śrī vallabhamahāgaṇapati japa vidhānam

mahAgaNapati mantra japA

श्री वल्लभ महागणपति जप विधानम्

अस्य श्री महा गणपति महामन्त्रस्य।
गणक ऋषिः। निचृद् गायत्रि चन्दः। श्री महा गणपतिर्देवता॥
ग्लौं बीजं। स्वाहा शक्तिः। गणपतये कीलकं॥
श्री महागणपति महामन्त्र प्रसाद सिद्यर्थे जपे विनियोगः॥

कर न्यासः

ग्लां अङ्गुष्टाभ्यां नमः।
ग्लीं तर्जनीभ्यां नमः।
ग्लूं मध्यमाभ्यां नमः।
ग्लैं अनामिकाभ्यां नमः।
ग्लौं कनिष्टिकाभ्यां नमः।
ग्लः करतलकरपृष्टाभ्यां नमः।

अङ्ग न्यासः

ग्लां हृदयाय नमः।
ग्लीं शिरसे स्वाहा।
ग्लूं शिखायै वषट्।
ग्लैं कवचाय हूं।
ग्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्।
ग्लः अस्त्राय फट्।

ॐ भूर्भुवस्सुवरों इति दिग्बन्धः॥

ध्यानम्

बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राब्जपाशोत्पला
व्रीह्यग्रस्वविषाण रत्नकलश प्रोद्यत्कराम्भोरुहः।
ध्येयोवल्लभयासपद्मकरया श्लिष्टोज्वलद्भूषया
विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः॥

पञ्चपूजा

लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि
हं आकाशात्मने पुष्पाणि कल्पयामि
यं वाव्यात्मने धूपं कल्पयामि
रं अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि
वं अमृतात्मने अमृतं नैवेद्यं कल्पयामि
सं सर्वात्मने ताम्बूलादि समस्तोपचार पूजां कल्पयामि

मूलं

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमनय स्वाहा॥ १०८ वारं

अङ्ग न्यासः

ग्लां हृदयाय नमः।
ग्लीं शिरसे स्वाहा।
ग्लूं शिखायै वषट्।
ग्लैं कवचाय हूं।
ग्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्।
ग्लः अस्त्राय फट्।

ॐ भूर्भुवस्सुवरों इति दिग्विमोगः॥

ध्यानम्

बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राब्जपाशोत्पला
व्रीह्यग्रस्वविषाण रत्नकलश प्रोद्यत्कराम्भोरुहः।
ध्येयोवल्लभयासपद्मकरया श्लिष्टोज्वलद्भूषया
विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः॥

पञ्चपूजा

लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि
हं आकाशात्मने पुष्पाणि कल्पयामि
यं वाव्यात्मने धूपं कल्पयामि
रं अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि
वं अमृतात्मने अमृतं नैवेद्यं कल्पयामि
सं सर्वात्मने ताम्बूलादि समस्तोपचार पूजां कल्पयामि

śrī vallabhamahāgaṇapati japa vidhānam

asya śrī mahā gaṇapati mahāmantrasya |
gaṇaka ṛṣiḥ | nicṛd gāyatri candaḥ | śrī mahā gaṇapatirdevatā ||
glauṁ bījaṁ | svāhā śaktiḥ | gaṇapataye kīlakaṁ ||
śrī mahāgaṇapati mahāmantra prasāda sidyarthe jape viniyogaḥ ||

kara nyāsaḥ

glāṁ aṅguṣṭābhyāṁ namaḥ |
glīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ |
glūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
glaiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ |
glauṁ kaniṣṭikābhyāṁ namaḥ |
glaḥ karatalakarapṛṣṭābhyāṁ namaḥ |

aṅga nyāsaḥ

glāṁ hṛdayāya namaḥ |
glīṁ śirase svāhā |
glūṁ śikhāyai vaṣaṭ |
glaiṁ kavacāya hūṁ |
glauṁ netratrayāya vauṣaṭ |
glaḥ astrāya phaṭ |

om bhūrbhuvassuvarooṁ iti digbandhaḥ ||

dhyānam

bījāpūragadekṣukārmukarujā cakrābjapāśootpalā
vrīhyagrasvaviṣāṇa ratnakalaśa prodyatkarāmbhoruhaḥ |
dhyeyovallabhayāsapadmakarayā śliṣṭojvaladbhūṣayā
viśvotpatti vipatti saṁsthitikaro vighneśa iṣṭārthadaḥ ||

pañcapūjā

laṁ pṛthivyātmane gandhaṁ kalpayāmi
haṁ ākāśāatmane puṣpāṇi kalpayāmi
yaṁ vāvyātmane dhūpaṁ kalpayāmi
raṁ agnyātmane dīpaṁ kalpayāmi
vaṁ amṛtātmane amṛtaṁ naivedyaṁ kalpayāmi
saṁ sarvātmane tāmbūlādi samastopacāra pūjāṁ kalpayāmi

mūlaṁ

om śrīṁ hrīṁ klīṁ glauṁ gaṁ gaṇapataye vara varada sarvajanaṁ me vaśamanaya svāhā || (108 vāraṁ)

aṅga nyāsaḥ

glāṁ hṛdayāya namaḥ |
glīṁ śirase svāhā |
glūṁ śikhāyai vaṣaṭ |
glaiṁ kavacāya hūṁ |
glauṁ netratrayāya vauṣaṭ |
glaḥ astrāya phaṭ |

om bhūrbhuvassuvarooṁ iti digvimogaḥ ||

dhyānam

bījāpūragadekṣukārmukarujā cakrābjapāśootpalā
vrīhyagrasvaviṣāṇa ratnakalaśa prodyatkarāmbhoruhaḥ |
dhyeyovallabhayāsapadmakarayā śliṣṭojvaladbhūṣayā
viśvotpatti vipatti saṁsthitikaro vighneśa iṣṭārthadaḥ ||

pañcapūjā

laṁ pṛthivyātmane gandhaṁ kalpayāmi
haṁ ākāśāatmane puṣpāṇi kalpayāmi
yaṁ vāvyātmane dhūpaṁ kalpayāmi
raṁ agnyātmane dīpaṁ kalpayāmi
vaṁ amṛtātmane amṛtaṁ naivedyaṁ kalpayāmi
saṁ sarvātmane tāmbūlādi samastopacāra pūjāṁ kalpayāmi

ஶ்ரீ வல்லபமஹாகணபதி ஜப விதாநம்‌

 

அஸ்ய ஶ்ரீ மஹா கணபதி மஹாமந்த்ரஸ்ய ।

கணக ரிஷி : । நிச்ரித்‌ காயத்ரி சந்த: । ஶ்ரீ மஹா கணபதிர்தேவதா ॥

க்லௌம்‌ பீஜம்‌ । ஸ்வாஹா ஶக்தி: । கணபதயே கீலகம்‌ ।

ஶ்ரீ மஹாகணபதி மஹாமந்த்ர ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக: ।

 

கர ந்யாஸ:

 

க்லாம்‌  அங்குஷ்டாப்யாம்‌ நம: ।

க்லீம்‌  தர்ஜநீப்யாம்‌  நம: ।

க்லூம்‌ மத்யமாப்யாம்‌ நம: ।

க்லைம்‌  அநாமிகாப்யாம்‌ நம: ।

க்லௌம்‌ கநிஷ்டிகாப்யாம்‌ நம: ।

க்ல:  கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம்‌ நம: ।

 

அங்க ந்யாஸ:

 

க்லாம்‌ ஹ்ருதயாய நம: ।

க்லீம்‌ ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।

க்லூம்‌ ஶிகாயை வஷட்‌ ।

க்லைம்‌ கவசாய ஹூம்‌ ।

க்லௌம்‌ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்‌ ।

க்ல: அஸ்த்ராய பட்‌ ।

 

ஓம்‌ பூர்புவஸ்ஸுவரோம்‌ இதி திக்பந்த: ॥

 

த்யாநம்‌

 

பீஜாபூரகதேக்ஷுகார்முகருஜா சக்ராப்ஜபாஶோத்பலா

வ்ரீஹ்யக்ரஸ்வவிஷாண ரத்நகலஶ ப்ரோத்யத்கராம்போருஹ: ।

த்யேயோவல்லபயாஸபத்மகரயா ஶ்லிஷ்டோஜ்வலத்பூஷயா

விஶ்வோத்பத்தி விபத்தி ஸம்ஸ்திதிகரோ விக்நேஶ இஷ்டார்தத: ॥

 

பஞ்சபூஜா

 

லம்‌ ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம்‌ கல்பயாமி

ஹம்‌ ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி கல்பயாமி

யம்‌ வாவ்யாத்மநே தூபம்‌ கல்பயாமி

ரம்‌ அக்ந்யாத்மநே தீபம்‌ கல்பயாமி

வம்‌ அம்ருதாத்மநே அம்ருதம்‌ நைவேத்யம்‌ கல்பயாமி

ஸம்‌ ஸர்வாத்மநே தாம்பூலாதி ஸமஸ்தோபசார பூஜாம்‌ கல்பயாமி

 

மூலம்‌

 

ஓம்‌ ஶ்ரீம்‌ ஹ்ரீம்‌ க்லீம்‌ க்லௌம்‌ கம்‌ கணபதயே வர வரத ஸர்வஜநம்‌ மே வஶமாநய ஸ்வாஹா ॥       (௧௦௮ வாரம்‌)

 

அங்க ந்யாஸ:

 

க்லாம்‌ ஹ்ருதயாய நம: ।

க்லீம்‌ ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।

க்லூம்‌ ஶிகாயை வஷட்‌ ।

க்லைம்‌ கவசாய ஹூம்‌ ।

க்லௌம்‌ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்‌ ।

க்ல: அஸ்த்ராய பட்‌ ।

 

ஓம்‌ பூர்புவஸ்ஸுவரோம்‌ இதி திக்விமோக: ॥

 

த்யாநம்‌

 

பீஜாபூரகதேக்ஷுகார்முகருஜா சக்ராப்ஜபாஶோத்பலா

வ்ரீஹ்யக்ரஸ்வவிஷாண ரத்நகலஶ ப்ரோத்யத்கராம்போருஹ: ।

த்யேயோவல்லபயாஸபத்மகரயா ஶ்லிஷ்டோஜ்வலத்பூஷயா

விஶ்வோத்பத்தி விபத்தி ஸம்ஸ்திதிகரோ விக்நேஶ இஷ்டார்தத: ॥

 

பஞ்சபூஜா

 

லம்‌ ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம்‌ கல்பயாமி ।

ஹம்‌ ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி கல்பயாமி ।

யம்‌ வாவ்யாத்மநே தூபம்‌ கல்பயாமி ।

ரம்‌ அக்ந்யாத்மநே தீபம்‌ கல்பயாமி ।

வம்‌ அம்ருதாத்மநே அம்ருதம்‌ நைவேத்யம்‌ கல்பயாமி ।

ஸம்‌ ஸர்வாத்மநே தாம்பூலாதி

ஸமஸ்தோபசார பூஜாம்‌ கல்பயாமி ।

శ్రీ వల్లభ మహాగణపతి జప విధానం

అస్య శ్రీ మహా గణపతి మహామంత్రస్య।
గణక ఋషిః। నిచృద్ గాయత్రి చందః। శ్రీ మహా గణపతిర్దేవతా॥
గ్లౌం బీజం। స్వాహా శక్తిః। గణపతయే కీలకం॥
శ్రీ మహాగణపతి మహామంత్ర ప్రసాద సిద్యర్థే జపే వినియోగః॥

కర న్యాసః

గ్లాం అంగుష్టాభ్యాం నమః।
గ్లీం తర్జనీభ్యాం నమః।
గ్లూం మధ్యమాభ్యాం నమః।
గ్లైం అనామికాభ్యాం నమః।
గ్లౌం కనిష్టికాభ్యాం నమః।
గ్లః కరతలకరపృష్టాభ్యాం నమః।

అంగ న్యాసః

గ్లాం హృదయాయ నమః।
గ్లీం శిరసే స్వాహా।
గ్లూం శిఖాయై వషట్।
గ్లైం కవచాయ హూం।
గ్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్।
గ్లః అస్త్రాయ ఫట్।

ఓం భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః॥

ధ్యానం

బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుజా చక్రాబ్జపాశోత్పలా
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశ ప్రోద్యత్కరాంభోరుహః।
ధ్యేయోవల్లభయాసపద్మకరయా శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః॥

పంచపూజా

లం పృథివ్యాత్మనే గంధం కల్పయామి
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి కల్పయామి
యం వావ్యాత్మనే ధూపం కల్పయామి
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం కల్పయామి
వం అమృతాత్మనే అమృతం నైవేద్యం కల్పయామి
సం సర్వాత్మనే తాంబూలాది సమస్తోపచార పూజాం కల్పయామి

మూలం

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వర వరద సర్వజనం మే వశమనయ స్వాహా॥ 108 వారం

అంగ న్యాసః

గ్లాం హృదయాయ నమః।
గ్లీం శిరసే స్వాహా।
గ్లూం శిఖాయై వషట్।
గ్లైం కవచాయ హూం।
గ్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్।
గ్లః అస్త్రాయ ఫట్।

ఓం భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్విమోగః॥

ధ్యానం

బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుజా చక్రాబ్జపాశోత్పలా
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశ ప్రోద్యత్కరాంభోరుహః।
ధ్యేయోవల్లభయాసపద్మకరయా శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః॥

పంచపూజా

లం పృథివ్యాత్మనే గంధం కల్పయామి
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి కల్పయామి
యం వావ్యాత్మనే ధూపం కల్పయామి
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం కల్పయామి
వం అమృతాత్మనే అమృతం నైవేద్యం కల్పయామి
సం సర్వాత్మనే తాంబూలాది సమస్తోపచార పూజాం కల్పయామి

 

 

Share:

Author: purna_admin

4 thoughts on “śrī vallabhamahāgaṇapati japa vidhānam

 1. Namaskaram,
  Dear PurnanandaLahari Team, there seems to be no Mahaganapati mantra japakrama and avarana krama in pdf formats in any of the Ganapati series.
  Can we please have this very important and seminal document in pdf format.
  Thank you.

   1. Dear team,
    I checked out P1D6 and found a lot of things. It has an extended version of Ganapati avarana krama.
    It even has a SriVidya Ganapati japa krama.
    However it does not have the main Mahaganapati japa krama as the one given at the top of this page.
    I am looking for a printable pdf version of Mahaganapati japakrama as I am a beginner on this path.
    I am sorry for the trouble. Thank you for your help.
    Looking forward to more addition in the purnananda lahiri collection.
    Pranaam

 2. Hi there. I was taught nyasa as Gam Geem Goom Gaim Gaum Gaha and
  Gam Bijam Geem Shaktihi Goom Kilakam..Is that valid as well?

  1. Absolutely. Whatever your Guru has given to you is the right thing for you. So don’t even have any doubt about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *