्रूं र र र र र र र हूं फट् स्वाहा औं ज्वालामालिनि नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऒं स्वौं ऒं सर्वमङ्गला नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऐं भ्म्र्यूं ऐं विजया नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) एं ह्रीं फ्रॆं स्रूं क्रॊं आं क्लीं ऐं ब्लूं नित्यमदद्रवॆ हुं फ्रॆं ह्रीं एं नीलपताका नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) लॄं  ह्स्क्ल्र्डैं ह्स्क्ल्र्डीं ह्स्क्ल्र्डौः लॄं नित्या नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) लृं ऐं क्लीं सौः लृं कुलसुन्दरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ॠं ऒं ह्रीं हुं खॆ च छॆ क्षः स्त्रीं हुं क्षॆं ह्रीं फट् ॠं त्वरिता नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऋं ह्रीं शिवदूत्यै नमः ऋं शिवदूति नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऊं ह्रीं क्लिन्नॆ ऐं क्रॊं नित्यमदद्रवॆ ह्रीं ऊं महावज्रॆश्वरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) उं ऒं ह्रीं वह्निवासिन्यै नमः उं वह्निवासिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ईं ऒं क्रॊं भ्रॊं क्रौं झ्रौं छ्रौं ज्रौं स्वाहा ईं भॆरुण्डा नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) इं ऒं ह्रीं नित्यक्लिन्नॆ मदद्रवॆ स्वाहा इं नित्यक्लिन्ना नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) आं ऐं भगभुगॆ भगिनि भगॊदरि भगमालॆ भगावहॆ भगगुह्यॆ भगयॊनि भगिनिपातिनि सर्वभगवशङ्करि भगरूपॆ नित्यक्लिन्नॆ भगस्वरूपॆ सर्वाणि भगानि मॆ ह्यानय वरदॆ रॆतॆ सुरॆतॆ भगक्लिन्नॆ क्लिन्नद्रवॆ क्लॆदय द्रावय अमॊघॆ भगविच्चॆ क्षुभ क्षॊभय सर्वसत्वान् भगॆश्वरि ऐं ब्लूं जं ब्लूं भॆं ब्लूं मॊं ब्लूं हॆं ब्लूं हॆं क्लिन्नॆ सर्वाणि भगानिमॆ वशमानय स्त्रीं हर ब्लॆं ह्रीं आं भगमालिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) अं ऐं सकलह्रीं नित्यक्लिन्नॆ मदद्रवॆ सौः अं कामॆश्वरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।

शुक्लपक्षॆ नित्या यजन क्रमः -

(४) अं ऐं सकलह्रीं नित्यक्लिन्नॆ मदद्रवॆ सौः अं कामॆश्वरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) आं ऐं भगभुगॆ भगिनि भगॊदरि भगमालॆ भगावहॆ भगगुह्यॆ भगयॊनि भगिनिपातिनि सर्वभगवशङ्करि भगरूपॆ नित्यक्लिन्नॆ भगस्वरूपॆ सर्वाणि भगानि मॆ ह्यानय वरदॆ रॆतॆ सुरॆतॆ भगक्लिन्नॆ क्लिन्नद्रवॆ क्लॆदय द्रावय अमॊघॆ भगविच्चॆ क्षुभ क्षॊभय सर्वसत्वान् भगॆश्वरि ऐं ब्लूं जं ब्लूं भॆं ब्लूं मॊं ब्लूं हॆं ब्लूं हॆं क्लिन्नॆ सर्वाणि भगानिमॆ वशमानय स्त्रीं हर ब्लॆं ह्रीं आं भगमालिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) इं ऒं ह्रीं नित्यक्लिन्नॆ मदद्रवॆ स्वाहा इं नित्यक्लिन्ना नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ईं ऒं क्रॊं भ्रॊं क्रौं झ्रौं छ्रौं ज्रौं स्वाहा ईं भॆरुण्डा नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) उं ऒं ह्रीं वह्निवासिन्यै नमः उं वह्निवासिनी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऊं ह्रीं क्लिन्नॆ ऐं क्रॊं नित्यमदद्रवॆ ह्रीं ऊं महावज्रॆश्वरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऋं ह्रीं शिवदूत्यै नमः ऋं शिवदूति नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ॠं ऒं ह्रीं हुं खॆ च छॆ क्षः स्त्रीं हुं क्षॆं ह्रीं फट् ॠं त्वरिता नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) लृं ऐं क्लीं सौः लृं कुलसुन्दरी नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) लॄं  ह्स्क्ल्र्डैं ह्स्क्ल्र्डीं ह्स्क्ल्र्डौः लॄं नित्या नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) एं ह्रीं फ्रॆं स्रूं क्रॊं आं क्लीं ऐं ब्लूं नित्यमदद्रवॆ हुं फ्रॆं ह्रीं एं नीलपताका नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऐं भ्म्र्यूं ऐं विजया नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) ऒं स्वौं ऒं सर्वमङ्गला नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) औं ऒं नमॊ भगवति ज्वालामालिनि दॆवदॆवि सर्वभूतसंहारकारिकॆ जतवॆदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रां ह्रीं ह्रूं र र र र र र र हूं फट् स्वाहा औं ज्वालामालिनि नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) अं च्कौं अं चित्रा नित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः ।
(४) अः कऎईलहीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं अः श्री ललिता महानित्या श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि  नमः । - इति बिन्दौ महानित्यां त्रिः यजॆत् ।


गुरु मण्डल पूजा

(४) परैघॆभ्यॊ नमः । - इति बिन्दुत्रिकॊणयॊः पुष्पाञ्जलिं दत्वा बिन्दौ महापादुकां यजॆत् ।

बिन्दु स्थाने 

(४) ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ऐं ग्लौं हस्ख्फ्रॆं हसक्षमलवरयूं ह्सौः सहक्षमलवरयीं स-हौः श्रीविद्यानन्दनाथात्मक चर्यानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

त्रिकॊणॆ - परौघः

(४) उड्डीशानन्दनाथ  श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) प्रकाशानन्दनाथ  श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) विमर्शानन्दनाथ  श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) आनन्दानन्दनाथ  श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) षष्ठानन्दनाथ  श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ज्ञानानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) सत्यानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पूर्णानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) मित्रॆशानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) स्वभावानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) प्रतिभानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) सुभगानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

त्रिकॊणॊपरि प्रथम रॆखायां  - दिव्यौघः

(४) परप्रकाशानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) परशिवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पराशक्त्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) कौलॆश्वरानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) शुक्लदॆव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) कुलॆश्वरानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) कामॆश्वर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

त्रिकॊणॊपरि द्वितीय रॆखायां - मानवौघः 

(४) गगनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) विश्वानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) विमलानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) मदनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) भुवनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लीलाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) स्वात्मानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) प्रियानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) गौडपादाचार्य श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) गॊविन्दभगवद्पाद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) सर्वतन्त्र स्वतन्त्राय सदाऽत्म अद्वैत बॊधिनॆ श्रीमद्शङ्कराचार्याय वॆदान्त गुरवॆ नमः । श्रीमद् शङ्करभगवद्पाद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) परमॆष्ठि गुरु पादुकां यजॆत् ।
(४) परमगुरु पादुकां यजॆत् ।
(४) स्वगुरु पादुकां यजॆत् ।

श्री ललिता नवावरण पूजाक्रमः 

(४) संविन्मयॆ परॆ दॆवि परामृतरुचप्रियॆ  ।
    अनुज्ञां त्रिपुरॆ दॆहि परिवारर्चनाय मॆ ॥

प्रथमावरणम्

(४) अं आं सौः त्रैलॊक्य मॊहन चक्राय नमः । (इति पुष्पाञ्जलीं दद्यात्)

क्रमॆण शुक्ल अरुण पीत वर्ण रॆखा त्रयस्य पूजयॆत् -

प्रथम रॆखायां - 

(४) अं अणिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पूर्वॆ)
(४) लं लघिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (दक्षिणॆ)
(४) मं महिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पश्चिमॆ)
(४) ईं ईशित्व सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (उत्तरॆ)
(४) वं वशित्व सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (आग्नॆयॆ)
(४) पं प्राकाम्य सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नैऋतॆ)
(४) भुं भुक्ति सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (वारुणॆ)
(४) इं इच्छा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशानॆ)
(४) पं प्राप्ति सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पूर्वॆशान मध्यॆ)
(४) सं सर्वकाम सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नैऋतिपश्चिम मध्यॆ)

द्वितीया रॆखायां -

(४) आं ब्राह्मी मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पूर्वॆ)
(४) ईं माहॆश्वरी मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (दक्षिणॆ)
(४) ऊं कौमारी मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पश्चिमॆ)
(४) ॠं वैष्णवी मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (उत्तरॆ)
(४) लॄं वाराही मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (आग्नॆयॆ)
(४) ऐं माहॆन्द्री मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नैऋतॆ)
(४) औं चामुण्डा मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (वारुणॆ)
(४) अः महालक्ष्मी मातृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशान्यॆ)

तृतीय रॆखायां - 

(४) द्रां सर्व संक्षॊभिणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पूर्वॆ)
(४) द्रीं सर्व विद्राविणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (दक्षिणॆ)
(४) क्लीं सर्वाकर्षिणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पश्चिमॆ)
(४) ब्लूं सर्ववशङ्करी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (उत्तरॆ)
(४) सः सर्वॊन्मादिनी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (आग्नॆयॆ)
(४) क्रॊं सर्वमहाङ्कुशा मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नैऋतॆ)
(४) हसखफ्रॆं सर्व खॆचरी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (वारुणॆ)
(४) हसौः सर्व बीजा मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशान्यॆ)
(४) ऐं सर्व यॊनि मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (पूर्वॆशान मध्यॆ)
(४) हस्रैं हस्कलरीं हस्रौः सर्व त्रिखण्डा मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नैऋति पश्चिम मध्यॆ)

(४) एताः प्रकट यॊगिन्यः त्रैलॊक्यमॊहनॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) अं आं सौः त्रिपुरा चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) अं अणिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) द्रां सर्व संक्षोभिणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) द्रां इति सर्व संक्षॊभिणी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥

प्रकट यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

द्वितीयावरणम्

(४) ऐं क्लीं सौः सर्वाशापरिपूरक चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

श्वॆतवर्ण सकार प्रकृतिक षॊडशकलात्मकॆ चन्द्रस्वरूपॆ षॊडशदलकमलॆ दॆव्याग्रदलमारभ्य वामावर्तॆन-

(४) अं कामा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) आं बुद्ध्या कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) इं अहङ्कारा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ईं शब्दा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) उं स्पर्शा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ऊं रूपा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ऋं रसा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ॠं गन्धा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लृं चित्ता कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लॄं धैर्या कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) एं स्मृत्या कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ऐं नामा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ओं बीजा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) औं आत्मा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) अं अमृता कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) अः शरीरा कर्षिणी नित्याकलादॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) एताः गुप्त यॊगिन्यः सर्वाशापरिपूरकॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ऐं क्लीं सौः त्रिपुरॆशी चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लं लघिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) द्रीं सर्व विद्राविणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) द्रीं इति सर्व विद्राविणी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥

गुप्त यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

तृतीयावरणम्

(४) ह्रीं क्लीं सौः सर्वाशापरिपूरक चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

हकार प्रकृतिक अष्टमूर्त्यात्मक शिवाभिन्नॆ जपाकुसुममित्रॆ अष्टपत्रॆ श्रीदॆव्याः पृष्ठदलमारभ्य पूर्वादिदिक्षु आग्नॆयादि विदिक्षु च क्रमॆण -

(४) कं खं गं घं ङं अनङ्ग कुसुमा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) चं छं जं झं ञं अनङ्ग मॆखला दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) टं ठं डं ढं णं अनङ्ग मदना दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) तं थं दं धं नं अनङ्ग मदनातुरा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पं फं बं भं मं अनङ्ग रॆखा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) यं रं लं वं अनङ्ग वॆगिनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) शं षं सं हं ङं अनङ्ग अङ्कुशा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ळं क्षं अनङ्ग मालिनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) एताः गुप्ततर यॊगिन्यः सर्वा संक्षॊभणॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ह्रिं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) मं महिमा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्लीं सर्वाकर्षिणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्लीं इति सर्वाकर्षिणी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥

गुप्ततर यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।


तुरियावरणम्

(४) हैं ह्क्लीं ह्सौः सर्वसौभाग्यदायक चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

ईकार प्रकृतिक चतुर्दशभुवनात्मक महामायारूप दाडिमीप्रसून सहॊदरॆ चतुर्दशारॆ दॆव्यग्र कॊणमारभ्य वामावर्तॆन -

(४) कं सर्व संक्षॊभिणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) खं सर्व विद्राविणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) गं सर्वाकर्षिणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) घं सर्व ह्लादिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ङं सर्व संमॊहिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) चं सर्व स्तम्भिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) छं सर्व जृम्भिणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) जं सर्व वशङ्करी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) झं सर्व रञ्जिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ञं सर्वॊन्मादिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) टं सर्वर्थसाधिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ठं सर्व सम्पत्तिपूरणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) डं सर्व मन्त्रमयी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ढं सर्व द्वन्द्वक्षयङ्करी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) एताः सम्प्रदाय यॊगिन्यः सर्वा सौभाग्यदायकॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) हैं ह्क्लीं ह्सौः त्रिपुरवासिनी चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ईं ईशित्व सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ब्लूं सर्वा वशङ्करी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ब्लूं इति सर्वावशङ्करी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥

सम्प्रदाय यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।


पञ्चमावरणम्

(४) ह्सैं ह्स्क्लीं ह्स्सौः सर्वार्थसाधक चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

एकार प्रकृतिक दशावरात्मक विष्णुस्वरूपॆ प्रभापराभूत सुन्दूरॆ बहिर्दशारॆ दॆव्यग्रकॊणमारभ्य वामावर्तॆन -

(४) णं सर्व सिद्धिप्रदा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) तं सर्व सम्पत्प्रदा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) थं सर्व प्रियङ्करी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) दं सर्व मङ्गलकारिणी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) धं सर्व कामप्रदा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) नं सर्व दुःखविमॊचिनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पं सर्व मृत्युप्रशमनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) फं सर्व विघ्ननिवारिणी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) बं सर्वाङ्गसुन्दरी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) भं सर्व सौभ्याग्यदायिनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।


(४) एताः कुलॊत्तीर्ण यॊगिन्यः सर्वार्थसाधकॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ह्सैं ह्स्क्लीं ह्स्सौः त्रिपुराश्री चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) वं वशित्व सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) सः सर्वॊन्मादिनी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) सः इति सर्वॊन्मादिनी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं पञ्चावरणार्चनम् ॥

कुलॊत्तीर्ण यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।


षष्ठावरणम्

(४) ह्रीं क्लीं ब्लॆं सर्वरक्षाकर चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

रॆफ प्रकृतिक दशावरात्मक वैश्वानरभिन्नॆ जपासुमनसहचरॆ अन्तर्दशारॆ दॆव्यग्रकॊणमारभ्य वामवर्तॆन -

(४) मं सर्वज्ञा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) यं सर्व शक्ति दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) रं सर्व ऐश्वर्यप्रदा ङ्करी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लं सर्व ज्ञानमयी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) वं सर्व व्याधिविनाशिनी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) शं सर्व आधारस्वरूपा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) षं सर्व पापहरा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) सं सर्व आनन्दमयी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) हं सर्व रक्षास्वरूपिणी दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्षं सर्व ईप्सितफलप्रदा दॆवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।


(४) एताः निगर्भ यॊगिन्यः सर्वरक्षाकरॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ह्रीं क्लीं ब्लॆं त्रिपुरमालिनी चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पं प्राप्ति सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्रॊं सर्वमहाङ्कुशा मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्रॊं इति सर्वमहाङ्कुशा मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम् ॥

निगर्भ यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

सप्तमावरणम्

(४) ह्रीं श्रीं सौः सर्वरॊगहर चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जलिः

ककार प्रकृतिक अष्ट मूर्त्यात्मक कामॆश्वर स्वरूपॆ पद्मराग रुचिरॆ अश्ःटारॆ दॆव्यग्र कॊणं आरभ्य वामावर्तॆन -

(४) अं आं इं ईं उं ऊं ऋं ॠं लृं लॄं एं ऐं ओं औं अं अः र्ब्लूं  वशिनी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) कं खं गं घं ङं क्ल्ह्रीं कामॆश्वरी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) चं छं जं झं ञं न्व्लीं मॊदिनी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) टं ठं डं ढं णं य्लूं विमला वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) तं थं दं धं नं ज्म्रीं अरुणा वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पं फं बं भं मं ह्स्ल्व्यूं जयिनी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) यं रं लं वं क्षम्र्यूं सर्वॆश्वरी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) शं षं सं हं ळं क्षं क्ष्म्रीं कौलिनी वाग्दॆवता श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) एताः रहस्य यॊगिन्यः सर्वरॊगहर चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धा चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) भुं भुक्ति सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) हस्खफ्रॆं सर्वखॆचरी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) हस्ख्फ्रॆं इति सर्वखॆचरी मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।


(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥

रहस्य यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

अष्टमावरणम्

मध्यत्रयस्त्रस्य बहिः पश्चिमादिदिक्षु प्रादक्षिण्यॆन -

(४) यां रां लां वां सां द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः सर्वजम्भनाभ्यां कामॆश्वरीकामॆश्वर बाणाभ्यां नमः । बाणशक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) थं धं सर्वसम्मॊहनाभ्यां कामॆश्वरीकामॆश्वर धनुर्भ्यां नमः - धनुः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) आं ह्रीं सर्व वशीकरणाभ्यां कामॆश्वरी कामॆश्वर पाशाभ्यां नमः - पाश शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) क्रॊं क्रॊं सर्वस्तम्भनाभ्यां कामॆश्वरी कामॆश्वर अङ्कुशाभ्यां नमः - अङ्कुश शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः सर्व सिद्धिप्रद चक्राय नमः ।

नाद प्रकृतिक गुणत्रय प्रधान त्रिशक्ति रूप रॆखात्रयात्मकॆ बन्धूक पुष्पबन्धुकिरणॆ त्रिकॊणॆ अग्रदक्षवाम कॊणॆस्षु बिन्दौ व क्रमॆण - 

(४) ऐं कएईलह्रीं अग्निचक्रॆ कामगिरिपीठॆ मित्रॆशनाथ  नवयॊनिचक्रात्मक आत्मतत्व सृष्टिकृत्य जाग्रद्दशाधिष्ठायक इच्छाशक्ति वाग्भवात्मक वागीश्वरीस्वरूप ब्रह्मात्मशक्ति महाकामॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) क्लीं हसकहलह्रीं सूर्यचक्रॆ जालान्धरपीठॆ षष्ठीशनाथ दशारद्वय चतुर्दशारचक्रात्मक विद्यातत्व स्थितिकृत्य स्वप्न दशाधिष्ठायक ज्ञानशक्ति  कामराजात्मक कामकलास्वरूप विष्णवात्मशक्ति महावज्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) सौः सकलह्रीं सॊमचक्रॆ पूर्णगिरिपीठॆ उड्डीशनाश अष्टदल षॊडशदल चतुरस्र चक्रात्मक शिवतत्व संहारकृत्य सुषुप्ति दशाधिष्ठायक क्रियाशक्ति बीजात्मक परापरशक्तिस्वरूप रुद्रात्मशक्ति महाभगमालिनी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) ऐं कएईलह्रीं क्लीं हसकहलह्रीं सौः सकलह्रीं परब्रह्मचक्रॆ महॊड्याणपीठॆ चर्यानन्दनाथ समस्तचक्रात्मक सपरुवार परमतत्व सृष्ठिस्थितिसंहारकृत्य तुरीयदशाधिष्ठायक इच्छाज्ञानक्रियाशान्ताशक्ति वाग्भवकामराजशक्तिबीजात्मक परमशक्तिस्वरूप परब्रह्मात्मशक्ति श्री महात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) एताः अतिरहस्य यॊगिन्यः सर्वसिद्धिप्रदॆ चक्रॆ समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वॊपचारैः सम्पूजिताः संतर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः । - पुष्पाञ्जलिः

(४) ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः त्रिपुराम्बा चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) इं इच्छा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ह्सौः सर्वबीज मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ह्सौः इति सर्वबीज मुद्रां प्रदर्श्य -

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥

अतिरहस्य यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

नवमावरणम्

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं सर्वानन्दमय चक्राय नमः । - पुष्पाञ्जली

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललितामहात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - त्रि: तर्पणं कुर्यात् ।

(४) एषा परापरातिरहस्ययॊगिनी सर्वानन्दमयॆ चक्रॆ समुद्रा ससिद्धिः सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्वॊपचारैः संपूजिता सन्तर्पिता सन्तुष्टास्तु नमः । पुष्पाञ्जलिः

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं श्री महात्रिपुरसुन्दरी चक्रॆश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) पं प्राप्ति सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ऐं सर्व यॊनि मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ऐं - इति सर्वयॊनि मुद्रां प्रदर्श्य ।

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

(४) अभीष्टसिद्धिं मॆ दॆहि शरणागत वत्सलॆ ।
    भक्त्या समर्पयॆ तुभ्यं नवमावरणार्चनम् ॥

परापरातिरहस्य यॊगिनी मयूखायै महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिकायै नमः । - यॊनिमुद्रया प्रणमॆत् ।

(४) हसकल हसकहल सकल ह्रीं श्री तुरीयाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - त्रिः तर्पणं कुर्यात् ।

(४) सर्वानन्दमयॆ चक्रॆ महॊड्याणपीठॆ चर्यानन्दनाथात्मक तुरीयातीत दशाधिष्ठायक शान्त्यातीत कलात्मक प्रकाशविमर्श सामरस्यात्मक परब्रह्मस्वरूपिणी परामृतशक्ति सर्वमन्त्रॆश्वरी सर्वपीठॆश्वरी सर्वयॊगॆश्वरी सर्ववागीश्वरी सर्वसिद्धॆश्वरी सर्ववीरॆश्वरी सकलजगत् उत्पत्तिमातृका सचक्रा सदॆवता सासना सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सचक्रॆशिका परया अपरया परापरया सपर्यया सर्वॊपचारैः सम्पूजिता सन्तर्पिता सन्तुष्टास्तु नमः । - इति समष्ट्यञ्जलिं विधाय ।

(४) सं सर्वकामसिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ह्स्रैं ह्स्कलरीं ह्स्रौः सर्वत्रिखण्डामुद्राशक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) ह्स्रैं हस्कलरीं हस्रौः सर्वत्रिखण्डामुद्रां प्रदर्श्य ।

(४) कएईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं - श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभठ्ठारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (त्रिः) संतर्प्य ।

पञ्चपञ्चिका पूजा 

बिन्दुचक्रॊपरि सिंहासनाकारॆण पीठभावनां कृत्वा मध्यॆ वाय्वीशानाग्निनिऋतिकॊणॆषु च क्रमॆण यजॆत् ॥

पञ्चलक्ष्म्यः

(४) मूलं । श्री विद्या लक्ष्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । मध्यॆ
(४) श्रीं । लक्ष्मीलक्ष्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्यॆ
(४) श्रीं ह्रीम् श्रीं कमलॆ कमलालयॆ प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऒं महालक्ष्म्यै नमः । महालक्ष्मीलक्ष्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ईशान्यॆ
(४) श्रीं ह्रीं क्लीं । त्रिशक्ति लक्ष्म्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । आग्नॆयॆ 
(४) श्रीं सहकलह्रीं श्रीं । सर्व साम्राज्य लक्ष्म्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नैऋतॆ

पञ्चकॊशाम्बाः 

(४) मूलं । श्री विद्या कॊशाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । मध्यॆ
(४) ऒं ह्रीं हंसः सॊहं स्वाहा । परञ्ज्यॊति कॊशाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्यॆ
(४) ऒं हंसः । परानिष्कला कॊशाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ईशान्यॆ
(४) हंसः । अजपा कॊशाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । आग्नॆयॆ 
(४) अं आं इं ईं + ळं क्षं । मातृका कॊशाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नैऋतॆ

पञ्च कल्पलताम्बाः

(४) मूलं । श्री विद्या कल्पलताम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । मध्यॆ
(४) ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं । पञ्चकामॆश्वरी त्वरिता कल्पलताम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्यॆ
(४) ऒं ह्रीं ह्रां हसकलह्रीं ऒं सरस्वत्यै नमः ह्स्रैं । पारिजातॆश्वरी कल्पलताम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ईशान्यॆ
(४) श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः । कुमारी त्रिपुटा कल्पलताम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । आग्नॆयॆ 
(४) द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः । पञ्चबाणॆश्वरी कल्पलताम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नैऋतॆ

पञ्च कामदुघाः

(४) मूलं । श्री विद्या कामदुघाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । मध्यॆ
(४) ऒं ह्रीं हंसः जुं संजीवनि जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु स्वाहा । अमॄतपीठॆश्वरी कामदुघाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्यॆ
(४) ऐं वद वद वाग्वादिनि ऐं क्लिन्नॆ क्लॆदिनि महाक्षॊभं कुरु कुरु ह्स्क्लरीं सौः ऒं मॊक्षं कुरु कुरु ह्स्रौः  । सुधासूकामदुघाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ईशान्यॆ
(४) ऐं ब्लूं झ्रौं जुं सः अमृतॆ अमृतॊद्भवॆ अमृतॆश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं स्रावय स्रावय स्वाहा । अमृतॆश्वरी कामदुघाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । आग्नॆयॆ 
(४) ऒं ह्रीं श्रीं क्लीं ऒं नमॊ भगवती माहॆश्वरी अन्नपूर्णॆ ममाभिलषितं अन्नं दॆहि स्वाहा । अन्नपूर्णा कामदुघाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नैऋतॆ

पञ्च रत्नाम्बाः

(४) मूलं । श्री विद्या रत्नाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । मध्यॆ
(४) ज्झ्रीं महा चण्डॆ तॆजः सङ्कर्षिणी कालमन्थानॆ हः । सिद्ध लक्ष्मी रत्नाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्यॆ
(४) ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ऒं नमॊ भगवती श्री मातङ्गीश्वरि सर्वजनमनॊहारि सर्वमुखसञ्जनि क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशङ्करि सर्वस्त्रीपुरुषवश~घ्करि सर्वदुष्टमृगवशङ्करि सर्वसत्ववशङ्करि सर्वलॊकवशङ्करि त्रैलॊक्यं मॆ वशमानय स्वाहा सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं । राजमातङ्गीश्वरी रत्नाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ईशान्यॆ
(४) श्रीं श्रीं श्रीं । भुवनॆश्वरी रत्नाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । आग्नॆयॆ 
(४) ऐं ग्लौं ऐं नमॊ भगव्ति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धॆ अन्धिनि नमः रुन्धॆ रुन्धिनि नमः जम्भॆ जम्भिनि नमः मॊहॆ मॊहिनि नमः स्तम्भॆ स्तम्भिनि नमः सर्व दुष्टप्रदुष्टानां सर्वॆषां सर्व वाक् चित्त चक्षुर्मुख गति जिह्वास्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं ठः ठः ठः ठः हुं अस्त्राय फट् । वाराही रत्नाम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नैऋतॆ

षट्दर्शन विद्या 

(४) तारॆ तुत्तारॆ तुरॆ स्वाहा - तारा दॆवता अधिष्ठित बौद्ध दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - भूपुरॆ
(४) ऒं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरॆण्यं भर्गॊदॆवस्य धीमहि धीयॊयॊनः प्रचॊदयात् परॊरजसॆ सावदॊं - ब्रह्म दॆवता अधिष्ठित वैदिक दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - षॊडश, अष्ट दलॆ
(४) ऒं ह्रीं घॄणिस्सूर्य आदित्यॊं - सूर्य दॆवता अधिष्ठित सौर दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - चतुर्दशारॆ
(४) ऒं नमॊ नारायणाय - विष्णु दॆवता अधिष्ठित वैष्णव दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - द्विदशारॆ
(४) ऒं श्रीं ह्रीं श्रीं - भुवनॆश्वरी दॆवता अधिष्ठित शाक्त दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - अष्टारॆ
(४) ऒं ह्रीं नमः शिवाय - रुद्र दॆवता अधिष्ठित शैव दर्शन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । - त्रिकॊणॆ

षडाधार पूजा

(४) सां हंसः मूलाधार अधिष्ठान दॆवतायै साकिनी सहित गणनाथ स्वरूपिण्यै नमः - गणनाथ स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) कां सॊहं स्वाधिष्ठान अधिष्ठान दॆवतायै काकिनी सहित ब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः - ब्रह्म स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) लां हंससॊऽहं मणिपूरक अधिष्ठान दॆवतायै लाकिनी सहित विष्णु स्वरूपिण्यै नमः - विष्णु स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) रां हंसशिवस्सॊऽहं अनाहत अधिष्ठान दॆवतायै राकिनी सहित सदाशिव स्वरूपिण्यै नमः - सदाशिव स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) डां सॊऽहं हंसशिवः विशुद्धि अधिष्ठान दॆवतायै डाकिनी सहित जीवॆश्वर स्वरूपिण्यै नमः - जीवॆश्वर स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) हां हंसश्शिवस्सॊहं सॊहं हंसश्शिवः आज्ञा अधिष्ठान दॆवतायै हाकिनी सहित परमात्मा स्वरूपिण्यै नमः - परमात्मा स्वरूपिण्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।


आम्नाय समष्टि पूजा

(४) ह्स्रैं ह्स्क्ल्रीं ह्स्रौः । पूर्वाम्नाय समय विद्यॆश्वरि उन्मॊदिनी दॆव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) (मूलं) गुरुत्रय गणपति पीठत्रय सहितायै शुद्धविद्यादि समय विद्यॆश्वरी पर्यन्त चतुर्विंशति सहस्र दॆवता परिसॆवितायै कामगिरिपीठस्थितायै पूर्वाम्नायसमष्टि रूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) ॐ ह्रीं ऐं क्लिन्नॆ क्लिन्न्मदद्रवॆ कुलॆ ह्सौः । दक्षिणाम्नाय समयविद्यॆश्वरी भॊगिनीदॆव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) (मूलं) भैरवाष्टक नवसिद्धौघ वटुकत्रय पदयुग सहितायै सौभाग्यविद्यादिसमयविद्यॆश्वरी पर्यन्त त्रिंशत्सहस्रदॆवतापरिसॆवितायै पूर्णगिरिपीठस्थितायै दक्षिणाम्नाय समष्टिरूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) ह्स्रैं ह्स्रीं ह्स्रौः ह्स्ख्फॆं भगवत्यम्बॆ हसक्षमलवरयूं ह्स्ख्फ्रॆं अघॊरमुखि छ्रां छ्रीं किणि किणि विच्चॆ ह्स्रौः ह्स्ख्फ्रॆं ह्स्रौः । पश्चिमाम्नाय समयविधॆश्वरी कुञ्चिकादॆव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) (मूलं) नवदूतीमण्डलत्रय दशवीर चतुःषष्टि सिद्धनाथ सहितायै लॊपामुद्रादि समयविद्यॆश्वरी पर्यन्त द्विसहस्रदॆवता परिसॆवितायै जालान्धर पीठस्थितायै पश्चिमाम्नाय समष्टिस्वरूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) ह्स्ख्फ्रॆं महाचण्डयॊगीश्वरी कालिकॆ फट् । उत्तराम्नाय समयविद्यॆश्वरी कालिका दॆव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ।
(४) (मूलं) नवमुद्रा पञ्चवीरावली सहितायै तुर्याम्बादि समयविद्यॆश्वरी पर्यन्त द्विसहस्रदॆवतापरिसॆवितायै ऒड्याणपीठस्थितायै उत्तराम्नायसमष्टिरूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) मखपरयघच् महिचनङ्यङ् गंशफर् ऊर्ध्वाम्नायसमयविद्यॆश्वर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजगुरुमण्डलसहितायै पराम्बादि समयविद्यॆश्वरीपर्यन्त अशीतिसहस्रदॆवतापरिसॆवितायै शाम्भवपीठस्थितायै ऊर्ध्वाम्नायसमष्टिरूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

(४) भगवति विच्चॆ महामायॆ मातङ्गिनि ब्लूं अनुत्तरवाग्वादिनि ह्स्ख्फ्रॆं ह्स्ख्फ्रॆं ह्स्रौः । अनुत्त्रशाङ्कर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
(४) (मूलं) परिपूर्णानन्दनाथादि नवनाथसहितायै चतुर्दशमूलविद्यादि श्रीपूर्तिविद्यानतानन्ददॆवतापरिसॆवितायै अनुत्तराम्नाय समष्टि रूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ततः बाला, अन्नपूर्णा, अश्वारूढा मन्त्रैः अङ्गॊपाङ्गप्रत्यङ्गदॆवरार्वनं कृत्वा मूलॆन दॆवीं त्रिः सन्तर्पयॆत् ।

दण्डनाथा नामानि

ऐं ग्लौं पञ्चम्यै नमः ।
ऐं ग्लौं दण्डनाथायै नमः ।
ऐं ग्लौं सङ्कॆतायै नमः ।
ऐं ग्लौं समयॆश्वर्यै नमः ।
ऐं ग्लौं समयसङ्कॆतायै नमः ।
ऐं ग्लौं वाराह्यै नमः ।
ऐं ग्लौं पॊत्रिण्यै नमः ।
ऐं ग्लौं शिवायै नमः ।
ऐं ग्लौं वार्ताल्यै नमः ।
ऐं ग्लौं महासॆनायै नमः ।
ऐं ग्लौं आज्ञाचक्रॆश्वर्यै नमः ।
ऐं ग्लौं अरिघ्न्यै नमः ।

मन्त्रिणी नामानी

ऐं क्लीं सौः सङ्गीत यॊगिन्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः श्यामायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः श्यामलायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः मन्त्रनायिकायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः मन्त्रिण्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः सचिवॆशान्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः प्रधानॆश्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः शुकप्रियायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः वीणावत्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः वैणिक्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः मुद्रिण्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः प्रियकप्रियायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः नीपप्रियायै नमः ।
ऐं क्लीं सौः कदम्बॆश्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः कदम्बवनवासिन्यै नमः ।
ऐं क्लीं सौः सदामदायै नमः ।

लैलिता नामानि

ऐं ह्रीं श्रीं सिंहासनॆश्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं ललितायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं महाराज्ञै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं वराङ्कुशायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं चापिन्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं सुन्दरिचक्रनाथायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं साम्राज्ञै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं चक्रिण्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं चक्रॆश्वर्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं महादॆव्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं कामॆश्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं परमॆश्वर्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं कामराजप्रियायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं कामकॊटिकायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं चक्रवर्तिन्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं महाविद्यायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं शिवायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं अनङ्गवल्लभायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं सर्वपाटलायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं कुलनाथायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं आम्नायनाथायै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं सर्वाम्नायनिवासिन्यै नमः ।
ऐं ह्रीं श्रीं श्रृङ्गारनायिकायै नमः ।

अथ यथावकाशं सहस्रनामावल्यादिनां अर्चनं कुर्यात् ।

 

śrī lalitā tripurasundarī āvaraṇa pūjā

pīṭha pujā -

ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ amṛtāmbhŏnidhayĕ namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ ratnadvīpāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ nānāvṛkṣamahŏdhyānāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ kalpavāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁtānavāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ hariścandanavāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ mandāravāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ pārijātavāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ kadambavāṭikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ puṣparāgaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ padmarāgaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ gŏmĕdhakaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ vajraratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ vaiḍūryaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ indranīlaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ muktāratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ marakataratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ vidrumaratnaprākārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ māṇikyamaṇṭapāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ sahasrastambhamaṇṭapāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ amṛtāvāpikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ ānandavāpikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ vimarśavāpikāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ bālātapŏdgārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ candrikŏdgārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāśṛṅgārparighāyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāpadmāṭavyai namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ cintāmaṇimayagṛharājāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ pūrvāmnāyamayapūrvadvārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ dakṣiṇāmnāyamayadakṣiṇadvārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ paścimāmnāyamayapaścimadvārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ uttarāmnāyamayottaradvārāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ ratnadvīpavalayāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ maṇimayamahāsiṁhāsanāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ brahmamayaikamañcapādāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ viṣṇumayaikamañcapādāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ rudramayaikamañcapādāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ īśvaramayaikamañcapādāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ sadāśivamayaikamañcaphalakāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁsatūlikātalpāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁsatūlikāmahŏpaghānāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ kausumbhāstaraṇāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāvitānakāya namaḥ
ŏṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāmāyāyavanikāyai namaḥ

iti catuścatvāriṁśanmandiramantraiḥ tattadakhilaṁ bhāvayankusumākṣataiḥ arcayĕt |

śrī lalitā paramĕśvarī dhyānam

dhyāyĕnnirāmayaṁ vastu jagattrayavimŏhinīm |
aśĕṣavyavahārāṇāṁ svāminīṁ sĕvidaṁ param ||

udyatsūryasahasrābhāṁ dāḍimī kusuma prabhām |
japākusuma saṁkāśāṁ padmarāga maṇiprabhām ||

sphuratpadmanibhāṁ tapta kāñcanābhāṁ surĕśvarīm |
raktŏtphala dalākāra pāda pallava rājitām ||

anargha ratna khacita mañjīra caraṇadvayām |
pādāṅgulīyaka kṣipta ratna tĕjŏ virājitām ||

kadalī lalita stambha sukumārŏrukŏmalām |
nitamba bimba vilasad rakta vastra pariṣkṛtām ||

mĕkhalā baddha māṇikya kiṅkiṇī nāda vibhramām |
alakṣya madhyamāṁ nimnanābhiṁ śātŏdarīṁ parām ||

rŏmarāji latŏdbhūta mahākuca phalānvitām |
suvṛtta nibiḍŏttuṅga kucamaṇḍala rājitām ||

anargha maukti kasphāra hāra bhāra virājitām |
nava ratna prabhārājad graivĕyaka vibhūṣaṇām ||

śruti bhūṣā manŏramya kapŏla sthala mañjulām |
udyad āditya saṁkāśa tāṭaṅka sumukha prabhām ||

pūrṇacandra mukhīṁ padmavadanāṁ varanāsikāṁ |
sphuranmadana kŏdaṇḍa subhruvaṁ padma lŏcanām ||

lalāṭa paṭṭa saṁrājat ratnāḍhya tilakāṅkitām |
muktā māṇikya ghaṭita mukuṭa sthala kiṅkiṇīm ||

sphuraccandra kalārājan mukuṭāṁ ca trilŏcanām |
prabāla vallī vilasad bāhuvallī catuṣṭayām ||

ikṣu kŏdaṇḍa puṣpĕṣu pāśāṅkuśa caturbhujām |
sarvadĕvamayīmambāṁ sarvasaubhāgya sundarīm ||

sarvatīrthamayīṁ divyāṁ sarvakāma prapūriṇīm |
sarvamantramayīṁ nityāṁ sarvāgama viśāradām ||

sarvakṣĕtramayīṁ dĕvīṁ sarvavidyāmayīṁ śivām |
sarvayāgamayīṁ vidyāṁ sarvadĕvasvarūpiṇīm ||

sarvaśāstramayīṁ nityāṁ sarvāgama namaskṛtām |
sarvāmnāyamayīṁ dĕvīṁ sarvāyatana sĕvitām ||

sarvānandamayīṁ jñānagahvarāṁ saṁvidaṁ parām |
evaṁ dhyāyĕt parāmambāṁ saccidānanda rūpiṇīm ||

- iti nija līlāṅgīkṛta lalitavapuṣaṁ vicintya |

āvāhanam

4 hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ 

mahāpadma vanāntastĕ kāraṇānanda vigrahĕ |
sarvabhūtahitĕ mātaḥ ĕhyĕhi paramĕśvarī ||

ehyĕhi dĕvadĕvĕśi tripurĕ dĕvapūjitĕ |
parāmṛtapriyĕ śīghraṁ sānnidhyaṁ kuru siddhidĕ ||

dĕvĕśi bhakta sulabhĕ sarvāvaraṇa saṁvṛtĕ |
yāvatvāṁ pūjayiṣyāmi tāvatvaṁ susthirā bhava ||

bindupīṭhagata nirviśĕṣa brahmātmaka śrīmatkāmĕśvarāṅkĕ śrī lalitāmahātripurasundarī parā bhaṭṭārikāṁ āvāhayāmi namaḥ ||

nityādikamaṇimāntaṁ śrī kāmĕśvarāṅkŏpavĕśanaṁ vinā śrī dĕvī samānākṛti vĕṣa bhūṣaṇa āyudha śakti cakraṁ ŏghatrayagurumaṇḍalaṁ ca vakṣyamānĕṣu āvaraṇĕṣu nijasvāmin abhimukha upaviṣṭaṁ avabhṛśya |

4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ āvāhitā bhava |
4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ saṁsthāpitā bhava |
4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sannidhāpitā bhava |
4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sanniruddhā bhava |
4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ saṁmukhī bhava |
4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ avakuṇḍitā bhava |

iti mantraiḥ āvāhanādi ṣaṇmudrāḥ pradarśya |
vandana dhĕnu yŏni mudrāśca pradarśayĕt |

atha hṛdayādi ṣaḍaṅga mudrāḥ bāṇa cāpa pāśa aṅkuśa āyudha mudrāśca tattanmantra pūrvakaṁ pradarśayĕt | 
4 yāṁ rāṁ lāṁ vāṁ sāṁ drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ - bāṇa mudrā 
4 thaṁ dhaṁ - dhanu mudrā
4 āṁ hrīṁ - pāśa mudrā
4 krOM krOM - aṅkuśa mudrā

catuḥṣaṣṭyupacārapūjā

atha śrī paradĕvatāyāḥ catuṣṣṭyupacārānācarĕt | 
tĕṣu aśaktānāṁ bhāvanayā sāmānyārdhyŏdakāt kiñcit ambācaraṇāmbujĕ arpaṇa buddhyā pātrāntarĕ nikṣipĕt |
puṣpākṣatānvā'rpayĕt |

4 śrī lalitāyai pādyaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ābharaṇa avarŏpaṇaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai sugandhitailābhyaṅgaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai mañjanaśālā pravĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai mañjanaśālā maṇipīṭha upavĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai divya snānīyŏdvartanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai uṣṇŏdaka snānaṁ  kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kanaka kalaśacyuta sakala tīrthābhiṣĕkaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ghauta vastra parimārjanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai aruṇdukūla parighānaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai aruṇa kucŏttarīyaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ālĕpamaṇṭapa pravĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ālĕpamaṇṭapa maṇipīṭhĕ upavĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai candanāgarukuṅkuma mṛgamada karpūra kastūri gŏrŏcanādi divya gandha sarvāṅgīṇa vilĕpanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kĕśa bhārasya kālāgaru dhūpaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai mallikā mālatī campaka aśŏka śata patra pūga kuhaḻī punnāga kalhāra mukhya sarvartu kusuma mālāḥ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai bhūṣaṇa maṇṭapa pravĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai bhūṣaṇa maṇṭapa maṇipīṭha upavĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai nava maṇi makuṭaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai candra śakalaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai sīmanta sindūraṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai tilaka ratnaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kālāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai vāḻī yugalaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai maṇi kuṇḍala yugalaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai nāsābharaṇaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai adharayāvakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai prathama bhūṣaṇaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kanaka cintākaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai padakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai mahāpadakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai muktāvaliṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ekāvaliṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai channavīraṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kĕyūrayugala catuṣṭayaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai valayāvaliṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ūrmikāvaliṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kāñcīdāma kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai saubhāgyābharaṇa kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai pādakaṭakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ratnanūpuraṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai pādāṅgulīyakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ĕkakarĕ pāśaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai anyakarĕ'ṅkuśaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai itarakarĕ puṇḍrĕkṣucāpaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai aparakarĕ puṣpabāṇān kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai śrīmanmāṇikya pādukĕ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai sva samāna vĕṣābhir āvaraṇa dĕvatābhiḥ saha mahācakrādhirŏhaṇaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai kāmĕśvarāṅka paryaṅkŏpavĕśanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai amṛtāsavacaṣakaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai karpūravīṭikāṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ānandŏllāsa vilāsahāsaṁ kalpayāmi namaḥ

atha maṅgaḻārārtikam -

kaladhautādibhājanĕ kuṅkuma candanādi likhita asya aṣṭa ṣaṭ caturdaḻāt anyatamasya kamalasya candrākāra caru-gŏlakavatyāṁ caṇaka mudgajuṣi vā karṇikāyāṁ daḻĕṣu ca payaḥ śarkarātīni caturaṅgulŏtsĕdhāni ghṛtapācitāni nava sapta pañca anyatama saṁkhyāni dīpa pātrāṇi nidhāya|
tĕṣu gŏghṛtaṁ pratyĕkaṁ karṣapramitaṁ āpūrya|
karpūragarbhitāṁ vartikāṁ hṛllĕkhayā prajvālya -

4 śrīṁ hrīṁ glūṁ slūṁ mlūṁ plūṁ nlūṁ hrīṁ śrīṁ 

iti navākṣaryā ratnĕśvarī vidyayā abhimantrya |
cakramudrāṁ pradarśya |
mūlĕna abhyarca |

4 jagaddhvani mantra mātaḥ svāhā 

iti mantra pūrvakaṁ gandhākṣatādinā ghaṇṭāṁ saṁpūjya tāṁ vādayan jānu cumbita bhūtalaṁ tatpātraṁ āmastakamuddhṛtya -

4 śrī lalitāyai maṅgaḻārārtikaṁ kalpayāmi namaḥ |

4 samasta cakra cakrĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta mantra mantrĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta mantra mantrĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta tantra tantrĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta vīra vīrĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta vidyā vidyĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta pīṭha pīṭhĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta yŏga yŏgĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta tatva tatvĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||
4 samasta siddha siddhĕśī yutĕ dĕvī navātmikĕ |
    ārārtikamidaṁ tubhyaṁ gṛhāṇa mama siddhayĕ ||

-iti navavāraṁ śrī dĕvyā ācūḍaṁ ācaraṇābjaṁ paribhramya dakṣabhāgĕ sthāpayĕt |

4 śrī lalitāyai catraṁ kalpayāmi namaḥ |
4 śrī lalitāyai cāmarayugalaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai darpaṇaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai tālavṛntaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai gandhaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai puṣpaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai dhūpaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai dīpaṁ kalpayāmi namaḥ

atha naivĕdyam - 

dĕvyāḥ purataḥ svadakṣiṇĕ caturaśra maṇḍalaṁ nirmāya |
tatra ādhāra upari naivĕdyaṁ nidhāya |
mūlĕna prŏkṣya |

4 vaṁ 

iti dhĕnu mudrayā amṛtīkṛtya |
mūlĕna trivāraṁ abhimantrya |

4 OM bhūrbhuvassuvaḥ tatsaviturvarĕṇyaṁ bhargŏdĕvasya dhīmahi dhiyŏryŏnaḥ pracŏdayāt | dĕvasavitaḥ prasuvāḥ | satyaṁ tvartĕna ṛtaṁ tvā satyĕna pariṣiñcāmi | amṛtŏpastaraṇamasi |

iti dĕvyai āpŏśanaṁ datvā -

prāṇāya svāhā | apānāya svāhā | vyānāya svāhā | udānāya svāhā | samānāya svāhā | brahmaṇĕ svāhā |
brahmaṇi ma ātmā'mṛtatvāya |

4 śrī lalitāyai naivĕdyaṁ kalpayāmi namaḥ ||
4 śrī lalitāyai uttarāpŏśanaṁ kalpayāmi namaḥ - amṛtāpidhānamasi |
4 śrī lalitāyai hastaprakṣālanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai gaṇḍūṣaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai pādaprakṣālanaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ
4 śrī lalitāyai tāmbūlaṁ kalpayāmi namaḥ

4 drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ krOM hskhphrĕṁ hsauḥ aiṁ hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ 

iti daśamudrāḥ pradarśayĕt ||

ṣaḍaṅgārcanam |

dĕvyāṅgĕ bindau agni īśa asura vāyu kŏṇĕṣu madhyĕ dikṣu ca saṁtarpayĕt - 

4 kaeīlahrīṁ hṛdayāya namaḥ | hrūdaya śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | agnĕ
4 hasakahalahrīṁ śirasĕ svāhā - śirŏ śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | īśānyĕ
4 sakalahrīṁ śikhāyai vaṣaṭ - śikhā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | niṛti
4 kaeīlahrīṁ kavācāya huṁ - kavaca śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | vāyu
4 hasakahalahrīṁ nĕtratrayāya vauṣaṭ - nĕtra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 sakalahrīṁ astrāya phaṭ - astra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | madhyĕ

layāṅga pūjā -

4 kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitāmahātripurasundarī parābhaṭṭārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ - iti bindau dĕvīṁ triḥ saṁtarpayĕt | 10 vāram

nityādĕvī yajanam |

4 aḥ kaeīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ aḥ śrī lalitā mahānityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | - iti bindau mahānityāṁ triḥ yajĕt |

tad dina nityāyāṁ triḥ yajĕt |

kṛṣṇapakṣĕ nityā yajana kramaḥ -

4 aḥ kaĕīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ aḥ śrī lalitā mahānityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | - iti bindau mahānityāṁ triḥ yajĕt |
4 aṁ ckauṁ aṁ citrā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 auṁ ŏṁ namŏ bhagavati jvālāmālini dĕvadĕvi sarvabhūtasaṁhārakārikĕ jatavĕdasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala hrāṁ hrīṁ hrūṁ ra ra ra ra ra ra ra hūṁ phaṭ svāhā auṁ jvālāmālini nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ŏṁ svauṁ ŏṁ sarvamaṅgalā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 aiṁ bhmryūṁ aiṁ vijayā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 eṁ hrīṁ phrĕṁ srūṁ krŏṁ āṁ klīṁ aiṁ blūṁ nityamadadravĕ huṁ phrĕṁ hrīṁ eṁ nīlapatākā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 lṝṁ  hsklrḍaiṁ hsklrḍīṁ hsklrḍauḥ lṝṁ nityā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 lṛṁ aiṁ klīṁ sauḥ lṛṁ kulasundarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ṝṁ ŏṁ hrīṁ huṁ khĕ ca chĕ kṣaḥ strīṁ huṁ kṣĕṁ hrīṁ phaṭ ṝṁ tvaritā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ṛṁ hrīṁ śivadūtyai namaḥ ṛṁ śivadūti nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ūṁ hrīṁ klinnĕ aiṁ krŏṁ nityamadadravĕ hrīṁ ūṁ mahāvajrĕśvarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 uṁ ŏṁ hrīṁ vahnivāsinyai namaḥ uṁ vahnivāsinī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 īṁ ŏṁ krŏṁ bhrŏṁ krauṁ jhrauṁ chrauṁ jrauṁ svāhā īṁ bhĕruṇḍā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 iṁ ŏṁ hrīṁ nityaklinnĕ madadravĕ svāhā iṁ nityaklinnā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 āṁ aiṁ bhagabhugĕ bhagini bhagŏdari bhagamālĕ bhagāvahĕ bhagaguhyĕ bhagayŏni bhaginipātini sarvabhagavaśaṅkari bhagarūpĕ nityaklinnĕ bhagasvarūpĕ sarvāṇi bhagāni mĕ hyānaya varadĕ rĕtĕ surĕtĕ bhagaklinnĕ klinnadravĕ klĕdaya drāvaya amŏghĕ bhagaviccĕ kṣubha kṣŏbhaya sarvasatvān bhagĕśvari aiṁ blūṁ jaṁ blūṁ bhĕṁ blūṁ mŏṁ blūṁ hĕṁ blūṁ hĕṁ klinnĕ sarvāṇi bhagānimĕ vaśamānaya strīṁ hara blĕṁ hrīṁ āṁ bhagamālinī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 aṁ aiṁ sakalahrīṁ nityaklinnĕ madadravĕ sauḥ aṁ kāmĕśvarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |

śuklapakṣĕ nityā yajana kramaḥ -

4 aṁ aiṁ sakalahrīṁ nityaklinnĕ madadravĕ sauḥ aṁ kāmĕśvarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 āṁ aiṁ bhagabhugĕ bhagini bhagŏdari bhagamālĕ bhagāvahĕ bhagaguhyĕ bhagayŏni bhaginipātini sarvabhagavaśaṅkari bhagarūpĕ nityaklinnĕ bhagasvarūpĕ sarvāṇi bhagāni mĕ hyānaya varadĕ rĕtĕ surĕtĕ bhagaklinnĕ klinnadravĕ klĕdaya drāvaya amŏghĕ bhagaviccĕ kṣubha kṣŏbhaya sarvasatvān bhagĕśvari aiṁ blūṁ jaṁ blūṁ bhĕṁ blūṁ mŏṁ blūṁ hĕṁ blūṁ hĕṁ klinnĕ sarvāṇi bhagānimĕ vaśamānaya strīṁ hara blĕṁ hrīṁ āṁ bhagamālinī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 iṁ ŏṁ hrīṁ nityaklinnĕ madadravĕ svāhā iṁ nityaklinnā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 īṁ ŏṁ krŏṁ bhrŏṁ krauṁ jhrauṁ chrauṁ jrauṁ svāhā īṁ bhĕruṇḍā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 uṁ ŏṁ hrīṁ vahnivāsinyai namaḥ uṁ vahnivāsinī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ūṁ hrīṁ klinnĕ aiṁ krŏṁ nityamadadravĕ hrīṁ ūṁ mahāvajrĕśvarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ṛṁ hrīṁ śivadūtyai namaḥ ṛṁ śivadūti nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ṝṁ ŏṁ hrīṁ huṁ khĕ ca chĕ kṣaḥ strīṁ huṁ kṣĕṁ hrīṁ phaṭ ṝṁ tvaritā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 lṛṁ aiṁ klīṁ sauḥ lṛṁ kulasundarī nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 lṝṁ  hsklrḍaiṁ hsklrḍīṁ hsklrḍauḥ lṝṁ nityā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 eṁ hrīṁ phrĕṁ srūṁ krŏṁ āṁ klīṁ aiṁ blūṁ nityamadadravĕ huṁ phrĕṁ hrīṁ eṁ nīlapatākā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 aiṁ bhmryūṁ aiṁ vijayā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 ŏṁ svauṁ ŏṁ sarvamaṅgalā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 auṁ ŏṁ namŏ bhagavati jvālāmālini dĕvadĕvi sarvabhūtasaṁhārakārikĕ jatavĕdasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala hrāṁ hrīṁ hrūṁ ra ra ra ra ra ra ra hūṁ phaṭ svāhā auṁ jvālāmālini nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 aṁ ckauṁ aṁ citrā nityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ |
4 aḥ kaĕīlahīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ aḥ śrī lalitā mahānityā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi  namaḥ | - iti bindau mahānityāṁ triḥ yajĕt |

guru maṇḍala pūjā

4 paraighĕbhyŏ namaḥ | - iti bindutrikŏṇayŏḥ puṣpāñjaliṁ datvā bindau mahāpādukāṁ yajĕt |

bindu sthāne 

4 aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ aiṁ glauṁ haskhphrĕṁ hasakṣamalavarayūṁ hsauḥ sahakṣamalavarayīṁ sa-hauḥ śrīvidyānandanāthātmaka caryānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

trikŏṇĕ - paraughaḥ

4 uḍḍīśānandanātha  śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 prakāśānandanātha  śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 vimarśānandanātha  śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ānandānandanātha  śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṣaṣṭhānandanātha  śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 jñānānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 satyānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 pūrṇānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 mitrĕśānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 svabhāvānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 pratibhānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 subhagānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

trikŏṇŏpari prathama rĕkhāyāṁ  - divyaughaḥ

4 paraprakāśānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paraśivānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 parāśaktyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kaulĕśvarānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 śukladĕvyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kulĕśvarānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kāmĕśvaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

trikŏṇŏpari dvitīya rĕkhāyāṁ - mānavaughaḥ 

4 gaganānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 viśvānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 vimalānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 madanānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 bhuvanānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 līlāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 svātmānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 priyānandanātha śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 gauḍapādācārya śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 gŏvindabhagavadpāda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 sarvatantra svatantrāya sadā'tma advaita bŏdhinĕ śrīmadśaṅkarācāryāya vĕdānta guravĕ namaḥ | śrīmad śaṅkarabhagavadpāda śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paramĕṣṭhi guru pādukāṁ yajĕt |
4 paramaguru pādukāṁ yajĕt |
4 svaguru pādukāṁ yajĕt |

śrī lalitā navāvaraṇa pūjākramaḥ 

4 saṁvinmayĕ parĕ dĕvi parāmṛtarucapriyĕ  |
    anujñāṁ tripurĕ dĕhi parivārarcanāya mĕ ||

prathamāvaraṇam

4 aṁ āṁ sauḥ trailŏkya mŏhana cakrāya namaḥ | iti puṣpāñjalīṁ dadyāt

kramĕṇa śukla aruṇa pīta varṇa rĕkhā trayasya pūjayĕt -

prathama rĕkhāyāṁ - 

4 aṁ aṇimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | pūrvĕ
4 laṁ laghimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | dakṣiṇĕ
4 maṁ mahimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | paścimĕ
4 īṁ īśitva siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | uttarĕ
4 vaṁ vaśitva siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ
4 paṁ prākāmya siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ
4 bhuṁ bhukti siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāruṇĕ
4 iṁ icchā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānĕ
4 paṁ prāpti siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | pūrvĕśāna madhyĕ
4 saṁ sarvakāma siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtipaścima madhyĕ

dvitīyā rĕkhāyāṁ -

4 āṁ brāhmī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | pūrvĕ
4 īṁ māhĕśvarī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | dakṣiṇĕ
4 ūṁ kaumārī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | paścimĕ
4 ṝṁ vaiṣṇavī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | uttarĕ
4 lṝṁ vārāhī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ
4 aiṁ māhĕndrī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ
4 auṁ cāmuṇḍā mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāruṇĕ
4 aḥ mahālakṣmī mātṛ śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ

tṛtīya rĕkhāyāṁ - 

4 drāṁ sarva saṁkṣŏbhiṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | pūrvĕ
4 drīṁ sarva vidrāviṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | dakṣiṇĕ
4 klīṁ sarvākarṣiṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | paścimĕ
4 blūṁ sarvavaśaṅkarī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | uttarĕ
4 saḥ sarvŏnmādinī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ
4 krŏṁ sarvamahāṅkuśā mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ
4 hasakhaphrĕṁ sarva khĕcarī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāruṇĕ
4 hasauḥ sarva bījā mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 aiṁ sarva yŏni mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | pūrvĕśāna madhyĕ
4 hasraiṁ haskalarīṁ hasrauḥ sarva trikhaṇḍā mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛti paścima madhyĕ

4 etāḥ prakaṭa yŏginyaḥ trailŏkyamŏhanĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 aṁ āṁ sauḥ tripurā cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aṁ aṇimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 drāṁ sarva saṁkṣobhiṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 drāṁ iti sarva saṁkṣŏbhiṇī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ prathamāvaraṇārcanam ||

prakaṭa yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

dvitīyāvaraṇam

4 aiṁ klīṁ sauḥ sarvāśāparipūraka cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

śvĕtavarṇa sakāra prakṛtika ṣŏḍaśakalātmakĕ candrasvarūpĕ ṣŏḍaśadalakamalĕ dĕvyāgradalamārabhya vāmāvartĕna-

4 aṁ kāmā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 āṁ buddhyā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 iṁ ahaṅkārā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 īṁ śabdā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 uṁ sparśā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ūṁ rūpā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṛṁ rasā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṝṁ gandhā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 lṛṁ cittā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 lṝṁ dhairyā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 eṁ smṛtyā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aiṁ nāmā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 oṁ bījā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 auṁ ātmā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aṁ amṛtā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aḥ śarīrā karṣiṇī nityākalādĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 etāḥ gupta yŏginyaḥ sarvāśāparipūrakĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 aiṁ klīṁ sauḥ tripurĕśī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 laṁ laghimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 drīṁ sarva vidrāviṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 drīṁ iti sarva vidrāviṇī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ dvitīyāvaraṇārcanam ||

gupta yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

tṛtīyāvaraṇam

4 hrīṁ klīṁ sauḥ sarvāśāparipūraka cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

hakāra prakṛtika aṣṭamūrtyātmaka śivābhinnĕ japākusumamitrĕ aṣṭapatrĕ śrīdĕvyāḥ pṛṣṭhadalamārabhya pūrvādidikṣu āgnĕyādi vidikṣu ca kramĕṇa -

4 kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ anaṅga kusumā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ anaṅga mĕkhalā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ anaṅga madanā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ anaṅga madanāturā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ anaṅga rĕkhā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 yaṁ raṁ laṁ vaṁ anaṅga kusumā vĕginī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ ṅaṁ anaṅga aṅkuśā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ḻaṁ kṣaṁ anaṅga mālinī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 etāḥ guptatara yŏginyaḥ sarvā saṁkṣŏbhaṇĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 hriṁ klīṁ sauḥ tripurasundarī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 maṁ mahimā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 klīṁ sarvākarṣiṇī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 klīṁ iti sarvākarṣiṇī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ tṛtīyāvaraṇārcanam ||

guptatara yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |


turiyāvaraṇam

4 haiṁ hklīṁ hsauḥ sarvasaubhāgyadāyaka cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

īkāra prakṛtika caturdaśabhuvanātmaka mahāmāyārūpa dāḍimīprasūna sahŏdarĕ caturdaśārĕ dĕvyagra kŏṇamārabhya vāmāvartĕna -

4 kaṁ sarva saṁkṣŏbhiṇī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 khaṁ sarva vidrāviṇī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 gaṁ sarvākarṣiṇī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ghaṁ sarva hlādinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṅaṁ sarva saṁmŏhinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 caṁ sarva stambhinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 chaṁ sarva jṛmbhiṇī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 jaṁ sarva vaśaṅkarī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 jhaṁ sarva rañjinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ñaṁ sarvŏnmādinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṭaṁ sarvarthasādhinī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṭhaṁ sarva sampattipūraṇī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ḍaṁ sarva mantramayī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ḍhaṁ sarva dvandvakṣayaṅkarī śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 etāḥ sampradāya yŏginyaḥ sarvā saubhāgyadāyakĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 haiṁ hklīṁ hsauḥ tripuravāsinī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 īṁ īśitva siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 blūṁ sarvā vaśaṅkarī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 blūṁ iti sarvāvaśaṅkarī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ turiyāvaraṇārcanam ||

sampradāya yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |


pañcamāvaraṇam

4 hsaiṁ hsklīṁ hssauḥ sarvārthasādhaka cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

ekāra prakṛtika daśāvarātmaka viṣṇusvarūpĕ prabhāparābhūta sundūrĕ bahirdaśārĕ dĕvyagrakŏṇamārabhya vāmāvartĕna -

4 ṇaṁ sarva siddhipradā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 taṁ sarva sampatpradā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 thaṁ sarva siddpriyaṅkarī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 daṁ sarva maṅgalakāriṇī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 dhaṁ sarva kāmapradā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 naṁ sarva duḥkhavimŏcinī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paṁ sarva mṛtyupraśamanī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 phaṁ sarva vighnanivāriṇī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 baṁ sarvāṅgasundarī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 bhaṁ sarva saubhyāgyadāyinī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |


4 etāḥ kulŏttīrṇa yŏginyaḥ sarvārthasādhakĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 hsaiṁ hsklīṁ hssauḥ tripurāśrī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 vaṁ vaśitva siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 saḥ sarvŏnmādinī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 saḥ iti sarvŏnmādinī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ pañcāvaraṇārcanam ||

kulŏttīrṇa yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |


ṣaṣṭhāvaraṇam

4 hrīṁ klīṁ blĕṁ sarvarakṣākara cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

rĕpha prakṛtika daśāvarātmaka vaiśvānarabhinnĕ japāsumanasahacarĕ antardaśārĕ dĕvyagrakŏṇamārabhya vāmavartĕna -

4 maṁ sarvajñā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 yaṁ sarva śakti dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 raṁ sarva aiśvaryapradā ṅkarī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 laṁ sarva jñānamayī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 vaṁ sarva vyādhivināśinī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 śaṁ sarva ādhārasvarūpā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṣaṁ sarva pāpaharā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 saṁ sarva ānandamayī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 haṁ sarva rakṣāsvarūpiṇī dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kṣaṁ sarva īpsitaphalapradā dĕvī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |


4 etāḥ nigarbha yŏginyaḥ sarvarakṣākarĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 hrīṁ klīṁ blĕṁ tripuramālinī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paṁ prāpti siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 krŏṁ sarvamahāṅkuśā mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 krŏṁ iti sarvamahāṅkuśā mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ ṣaṣṭhāvaraṇārcanam ||

nigarbha yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

saptamāvaraṇam

4 hrīṁ śrīṁ sauḥ sarvarŏgahara cakrāya namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

kakāra prakṛtika aṣṭa mūrtyātmaka kāmĕśvara svarūpĕ padmarāga rucirĕ aśḥṭārĕ dĕvyagra kŏṇaṁ ārabhya vāmāvartĕna -

4 aṁ āṁ iṁ īṁ uṁ ūṁ ṛṁ ṝṁ lṛṁ lṝṁ eṁ aiṁ oṁ auṁ aṁ aḥ rblūṁ  vaśinī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ klhrīṁ kāmĕśvarī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 caṁ caṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ nvlīṁ mŏdinī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ ylūṁ vimalā vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ jmrīṁ aruṇā vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ hslvyūṁ jayinī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 yaṁ raṁ laṁ vaṁ kṣamryūṁ sarvĕśvarī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ ḻaṁ kṣaṁ kṣmrīṁ kaulinī vāgdĕvatā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 etāḥ rahasya yŏginyaḥ sarvarŏgahara cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 hrīṁ śrīṁ sauḥ tripurāsiddhā cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 bhuṁ bhukti siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 haskhaphrĕṁ sarvakhĕcarī mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 haskhphrĕṁ iti sarvakhĕcarī mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |


4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ saptamāvaraṇārcanam ||

rahasya yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

aṣṭamāvaraṇam

madhyatrayastrasya bahiḥ paścimādidikṣu prādakṣiṇyĕna -

4 yāṁ rāṁ lāṁ vāṁ sāṁ drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ sarvajanĕbhyaḥ kāmĕśvarīkāmĕśvara bāṇĕbhyŏ namaḥ | bāṇaśakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 thaṁ dhaṁ sarvasammŏhanābhyāṁ kāmĕśvarīkāmĕśvara dhanurbhyāṁ namaḥ - dhanuḥ śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 āṁ hrīṁ sarva vaśīkaraṇābhyāṁ kāmĕśvarī kāmĕśvara pāśābhyāṁ namaḥ - pāśa śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 krŏṁ krŏṁ sarvastambhanābhyāṁ kāmĕśvarī kāmĕśvara aṅkuśābhyāṁ namaḥ - aṅkuśa śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ sarva siddhiprada cakrāya namaḥ |

nāda prakṛtika guṇatraya pradhāna triśakti rūpa rĕkhātrayātmakĕ bandhūka puṣpabandhukiraṇĕ trikŏṇĕ agradakṣavāma kŏṇĕsṣu bindau va kramĕṇa - 

4 aiṁ kaeīlahrīṁ agnicakrĕ kāmagiripīṭhĕ mitrĕśanātha  navayŏnicakrātmaka ātmatatva sṛṣṭikṛtya jāgraddaśādhiṣṭhāyaka icchāśakti vāgbhavātmaka vāgīśvarīsvarūpa brahmātmaśakti mahākāmĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 klīṁ hasakahalahrīṁ sūryacakrĕ jālāndharapīṭhĕ ṣaṣṭhīśanātha daśāradvaya caturdaśāracakrātmaka vidyātatva sthitikṛtya svapna daśādhiṣṭhāyaka jñānaśakti  kāmarājātmaka kāmakalāsvarūpa viśḥṇavātmaśakti mahāvajrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 sauḥ sakalahrīṁ sŏmacakrĕ pūrṇagiripīṭhĕ uḍḍīśanāśa aṣṭadala ṣŏḍaśadala caturasra cakrātmaka śivatatva saṁhārakṛtya suṣupti daśādhiṣṭhāyaka kriyāśakti bījātmaka parāparaśaktisvarūpa rudrātmaśakti mahābhagamālinī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 aiṁ kaeīlahrīṁ klīṁ hasakahalahrīṁ sauḥ sakalahrīṁ parabrahmacakrĕ mahŏḍyāṇapīṭhĕ caryānandanātha samastacakrātmaka saparuvāra paramatatva sṛṣṭhisthitisaṁhārakṛtya turīyadaśādhiṣṭhāyaka icchājñānakriyāśāntāśakti vāgbhavakāmarājaśaktibījātmaka paramaśaktisvarūpa parabrahmātmaśakti śrī mahātripurasundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 etāḥ atirahasya yŏginyaḥ sarvasiddhipradĕ cakrĕ samudrāḥ sasiddhayaḥ sāyudhāḥ saśaktayaḥ savāhanāḥ saparivārāḥ sarvŏpacāraiḥ sampūjitāḥ saṁtarpitāḥ santuṣṭāḥ santu namaḥ | - puṣpāñjaliḥ

4 hsraīṁ hsklrīṁ hsrauḥ tripurāmbā cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 iṁ icchā siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 hsauḥ sarvabīja mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 hsauḥ iti sarvabīja mudrāṁ pradarśya -

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ aṣṭamāvaraṇārcanam ||

atirahasya yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

navamāvaraṇam

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvānandamaya cakrāya namaḥ | - puṣpāñjalī

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitāmahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - tri tarpaṇaṁ kuryāt |

4 eṣā parāparātirahasyayŏginī sarvānandamayĕ cakrĕ samudrā sasiddhiḥ sāyudhā saśaktiḥ savāhanā saparivārā sarvŏpacāraiḥ saṁpūjitā santarpitā santuṣṭāstu namaḥ | puṣpāñjaliḥ

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ śrī mahātripurasundarī cakrĕśvarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 paṁ prāpti siddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aiṁ sarva yŏni mudrā śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 aiṁ - iti sarvayŏni mudrāṁ pradarśya |

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

4 abhīṣṭasiddhiṁ mĕ dĕhi śaraṇāgata vatsalĕ |
    bhaktyā samarpayĕ tubhyaṁ navamāvaraṇārcanam ||

parāparātirahasya yŏginī mayūkhāyai mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikāyai namaḥ | - yŏnimudrayā praṇamĕt |

4 hasakala hasakahala sakala hrīṁ śrī turīyāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - triḥ tarpaṇaṁ kuryāt |

4 sarvānandamayĕ cakrĕ mahŏḍyāṇapīṭhĕ caryānandanāthātmaka turīyātīta daśādhiṣṭhāyaka śāntyātīta kalātmaka prakāśavimarśa sāmarasyātmaka parabrahmasvarūpiṇī parāmṛtaśakti sarvamantrĕśvarī sarvapīṭhĕśvarī sarvayŏgĕśvarī sarvavāgīśvarī sarvasiddhĕśvarī sarvavīrĕśvarī sakalajagat utpattimātṛkā sacakrā sadĕvatā sāsanā sāyudhā saśaktiḥ savāhanā saparivārā sacakrĕśikā parayā aparayā parāparayā saparyayā sarvŏpacāraiḥ sampūjitā santarpitā santuṣṭāstu namaḥ | - iti samaṣṭyañjaliṁ vidhāya |

4 saṁ sarvakāmasiddhi śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 hsraiṁ hskalarīṁ hsrauḥ sarvatrikhaṇḍāmudrāśakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 hsraiṁ haskalarīṁ hasrauḥ sarvatrikhaṇḍāmudrāṁ pradarśya |

4 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ - śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭhṭhārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | triḥ saṁtarpya |

pañcapañcikā pūjā 

binducakrŏpari siṁhāsanākārĕṇa pīṭhabhāvanāṁ kṛtvā madhyĕ vāyvīśānāgniniṛtikŏṇĕṣu ca kramĕṇa yajĕt ||

pañcalakṣmyaḥ

4 mūlaṁ | śrī vidyā lakṣyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 śrīṁ | lakṣmīlakṣyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāyavyĕ
4 śrīṁ hrīm śrīṁ kamalĕ kamalālayĕ prasīda prasīda śrīṁ hrīṁ śrīṁ ŏṁ mahālakṣmyai namaḥ | mahālakṣmīlakṣyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 śrīṁ hrīṁ klīṁ | triśakti lakṣmyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ 
4 śrīṁ sahakalahrīṁ śrīṁ | sarva sāmrājya lakṣmyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ

pañcakŏśāmbāḥ 

4 mūlaṁ | śrī vidyā kŏśāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 ŏṁ hrīṁ haṁsaḥ sŏhaṁ svāhā | parañjyŏti kŏśāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāyavyĕ
4 ŏṁ haṁsaḥ | parāniṣkalā kŏśāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 haṁsaḥ | ajapā kŏśāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ 
4 aṁ āṁ iṁ īṁ  ḻaṁ kṣaṁ | mātṛkā kŏśāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ

pañca kalpalatāmbāḥ

4 mūlaṁ | śrī vidyā kalpalatāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 hrīṁ klīṁ aiṁ blūṁ strīṁ | pañcakāmĕśvarī tvaritā kalpalatāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāyavyĕ
4 ŏṁ hrīṁ hrāṁ hasakalahrīṁ ŏṁ sarasvatyai namaḥ hsraiṁ | pārijātĕśvarī kalpalatāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 śrīṁ hrīṁ klīṁ aiṁ klīṁ sauḥ | kumārī tripuṭā kalpalatāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ 
4 drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ | pañcabāṇĕśvarī kalpalatāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ

pañca kāmadughāḥ

4 mūlaṁ | śrī vidyā kāmadughāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 ŏṁ hrīṁ haṁsaḥ juṁ saṁjīvani jīvaṁ prāṇagranthisthaṁ kuru kuru svāhā | amṝtapīṭhĕśvarī kāmadughāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāyavyĕ
4 aiṁ vada vada vāgvādini aiṁ klinnĕ klĕdini mahākṣŏbhaṁ kuru kuru hsklarīṁ sauḥ ŏṁ mŏkṣaṁ kuru kuru hsrauḥ  | sudhāsūkāmadughāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 aiṁ blūṁ jhrauṁ juṁ saḥ amṛtĕ amṛtŏdbhavĕ amṛtĕśvarī amṛtavarṣiṇī amṛtaṁ srāvaya srāvaya svāhā | amṛtĕśvarī kāmadughāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ 
4 ŏṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ ŏṁ namŏ bhagavatī māhĕśvarī annapūrṇĕ mamābhilaṣitaṁ annaṁ dĕhi svāhā | annapūrṇā kāmadughāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ

pañca ratnāmbāḥ

4 mūlaṁ | śrī vidyā ratnāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | madhyĕ
4 jjhrīṁ mahā caṇḍĕ tĕjaḥ saṅkarṣiṇī kālamanthānĕ haḥ | siddha lakṣmī ratnāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | vāyavyĕ
4 aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ ŏṁ namŏ bhagavatī śrī mātaṅgīśvari sarvajanamanŏhāri sarvamukhasañjani klīṁ hrīṁ śrīṁ sarvarājavaśaṅkari sarvastrīpuruṣavaśaghkari sarvaduṣṭamṛgavaśaṅkari sarvasatvavaśaṅkari sarvalŏkavaśaṅkari trailŏkyaṁ mĕ vaśamānaya svāhā sauḥ klīṁ aiṁ śrīṁ hrīṁ aiṁ | rājamātaṅgīśvarī ratnāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | īśānyĕ
4 śrīṁ śrīṁ śrīṁ | bhuvanĕśvarī ratnāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | āgnĕyĕ 
4 aiṁ glauṁ aiṁ namŏ bhagavti vārtāḻi vārtāḻi vārāhi vārāhi varāhamukhi varāhamukhi andhĕ andhini namaḥ rundhĕ rundhini namaḥ jambhĕ jambhini namaḥ mŏhĕ mŏhini namaḥ stambhĕ stambhini namaḥ sarva duṣṭapraduṣṭānāṁ sarvĕṣāṁ sarva vāk citta cakṣurmukha gati jihvāstambhanaṁ kuru kuru śīghraṁ vaśyaṁ aiṁ glauṁ ṭhaḥ ṭhaḥ ṭhaḥ ṭhaḥ huṁ astrāya phaṭ | vārāhī ratnāmbā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | naiṛtĕ

ṣaṭdarśana vidyā 

4 tārĕ tuttārĕ turĕ svāhā - tārā dĕvatā adhiṣṭhita bauddha darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - bhūpurĕ
4 ŏṁ bhūrbhuvasvaḥ tatsaviturvarĕṇyaṁ bhargŏdĕvasya dhīmahi dhīyŏyŏnaḥ pracŏdayāt parŏrajasĕ sāvadŏṁ - brahma dĕvatā adhiṣṭhita vaidika darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - ṣŏḍaśa aṣṭa dalĕ
4 ŏṁ hrīṁ ghṝṇissūrya ādityŏṁ - sūrya dĕvatā adhiṣṭhita saura darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - caturdaśārĕ
4 ŏṁ namŏ nārāyaṇāya - viṣṇu dĕvatā adhiṣṭhita vaiṣṇava darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - dvidaśārĕ
4 ŏṁ śrīṁ hrīṁ śrīṁ - bhuvanĕśvarī dĕvatā adhiṣṭhita śākta darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - aṣṭārĕ
4 ŏṁ hrīṁ namaḥ śivāya - rudra dĕvatā adhiṣṭhita śaiva darśana śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | - trikŏṇĕ

ṣaḍādhāra pūjā

4 sāṁ haṁsaḥ mūlādhāra adhiṣṭhāna dĕvatāyai sākinī sahita gaṇanātha svarūpiṇyai namaḥ - gaṇanātha svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 kāṁ sŏhaṁ svādhiṣṭhāna adhiṣṭhāna dĕvatāyai kākinī sahita brahma svarūpiṇyai namaḥ - brahma svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 lāṁ haṁsasŏ'haṁ maṇipūraka adhiṣṭhāna dĕvatāyai lākinī sahita viṣṇu svarūpiṇyai namaḥ - viṣṇu svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 rāṁ haṁsaśivassŏ'haṁ anāhata adhiṣṭhāna dĕvatāyai rākinī sahita sadāśiva svarūpiṇyai namaḥ - sadāśiva svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 ḍāṁ sŏ'haṁ haṁsaśivaḥ viśuddhi adhiṣṭhāna dĕvatāyai ḍākinī sahita jīvĕśvara svarūpiṇyai namaḥ - jīvĕśvara svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 hāṁ haṁsaśśivassŏhaṁ sŏhaṁ haṁsaśśivaḥ ājñā adhiṣṭhāna dĕvatāyai hākinī sahita paramātmā svarūpiṇyai namaḥ - paramātmā svarūpiṇyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |


āmnāya samaṣṭi pūjā

4 hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ | pūrvāmnāya samaya vidyĕśvari unmŏdinī dĕvyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 mūlaṁ gurutraya gaṇapati pīṭhatraya sahitāyai śuddhavidyādi samaya vidyĕśvarī paryanta caturviṁśati sahasra dĕvatā parisĕvitāyai kāmagiripīṭhasthitāyai pūrvāmnāyasamaṣṭi rūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 OM hrīṁ aiṁ klinnĕ klinnmadadravĕ kulĕ hsauḥ | dakṣiṇāmnāya samayavidyĕśvarī bhŏginīdĕvyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 mūlaṁ bhairavāṣṭaka navasiddhaugha vaṭukatraya padayuga sahitāyai saubhāgyavidyādisamayavidyĕśvarī paryanta triṁśatsahasradĕvatāparisĕvitāyai pūrṇagiripīṭhasthitāyai dakṣiṇāmnāya samaṣṭirūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 hsraiṁ hsrīṁ hsrauḥ hskhphĕṁ bhagavatyambĕ hasakṣamalavarayūṁ hskhphrĕṁ aghŏramukhi chrāṁ chrīṁ kiṇi kiṇi viccĕ hsrauḥ hskhphrĕṁ hsrauḥ | paścimāmnāya samayavidhĕśvarī kuñcikādĕvyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 mūlaṁ navadūtīmaṇḍalatraya daśavīra catuḥṣaṣṭi siddhanātha sahitāyai lŏpāmudrādi samayavidyĕśvarī paryanta dvisahasradĕvatā parisĕvitāyai jālāndhara pīṭhasthitāyai paścimāmnāya samaṣṭisvarūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 hskhphrĕṁ mahācaṇḍayŏgīśvarī kālikĕ phaṭ | uttarāmnāya samayavidyĕśvarī kālikā dĕvyambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ | |
4 mūlaṁ navamudrā pañcavīrāvalī sahitāyai turyāmbādi samayavidyĕśvarī paryanta dvisahasradĕvatāparisĕvitāyai ŏḍyāṇapīṭhasthitāyai uttarāmnāyasamaṣṭirūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 makhaparayaghac mahicanaṅyaṅ gaṁśaphar ūrdhvāmnāyasamayavidyĕśvaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 śrīmanmālinimantrarājagurumaṇḍalasahitāyai parāmbādi samayavidyĕśvarīparyanta aśītisahasradĕvatāparisĕvitāyai śāmbhavapīṭhasthitāyai ūrdhvāmnāyasamaṣṭirūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarīparābhaṭṭārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

4 bhagavati viccĕ mahāmāyĕ mātaṅgini blūṁ anuttaravāgvādini hskhphrĕṁ hskhphrĕṁ hsrauḥ | anuttraśāṅkaryambā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |
4 mūlaṁ paripūrṇānandanāthādi navanāthasahitāyai caturdaśamūlavidyādi śrīpūrtividyānatānandadĕvatāparisĕvitāyai anuttarāmnāya samaṣṭi rūpiṇyai śrīmahātripurasundaryai namaḥ | śrīmahātripurasundarī parābhaṭṭārikā śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ |

tataḥ bālā annapūrṇā aśvārūḍhā mantraiḥ aṅgŏpāṅgapratyaṅgadĕvarārvanaṁ kṛtvā mūlĕna dĕvīṁ triḥ santarpayĕt |

daṇḍanāthā nāmāni

aiṁ glauṁ pañcamyai namaḥ |
aiṁ glauṁ daṇḍanāthāyai namaḥ |
aiṁ glauṁ saṅkĕtāyai namaḥ |
aiṁ glauṁ samayĕśvaryai namaḥ |
aiṁ glauṁ samayasaṅkĕtāyai namaḥ |
aiṁ glauṁ vārāhyai namaḥ |
aiṁ glauṁ pŏtriṇyai namaḥ |
aiṁ glauṁ śivāyai namaḥ |
aiṁ glauṁ vārtālyai namaḥ |
aiṁ glauṁ mahāsĕnāyai namaḥ |
aiṁ glauṁ ājñācakrĕśvaryai namaḥ |
aiṁ glauṁ arighnyai namaḥ |

mantriṇī nāmānī

aiṁ klīṁ sauḥ saṅgīta yŏginyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ śyāmāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ śyāmalāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ mantranāyikāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ mantriṇyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sacivĕśānyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ pradhānĕśyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ śukapriyāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ vīṇāvatyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ vaiṇikyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ mudriṇyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ priyakapriyāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ nīpapriyāyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kadambĕśyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ kadambavanavāsinyai namaḥ |
aiṁ klīṁ sauḥ sadāmadāyai namaḥ |

lailitā nāmāni

aiṁ hrīṁ śrīṁ siṁhāsanĕśyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahārājñai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ varāṅkuśāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ cāpinyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ tripurāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahātripurasundaryai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ sundaricakranāthāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ sāmrājñai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ cakriṇyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ cakrĕśvaryai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahādĕvyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ kāmĕśyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ paramĕśvaryai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ kāmarājapriyāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ kāmakŏṭikāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ cakravartinyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāvidyāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ śivāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ anaṅgavallabhāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ sarvapāṭalāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ kulanāthāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ āmnāyanāthāyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ sarvāmnāyanivāsinyai namaḥ |
aiṁ hrīṁ śrīṁ śrṛṅgāranāyikāyai namaḥ |

atha yathāvakāśaṁ sahasranāmāvalyādināṁ arcanaṁ kuryāt |

 

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிபுரஸுந்தரீ ஆவரண பூஜா

பீட புஜா -

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் அம்ருதாம்போனிதயே நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ரத்னத்வீபாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் நானாவ்ருக்ஷமஹோத்யானாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கல்பவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸம்தானவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹரிஶ்சந்தனவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மந்தாரவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பாரிஜாதவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கதம்பவாடிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் புஷ்பராகரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பத்மராகரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கோமேதகரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் வஜ்ரரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் வைடூர்யரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் இந்த்ரனீலரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் முக்தாரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மரகதரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் வித்ருமரத்னப்ராகாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மாணிக்யமண்டபாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸஹஸ்ரஸ்தம்பமண்டபாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் அம்ருதாவாபிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஆனந்தவாபிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் விமர்ஶவாபிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பாலாதபோத்காராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சந்த்ரிகோத்காராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாஶ்ருங்கார்பரிகாயை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாபத்மாடவ்யை நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சிந்தாமணிமயக்ருஹராஜாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பூர்வாம்னாயமயபூர்வத்வாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் தக்ஷிணாம்னாயமயதக்ஷிணத்வாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பஶ்சிமாம்னாயமயபஶ்சிமத்வாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் உத்தராம்னாயமயொத்தரத்வாராய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ரத்னத்வீபவலயாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மணிமயமஹாஸிம்ஹாஸனாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ப்ரஹ்மமயைகமஞ்சபாதாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் விஷ்ணுமயைகமஞ்சபாதாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ருத்ரமயைகமஞ்சபாதாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஈஶ்வரமயைகமஞ்சபாதாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸதாஶிவமயைகமஞ்சபலகாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹம்ஸதூலிகாதல்பாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹம்ஸதூலிகாமஹோபகானாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கௌஸும்பாஸ்தரணாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாவிதானகாய நம:
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாமாயாயவனிகாயை நம:

இதி சதுஶ்சத்வாரிம்ஶன்மந்திரமந்த்ரை: தத்ததகிலம் பாவயன்குஸுமாக்ஷதை: அர்சயேத் |

ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீ த்யானம்

த்யாயேன்னிராமயம் வஸ்து ஜகத்த்ரயவிமோஹினீம் |
அஶேஷவ்யவஹாராணாம் ஸ்வாமினீம் ஸேவிதம் பரம் ||

உத்யத்ஸூர்யஸஹஸ்ராபாம் தாடிமீ குஸும ப்ரபாம் |
ஜபாகுஸும ஸம்காஶாம் பத்மராக மணிப்ரபாம் ||

ஸ்புரத்பத்மனிபாம் தப்த காஞ்சனாபாம் ஸுரேஶ்வரீம் |
ரக்தோத்பல தலாகார பாத பல்லவ ராஜிதாம் ||

அனர்க ரத்ன கசித மஞ்ஜீர சரணத்வயாம் |
பாதாங்குலீயக க்ஷிப்த ரத்ன தேஜோ விராஜிதாம் ||

கதலீ லலித ஸ்தம்ப ஸுகுமாரோருகோமலாம் |
னிதம்ப பிம்ப விலஸத் ரக்த வஸ்த்ர பரிஷ்க்ருதாம் ||

மேகலா பத்த மாணிக்ய கிங்கிணீ நாத விப்ரமாம் |
அலக்ஷ்ய மத்யமாம் நிம்னனாபிம் ஶாதோதரீம் பராம் ||

ரோமராஜி லதோத்பூத மஹாகுச பலான்விதாம் |
ஸுவ்ருத்த நிபிடோத்துங்க குசமண்டல ராஜிதாம் ||

அனர்க மௌக்தி கஸ்பார ஹார பார விராஜிதாம் |
னவ ரத்ன ப்ரபாராஜத் க்ரைவேயக விபூஷணாம் ||

ஶ்ருதி பூஷா மனோரம்ய கபோல ஸ்தல மஞ்ஜுலாம் |
உத்யத் ஆதித்ய ஸம்காஶ தாடங்க ஸுமுக ப்ரபாம் ||

பூர்ணசந்த்ர முகீம் பத்மவதனாம் வரனாஸிகாம் |
ஸ்புரன்மதன கோதண்ட ஸுப்ருவம் பத்ம லோசனாம் ||

லலாட பட்ட ஸம்ராஜத் ரத்னாட்ய திலகாங்கிதாம் |
முக்தா மாணிக்ய கடித முகுட ஸ்தல கிங்கிணீம் ||

ஸ்புரச்சந்த்ர கலாராஜன் முகுடாம் ச த்ரிலோசனாம் |
ப்ரபால வல்லீ விலஸத் பாஹுவல்லீ சதுஷ்டயாம் ||

இக்ஷு கோதண்ட புஷ்பேஷு பாஶாங்குஶ சதுர்புஜாம் |
ஸர்வதேவமயீமம்பாம் ஸர்வஸௌபாக்ய ஸுந்தரீம் ||

ஸர்வதீர்தமயீம் திவ்யாம் ஸர்வகாம ப்ரபூரிணீம் |
ஸர்வமந்த்ரமயீம் நித்யாம் ஸர்வாகம விஶாரதாம் ||

ஸர்வக்ஷேத்ரமயீம் தேவீம் ஸர்வவித்யாமயீம் ஶிவாம் |
ஸர்வயாகமயீம் வித்யாம் ஸர்வதேவஸ்வரூபிணீம் ||

ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீம் நித்யாம் ஸர்வாகம நமஸ்க்ருதாம் |
ஸர்வாம்னாயமயீம் தேவீம் ஸர்வாயதன ஸேவிதாம் ||

ஸர்வானந்தமயீம் ஜ்ஞானகஹ்வராம் ஸம்விதம் பராம் |
ஏவம் த்யாயேத் பராமம்பாம் ஸச்சிதானந்த ரூபிணீம் ||

- இதி நிஜ லீலாங்கீக்ருத லலிதவபுஷம் விசிந்த்ய |

ஆவாஹனம்

(4) ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: 

மஹாபத்ம வனாந்தஸ்தே காரணானந்த விக்ரஹே |
ஸர்வபூதஹிதே மாத: ஏஹ்யேஹி பரமேஶ்வரீ ||

ஏஹ்யேஹி தேவதேவேஶி த்ரிபுரே தேவபூஜிதே |
பராம்ருதப்ரியே ஶீக்ரம் ஸான்னித்யம் குரு ஸித்திதே ||

தேவேஶி பக்த ஸுலபே ஸர்வாவரண ஸம்வ்ருதே |
யாவத்வாம் பூஜயிஷ்யாமி தாவத்வம் ஸுஸ்திரா பவ ||

பிந்துபீடகத நிர்விஶேஷ ப்ரஹ்மாத்மக ஶ்ரீமத்காமேஶ்வராங்கே ஶ்ரீ லலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பரா பட்டாரிகாம் ஆவாஹயாமி நம: ||

நித்யாதிகமணிமாந்தம் ஶ்ரீ காமேஶ்வராங்கோபவேஶனம் வினா ஶ்ரீ தேவீ ஸமானாக்ருதி வேஷ பூஷண ஆயுத ஶக்தி சக்ரம் ஓகத்ரயகுருமண்டலம் ச வக்ஷ்யமானேஷு ஆவரணேஷு நிஜஸ்வாமின் அபிமுக உபவிஷ்டம் அவப்ருஶ்ய |

(4) (மூலம்) ஆவாஹிதா பவ |
(4) (மூலம்) ஸம்ஸ்தாபிதா பவ |
(4) (மூலம்) ஸன்னிதாபிதா பவ |
(4) (மூலம்)ஸன்னிருத்தா பவ |
(4) (மூலம்)ஸம்முகீ பவ |
(4) (மூலம்)அவகுண்டிதா பவ |

இதி மந்த்ரை: ஆவாஹனாதி ஷண்முத்ரா: ப்ரதர்ஶ்ய |
வந்தன தேனு யோனி முத்ராஶ்ச ப்ரதர்ஶயேத் |

அத ஹ்ருதயாதி ஷடங்க முத்ரா: பாண சாப பாஶ அங்குஶ ஆயுத முத்ராஶ்ச தத்தன்மந்த்ர பூர்வகம் ப்ரதர்ஶயேத் | 


(4) யாம் ராம் லாம் வாம் ஸாம் த்ராம் த்ரீம் க்லீம் ப்லூம் ஸ: - பாண முத்ரா 
(4) தம் தம் - தனு முத்ரா
(4) ஆம் ஹ்ரீம் - பாஶ முத்ரா
(4) க்ரோம் க்ரோம் - அங்குஶ முத்ரா

சது:ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜா

அத ஶ்ரீ பரதேவதாயா: சதுஷ்ஷ்ட்யுபசாரானாசரேத் | 
தேஷு அஶக்தானாம் பாவனயா ஸாமான்யார்த்யோதகாத் கிஞ்சித் அம்பாசரணாம்புஜே அர்பண புத்த்யா பாத்ராந்தரே நிக்ஷிபேத் |
புஷ்பாக்ஷதான்வா அர்பயேத் |

(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பாத்யம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆபரண அவரோபணம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஸுகந்திதைலாப்யங்கம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மஞ்ஜனஶாலா ப்ரவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மஞ்ஜனஶாலா மணிபீட உபவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை திவ்ய ஸ்னானீயோத்வர்தனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை உஷ்ணோதக ஸ்னானம்  கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கனக கலஶச்யுத ஸகல தீர்தாபிஷேகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கௌத வஸ்த்ர பரிமார்ஜனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அருண்துகூல பரிகானம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அருண குசோத்தரீயம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆலேபமண்டப ப்ரவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆலேபமண்டப மணிபீடே உபவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை சந்தனாகருகுங்கும ம்ருகமத கர்பூர கஸ்தூரி கோரோசனாதி திவ்ய கந்த ஸர்வாங்கீண விலேபனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கேஶ பாரஸ்ய காலாகரு தூபம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மல்லிகா மாலதீ சம்பக அஶோக ஶத பத்ர பூக குஹளீ புன்னாக கல்ஹார முக்ய ஸர்வர்து குஸும மாலா: கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பூஷண மண்டப ப்ரவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பூஷண மண்டப மணிபீட உபவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை நவ மணி மகுடம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை சந்த்ர ஶகலம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஸீமந்த ஸிந்தூரம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை திலக ரத்னம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை காலாஞ்ஜனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை வாளீ யுகலம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மணி குண்டல யுகலம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை நாஸாபரணம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அதரயாவகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ப்ரதம பூஷணம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கனக சிந்தாகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பதகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மஹாபதகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை முக்தாவலிம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஏகாவலிம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை சன்னவீரம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கேயூரயுகல சதுஷ்டயம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை வலயாவலிம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஊர்மிகாவலிம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை காஞ்சீதாம கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஸௌபாக்யாபரண கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பாதகடகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ரத்னனூபுரம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பாதாங்குலீயகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஏககரே பாஶம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அன்யகரே அங்குஶம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை இதரகரே புண்ட்ரேக்ஷுசாபம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அபரகரே புஷ்பபாணான் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஶ்ரீமன்மாணிக்ய பாதுகே கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஸ்வ ஸமான வேஷாபிர் ஆவரண தேவதாபி: ஸஹ மஹாசக்ராதிரோஹணம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை காமேஶ்வராங்க பர்யங்கோபவேஶனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை அம்ருதாஸவசஷகம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கர்பூரவீடிகாம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆனந்தோல்லாஸ விலாஸஹாஸம் கல்பயாமி நம:

அத மங்களாரார்திகம் -

கலதௌதாதிபாஜனே குங்கும சந்தனாதி லிகித அஸ்ய அஷ்ட ஷட் சதுர்தளாத் அன்யதமஸ்ய கமலஸ்ய சந்த்ராகார சரு-கோலகவத்யாம் சணக முத்கஜுஷி வா கர்ணிகாயாம் தளேஷு ச பய: ஶர்கராதீனி சதுரங்குலோத்ஸேதானி க்ருதபாசிதானி நவ ஸப்த பஞ்ச அன்யதம ஸம்க்யானி தீப பாத்ராணி நிதாய|
தேஷு கோக்ருதம் ப்ரத்யேகம் கர்ஷப்ரமிதம் ஆபூர்ய|
கர்பூரகர்பிதாம் வர்திகாம் ஹ்ருல்லேகயா ப்ரஜ்வால்ய -

(4) ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லூம் ஸ்லூம் ம்லூம் ப்லூம் ந்லூம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் 

இதி நவாக்ஷர்யா ரத்னேஶ்வரீ வித்யயா அபிமந்த்ர்ய |
சக்ரமுத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |
மூலேன அப்யர்ச |

(4) ஜகத்த்வனி மந்த்ர மாத: ஸ்வாஹா 

இதி மந்த்ர பூர்வகம் கந்தாக்ஷதாதினா கண்டாம் ஸம்பூஜ்ய தாம் வாதயன் ஜானு சும்பித பூதலம் தத்பாத்ரம் ஆமஸ்தகமுத்த்ருத்ய -

(4) ஶ்ரீ லலிதாயை மங்களாரார்திகம் கல்பயாமி நம: |

(4) ஸமஸ்த சக்ர சக்ரேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த மந்த்ர மந்த்ரேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த மந்த்ர மந்த்ரேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த தந்த்ர தந்த்ரேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த வீர வீரேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த வித்யா வித்யேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த பீட பீடேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த யோக யோகேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த தத்வ தத்வேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||
(4) ஸமஸ்த ஸித்த ஸித்தேஶீ யுதே தேவீ நவாத்மிகே |
    ஆரார்திகமிதம் துப்யம் க்ருஹாண மம ஸித்தயே ||

-இதி நவவாரம் ஶ்ரீ தேவ்யா ஆசூடம் ஆசரணாப்ஜம் பரிப்ரம்ய தக்ஷபாகே ஸ்தாபயேத் |

(4) ஶ்ரீ லலிதாயை சத்ரம் கல்பயாமி நம: |
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை சாமரயுகலம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை தர்பணம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை தாலவ்ருந்தம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கந்தம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை புஷ்பம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை தூபம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை தீபம் கல்பயாமி நம:

அத நைவேத்யம் - 

தேவ்யா: புரத: ஸ்வதக்ஷிணே சதுரஶ்ர மண்டலம் நிர்மாய |
தத்ர ஆதார உபரி நைவேத்யம் நிதாய |
மூலேன ப்ரோக்ஷ்ய |

(4) வம் 

இதி தேனு முத்ரயா அம்ருதீக்ருத்ய |
மூலேன த்ரிவாரம் அபிமந்த்ர்ய |

(4) ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் பர்கோதேவஸ்ய தீமஹி தியோர்யோன: ப்ரசோதயாத் | தேவஸவித: ப்ரஸுவா: | ஸத்யம் த்வர்தேன (ருதம் த்வா ஸத்யேன) பரிஷிஞ்சாமி | அம்ருதோபஸ்தரணமஸி |

இதி தேவ்யை ஆபோஶனம் தத்வா -

ப்ராணாய ஸ்வாஹா | அபானாய ஸ்வாஹா | வ்யானாய ஸ்வாஹா | உதானாய ஸ்வாஹா | ஸமானாய ஸ்வாஹா | ப்ரஹ்மணே ஸ்வாஹா |
ப்ரஹ்மணி ம ஆத்மா அம்ருதத்வாய |

(4) ஶ்ரீ லலிதாயை நைவேத்யம் கல்பயாமி நம: ||
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை உத்தராபோஶனம் கல்பயாமி நம: - அம்ருதாபிதானமஸி |
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஹஸ்தப்ரக்ஷாலனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை கண்டூஷம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை பாதப்ரக்ஷாலனம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை ஆசமனீயம் கல்பயாமி நம:
(4) ஶ்ரீ லலிதாயை தாம்பூலம் கல்பயாமி நம:

(4) த்ராம் த்ரீம் க்லீம் ப்லூம் ஸ: க்ரோம் ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஹ்ஸௌ: ஐம் ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: 

இதி தஶமுத்ரா: ப்ரதர்ஶயேத் ||

ஷடங்கார்சனம் |

தேவ்யாங்கே (பிந்தௌ) அக்னி ஈஶ அஸுர வாயு கோணேஷு மத்யே திக்ஷு ச ஸம்தர்பயேத் - 

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹ்ருதயாய நம: | ஹ்ரூதய ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (அக்னே)
(4) ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா - ஶிரோ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | (ஈஶான்யே)
(4) ஸகலஹ்ரீம் ஶிகாயை வஷட் - ஶிகா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | (னிருதி)
(4) கஏஈலஹ்ரீம் கவாசாய ஹும் - கவச ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | (வாயு)
(4) ஹஸகஹலஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் - நேத்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (மத்யே)
(4) ஸகலஹ்ரீம் அஸ்த்ராய பட் - அஸ்த்ர ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | (மத்யே)

லயாங்க பூஜா -

(4) கஏஈலஹ்றீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: - இதி பிந்தௌ தேவீம் த்ரி: ஸம்தர்பயேத் | (௧0 வாரம்)

நித்யாதேவீ யஜனம் |

(4) அ: கஏஈலஹ்றீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் அ: ஶ்ரீ லலிதா மஹாநித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | - இதி பிந்தௌ மஹாநித்யாம் த்ரி: யஜேத் |

தத் தின நித்யாயாம் த்ரி: யஜேத் |

க்ருஷ்ணபக்ஷே நித்யா யஜன க்ரம: -

(4) அ: கஏஈலஹ்றீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் அ: ஶ்ரீ லலிதா மஹானித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | - இதி பிந்தௌ மஹாநித்யாம் த்ரி: யஜேத் |
(4) அம் ச்கௌம் அம் சித்ரா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஔம் ஓம் நமோ பகவதி ஜ்வாலாமாலினி தேவதேவி ஸர்வபூதஸம்ஹாரகாரிகே ஜாதவேதஸி ஜ்வலந்தி ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ர ர ர ர ர ர ர ஹூம் பட் ஸ்வாஹா ஔம் ஜ்வாலாமாலினி நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஓம் ஸ்வௌம் ஓம் ஸர்வமங்கலா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஐம் ப்ம்ர்யூம் ஐம் விஜயா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஏம் ஹ்ரீம் ப்ரேம் ஸ்ரூம் க்ரோம் ஆம் க்லீம் ஐம் ப்லூம் நித்யமதத்ரவே ஹும் ப்ரேம் ஹ்ரீம் ஏம் நீலபதாகா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ல்ரூம்  ஹ்ஸ்க்ல்ர்டைம் ஹ்ஸ்க்ல்ர்டீம் ஹ்ஸ்க்ல்ர்டௌ: ல்ரூம் நித்யா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ல்ரும் ஐம் க்லீம் ஸௌ: ல்ரும் குலஸுந்தரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ரூம் ஓம் ஹ்ரீம் ஹும் கே ச சே க்ஷ: ஸ்த்ரீம் ஹும் க்ஷேம் ஹ்ரீம் பட் ரூம் த்வரிதா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ரும் ஹ்ரீம் ஶிவதூத்யை நம: ரும் ஶிவதூதி நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஊம் ஹ்ரீம் க்லின்னே ஐம் க்ரோம் நித்யமதத்ரவே ஹ்ரீம் ஊம் மஹாவஜ்ரேஶ்வரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) உம் ஓம் ஹ்ரீம் வஹ்னிவாஸின்யை நம: உம் வஹ்னிவாஸினீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஈம் ஓம் க்ரோம் ப்ரோம் க்ரௌம் ஜ்ரௌம் ச்ரௌம் ஜ்ரௌம் ஸ்வாஹா ஈம் பேருண்டா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) இம் ஓம் ஹ்ரீம் நித்யக்லின்னே மதத்ரவே ஸ்வாஹா இம் நித்யக்லின்னா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஆம் ஐம் பகபுகே பகினி பகோதரி பகமாலே பகாவஹே பககுஹ்யே பகயோனி பகினிபாதினி ஸர்வபகவஶங்கரி பகரூபே நித்யக்லின்னே பகஸ்வரூபே ஸர்வாணி பகானி மே ஹ்யானய வரதே ரேதே ஸுரேதே பகக்லின்னே க்லின்னத்ரவே க்லேதய த்ராவய அமோகே பகவிச்சே க்ஷுப க்ஷோபய ஸர்வஸத்வான் பகேஶ்வரி ஐம் ப்லூம் ஜம் ப்லூம் பேம் ப்லூம் மோம் ப்லூம் ஹேம் ப்லூம் ஹேம் க்லின்னே ஸர்வாணி பகானிமே வஶமானய ஸ்த்ரீம் ஹர ப்லேம் ஹ்ரீம் ஆம் பகமாலினீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) அம் ஐம் ஸகலஹ்ரீம் நித்யக்லின்னே மதத்ரவே ஸௌ: அம் காமேஶ்வரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |

ஶுக்லபக்ஷே நித்யா யஜன க்ரம: -

(4) அம் ஐம் ஸகலஹ்ரீம் நித்யக்லின்னே மதத்ரவே ஸௌ: அம் காமேஶ்வரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஆம் ஐம் பகபுகே பகினி பகோதரி பகமாலே பகாவஹே பககுஹ்யே பகயோனி பகினிபாதினி ஸர்வபகவஶங்கரி பகரூபே நித்யக்லின்னே பகஸ்வரூபே ஸர்வாணி பகானி மே ஹ்யானய வரதே ரேதே ஸுரேதே பகக்லின்னே க்லின்னத்ரவே க்லேதய த்ராவய அமோகே பகவிச்சே க்ஷுப க்ஷோபய ஸர்வஸத்வான் பகேஶ்வரி ஐம் ப்லூம் ஜம் ப்லூம் பேம் ப்லூம் மோம் ப்லூம் ஹேம் ப்லூம் ஹேம் க்லின்னே ஸர்வாணி பகானிமே வஶமானய ஸ்த்ரீம் ஹர ப்லேம் ஹ்ரீம் ஆம் பகமாலினீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) இம் ஓம் ஹ்ரீம் நித்யக்லின்னே மதத்ரவே ஸ்வாஹா இம் நித்யக்லின்னா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஈம் ஓம் க்ரோம் ப்ரோம் க்ரௌம் ஜ்ரௌம் ச்ரௌம் ஜ்ரௌம் ஸ்வாஹா ஈம் பேருண்டா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) உம் ஓம் ஹ்ரீம் வஹ்னிவாஸின்யை நம: உம் வஹ்னிவாஸினீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஊம் ஹ்ரீம் க்லின்னே ஐம் க்ரோம் நித்யமதத்ரவே ஹ்ரீம் ஊம் மஹாவஜ்ரேஶ்வரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ரும் ஹ்ரீம் ஶிவதூத்யை நம: ரும் ஶிவதூதி நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ரூம் ஓம் ஹ்ரீம் ஹும் கே ச சே க்ஷ: ஸ்த்ரீம் ஹும் க்ஷேம் ஹ்ரீம் பட் ரூம் த்வரிதா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ல்ரும் ஐம் க்லீம் ஸௌ: ல்ரும் குலஸுந்தரீ நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ல்ரூம்  ஹ்ஸ்க்ல்ர்டைம் ஹ்ஸ்க்ல்ர்டீம் ஹ்ஸ்க்ல்ர்டௌ: ல்ரூம் நித்யா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஏம் ஹ்ரீம் ப்ரேம் ஸ்ரூம் க்ரோம் ஆம் க்லீம் ஐம் ப்லூம் நித்யமதத்ரவே ஹும் ப்ரேம் ஹ்ரீம் எம் நீலபதாகா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஐம் ப்ம்ர்யூம் ஐம் விஜயா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஓம் ஸ்வௌம் ஓம் ஸர்வமங்கலா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) ஔம் ஓம் நமோ பகவதி ஜ்வாலாமாலினி தேவதேவி ஸர்வபூதஸம்ஹாரகாரிகே ஜதவேதஸி ஜ்வலந்தி ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ர ர ர ர ர ர ர ஹூம் பட் ஸ்வாஹா ஔம் ஜ்வாலாமாலினி நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) அம் ச்கௌம் அம் சித்ரா நித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: |
(4) அ: கஏஈலஹ்றீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் அ: ஶ்ரீ லலிதா மஹானித்யா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி  நம: | - இதி பிந்தௌ மஹாநித்யாம் த்ரி: யஜேத் |


குரு மண்டல பூஜா

(4) பரைகேப்யோ நம: | - இதி பிந்துத்ரிகோணயோ: புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத்வா பிந்தௌ மஹாபாதுகாம் யஜேத் |

பிந்து ஸ்தானே

(4) ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஐம் க்லௌம் ஹஸ்க்ப்ரேம் ஹஸக்ஷமலவரயூம் ஹ்ஸௌ: ஸஹக்ஷமலவரயீம் ஸ-ஹௌ: ஶ்ரீவித்யானந்தனாதாத்மக சர்யானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

த்ரிகோணே - பரௌக:

(4) உட்டீஶானந்தநாத  ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ப்ரகாஶானந்தநாத  ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) விமர்ஶானந்தநாத  ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஆனந்தானந்தநாத  ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஷஷ்டானந்தநாத  ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஜ்ஞானானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸத்யானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பூர்ணானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) மித்ரேஶானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸ்வபாவானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ப்ரதிபானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸுபகானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

த்ரிகோணோபரி ப்ரதம ரேகாயாம்  - திவ்யௌக:

(4) பரப்ரகாஶானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பரஶிவானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பராஶக்த்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கௌலேஶ்வரானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஶுக்லதேவ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) குலேஶ்வரானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) காமேஶ்வர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

த்ரிகோணோபரி த்விதீய ரேகாயாம் - மானவௌக: 

(4) ககனானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) விஶ்வானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) விமலானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) மதனானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) புவனானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) லீலாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸ்வாத்மானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ப்ரியானந்தநாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) கௌடபாதாசார்ய ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கோவிந்தபகவத்பாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஸர்வதந்த்ர ஸ்வதந்த்ராய ஸதா அத்ம அத்வைத போதினே ஶ்ரீமத்ஶங்கராசார்யாய வேதாந்த குரவே நம: | ஶ்ரீமத் ஶங்கரபகவத்பாத ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பரமேஷ்டி குரு பாதுகாம் யஜேத் |
(4) பரமகுரு பாதுகாம் யஜேத் |
(4) ஸ்வகுரு பாதுகாம் யஜேத் |

ஶ்ரீ லலிதா நவாவரண பூஜாக்ரம: 

(4) ஸம்வின்மயே பரே தேவி பராம்ருதருசப்ரியே  |
    அனுஜ்ஞாம் த்ரிபுரே தேஹி பரிவாரர்சனாய மே ||

ப்ரதமாவரணம்

(4) அம் ஆம் ஸௌ: த்ரைலோக்ய மோஹன சக்ராய நம: | (இதி புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத்யாத்)

க்ரமேண ஶுக்ல அருண பீத வர்ண ரேகா த்ரயஸ்ய பூஜயேத் -

ப்ரதம ரேகாயாம் - 

(4) அம் அணிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பூர்வே)
(4) லம் லகிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (தக்ஷிணே)
(4) மம் மஹிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பஶ்சிமே)
(4) ஈம் ஈஶித்வ ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (உத்தரே)
(4) வம் வஶித்வ ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஆக்னேயே)
(4) பம் ப்ராகாம்ய ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (னைருதே)
(4) பும் புக்தி ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (வாருணே)
(4) இம் இச்சா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஈஶானே)
(4) பம் ப்ராப்தி ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பூர்வேஶான மத்யே)
(4) ஸம் ஸர்வகாம ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (னைருதிபஶ்சிம மத்யே)

த்விதீய ரேகாயாம் -

(4) ஆம் ப்ராஹ்மீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பூர்வே)
(4) ஈம் மாஹேஶ்வரீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (தக்ஷிணே)
(4) ஊம் கௌமாரீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பஶ்சிமே)
(4) ரூம் வைஷ்ணவீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (உத்தரே)
(4) ல்ரூம் வாராஹீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஆக்னேயே)
(4) ஐம் மாஹேந்த்ரீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (னைருதே)
(4) ஔம் சாமுண்டா மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (வாருணே)
(4) அ: மஹாலக்ஷ்மீ மாத்ரு ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஈஶான்யே)

த்ருதீய ரேகாயாம் - 

(4) த்ராம் ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பூர்வே)
(4) த்ரீம் ஸர்வ வித்ராவிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (தக்ஷிணே)
(4) க்லீம் ஸர்வாகர்ஷிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பஶ்சிமே)
(4) ப்லூம் ஸர்வவஶங்கரீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (உத்தரே)
(4) ஸ: ஸர்வோன்மாதினீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஆக்னேயே)
(4) க்ரோம் ஸர்வமஹாங்குஶா முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (னைருதே)
(4) ஹஸகப்ரேம் ஸர்வ கேசரீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (வாருணே)
(4) ஹஸௌ: ஸர்வ பீஜா முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (ஈஶான்யே)
(4) ஐம் ஸர்வ யோனி முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (பூர்வேஶான மத்யே)
(4) ஹஸ்ரைம் ஹஸ்கலரீம் ஹஸ்ரௌ: ஸர்வ த்ரிகண்டா முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (னைருதி பஶ்சிம மத்யே)

(4) ஏதா: ப்ரகட யோகின்ய: த்ரைலோக்யமோஹனே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) அம் ஆம் ஸௌ: த்ரிபுரா சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) அம் அணிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) த்ராம் ஸர்வ ஸம்க்ஷொபிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) த்ராம் இதி ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ப்ரதமாவரணார்சனம் ||

ப்ரகட யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

த்விதீயாவரணம்

(4) ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸர்வாஶாபரிபூரக சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ஶ்வேதவர்ண ஸகார ப்ரக்ருதிக ஷோடஶகலாத்மகே சந்த்ரஸ்வரூபே ஷோடஶதலகமலே தேவ்யாக்ரதலமாரப்ய வாமாவர்தேன-

(4) அம் காமா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஆம் புத்த்யா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) இம் அஹங்காரா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஈம் ஶப்தா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) உம் ஸ்பர்ஶா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஊம் ரூபா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ரும் ரஸா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ரூம் கந்தா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ல்ரும் சித்தா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ல்ரூம் தைர்யா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஏம் ஸ்ம்ருத்யா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஐம் நாமா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஒம் பீஜா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஔம் ஆத்மா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) அம் அம்ருதா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) அ: ஶரீரா கர்ஷிணீ நித்யாகலாதேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஏதா: குப்த யோகின்ய: ஸர்வாஶாபரிபூரகே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஐம் க்லீம் ஸௌ: த்ரிபுரேஶீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) லம் லகிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) த்ரீம் ஸர்வ வித்ராவிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) த்ரீம் இதி ஸர்வ வித்ராவிணீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்விதீயாவரணார்சனம் ||

குப்த யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

த்ருதீயாவரணம்

(4) ஹ்ரீம் க்லீம் ஸௌ: ஸர்வாஶாபரிபூரக சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ஹகார ப்ரக்ருதிக அஷ்டமூர்த்யாத்மக ஶிவாபின்னே ஜபாகுஸுமமித்ரே அஷ்டபத்ரே ஶ்ரீதேவ்யா: ப்ருஷ்டதலமாரப்ய பூர்வாதிதிக்ஷு ஆக்னேயாதி விதிக்ஷு ச க்ரமேண -

(4) கம் கம் கம் கம் ஙம் அனங்க குஸுமா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் அனங்க மேகலா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் டம் டம் டம் ணம் அனங்க மதனா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் தம் தம் தம் நம் அனங்க மதனாதுரா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் பம் பம் பம் மம் அனங்க ரேகா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) யம் ரம் லம் வம் அனங்க குஸுமா வேகினீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ஙம் அனங்க அங்குஶா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ளம் க்ஷம் அனங்க மாலினீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஏதா: குப்ததர யோகின்ய: ஸர்வா ஸம்க்ஷோபணே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹ்ரிம் க்லீம் ஸௌ: த்ரிபுரஸுந்தரீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) மம் மஹிமா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்லீம் ஸர்வாகர்ஷிணீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்லீம் இதி ஸர்வாகர்ஷிணீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் த்ருதீயாவரணார்சனம் ||

குப்ததர யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |


துரியாவரணம்

(4) ஹைம் ஹ்க்லீம் ஹ்ஸௌ: ஸர்வஸௌபாக்யதாயக சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ஈகார ப்ரக்ருதிக சதுர்தஶபுவனாத்மக மஹாமாயாரூப தாடிமீப்ரஸூன ஸஹோதரே சதுர்தஶாரே தேவ்யக்ர கோணமாரப்ய வாமாவர்தேன -

(4) கம் ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கம் ஸர்வ வித்ராவிணீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கம் ஸர்வாகர்ஷிணீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கம் ஸர்வ ஹ்லாதினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஙம் ஸர்வ ஸம்மோஹினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) சம் ஸர்வ ஸ்தம்பினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) சம் ஸர்வ ஜ்ரும்பிணீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஜம் ஸர்வ வஶங்கரீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஜம் ஸர்வ ரஞ்ஜினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஞம் ஸர்வோன்மாதினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் ஸர்வர்தஸாதினீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் ஸர்வ ஸம்பத்திபூரணீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் ஸர்வ மந்த்ரமயீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் ஸர்வ த்வந்த்வக்ஷயங்கரீ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஏதா: ஸம்ப்ரதாய யோகின்ய: ஸர்வா ஸௌபாக்யதாயகே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹைம் ஹ்க்லீம் ஹ்ஸௌ: த்ரிபுரவாஸினீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஈம் ஈஶித்வ ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ப்லூம் ஸர்வா வஶங்கரீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ப்லூம் இதி ஸர்வாவஶங்கரீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் துரியாவரணார்சனம் ||

ஸம்ப்ரதாய யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |


பஞ்சமாவரணம்

(4) ஹ்ஸைம் ஹ்ஸ்க்லீம் ஹ்ஸ்ஸௌ: ஸர்வார்தஸாதக சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ஏகார ப்ரக்ருதிக தஶாவராத்மக விஷ்ணுஸ்வரூபே ப்ரபாபராபூத ஸுந்தூரே பஹிர்தஶாரே தேவ்யக்ரகோணமாரப்ய வாமாவர்தேன -

(4) ணம் ஸர்வ ஸித்திப்ரதா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் ஸர்வ ஸித்த்ப்ரியங்கரீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் ஸர்வ மங்கலகாரிணீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் ஸர்வ காமப்ரதா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) நம் ஸர்வ து:கவிமோசினீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ஸர்வ ம்ருத்யுப்ரஶமனீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ஸர்வ விக்னனிவாரிணீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ஸர்வாங்கஸுந்தரீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ஸர்வ ஸௌப்யாக்யதாயினீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |


(4) ஏதா: குலோத்தீர்ண யோகின்ய: ஸர்வார்தஸாதகே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹ்ஸைம் ஹ்ஸ்க்லீம் ஹ்ஸ்ஸௌ: த்ரிபுராஶ்ரீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) வம் வஶித்வ ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸ: ஸர்வோன்மாதினீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸ: இதி ஸர்வோன்மாதினீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் பஞ்சாவரணார்சனம் ||

குலோத்தீர்ண யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |


ஷஷ்டாவரணம்

(4) ஹ்ரீம் க்லீம் ப்லேம் ஸர்வரக்ஷாகர சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ரேப ப்ரக்ருதிக தஶாவராத்மக வைஶ்வானரபின்னே ஜபாஸுமனஸஹசரே அந்தர்தஶாரே தேவ்யக்ரகோணமாரப்ய வாமவர்தேன -

(4) மம் ஸர்வஜ்ஞா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) யம் ஸர்வ ஶக்தி தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ரம் ஸர்வ ஐஶ்வர்யப்ரதா ங்கரீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) லம் ஸர்வ ஜ்ஞானமயீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) வம் ஸர்வ வ்யாதிவினாஶினீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஶம் ஸர்வ ஆதாரஸ்வரூபா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஷம் ஸர்வ பாபஹரா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஸம் ஸர்வ ஆனந்தமயீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹம் ஸர்வ ரக்ஷாஸ்வரூபிணீ தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்ஷம் ஸர்வ ஈப்ஸிதபலப்ரதா தேவீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |


(4) ஏதா: நிகர்ப யோகின்ய: ஸர்வரக்ஷாகரே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹ்ரீம் க்லீம் ப்லேம் த்ரிபுரமாலினீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ப்ராப்தி ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்ரோம் ஸர்வமஹாங்குஶா முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்ரோம் இதி ஸர்வமஹாங்குஶா முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஷஷ்டாவரணார்சனம் ||

நிகர்ப யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

ஸப்தமாவரணம் 

(4) ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸௌ: ஸர்வரோகஹர சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

ககார ப்ரக்ருதிக அஷ்ட மூர்த்யாத்மக காமேஶ்வர ஸ்வரூபே பத்மராக ருசிரே அஶ்:டாரே தேவ்யக்ர கோணம் ஆரப்ய வாமாவர்தேன -

(4) அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம் ல்ரும் ல்ரூம் ஏம் ஐம் ஒம் ஔம் அம் அ: ர்ப்லூம்  வஶினீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) கம் கம் கம் கம் ஙம் க்ல்ஹ்ரீம் காமேஶ்வரீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) சம் சம் ஜம் ஜம் ஞம் ந்வ்லீம் மோதினீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டம் டம் டம் டம் ணம் ய்லூம் விமலா வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் தம் தம் தம் நம் ஜ்ம்ரீம் அருணா வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் பம் பம் பம் மம் ஹ்ஸ்ல்வ்யூம் ஜயினீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) யம் ரம் லம் வம் க்ஷம்ர்யூம் ஸர்வேஶ்வரீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளம் க்ஷம் க்ஷ்ம்ரீம் கௌலினீ வாக்தேவதா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஏதா: ரஹஸ்ய யோகின்ய: ஸர்வரோகஹர சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸௌ: த்ரிபுராஸித்தா சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பும் புக்தி ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹஸ்கப்ரேம் ஸர்வகேசரீ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹஸ்க்ப்ரேம் இதி ஸர்வகேசரீ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |


(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் ஸப்தமாவரணார்சனம் ||

ரஹஸ்ய யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

அஷ்டமாவரணம்

மத்யத்ரயஸ்த்ரஸ்ய பஹி: பஶ்சிமாதிதிக்ஷு ப்ராதக்ஷிண்யேன -

(4) யாம் ராம் லாம் வாம் ஸாம் த்ராம் த்ரீம் க்லீம் ப்லூம் ஸ: ஸர்வஜனேப்ய: காமேஶ்வரீகாமேஶ்வர பாணேப்யோ நம: | பாணஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) தம் தம் ஸர்வஸம்மோஹனாப்யாம் காமேஶ்வரீகாமேஶ்வர தனுர்ப்யாம் நம: - தனு: ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஆம் ஹ்ரீம் ஸர்வ வஶீகரணாப்யாம் காமேஶ்வரீ காமேஶ்வர பாஶாப்யாம் நம: - பாஶ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) க்ரோம் க்ரோம் ஸர்வஸ்தம்பனாப்யாம் காமேஶ்வரீ காமேஶ்வர அங்குஶாப்யாம் நம: - அங்குஶ ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: ஸர்வ ஸித்திப்ரத சக்ராய நம: |

நாத ப்ரக்ருதிக குணத்ரய ப்ரதான த்ரிஶக்தி ரூப ரேகாத்ரயாத்மகே பந்தூக புஷ்பபந்துகிரணே த்ரிகோணே அக்ரதக்ஷவாம கோணேஸ்ஷு பிந்தௌ வ க்ரமேண - 

(4) ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் அக்னிசக்ரே காமகிரிபீடே மித்ரேஶநாத  நவயோனிசக்ராத்மக ஆத்மதத்வ ஸ்ருஷ்டிக்ருத்ய ஜாக்ரத்தஶாதிஷ்டாயக இச்சாஶக்தி வாக்பவாத்மக வாகீஶ்வரீஸ்வரூப ப்ரஹ்மாத்மஶக்தி மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸூர்யசக்ரே ஜாலாந்தரபீடே ஷஷ்டீஶநாத தஶாரத்வய சதுர்தஶாரசக்ராத்மக வித்யாதத்வ ஸ்திதிக்ருத்ய ஸ்வப்ன தஶாதிஷ்டாயக ஜ்ஞானஶக்தி  காமராஜாத்மக காமகலாஸ்வரூப விஶ்:ணவாத்மஶக்தி மஹாவஜ்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஸௌ: ஸகலஹ்ரீம் ஸோமசக்ரே பூர்ணகிரிபீடே உட்டீஶனாஶ அஷ்டதல ஷோடஶதல சதுரஸ்ர சக்ராத்மக ஶிவதத்வ ஸம்ஹாரக்ருத்ய ஸுஷுப்தி தஶாதிஷ்டாயக க்ரியாஶக்தி பீஜாத்மக பராபரஶக்திஸ்வரூப ருத்ராத்மஶக்தி மஹாபகமாலினீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஐம் கஏஈலஹ்ரீம் க்லீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸௌ: ஸகலஹ்ரீம் பரப்ரஹ்மசக்ரே மஹோட்யாணபீடே சர்யானந்தநாத ஸமஸ்தசக்ராத்மக ஸபருவார பரமதத்வ ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிஸம்ஹாரக்ருத்ய துரீயதஶாதிஷ்டாயக இச்சாஜ்ஞானக்ரியாஶாந்தாஶக்தி வாக்பவகாமராஜஶக்திபீஜாத்மக பரமஶக்திஸ்வரூப பரப்ரஹ்மாத்மஶக்தி ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஏதா: அதிரஹஸ்ய யோகின்ய: ஸர்வஸித்திப்ரதே சக்ரே ஸமுத்ரா: ஸஸித்தய: ஸாயுதா: ஸஶக்தய: ஸவாஹனா: ஸபரிவாரா: ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா: ஸம்தர்பிதா: ஸந்துஷ்டா: ஸந்து நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) ஹ்ஸ்ரஈம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: த்ரிபுராம்பா சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) இம் இச்சா ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹ்ஸௌ: ஸர்வபீஜ முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹ்ஸௌ: இதி ஸர்வபீஜ முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய -

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் அஷ்டமாவரணார்சனம் ||

அதிரஹஸ்ய யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

நவமாவரணம்

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸர்வானந்தமய சக்ராய நம: | - புஷ்பாஞ்ஜலீ

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - த்ரி: தர்பணம் குர்யாத் |

(4) ஏஷா பராபராதிரஹஸ்யயோகினீ ஸர்வானந்தமயே சக்ரே ஸமுத்ரா ஸஸித்தி: ஸாயுதா ஸஶக்தி: ஸவாஹனா ஸபரிவாரா ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா ஸந்தர்பிதா ஸந்துஷ்டாஸ்து நம: | புஷ்பாஞ்ஜலி:

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ சக்ரேஶ்வரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) பம் ப்ராப்தி ஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஐம் ஸர்வ யோனி முத்ரா ஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஐம் - இதி ஸர்வயோனி முத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

(4) அபீஷ்டஸித்திம் மே தேஹி ஶரணாகத வத்ஸலே |
    பக்த்யா ஸமர்பயே துப்யம் நவமாவரணார்சனம் ||

பராபராதிரஹஸ்ய யோகினீ மயூகாயை மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை நம: | - யோனிமுத்ரயா ப்ரணமேத் |

(4) ஹஸகல ஹஸகஹல ஸகல ஹ்ரீம் ஶ்ரீ துரீயாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - த்ரி: தர்பணம் குர்யாத் |

(4) ஸர்வானந்தமயே சக்ரே மஹோட்யாணபீடே சர்யானந்தனாதாத்மக துரீயாதீத தஶாதிஷ்டாயக ஶாந்த்யாதீத கலாத்மக ப்ரகாஶவிமர்ஶ ஸாமரஸ்யாத்மக பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ பராம்ருதஶக்தி ஸர்வமந்த்ரேஶ்வரீ ஸர்வபீடேஶ்வரீ ஸர்வயோகேஶ்வரீ ஸர்வவாகீஶ்வரீ ஸர்வஸித்தேஶ்வரீ ஸர்வவீரேஶ்வரீ ஸகலஜகத் உத்பத்திமாத்ருகா ஸசக்ரா ஸதேவதா ஸாஸனா ஸாயுதா ஸஶக்தி: ஸவாஹனா ஸபரிவாரா ஸசக்ரேஶிகா பரயா அபரயா பராபரயா ஸபர்யயா ஸர்வோபசாரை: ஸம்பூஜிதா ஸந்தர்பிதா ஸந்துஷ்டாஸ்து நம: | - இதி ஸமஷ்ட்யஞ்ஜலிம் விதாய |

(4) ஸம் ஸர்வகாமஸித்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்கலரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: ஸர்வத்ரிகண்டாமுத்ராஶக்தி ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹ்ஸ்ரைம் ஹஸ்கலரீம் ஹஸ்ரௌ: ஸர்வத்ரிகண்டாமுத்ராம் ப்ரதர்ஶ்ய |

(4) கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் - ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | (த்ரி:) ஸம்தர்ப்ய |

பஞ்சபஞ்சிகா பூஜா 

பிந்துசக்ரோபரி ஸிம்ஹாஸனாகாரேண பீடபாவனாம் க்ருத்வா மத்யே வாய்வீஶானாக்னினிருதிகோணேஷு ச க்ரமேண யஜேத் ||

பஞ்சலக்ஷ்ம்ய:

(4) மூலம் | ஶ்ரீ வித்யா லக்ஷ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | மத்யே
(4) ஶ்ரீம் | லக்ஷ்மீலக்ஷ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | வாயவ்யே
(4) ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கமலே கமலாலயே ப்ரஸீத ப்ரஸீத ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: | மஹாலக்ஷ்மீலக்ஷ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஈஶான்யே
(4) ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் | த்ரிஶக்தி லக்ஷ்ம்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஆக்னேயே 
(4) ஶ்ரீம் ஸஹகலஹ்ரீம் ஶ்ரீம் | ஸர்வ ஸாம்ராஜ்ய லக்ஷ்ம்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | நைருதே

பஞ்சகோஶாம்பா: 

(4) மூலம் | ஶ்ரீ வித்யா கோஶாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | மத்யே
(4) ஓம் ஹ்ரீம் ஹம்ஸ: ஸோஹம் ஸ்வாஹா | பரஞ்ஜ்யோதி கோஶாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | வாயவ்யே
(4) ஓம் ஹம்ஸ: | பரானிஷ்கலா கோஶாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஈஶான்யே
(4) ஹம்ஸ: | அஜபா கோஶாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஆக்னேயே 
(4) அம் ஆம் இம் ஈம் + ளம் க்ஷம் | மாத்ருகா கோஶாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | நைருதே

பஞ்ச கல்பலதாம்பா:

(4) மூலம் | ஶ்ரீ வித்யா கல்பலதாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | மத்யே
(4) ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ப்லூம் ஸ்த்ரீம் | பஞ்சகாமேஶ்வரீ த்வரிதா கல்பலதாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | வாயவ்யே
(4) ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம் ஹஸகலஹ்ரீம் ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ஹ்ஸ்ரைம் | பாரிஜாதேஶ்வரீ கல்பலதாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஈஶான்யே
(4) ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: | குமாரீ த்ரிபுடா கல்பலதாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஆக்னேயே 
(4) த்ராம் த்ரீம் க்லீம் ப்லூம் ஸ: | பஞ்சபாணேஶ்வரீ கல்பலதாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | நைருதே

பஞ்ச காமதுகா:

(4) மூலம் | ஶ்ரீ வித்யா காமதுகாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | மத்யே
(4) ஓம் ஹ்ரீம் ஹம்ஸ: ஜும் ஸம்ஜீவனி ஜீவம் ப்ராணக்ரந்திஸ்தம் குரு குரு ஸ்வாஹா | அம்றூதபீடேஶ்வரீ காமதுகாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | வாயவ்யே
(4) ஐம் வத வத வாக்வாதினி ஐம் க்லின்னே க்லேதினி மஹாக்ஷோபம் குரு குரு ஹ்ஸ்க்லரீம் ஸௌ: ஓம் மோக்ஷம் குரு குரு ஹ்ஸ்ரௌ:  | ஸுதாஸூகாமதுகாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஈஶான்யே
(4) ஐம் ப்லூம் ஜ்ரௌம் ஜும் ஸ: அம்ருதே அம்ருதோத்பவே அம்ருதேஶ்வரீ அம்ருதவர்ஷிணீ அம்ருதம் ஸ்ராவய ஸ்ராவய ஸ்வாஹா | அம்ருதேஶ்வரீ காமதுகாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஆக்னேயே 
(4) ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஓம் நமோ பகவதீ மாஹேஶ்வரீ அன்னபூர்ணே மமாபிலஷிதம் அன்னம் தேஹி ஸ்வாஹா | அன்னபூர்ணா காமதுகாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | நைருதே

பஞ்ச ரத்னாம்பா:

(4) மூலம் | ஶ்ரீ வித்யா ரத்னாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | மத்யே
(4) ஜ்ஜ்ரீம் மஹா சண்டே தேஜ: ஸங்கர்ஷிணீ காலமந்தானே ஹ: | ஸித்த லக்ஷ்மீ ரத்னாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | வாயவ்யே
(4) ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஓம் நமோ பகவதீ ஶ்ரீ மாதங்கீஶ்வரி ஸர்வஜனமனோஹாரி ஸர்வமுகஸஞ்ஜனி க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸர்வராஜவஶங்கரி ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶ~க்கரி ஸர்வதுஷ்டம்ருகவஶங்கரி ஸர்வஸத்வவஶங்கரி ஸர்வலோகவஶங்கரி த்ரைலோக்யம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா ஸௌ: க்லீம் ஐம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் | ராஜமாதங்கீஶ்வரீ ரத்னாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஈஶான்யே
(4) ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் | புவனேஶ்வரீ ரத்னாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | ஆக்னேயே 
(4) ஐம் க்லௌம் ஐம் நமோ பகவ்தி வார்தாளி வார்தாளி வாராஹி வாராஹி வராஹமுகி வராஹமுகி அந்தே அந்தினி நம: ருந்தே ருந்தினி நம: ஜம்பே ஜம்பினி நம: மோஹே மோஹினி நம: ஸ்தம்பே ஸ்தம்பினி நம: ஸர்வ துஷ்டப்ரதுஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வ வாக் சித்த சக்ஷுர்முக கதி ஜிஹ்வாஸ்தம்பனம் குரு குரு ஶீக்ரம் வஶ்யம் ஐம் க்லௌம் ட: ட: ட: ட: ஹும் அஸ்த்ராய பட் | வாராஹீ ரத்னாம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | நைருதே

ஷட்தர்ஶன வித்யா 

(4) தாரே துத்தாரே துரே ஸ்வாஹா - தாரா தேவதா அதிஷ்டித பௌத்த தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - பூபுரே
(4) ஓம் பூர்புவஸ்வ: தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் பர்கோதேவஸ்ய தீமஹி தீயோயோன: ப்ரசோதயாத் பரோரஜஸே ஸாவதோம் - ப்ரஹ்ம தேவதா அதிஷ்டித வைதிக தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - ஷோடஶ, அஷ்ட தலே
(4) ஓம் ஹ்ரீம் க்றூணிஸ்ஸூர்ய ஆதித்யோம் - ஸூர்ய தேவதா அதிஷ்டித ஸௌர தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - சதுர்தஶாரே
(4) ஓம் நமோ நாராயணாய - விஷ்ணு தேவதா அதிஷ்டித வைஷ்ணவ தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - த்விதஶாரே
(4) ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் - புவனேஶ்வரீ தேவதா அதிஷ்டித ஶாக்த தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - அஷ்டாரே
(4) ஓம் ஹ்ரீம் நம: ஶிவாய - ருத்ர தேவதா அதிஷ்டித ஶைவ தர்ஶன ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | - த்ரிகோணே

ஷடாதார பூஜா

(4) ஸாம் ஹம்ஸ: மூலாதார அதிஷ்டான தேவதாயை ஸாகினீ ஸஹித கணநாத ஸ்வரூபிண்யை நம: - கணநாத ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) காம் ஸோஹம் ஸ்வாதிஷ்டான அதிஷ்டான தேவதாயை காகினீ ஸஹித ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிண்யை நம: - ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) லாம் ஹம்ஸஸோ அஹம் மணிபூரக அதிஷ்டான தேவதாயை லாகினீ ஸஹித விஷ்ணு ஸ்வரூபிண்யை நம: - விஷ்ணு ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ராம் ஹம்ஸஶிவஸ்ஸோ அஹம் அனாஹத அதிஷ்டான தேவதாயை ராகினீ ஸஹித ஸதாஶிவ ஸ்வரூபிண்யை நம: - ஸதாஶிவ ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) டாம் ஸோ அஹம் ஹம்ஸஶிவ: விஶுத்தி அதிஷ்டான தேவதாயை டாகினீ ஸஹித ஜீவேஶ்வர ஸ்வரூபிண்யை நம: - ஜீவேஶ்வர ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஹாம் ஹம்ஸஶ்ஶிவஸ்ஸோஹம் ஸோஹம் ஹம்ஸஶ்ஶிவ: ஆஜ்ஞா அதிஷ்டான தேவதாயை ஹாகினீ ஸஹித பரமாத்மா ஸ்வரூபிண்யை நம: - பரமாத்மா ஸ்வரூபிண்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |


ஆம்னாய ஸமஷ்டி பூஜா

(4) ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்க்ல்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: | பூர்வாம்னாய ஸமய வித்யேஶ்வரி உன்மோதினீ தேவ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) (மூலம்) குருத்ரய கணபதி பீடத்ரய ஸஹிதாயை ஶுத்தவித்யாதி ஸமய வித்யேஶ்வரீ பர்யந்த சதுர்விம்ஶதி ஸஹஸ்ர தேவதா பரிஸேவிதாயை காமகிரிபீடஸ்திதாயை பூர்வாம்னாயஸமஷ்டி ரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் க்லின்னே க்லின்ன்மதத்ரவே குலே ஹ்ஸௌ: | தக்ஷிணாம்னாய ஸமயவித்யேஶ்வரீ போகினீதேவ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) (மூலம்) பைரவாஷ்டக நவஸித்தௌக வடுகத்ரய பதயுக ஸஹிதாயை ஸௌபாக்யவித்யாதிஸமயவித்யேஶ்வரீ பர்யந்த த்ரிம்ஶத்ஸஹஸ்ரதேவதாபரிஸேவிதாயை பூர்ணகிரிபீடஸ்திதாயை தக்ஷிணாம்னாய ஸமஷ்டிரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஹ்ஸ்ரைம் ஹ்ஸ்ரீம் ஹ்ஸ்ரௌ: ஹ்ஸ்க்ப்றேம் பகவத்யம்பே ஹஸக்ஷமலவரயூம் ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் அகோரமுகி ச்ராம் ச்ரீம் கிணி கிணி விச்சே ஹ்ஸ்ரௌ: ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஹ்ஸ்ரௌ: | பஶ்சிமாம்னாய ஸமயவிதேஶ்வரீ குஞ்சிகாதேவ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) (மூலம்) நவதூதீமண்டலத்ரய தஶவீர சது:ஷஷ்டி ஸித்தநாத ஸஹிதாயை லோபாமுத்ராதி ஸமயவித்யேஶ்வரீ பர்யந்த த்விஸஹஸ்ரதேவதா பரிஸேவிதாயை ஜாலாந்தர பீடஸ்திதாயை பஶ்சிமாம்னாய ஸமஷ்டிஸ்வரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் மஹாசண்டயோகீஶ்வரீ காலிகே பட் | உத்தராம்னாய ஸமயவித்யேஶ்வரீ காலிகா தேவ்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: | |
(4) (மூலம்) நவமுத்ரா பஞ்சவீராவலீ ஸஹிதாயை துர்யாம்பாதி ஸமயவித்யேஶ்வரீ பர்யந்த த்விஸஹஸ்ரதேவதாபரிஸேவிதாயை ஓட்யாணபீடஸ்திதாயை உத்தராம்னாயஸமஷ்டிரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) மகபரயகச் மஹிசனங்யங் கம்ஶபர் ஊர்த்வாம்னாயஸமயவித்யேஶ்வர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) ஶ்ரீமன்மாலினிமந்த்ரராஜகுருமண்டலஸஹிதாயை பராம்பாதி ஸமயவித்யேஶ்வரீபர்யந்த அஶீதிஸஹஸ்ரதேவதாபரிஸேவிதாயை ஶாம்பவபீடஸ்திதாயை ஊர்த்வாம்னாயஸமஷ்டிரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீபராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

(4) பகவதி விச்சே மஹாமாயே மாதங்கினி ப்லூம் அனுத்தரவாக்வாதினி ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஹ்ஸ்க்ப்ரேம் ஹ்ஸ்ரௌ: | அனுத்த்ரஶாங்கர்யம்பா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |
(4) (மூலம்) பரிபூர்ணானந்தனாதாதி நவநாதஸஹிதாயை சதுர்தஶமூலவித்யாதி ஶ்ரீபூர்திவித்யானதானந்ததேவதாபரிஸேவிதாயை அனுத்தராம்னாய ஸமஷ்டி ரூபிண்யை ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: | ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகா ஶ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்பயாமி நம: |

தத: பாலா, அன்னபூர்ணா, அஶ்வாரூடா மந்த்ரை: அங்கோபாங்கப்ரத்யங்கதேவரார்வனம் க்ருத்வா மூலேன தேவீம் த்ரி: ஸந்தர்பயேத் |

தண்டநாதா நாமானி

ஐம் க்லௌம் பஞ்சம்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் தண்டனாதாயை நம: |
ஐம் க்லௌம் ஸங்கேதாயை நம: |
ஐம் க்லௌம் ஸமயேஶ்வர்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் ஸமயஸங்கேதாயை நம: |
ஐம் க்லௌம் வாராஹ்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் போத்ரிண்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் ஶிவாயை நம: |
ஐம் க்லௌம் வார்தால்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் மஹாஸேனாயை நம: |
ஐம் க்லௌம் ஆஜ்ஞாசக்ரேஶ்வர்யை நம: |
ஐம் க்லௌம் அரிக்ன்யை நம: |

மந்த்ரிணீ நாமானி

ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸங்கீத யோகின்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஶ்யாமாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஶ்யாமலாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: மந்த்ரனாயிகாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: மந்த்ரிண்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸசிவேஶான்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ப்ரதானேஶ்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஶுகப்ரியாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: வீணாவத்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: வைணிக்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: முத்ரிண்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ப்ரியகப்ரியாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: நீபப்ரியாயை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: கதம்பேஶ்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: கதம்பவனவாஸின்யை நம: |
ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஸதாமதாயை நம: |

லலிதா நாமானி

ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸிம்ஹாஸனேஶ்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் லலிதாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாராஜ்ஞை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் வராங்குஶாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சாபின்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் த்ரிபுராயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸுந்தரிசக்ரனாதாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸாம்ராஜ்ஞை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சக்ரிண்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சக்ரேஶ்வர்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாதேவ்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் காமேஶ்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பரமேஶ்வர்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் காமராஜப்ரியாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் காமகோடிகாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் சக்ரவர்தின்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மஹாவித்யாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶிவாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் அனங்கவல்லபாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸர்வபாடலாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் குலனாதாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஆம்னாயனாதாயை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஸர்வாம்னாயனிவாஸின்யை நம: |
ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ர்ருங்காரனாயிகாயை நம: |

அத யதாவகாஶம் ஸஹஸ்ரநாமாவல்யாதினாம் அர்சனம் குர்யாத் |

 

Author: purna_admin

20 thoughts on “lalitA mahAtripurasundari AvaraNa pUjA

 1. In ‘Amnaya samashti puja’ Purvamnaya Samaya Vidyeshwari is URMINYAMBA but not UNMODI NI Devyamba. Please rectify the same. In respect of devnagari script used conjunctions are not properly used/split. It is my humble request to provide PDF version of Purna Ananda Lahari issues, preferably Goddess Lalitha Mahatripura Sundari, Bala, Matangi, Varahi, etc related to SriVidya. This will also enable me to rectify the mistakes. Please only my request, since I am 75 years old. With humble regards.
  Dr B.U. Singh

  1. As our Guruparampara is Guhananda Mandali, the book that we follow is Srividhya Saparya paddhati written by Sri CidAnandanAtha based on ParashurAma kalpa sUtra. This text DOES mention the pUrvAmnAya samaya vidyAeShvari as unmOdinI dEvyAmbA. If you have a text that indicates urminyamba, please let me know the pramAna granthA and I can add it as a pATha bEdA.

   Regarding the conjunctions in the script, we have used utmost care in making sure that the splits are proper. That said, we don’t claim perfection. It is after all a manual effort and hence it is prone to errors in spite of proof corrections. If you come across a mistake, please send us an email to purnanandalahari@gmail.com and we will be happy to correct them.

   Regarding download of PDF, we have started providing download from the current issue. We will be providing the download option for all future issues. For the past issues we will be doing them within the next month. Thanks for all your patience.

 2. Dear Sir:
  Will you help providing me Goddesses Shri Lalita Mahatripura Sundari, Shri Varahi, and Shri Shyamala devi Avarana Pujas in pdf form to my e-mail and oblige. Thanking you in anticipation. With regards,

  1. Please visit the index page and search for these devatas. You will see the PL issues in which these avaraNas are included. You can then download those PL issues. All AvaraNas that are listed in the AvaraNa section would be included in some past PL issue. These are separated and provided for easy access only. For download, please go to the PL issue and download.

   1. Vanakkam,
    Can we look forward to having the Lalita Navavarana in pdf. soon. Also is it possible to have the Panchadasi japa krama?
    Thanks team.

 3. Namaskaram
  I was looking for Dasha Bali (for Lalitha Navavarna poojai ), could not find in my search, do you have any suggestions where to look on this site.
  Any help will be appreciated.

  Namaskaram
  Sai

 4. Respected admin,
  Please provide mantra vidhanas of sapta tandava murtis of Shiva, also their avaranas if possible.

   1. I shall anxiously look forward to “Lalitha Mahatripura Sundari Avarana Puja’ in pdf form.

 5. Namaskaram gurugi
  I was looking for PATRA SADHANA for lalitamba pooja.
  So please explain how to do PATRA sadhana

 6. Really this web site is very useful and helpful 👍great job done by you all for spiritual purposes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *